Sociālās rehabilitācijas programma

Report
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES
SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
2011.g.
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde
ir Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde,
kura nodrošina sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas teritorijā.
Sociālo lietu pārvalde ir tieši pakļauta Daugavpils pilsētas domei un atrodas Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu
komitejas pārraudzībā. Sociālās lietu pārvaldes darbu metodiski vada Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo
pakalpojumu pārvalde.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Daugavpilī 2008. gada beigās dzīvoja
104 857 cilvēki
Katru gadu uz Sociālo lietu pārvaldi griežas apmēram 30 000 cilvēku
Ir izstrādātas 60 sociālās rehabilitācijas un integrācijas programmas
Tiek sniegti 28 sociālās palīdzības un pabalstu veidi
Štatā ir 168 darbnieki, kuri strādā ar klientiem,
21 no tiem ar maģistra grādu
Visi sociālo pakalpojumu veidi ir reģistrēti Labklājības ministrijā
Sociālo lietu pārvaldē ir šādas nodaļas:
”
Sociālās palīdzības nodaļa
Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm ar bērniem
Sociālo pakalpojumu nodaļa veciem ļaudīm un personām ar
invaliditāti
Sociālo pakalpojumu nodaļa pilngadīgām personām
Informācijas, supervīzijas, apmācības, attīstības un projektu
nodaļa
Grāmatvedība
Apgādes un transporta nodaļa
Un Sociālo lietu pārvaldes pakļautībā atrodas
struktūrvienības:
Sociālā māja,
Sociālā patversme,
Nakts patversme,
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs,
Mājas aprūpes birojs,
Ģimenes atbalsta centrs/patversme,
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem
Grupu dzīvokļi
Bērnunams-patversme “Auseklītis ”
Bērnu nams-patversme “Priedīte"
Sociālās palīdzības nodaļa
Sociālās palīdzības pabalstu veidi
1. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI).
2. Dzīvokļa pabalsts.
3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.
Citi pabalsti personu pamatvajadzību apmierināšanai gadījumā, ja ir pamatots
pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta:
1. Veselības aprūpes pabalsts;
2. Pabalsts ģimenēm ar bērniem jauna mācību gada sākumā;
3. Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem līdz viena gada vecumam;
4. Bērnu ēdināšanas pabalsts;
5. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts.
Mazaizsargāto personu atbalsta veidi
• Atbalsts veselības aprūpes izdevumu kompensēšanai;
• Atbalsts pirts izdevumu segšanai;
• Atbalsts personas apbedīšanai;
• Atbalsts dzīvojamās telpas remontam;
• Atbalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas;
• Atbalsts adoptētājam;
• Atbalsts simts gadu jubilejās;
• Atbalsts Jaungada svētkos;
• Atbalsts politiski represētajām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu;
• Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai.
Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām
personām
Sniedz pakalpojumus
•bez vecāku gādības palikušiem jauniešiem sasniedzot
• pilngadību;
•personām ar atkarības problēmām;
•sociālo dzīvojamo telpu īrniekiem;
•bijušajiem ieslodzītajiem;
•sociālās izglītības personām, bezdarbniekiem;
•personām ar ilgstošām slimībām (tuberkuloze, AIDS).
Izstrādāta „Rehabilitācijas un integrācijas programma no
ieslodzījuma vietām atgriezušām personām”.
Nodaļā strādā divi sertificēti darbinieki cilvēku tirdzniecības problēmu
risināšanā.
Izstrādāta programma sociālās rehabilitācijas sniegšanai
cilvēkiem cietušiem no cilvēktirdzniecības
Pēc pilngadības sasniegšanas, bez vecāku gādības palikušiem
jauniešiem, uzsākot patstāvīgu dzīvi, sociālā darbiniece palīdz
veiksmīgāk integrēties sabiedrībā.
