Informatīva prezentāctija par Iedzīvotāju iniciatīvas

Report
«Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto
iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes,
vērtēšanas un īstenošanas kārtība»
J Ū R M A L A S P I L S Ē TA S D O M E S 2 0 1 4 . G A D A 1 8 . D E C E M B R A N O L I K U M S N R . 3 0 « J Ū R M A L A S P I L S Ē TA S
D O M E S L Ī D Z F I N A N S Ē TO I E D Z Ī V O T Ā J U I N I C I AT Ī VA S P R O J E K T U I Z S T R Ā D E S , V Ē R T Ē Š A N A S U N
ĪSTENOŠANAS NOLIKUMS»
AT T Ī S T Ī B A S P Ā R VA L D E S P R O J E K T U I E V I E Š A N A S N O D A Ļ A S P R O J E K T U VA D Ī T Ā J A B A I B A B I R Z N I E C E
Konkursa pamatnosacījumi
MĒRĶIS – veicināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju un viesu līdzdalību Jūrmalas pilsētas vides
un sociālās dzīves sekmēšanai, veselības veicināšanas, vides uzlabošanas, kultūras un integrācijas
procesu attīstībai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Jūrmalas pilsētas tēla
popularizēšanai.
IESNIEDZĒJI – Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.
Projekta īstenošanas VIETA – Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija.
Faktiskie LABUMA guvēji – Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji un viesi.
Projekta īstenošanas LAIKS – no 01.03.2015. līdz 31.12.2015.
Maksimālā pašvaldības LĪDZFINANSĒJUMA intensitāte 90% no projekta kopsummas.
Projektu vērtēšanas kategorijas
Projekti tiek vērtēti 6 dažādās kategorijās:
1) publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide;
2) tūrisma veicināšanas un sezonalitātes mazināšanas pasākumu īstenošana;
3) sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana;
4) veselības aprūpes pieejamības palielināšana un veselīga dzīves veida veicināšanas pasākumu īstenošana;
5) sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai;
6) kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana;
Iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt 1 projekta pieteikumu katrā no kategorijām,
kopsummā ne vairāk kā 3 pieteikumus.
Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana
Prioritātes:
1) publiski pieejamu (tostarp daudzdzīvokļu namu
kopīpašumu) bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai
izveide;
2) publiski pieejamu (tostarp daudzdzīvokļu namu
kopīpašumu) teritoriju labiekārtošana;
3) publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (tostarp
daudzdzīvokļu namu kopīpašumu) atjaunošana vai
izveide.
Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms 1
projektam ir 4 000.00 EUR.
Biedrības „Pufaikciema Entuziasti” projekts – „Žoga izveide volejbola un atpūtas
laukuma norobežošanai”
Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana
! JĀIESNIEDZ:
1) 7.pielikums «Situācijas plāna apraksts» - iekļaujot 4.pielikumā «Iesnieguma veidlapa»
norādītās aktivitātes;
2) 8.pielikums «Saskaņojuma lapa» - projekta ideja ir jāsaskaņo ar īpašnieku un/vai
apsaimniekotāju;
3) 9.pielikums «Kopīpašnieku saskaņojuma lapa» - 51% no kopīpašniekiem ir jāatbalsta projekta
ideja un tās īstenošana.
Tūrisma veicināšanas un sezonalitātes
mazināšanas pasākumu īstenošana
Prioritātes:
1) inovatīvu kūrorta suvenīru izveide – (bāzētu uz ūdeņiem,
dūņām un citi resursiem, veselību veicinoši, praktiski
izmantojami, ģimenes saliedēšanas instrumenti);
2) starptautiska mēroga tūrisma pasākumu rīkošana rudens un
ziemas periodā - (saistošs viesiem, netradicionāls,
piemērots kūrortpilsētai, aktīvs veselīgs, glamūrīgs);
3) aktīvā tūrisma pakalpojumi ziemas periodā - (izmantojot vēju,
lietu, sniegu).
