Hámori Veronika prezentációja ide kattintva tekinthető meg

Report
A gyakornokok beilleszkedése
Pedagógus-életpályamodell
A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény
64.-65. §
A pedagógusok előmenetele:
• eddig: csak az életkortól függött
• ezután: kompetenciák és a munka
minőségének függvénye
Pedagóguskompetenciák
• A tanuló személyiségfejlesztése
• Tanulói csoportok, közösségek alakulásának
segítése, fejlesztése
• Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás
integrálása
• A pedagógiai folyamat tervezése
• A tanulási folyamat szervezése és irányítása
• A pedagógiai folyamatok és a tanulók
személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
• Szakmai együttműködés és kommunikáció
• Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért
Mikor vesznek fel új pedagógust?
• Előre tervezetten, tanév elejétől (az
előkészítés az előző tanév közepén
kezdődik),
• tanév közben, váratlan álláshelymegüresedés miatt (ilyenkor ritkán
pályakezdőt vagy végzős egyetemi
hallgatót)
Pedagógusfelvétel tervezése
• Minden munkaközösség készítsen ötéves
„humánerőforrás-tervet” a nyugdíjba
készülők pótlásának előkészítése érdekében
(tapasztalatátadás lehetősége).
• A pályáztatást követő kiválasztásba be kell
vonni a munkaközösség-vezetőt; az
interjúkon való részvétellel, óralátogatáson
való részvétellel, próbatanítás szervezésével.
A gyakornok
•
Most lépett ki a felsőoktatásból
•
Azt tudja, amire megtanították
• „Pedagógusszemélyiség”
• Tisztában van gyakorlatlanságából adódó
hiányosságaival
•
Belülről motivált arra, hogy jobb legyen
•
Szeretne többet keresni
Beilleszkedés 1.
• Meg kell ismernie az épületet, a helyi
szokásokat (mint bármely munkahelyen).
• Meg kell ismernie a legközelebbi kollégákat
(munkaközösség); az „erőviszonyokat”, ki
élvez tekintélyt, milyen belső szabályok
érvényesek.
• Ha lehet, az elődjét is meg kell ismernie.
• Meg kell ismernie az egész testületet, az írott
és íratlan szabályokat, a hierarchiát…
Beilleszkedés 2.
• Meg kell ismerkednie azokkal a kollégákkal,
elsősorban osztályfőnökökkel (alsóban az
alsós párjával), akiknek az osztályában
tanítani fog.
• Tájékozódnia kell az osztályokról a többi
kollégától.
Mindez segítség nélkül nagyon nehéz!
A beilleszkedés segítése 1.
Az új kolléga testületbe lépését elő kell készíteni:
• intézményvezetői szinten (még a belépés előtt
fel kell készíteni a testületet – egyértelműen
pozitív, elfogadtató módon),
• munkaközösség vezetői (munkaközösségi)
szinten (előre megbeszélni, hogy kölcsönös
óralátogatások útján ki, mit mutat/tanít majd
meg az új kollégának; helyet kell készíteni neki a
szobában, asztalnál; kulcsok, üres fiókok,
szekrényrész várja).
Beilleszkedés segítése 2.
• A gyakornoknak ne adjunk közismerten
nehezen kezelhető vagy szakmailag
átlagon felüli kihívást jelentő
osztályt/csoportot.
• Ha lehet, legyenek olyan
osztályai/csoportjai, ahol tapasztalt
kollégával dolgozhat párban, hogy a napi
folyamatos munkában legyen segítsége.
Mit nem szabad csinálni? 1.
• szidni/agyondicsérni az elődöt
• felületes információk alapján „pletykákat”
terjeszteni a kollégák és a gyerekek
körében az új kollégáról
• bizalmatlanságot kelteni a gyerekekben
és a szülőkben a fiatal és tapasztalatlan
kollégával szemben
Mit nem szabad csinálni? 2.
• negatív irányban befolyásolni az új
kollégát jövendő tanítványairól,
• vagy a testületről, egyes kollégákról
(szerezhessen saját tapasztalatokat, és
alakíthasson ki saját véleményt)
• rátukmálni tanácsainkat (túl határozottan
bizonygatni, hogy „mi jobban tudjuk”…)
Bízzuk a mentorra!
• A gyakornok munkáját, fejlődését a
mentor értékelje!
• A kollégák legyenek segítőkészek,
megértőek, türelmesek, csillapítsanak
indulatokat, ha kell oldják a
konfliktusokat, ha vannak!
Mindenkinek kötelező feladat:
DICSÉRNI ÉS BIZTATNI
Köszönöm a figyelmet!
Hámori Veronika
igazgató
Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium

similar documents