Sociālo pakalpojumu nodaļa
veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti
Nodaļas klienti:Personas ar invaliditāti un pensijas vecuma personas
Motivācijas programma sociālās atstumtības riska grupai invalīdiem ar kustības traucējumiem dzīves kvalitātes
uzlabošanai Daugavpils pilsētā
„MĒS - SABIEDRĪBAS DAĻA”;
Sociālās rehabilitācijas programma personām ar invaliditāti
„MANS SPĒKS IR MANĪ”;
Sociālās rehabilitācijas programma pensijas vecuma
personām
„MANAS DZĪVES RITMS”
Programma izstrādāta sadarbībā ar NVO „Varavīksne”,
Sociālas aprūpes un rehabilitācijas dienas centru, aprūpes
mājās biroju, Sociālo patversmi, Sociālo māju.
Konsultācijas sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu piešķiršanas jautājumos
notiek Daugavpils Reģionālajā slimnīcā
Neredzīgo ciematā un Invalīdu biedrībā
Sociālo pakalpojumu ģimenēm ar
bērniem nodaļa
Nodaļas klienti
• trūcīgas ģimenes ar bērniem;
• ģimenes, kuru bērni neapmeklē skolu;
• ģimenes, kurās bērni nesaņem pietiekamu aprūpi un
uzturu;
• ģimenes ar bērniem ar vardarbības pazīmēm;
• ģimenes ar bērniem, kuru vecākiem ir atkarības
problēmas;
• ārpus ģimenes aprūpes ģimenes (audžu ģimenes,
aizbildņu ģimenes);
• bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz
18 gadu vecumam;
• ģimenes ar bērniem ar īpašām vajadzībām;
• nepilngadīgie ar atkarības problēmām;
• vecāki, kuriem ir atņemtas aprūpes tiesības
•
•
•
•
•
•
•
Sociālās rehabilitācijas un korekcijas programma «Mēs
esam kopā»
Sociālās rehabilitācijas programma bērniem,
kuru ģimenes atrodas soc.riska situācija «Mans dzimtais
novads»
Sociālās rehabilitācijas programma «Ģimenes lokā»
Sociālās rehabilitācijas programma «Ģimene bez
vardarbības»
Atbalstu grupu programma «Vecāku skola»
Sociālās rehabilitācijas programma «Palīdzības roka»
Sociālā/nakts patversme
Mērķis:
nodrošināt ar īslaicīgu
patvērumu Daugavpils sociālā
riska kategorijas iedzīvotajiem
vai krīzes situācijā nonākušām
personām bez pastāvīgas
dzīvesvietas un daļēji
apmierina personu
pamatvajadzības (uzturs,
personiskās higiēnas iespējas)
un sniedz sociālā darba
speciālistu pakalpojumus
sociālās patversmes klientiem.
Sociālās rehabilitācijas programma bezdarbniekiem
„Mēs gribam un varam”
Sociālās rehabilitācijas programma
nakts patversmes klientiem
„Cerības ceļš”.
Sociāla māja
Sociālās rehabilitācijas programmas:
Teātra studijas izveidošana motivācijas
programmas ietvaros Sociālas mājas bērniem
radošas iemaņas attistibai.
Programma «Sociālās pakalpojumus sniegšanas
dzīvesvietā»
Sociālās rehabilitācijas programma «Romu sociālā
integracijā»
Programma «Sociālās mājas daudzbērnu ģimeņu
integrācija sabiedrībā»
Programma «Sociālās mājas augsta sociālā riska
ģimeņu integrācija sabiedrībā»
Programma «Es – esmu, Es – gribu, Es- varu»
bērniem, kuri sociālā riska situācijā ģimenēs, bez
vecāku gādības palikušiem bērniem
Ģimenes atbalsta centrs/patversme
Programmas:
1.Motivācijas programma jauniešiem, kuri saņem
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Ģimenes
atbalsta centrā/patversmē no bērnu nama.
2.Ģimenes atbalsta centra/patversmes sociālā
darbinieka programma darba ar ģimenēm, kuras
nonākušas krīzes situācijā.
3.Programma darbā ar nepilngadīgajām
jaunajām māmiņām Ģimenes atbalsta
centra/patversmē.
4.Psihologa programma bērniem.
5.Psihologa programma – atbalsta grupa
pieaugušajiem.