Sabiedrības integrācijas pasākumu
īstenošana
Prioritātes:
1) pasākumi, kas pašvaldības līmenī veicina sabiedrības
konsolidāciju;
2) inovatīvi pasākumi sabiedrības integrācijas procesa
veicināšanai;
3) pasākumi saliedētas sociālās atmiņas veicināšanai,
balstoties uz patiesiem faktiem un demokrātiskām vērtībām,
kuri veicina Latvijas lokālās un eiropeiskās vēstures
apzināšanu, izpēti un izpratni.
Fonda "Pasaku nams bērniem" projekts – „Dinamo Rīga - aktīvā zeme Jūrmala”
Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms 1 projektam
ir 7 000.00 EUR.
Biedrības ''Laimes sajūtu biedrība'' projekts – „Sveču liešanas darbnīca personām ar
garīga rakstura traucējumiem”
Veselības aprūpes pieejamības palielināšana un
veselīga dzīves veida veicināšanas pasākumu
īstenošana
Prioritātes:
1) pasākumi inovatīvu veselības aprūpes
pieejamības palielināšanai un veselīga dzīves
veida veicināšanai;
2) pasākumi, kas vērsti un plaša iedzīvotāju loka
iesaisti un veicina atbildības sajūtu par savu
rīcību un ietekmi uz savu veselību;
Biedrības "Mūsu pērlītes" Jūrmalas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekts –
„Reitterapija un vingrošanas prieks”
3) pasākumi onkoloģisko slimību profilaksei.
Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms
1 projektam ir 7 000.00 EUR.
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" projekts – Latvijas Sarkanā Krusta Sociālā centra
"Kauguri" veselības istaba"
Sabiedrības izglītošanas pasākumu
īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai
Prioritātes:
1) Zilā Karoga programmas pasākumu īstenošana;
2) pasākumi pilsētas iedzīvotāju un viesu izpratnes veicināšanai par piekrastes un ūdens vides vērtībām, to
aizsardzību;
3) dabas resursu aizsardzības sekmēšana ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
4) pasākumi iedzīvotāju un viesu izpratnes veicināšanai par atbildīgu attieksmi pret vidi.
Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms 1 projektam ir 650.00 EUR.
Projekta ietvaros atbalstītas izstādes, diskusijas, sabiedriskais monitorings, konkursi, semināri u.c. radošas aktivitātes.
Projekta ietvaros netiek atbalstīta nometņu rīkošana.
Vides izglītība — izglītība, kuras ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu
risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija pamatotu lēmumu pieņemšanai (Vides aizsardzības likums)
Sabiedrības izglītošanas pasākumu
īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai
Pasākums “Rūķis šķiro Jūrmalā”
Projekts „Mana zaļā -drošā pasaule”
Sabiedrības izglītošanas pasākumu
īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai
Interaktīva ceļojošā izstāde
“Ķemeru nacionālā parka bagātības”
Interaktīvs vides objekts par atkritumu sadalīšanās
ātrumu dabā un atkritumiem kā resursiem
Sabiedrības izglītošanas pasākumu
īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai
Interaktīvā izstāde „Purva bruņurupucis mūsu mājās”
Kultūras un mākslas nozares attīstības
veicināšanas pasākumu īstenošana
Prioritātes:
1) atbalsts projektiem, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturi, izcilas
kultūras personības, to jubilejas, viņu daiļradi un saikni ar Jūrmalu;
2) atbalsts inovatīviem projektiem visās kultūras un mākslas nozarēs.
Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms 1 projektam ir 5 000.00 EUR.
Kultūras un mākslas nozares attīstības
veicināšanas pasākumu īstenošana
2015.gada gadskārtas Jūrmalā
 1) Notikumi
 2) Objekti
 3) Personas
www.jurmala.lv -> Kultūra
-> Gadskārtas Jūrmalā 2015.
