MODUL6_1Materyal_kullanim_ilkeleri

Report
Eğitmen için not;
• Modül konu itibarı ile yoğun bilgi aktarımı gerektiren
bir modül olarak gözükmektedir.
• Uygulamaya ağırlık vermek için teorik bilgiye mümkün
olduğunca az zaman ayrılır.
• Materyal kullanımının genel kullanım ilkeleri verilir.
• Metin ve resimlerin ders süreçlerinde kullanımları
örneklerle gösterilir. Diğer bilgiler sunular dağıtılarak
öğretmenlerin incelemesine bırakılır.
• Kalan zamanın tamamı etkileşimli tahta üzerinde örnek
ders anlatımına ayrılır. Her öğretmenin tahta üzerinde
konu belirleme sunusundaki ölçütler doğrultusunda
ders anlatımı yapması önemlidir.
Materyal Kullanımının Genel
İlkeleri
Materyal Kullanımının Genel İlkeleri
• Materyaller öğrenme ortamlarının vazgeçilmez
bileşenleridir. Bilgi teknolojilerinin sunduğu
imkânlarla kolay bir şekilde hazırlanabilir,
kullanılabilir ya da bulunabilirler.
• İyi materyal bulmak ya da hazırlamak önemli olsa da
asıl etki ders içerisinde uygun bir şekilde
kullanıldığında ortaya çıkar.
Materyal Kullanımının Genel İlkeleri
• Materyaller ders anlatımlarını daha ilgi çekici hale
getirirler.
• Öğrencilerin dersi takip etmelerini kolaylaştırır.
• Materyaller bilginin organize edilmesini kolaylaştırır.
• Materyaller, bilginin kalıcılığını ve transferini artırır.
Materyal Kullanımının Genel İlkeleri
• Materyallerin öğretmenin öğretim
anlayışı, sınıfın seviyesi ve içerik
türüne göre kullanımları değişiklik
gösterebilir. Bu nedenle, materyalin
nasıl kullanılacağını katı bir şekilde
sınıflandırmak mümkün değildir.
Ancak, materyal kullanımında göz
önünde bulundurulması gereken
temel ilkeler vardır.
Genel Materyal Kullanım İlkeleri
 Kullanılan materyaller dersin içeriği ve hedefleriyle
uyumlu olmalıdır.
• Materyaller her dersin yapısına, hedeflerine ve
içeriğine uygun olarak kullanılmalıdır. Öğretimde
hedefler içeriğin, ortamın ve stratejilerin
belirlenmesinde en önemli bileşendir.
Genel Materyal Kullanım İlkeleri
 Materyaller kullanım amaçlarına
uygun olarak sunulmalıdır.
• Materyaller derste dikkat çekme, ön
bilgileri harekete geçirme, öğrenmeyi
kolaylaştırma, alıştırma-pratik yapma
ve öğrenmeyi kalıcı hale getirme gibi
amaçlarla kullanılabilir. Ancak önemli
olan materyale kullanım amacına
uygun bir şekilde yer vermektir.
Genel Materyal Kullanım İlkeleri
 Materyaller hedef kitleye uygun olarak
kullanılmalıdır.
• Derste kullanılan materyal öğrenci seviyesine uygun
olarak belirlenmelidir. Materyalin öğrenci seviyesinin
altında olması sıkılma, motivasyon kaybı, derse
isteksizlik gibi istenmeyen durumlara neden olabilir.
Genel Materyal Kullanım İlkeleri
 Materyalin sadece iyi tasarlanmış olması etkili bir
öğrenme için yeterli değildir.
• Materyallerin sınıf içerisinde kullanılan etkili araçlar
olmalarına rağmen bazı durumlarda tek başlarına
öğrenmeyi sağlayacak kadar güçlü olamayabilirler.
Materyalin anlaşılması ve istenilen etkiyi göstermesi
için öğretmenin materyali kullanım şekli ve yaklaşımı
oldukça önemlidir.
Materyal Kullanım Kılavuzu
 Hazırlık aşaması
• Kullanılacak materyalin önemini ve amacını iyi
belirleyiniz
• Öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarının göz önünde
bulundurunuz
• Kullanılacak materyalin önceden izleyip test ediniz
• Materyalin kullanılacağı ortamın göz önünde
bulundurunuz
Materyal Kullanım Kılavuzu
Ortamın hazırlanması
• Kullanılacak materyallerin sınıfta
bulunduğundan ve çalıştığından emin olunuz
• Işık ve oturma düzeninin ayarlayınız
Materyal Kullanım Kılavuzu
 Öğrenenlerin hazırlanması
• Materyalin neden kullanıldığını açıklayınız
• Materyal içeriğini tartışınız
• Öğrenenlerin materyalden nasıl bir sonuç
çıkarmalarını beklediğinizi açıklayınız
• Gerekirse materyalde kullanılan yeni kelime ve
kavramları tanıtınız
• Materyal gösteriminden sonra yapılacak
etkinliklerden haberdar ediniz
Materyal Kullanım Kılavuzu
Materyalin sunumu
• Sunumu öğrencinin ilgisini uyandıracak
biçimde yapınız
• Süreyi devamlı kontrol ediniz
• Öğrenci tepkilerini gözlemleyiniz
Materyal Kullanım Kılavuzu
 Özetleme
• Sunumu detaylı bir şekilde tartışınız
• Öğrenciye konuyu özetleyecek nitelikte sorulur
sorunuz
• Yanlış ya da eksik anlamaları ortaya çıkarıp
gideriniz
• Yeni öğrendiklerini organize etmelerine
yardımcı olunuz
Özet
• Bu bölümde materyal kullanımının genel ilkeleri ve
materyal kullanırken yapılması gerekenler
sunulmuştur.
 Kullanılan materyaller dersin içeriği ve hedefleriyle uyumlu
olmalıdır.
 Materyaller kullanım amaçlarına uygun olarak sunulmalıdır.
 Materyaller hedef kitleye uygun olarak kullanılmalıdır.

similar documents