6. Psihologa programma – atbalsta grupa
jauniešiem.
7. Sociāl-profilaktiskā programma „Vecākiem un
bērniem vardarbības novēršanai ģimenē”
8. Sociālās rehabilitācijas programma sociālo
prasmju un iemaņu apguvei.
9. Dzīvesprasmju atjaunošana krīzes situācijā
nonākušām personām.
10. Motivācijas programma klientiem ar garīga
rakstura traucējumiem.
11. Psihologa programma – atbalsta grupa Grupu
dzīvokļu personām ar garīga rakstura
traucējumiem.
Grupu dzīvokļi
Dienas aprūpes centrs personām
ar garīga rakstura traucējumiem
Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība, kas dienas laikā nodrošina sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību,
izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura
traucējumiem.
PROGRAMMU SARAKSTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sociālās rehabilitācijas programma „Dabas materiāls – sociālās rehabilitācijas līdzeklis”
Sociālās rehabilitācijas programma ,, Kustību terapija – vingrošana”
Sociālās rehabilitācijas programm. „Bērnu sociālās adaptācijas alternatīvo pakalpojumu
loma apkārtējā vidē”
Sociālās rehabilitācijas programma personām ar garīga rakstura traucējumiem
„Pašpalīdzības grupa”
Sociālās rehabilitācijas programma specializētās darbnīcas
Sociālā rehabilitācijas un aprūpes programma
Atbalsta grupa radiniekiem
Programma „Cilvēcības prezumpcija”
Sociālā integrācijas programma
Personu ar attīstības traucējumiem integrācija darba tirgu
Alternatīvie rehabilitācijas pakalpojumi. Psiholoģiskais atbalsts
Sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar īpašām vajadzībām
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs
Mērķis:
dažāda vecuma personu, invalīdu, personu ar garīga rakstura traucējumiem, sociālā riska grupu
sociālā rehabilitācija, zināšanu un prasmju apguve, kas nodrošina iespēju klientam integrēties
sabiedrībā un palielināt pašnoteikšanās iespējas.
Sociālās rehabilitācijas un psiholoģiskās korekcijas programmas:
„Veselības skola”
„Viss manās rokās!”
„Es nejūtos vientuļa”
„Esmu. Gribu. Varu”
Dramas terapijas 2. tipa cukura diabēta pacientiem
depresijas simptomu mazināšanai
Mājās aprūpes birojs
Biroja funkcijas:
- koordinēt mājas aprūpes pakalpojumu
sniegšanu Daugavpils pašvaldības
iedzīvotajiem,
- noteikt konkrētu palīdzības veidu,
- sniegt sociālu sadzīviskus pakalpojumus,
- piesaistīt dažādas valstiskās un
nevalstiskās struktūras, kas spētu atrisināt
jautājumus, kuri saistīti ar sociālosadzīvisko, medicīniski- sociālo,
psiholoģisko, juridisko palīdzību sniegšanu
veciem cilvēkiem.
Birojā strādā 42 darbinieki
Bērnu nams-patversme “AUSEKLĪTIS”
Dzīvo 27 bērni
Bērnu nams-patversme “PRIEDĪTE”
Dzīvo 67 bērni
Apgādes un transporta
nodaļa
Informācijas, supervīzijas, apmācības,
attīstības un projektu nodaļa
www.soclp.lv
Sadarbība ar pilsētas un dažādiem citiem
mēdijiem
Informācijas sniegšana pilsētas
iedzīvotājiem
Pasākumi pilsētas mērogā
Darbinieku kvalifikācijas celšana
Informācijas, supervīzijas, apmācības,
attīstības un projektu nodaļa
Sadarbība ar NVO
NVA Padome «VARAVĪKSNE»
Invalīdu biedrība
Invalīdu biedrība «ILGAS»
Latvijas Neredzīgo savienība Daugavpils tritoriālā organizācija
«Latvijas multiplās sklerozes asociācija Daugavpilī»
Daugavpils pilsētas pensionāru apvienība
Pensijnāru biedrība «DauER»
Biedrība «Dauteks Pensionāri»
Biedrība «KRONA»
Valsts iestāžu pensionāru biedrība
Biedrība «Sudraba ābele»
Daugavpils vecāku klubs «Solniško»
Informācijas, supervīzijas, apmācības,
attīstības un projektu nodaļa
Pieredzes apmaiņa Rīgā, Aizkraukles Sociāla dienestā, Jelgavā, Liepājā, Jūrmalā,
Rēzeknē...