Kultūras un mākslas nozares attīstības
veicināšanas pasākumu īstenošana
2014.gadā atbalstīti 26 projekti, no tiem saistībā ar
Raiņa un Aspazijas 150.jubileju
«Jauna māja, jaunas kleitas» - Jauni Aspazijas
laika tērpi «Aspazijas mājas» darbiniecēm;
«Aspazijas lakati» - Rekonstruētas un uzaustas
divas Aspazijas lakatu kopijas;
«Aspazija. Vakara laivā» - Oriģinālmūzikas
izveide L.Stumbres oriģināllugas iestudējumam, ko
varēs redzēt Jūrmalas teātrī 2015.gadā.
Projektu pieteikumu izstrādes kārtība
ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS (nolikuma 20.punkts)
Projekta administrēšanas
izmaksas (10% no budžeta
kopsummas), tai skaitā:
Pasākumu organizēšanas
izmaksas, tai skaitā:
- personāla atlīdzības izmaksas (t.sk.
nodokļi);
- transporta izmaksas;
Infrastruktūras
labiekārtojuma elementu
iegādes, uzstādīšanas un
demontāžas izmaksas, tai
skaitā:
- nekustamā īpašuma, telpu un
iekārtu, inventāra, un aparatūras
nomas izmaksas;
- esošās infrastruktūras
demontāžas izmaksas;
- darba vietas telpu un aprīkojuma
īres, nomas un apsaimniekošanas
izmaksas;
- interneta, pasta pakalpojumu un
telekomunikāciju izmaksas;
- transporta izmaksas;
-biroja un kancelejas preču iegādes
izmaksas.
- ēdināšanas izmaksas (līdz 5 EUR
vienai personai)
- materiālu iegādes izmaksas;
- piesaistīto speciālistu atalgojuma
izmaksas (t.sk. nodokļi);
- publicitātes izmaksas
(nepārsniedzot 10% no budžeta
kopsummas)
! Publicitātei paredzētie materiāli ir
jāsaskaņo ar domi (10.pielikuma
3.1.18.punkts).
- celtniecības un dārza tehniskas
īres un nomas izmaksas;
- transportēšanas izmaksas;
- infrastruktūras elementu
iegādes un uzstādīšanas
izmaksas;
- apzaļumošanas izmaksas.
Projektu pieteikumu izstrādes kārtība
NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS (nolikuma 21.punkts)
1) Prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu izmaksas;
2) Komandējumu izmaksas;
3) Izmaksas citu projektu īstenošanai vai citu projektu ilgtspējas nodrošināšanai;
4) Izmaksas kredītsaistību un parādu nomaksai;
5) Citas izmaksas, kas nav saistītas ar mērķa īstenošanu.
Projektu pieteikumu izstrādes kārtība
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (nolikuma 17.punkts)
Korekti sagatavoti PIETEIKUMI jāiesniedz līdz 02.02.2015.
PIETEIKUMAM jābūt noformētam - datorrakstā, valsts valodā, uz A4 lapām;
PIETEIKUMS jāiesniedz :
1) Papīra formātā (caurauklots, sanumurētām lapām, parakstīts)
- personīgi Jūrmalas pilsētas domes
apmeklētāju apkalpošanas centros;
- sūtot pa pastu uz Jomas iela 1/5,
Jūrmala, LV-2015.
un
2) Elektroniskā formātā ar pielikumiem (.doc vai .pdf formātā)
- sūtot uz [email protected]
- ja elektroniski iesūtītais pieteikums ir parakstīs ar drošu
elektronisko parakstu, pieteikums papīra formātā nav jāiesniedz.
Uz aploksnes un e-pasta vēstulē jānorāda «Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu
konkursam», kategorijas nosaukums, kurā projekta pieteikums tiek iesniegts, iesniedzēja organizācijas
nosaukums, kontaktpersonas vārds un uzvārds.
