สถานการณ์

Report
สถานการณ์โรคไตเรื อ้ รัง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
พญ.ธิติยา พัววิไล
27-09-11
โรคไตเรื อ้ รั ง
• ลักษณะอย่ างใดอย่ างหนึ่งใน สองข้อต่อไปนี้
1. ผูป้ ่ วยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ผปู ้ ่ วย อาจจะมีอตั รากรองของไต
(glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรื อไม่กไ็ ด้
2. ผูป้ ่ วยที่มี GFR < 60 mL/min/1.73m2 ติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยที่อาจจะตรวจ
พบหรื อไม่พบว่ามีร่องรอยของไตผิดปกติกไ็ ด้
ภาวะไตผิดปกติ
มีลกั ษณะตามข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่ อไปนี้
1.1 ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปั สสาวะอย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3
เดือน ดังต่อไปนี้
1.1.1 ตรวจพบโปรตีนในปั สสาวะ
 เป็ นโรคเบาหวาน และตรวจพบ microalbuminuria
 ไม่เป็ นโรคเบาหวาน และตรวจ พบ proteinuria > 500 mgต่อวัน หรื อ
> 500 mg/g creatinine
1.1.2 ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปั สสาวะ (hematuria)
1.2 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสี วิทยา
1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสร้างหรื อพยาธิสภาพ
การแบ่ งระยะของโรคไตเรื อ้ รั ง
ระยะ
GFR ( ml/min/1.73m2)
คาจากัดความ
1
ไตผิดปกกติ และ GFR ปกติหรื อเพิม่ ขึ้น
≥ 90
2
ไตผิดปกกติ และ GFR ลดลงเล็กน้อย
60-89
3
GFR ลดลงปานกลาง
30-59
4
GFR ลดลงมาก
15-29
5
ไตวายระยะสุ ดท้าย
< 15 (หรื อได้รับการบาบัดทดแทนไต)
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่ อการเป็ นโรคไตเรื อ้ รั ง
▫ โรคเบาหวาน
▫ โรคความดันโลหิตสูง
▫ โรคแพ้ภูมิตนเอง
(autoimmune diseases)
ที่อาจก่อให้เกิดไตผิดปกติ
▫ โรคติดเชื้อในระบบ (systemic
infection) ที่อาจก่อให้เกิดโรคไต
▫ โรคหัวใจและหลอดเลือด
(cardiovascular disease)
▫ โรคติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะซ้ า
หลายครั้ง
▫ ได้รับสารพิษหรื อยาที่ทาลายไต
▫ อายุ > 60 ปี
▫ มีมวลเนื้อไตลดลง ทั้งที่เป็ นมาแต่
กาเนิดหรื อเป็ นภายหลัง
▫ มีประวัติโรคไตเรื้ อรังในครอบครัว
▫ ตรวจพบนิ่วในไต
ข้อมูลผูป้ ่ วยจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
•
•
•
•
Hypertension ( ความดันโลหิ ตสูง )
DM ( เบาหวาน )
CKD ( โรคไตเรื้ อรัง )
ESRD ( ไตวายเรื้ อรังระยะสุ ดท้าย )
11,433
5,774
660
569
ราย
ราย
ราย
ราย
แผนภูมิแสดงจานวนผูป้ ่ วยในที่วนิ ิจฉัยโรคไตเรื้ อรัง และเบาหวานร่ วมกับโรคไต
เรื้ อรัง ของรพ.พระนครศรี อยุธยา ระหว่าง 1 ก.พ.2551 - 31ม.ค.2552
200
150
100
50
0
95
94
26
28
ผูป้ ่ วยใน หญิง(คน)
ผูป้ ่ วยใน ชาย(คน)
แผนภูมิแสดงจานวนผูป้ ่ วยนอกที่วนิ ิจฉัยโรคไตเรื้ อรัง และเบาหวานร่ วมกับโรคไต
เรื้ อรัง ของรพ.พระนครศรี อยุธยา ระหว่าง 1 ก.พ.2551 - 31ม.ค.2552
400
350
300
250
200
150
100
50
0
186
190
126
81
ผูป้ ่ วยนอก หญิง(คน)
ผูป้ ่ วยนอก ชาย(คน)
แผนภูมิแสดงจานวนผูป้ ่ วยในที่วนิ ิจฉัยไตวายระยะสุ ดท้ายและเบาหวานร่ วมกับไตวาย
ระยะสุ ดท้าย ของรพ.พระนครศรี อยุธยา ระหว่าง 1 ก.พ.2551 - 31ม.ค.2552
350
300
250
200
150
100
50
0
170
160
51
61
ผูป้ ่ วยใน หญิง(คน)
ผูป้ ่ วยใน ชาย(คน)
แผนภูมิแสดงจานวนผูป้ ่ วยนอกที่วนิ ิจฉัยไตวายระยะสุ ดท้ายและเบาหวานร่ วมกับ
ไตวายระยะสุ ดท้าย ของรพ.พระนครศรี อยุธยา ระหว่าง 1 ก.พ.2551 - 31ม.ค.2552
250
200
150
100
50
0
117
96
99
65
ผูป้ ่ วยนอก หญิง(คน)
ผูป้ ่ วยนอก ชาย(คน)
แผนการดาเนินงานคลินิคโรคไต
CKD prevention
ESRD
•
•
•
•
HD
CAPD
KT
Palliative
คลินิคโรคไตเรือ
้ รัง ( CKD Clinic )
•
•
•
•
เริ่มดำเนินกำรตัง้ แต่ 10 กุมภำพันธ์ 2554
สถานทีต่ รวจ : ห้ องตรวจผู้ป่วยนอก เบอร์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลาทาการ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.30 น.
บุคลำกร :
▫ สหสำขำวิชำชีพ