Informācijas, supervīzijas, apmācības,
attīstības un projektu nodaļa
Piedalīšanos projektos
Sociālo lietu pārvaldē piedalījās Nacionālās programmas projekta „ Sociālo pakalpojumu infrastruktūras
un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Latgales reģionā”
Sadarbības projekti ar Latvijas lietišķu sieviešu apvienību
Projekts sadarbībā ar LM, Daugavpils pilsētas Domi
„Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem”.
„Sociālā ģimeņu izglītošanas programmas izveidošana un ievietošana Daugavpilī”.
Informācijas, supervīzijas, apmācības,
attīstības un projektu nodaļa
“Daugavpils pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana projektu sagatavošanā
un ieviešanā”
“Jauniešu bezdarbnieku darba prakses vietu nodrošināšana Daugavpils sociālās un izglītības iestādēs”
„Motivācijas programma Daugavpils jauniešiem”
“Jauniešu ar īpašām vajadzībām integrācija profesionālās izglītības sistēmā Daugavpilī.”
Informācijas, supervīzijas, apmācības,
attīstības un projektu nodaļa
Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes projekts
“Daugavpils pilsētas sociālās atstumtības riska grupu motivācijas
programmas izstrāde un īstenošana Sociālajā patversmē”
VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0189/72
Motivācija - vajadzības, interese, tieksmes un citi uzvedību veicinošie un
radošie elementi, kas ar attiecīgo darbību raksturo arī cilvēka personību.
Informācijas, supervīzijas, apmācības,
attīstības un projektu nodaļa
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām,
Ģimenes atbalsta centrā.
Mūsu projekta darba uzdevums ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kuri ir cietuši
no prettiesiskām darbībām, ko sniedz diennakts sociālās rehabilitācijas un psiholoģiskās palīdzības
institūcija, nodrošinot krīzes situācijā nonākušajiem bērniem psiholoģisko palīdzību, sociālo
rehabilitāciju, drošu naktsmītni, ēdināšanu un citu palīdzību Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbalsta
centrā Daugavpilī.
Informācijas, supervīzijas, apmācības,
attīstības un projektu nodaļa
SLP projekti 2011. gadā
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“Alternatīvo sociālas rehabilitācijas pakalpojumu, motivācijas programmas izstrāde
un ieviešana ģimenēm no sociālās atstumtības riska grupām Daugavpilī”
“Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem jauniešiem”
“Veselīga ģimene. Pārrobežu programma „Zarasi-Daugavpils”
„Daugavpils pilsētas invalīdu biedrības darba spēju paaugstināšana”
“Studentu apmaiņa starp Agderu un Daugavpils Sociālās izglītības jomā”
„Biedrības „Saules stariņi” kapacitātes stiprināšana Montessori Bērnu inovatīvās
attīstības centra izveidei Daugavpilī”
„Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Latgalē” kopa ar biedrību
„Avolina”
„Senjoru mūžīga izglītība”
“Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas
izveide Daugavpils pilsētā”
“Atbalsta pasākumu īstenošana Daugavpils pilsētā bērnu un jauniešu sociālās
atstumtības riska grupām nākotnes karjeras attīstībai”
“Drošības poga Latgalē”
“Invalīdu ar kustības traucējumiem apmācība aprūpes iemaņām”
“Supervizijas sociālajiem darbiniekiem”.
PALDIES
PAR
UZMANĪBU!
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES
SOCIĀLA LIETU PĀRVALDES
vadītāja
SVETLANA GAVRILOVA
www.soclp.lv
tāl. 54-40911, mob.20012267
E-pasts: [email protected]
Vienības 8, Daugavpils, LV-5401

similar documents