Projektu pieteikumu izstrādes kārtība
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (nolikuma 17.punkts)
PIETEIKUMU SATURS:
1) «Iesniegums dalībai projektu konkursā» - nolikuma 3.pielikums;
2) «Iesnieguma veidlapa» - nolikuma 4.pielikums;
3) «Budžeta veidlapa» - nolikuma 5.pielikums;
4) «Dzīves un darba gājums (CV)» - nolikuma 6.pielikums – norādot informāciju par iesniedzēja un projekta īstenošanai
pieaicināto speciālistu zināšanām un profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā;
! Ja projektu tiek plānots īstenoto kategorijā «publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana», papildus ir
jāiesniedz:
1) «Situācijas plāna apraksts» - nolikuma 7.pielikums;
2) «Saskaņojuma lapa» - nolikuma 8.pielikums;
3) «Kopīpašnieku saskaņojuma lapa» - nolikuma 9.pielikums (51% no kopīpašniekiem ir jāatbalsta projekta ideja un tās
īstenošana).
«Iesnieguma veidlapa» = «Budžeta veidlapa» = «Situācijas plāna apraksts»
Projektu pieteikumu
izvērtēšanas kārtība (nolikuma 25.punkts – 35.punkts)
PIETEIKUMUS līdz 16.02.2015. izvērtē Darba grupa un par konstatētajām nepilnībām informē iesniedzēju.
Nepilnības ir jānovērš 5 darba dienu laikā (ne vēlāk kā līdz 23.02.2015.).
Līdz 23.02.2015. Darba grupas pārstāvji organizē tikšanos ar administratīvajiem kritērijiem atbilstošu PIETEIKUMU
iesniedzējiem.
Vērtēšanas komisija PIETEIKUMUS izvērtē un rezultātus paziņo ne vēlāk kā līdz 09.03.2015.
Iesniedzēji par rezultātiem tiek informēti ne vēlāk kā līdz 16.03.2015.
! Jūrmalas pilsētas domes pārstāvjiem visā PIETEIKUMU izvērtēšanas un projektu īstenošanas laikā ir tiesības
pieprasīt papildus informāciju (dokumentus), kā arī veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās.
Visa pieprasītā informācija ir jāiesniedz 5 darba dienu laikā.
Projektu īstenošanas nosacījumi
1) Projekta īstenošana tiek uzsākta pēc «Vienošanās par projekta īstenošanu» pārakstīšanas
(nolikuma 10.pielikums).
2) Projekta īstenotājam ir jāatver atsevišķs norēķinu konts.
3) Projekta ietvaros ir jāveic tikai bezskaidras naudas darījumi.
4) Projekta īstenotājam projekta kontā ir jāiemaksā paša līdzfinansējums 10% apmērā no projekta
budžeta kopsummas (atbilstoši «Vienošanās par projekta īstenošanu» nosacījumiem).
5) Pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenotājam tiek izmaksāts 3 maksājumos:
– avanss 40% no līdzfinansējuma kopsummas (10 darba dienu laikā pēc vienošanās parakstīšanas un rēķina saņemšanas);
- starpposms 50% (10 darba dienu laikā pēc starpposma pārskata apstiprināšanas un rēķina saņemšanas);
- noslēguma maksājums 10% (10 darba dienu laikā pēc noslēguma atskaites apstiprināšanas, akta par projekta īstenošanu
pārkasīšanas un rēķina saņemšanas).
! Bez iepriekšēja saskaņojuma ar Jūrmalas pilsētas domi, izmaiņas projektā veikt nedrīkst.
Projektu īstenošanas nosacījumi
6) Projekta īstenotājam, atbilstoši «Vienošanās par projekta īstenošanu» 3.1.10.punktam ir jāiesniedz starpposma pārskats –
papīra formātā un elektroniski - («Vienošanās par projekta īstenošanu» 2.pielikums), pielikumā pievienojot:
- izdevumus pamatojošo dokumentu un citu ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītu dokumentu (piem. reģistrācijas uzskaites lapu) apstiprinātas kopijas;
- projekta norēķinu konta izdruku par konkrētu periodu;
- foto attēlus, video un audio failus.