อำยุรแพทย์โรคไต
พยำบำล
โภชนำกร
เภสัชกร
ผูช้ ่วยเหลือผูป้ ่ วย
แผนภูมิแสดงจานวนผู้ป่วย CKD Clinic ของร.พ.
พระนครศรี อยุธยา
80
67
70
59
60
50
40
30
21
20
10
0
0
2
CKD 1
CKD 2
CKD 3
จานวน (ราย)
CKD 4
CKD 5
การบาบัดทดแทนไตของร.พ.พระนครศรี อยุธยา
การปลูกถ่ายไต
( KT)
การฟอกไตทางเส้นเลือด
( Hemodialysis )
การฟอกไตทางช่องท้องชนิดถาวร
( CAPD )
การบาบัดทดแทนไต
4%
39%
CAPD
HD
KT
57%
ผู้ป่วย (ราย)
การฟอกไตทางเส้ นเลือด (Hemodialysis)
▫ จานวนผูป้ ่ วย
▫ สิ ทธิการรักษา
 ประกันสังคม
 เบิกได้
 สปสช.
310 ราย
75
126
109
ราย
ราย
ราย
การล้ างไตทางช่ องท้ องชนิดถาวร ( CAPD )
• เริ่ มดาเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550
▫
▫
จานวนผูป้ ่ วย 205 คน
คงอยูใ่ นระบบ 139 คน
CAPD Clinic
• สถานทีต่ รวจ : ห้ องตรวจผู้ป่วยนอก เบอร์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
• เวลาทาการ : วันพฤหัสบดีเวลา 08.30 – 12.30 น.
• บุคลากร
1.อายุรแพทย์ โรคไต
2.พยาบาลเฉพาะทาง CAPD
3.โภชนากร
4.เภสั ชกร
5.ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
แผนภูมิแสดงจานวนผู้ป่วย CAPD แยกตามเพศและอายุ
45
42
40
Patients
35
31
30
25
22
20
17
15
11
10
5
20
19
13
3 3
0
< 25
25-40
40-50
Age (yrs)
50-60
> 60
Male
Female
แผนภูมิแสดงจานวนผู้ป่วย CAPD จาแนกตามเพศและภาวะเบาหวาน
48
48
47
48
46
DM
No DM
44
42
40
40
No DM
38
DM
36
Male
Female
Transfer to HD mode
1. ก่อนทำ CAPD
2. หลังทา CAPD
Shift mode ก่อนทำ PD : 51 รำย ( 10.2 %)
60
50
DR
40
No Caregiver
30
BMI>35
20
Surgical scar
10
Depression
0
Cancer
ADPKD
Hernia
Shift mode หลังทา CAPD : 18 ราย ( 9.9 %)
12.00%
10.00%
8.00%
Leakage
6.00%
Depression
4.00%
2.00%
UF Failure
Peritonitis
No caregiver
PD Leakage เข้าปอด
Air
0.00%
Malposition
Fungus
การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)
• Recipient (ผูร้ ับบริ จาค)
• Donor (ผูบ้ ริ จาค)
▫ มีชีวติ
 LRKT
▫ สมองตาย  CDKT
รวม 19 ราย
Thank you

similar documents