7) Projekta īstenotājam, atbilstoši «Vienošanās par projekta īstenošanu» 3.1.11.punktam ir jāiesniedz atskaite - papīra formātā un
elektroniski - («Vienošanās par projekta īstenošanu» 3.pielikums), par projekta īstenošanas pabeigšanu (ne vēlāk kā 10 darba
dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigām), pielikumā pievienojot:
- izdevumus pamatojošo dokumentu un citu ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītu dokumentu (piem. reģistrācijas uzskaites lapu) apstiprinātas kopijas;
- projekta norēķinu konta izdruku par visu projekta īstenošanas laiku;
- foto attēlus, video un audio failus.
8) Projekta īstenotājam ir jānodrošina projekta ietvaros sasniegto rezultātu saglabāšana vismaz 2 gadus pēc projekta īstenošanas
pabeigšanas.
9) Projekta īstenotājam ir jānodrošina, ka projekta īstenošanas vietā un plašsaziņas līdzekļos tiek izvietota vizuālā informācija par
projekta īstenošanas mērķi, norisi, sabiedrības līdzdalības iespējām un ieguvumiem. Pirms izvietošanas, informācijas saturs ir
jāsaskaņo ar Jūrmalas pilsētas domi (sūtot uz [email protected]).
Projektu īstenošanas nosacījumi
1) Starpposma un noslēguma atskaites Jūrmalas pilsētas domē tiek izvērtētas un atzinums tiek
sniegts ne vēlā kā 20 darba dienu laikā.
2) Pēc projekta noslēguma atskaites apstiprināšanas 5 darba dienu laikā tiek parakstīs «Akts par
projekta īstenošanu» - «Vienošanās par projekta īstenošanu» 4.pielikums.
3) Ja projekts tiek īstenots kategorijā «publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana» un projekta
īstenošanas vieta ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kopā ar «Aktu par projekta
īstenošanu» ir jāparaksta «Pieņemšanas – nodošanas akts» - «Vienošanās par projekta
īstenošanu» 5.pielikums.
4) Ja projekta īstenotājs neīsteno projektu atbilstoši «Vienošanās par projekta īstenošanu»
nosacījumiem, Jūrmalas pilētas domes Vērtēšanas komisija, izvērtējot projekta īstenotāja
iesniegtos dokumentus, var pieņemt lēmumu par finanšu korekcijas piemērošanu, kā rezultātā
projekta īstenotājam ir jāatgriež daļa no pašvaldības izmaksātās līdzfinansējuma summas.
Projektu īstenošanas nosacījumi
Kontaktinformācija:
1) «publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide» Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja Baiba Birzniece, tel.67511483 vai tel.25749946,
[email protected]
2) tūrisma veicināšanas un sezonalitātes mazināšanas pasākumu īstenošana – Mārketinga pārvaldes Tūrisma
nodaļas vadītāja p.i. Gunta Ušpele, tel.67147906 vai tel.29214868, [email protected]
3) sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana – Labklājības pārvaldes vadītāja Laima Grobiņa, tel.67767316,
[email protected]
4) veselības aprūpes pieejamības palielināšana un veselīga dzīves veida veicināšanas pasākumu īstenošana Labklājības pārvaldes vadītāja Laima Grobiņa, tel.67767316, [email protected]
5) sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai – Attīstības pārvaldes Vides
nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste Ilze Černovska, tel.67511487 vai tel.22012050,
[email protected]
6) kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana – Kultūras nodaļas vecākā referente
Dace Liepiņa, tel.26787796, [email protected]
Labklājības pārvaldes
Sabiedrības integrācijas nodaļa
Jūrmala, Kauguri, Nometņu iela 2a, 115. kabinets, tel.67731953
Kontaktpersonas:
1) Marija Lapsa – nodaļas vadītāja
2) Daiga Špoģe – projektu koordinatore
3) Nikola Matušenko - projektu koordinatore
Paldies par uzmanību!
Nolikums ar pielikumiem pieejams www.jurmala.lv – «Attīstība un
būvniecība» – «Projekti» – «Iedzīvotāju projektu konkursi».

similar documents