16 01 2014 GKN seminar Leverandøreffekter

Report
Leverandøreffekter av
petroleumsaktivitet i
Møre og Romsdal
Et ringvirkningsperspektiv
Arild Hervik, Professor Høgskolen i Molde
Oddmund Oterhals, Forskningsleder MFM
Bjørn G. Bergem, Seniorrådgiver MFM
16. Januar 2014, Molde
Hovedpunkter
• Hva menes med ringvirkninger?
• Livsløpsanalyse for basevirksomhet
Kristiansund
• Ormen Lange effekter utbygging og drift
• Petroleumsrelatert maritim industri – fra
norsk sokkel til globalt ledende aktør
• Øvrig petroleumsrelatert næring i
Romsdalsregionen
16.1.2014
2
16.1.2014
3
Ringvirkninger
• Klassiske ringvirkninger måles gjerne som
sysselsettingseffekter lokalt med arbeidsplasser som i seg selv
ikke har samfunnsøkonomisk verdi i en økonomi med full
sysselsetting, men med betydelige regionale
fordelingseffekter
• De effektivitetsgevinster som oppstår med effektiv lokal
leverandørnæring på grunn av nærhet og størrelse har
samfunnsøkonomisk verdi og drives av markedet
• «Wider economic impacts» er det nye store forskningstema i
ringvirkningsanalyser og her oppnår man
samfunnsøkonomiske gevinster gjennom omstilling mot økt
produktivitet og bærekraftig konkurransedyktig næringsliv
16.1.2014
4
16.1.2014
5
Vekstforløpet for en forsyningsbase
Det tar tid før løftet kommer – kunnskapsinnhold i
tjenestene kommer etter tid
• Konsentrasjon om
utvalgte lokaliteter
med fokus på
kritisk masse og
mangfold i
leverandørnæring
er viktig for å
skape
ringvirkninger.
• Steder med
forsyningsbase
oppnår industrielle
ringvirkninger i
betydelig grad.
16.1.2014
Livssyklus base, eksempel Kr.sund
6
Utvikling i bedriftsetablering
petro.relatert Kristiansund
16.1.2014
7
Verdiskaping Ormen Lange
utbygging 2004-2007
16.1.2014
8
Samlede investeringer og driftskostnader
Ormen Lange 2008-2012
2008-2012
Samlet
(mrd.kr)
ORMEN LANGE
Regionale
leveranser
Midt-Norge
(mrd.kr)
Andel
Midt-Norge
Total
35.8
6.0
16.9 %
Investeringer
Drift
27.8
8.0
3.2
2.8
11.6 %
35.3 %
1)
1) Inkl. eiendomsskatt
16.1.2014
9
Investeringer og driftskostnader
Ormen Lange landanlegg 2008-2012
16.1.2014
10
Aktivitetsnivå knyttet til terminalanlegg
Nyhamna 2013
520 årsverk
knyttet til
Nyhamna drift i
2013
144 Shell ansatte
på Nyhamna og
over 60 i
støttefunksjoner
fra Kristiansund
240 fra
Molderegionen
16.1.2014
11
Samlede lokale ringvirkninger i
driftsfasen
• Sysselsatte Nyhamna bosatt lokalt er 240 årsverk i
2013
• Effekten av eiendomsskatt er estimert til rundt
200 årsverk
• Fra lokalt skapte arbeidsplasser skapes videre
ringvirkninger gjennom konsum-, investerings- og
skatteeffekter
• Alle ringvirkningene inkludert for 2013 er anslått
til ca. 700 årsverk, som er høyere enn PUD 2003
(400 årsverk)
16.1.2014
12
Petroleumsrelatert maritim industri
Møre og Romsdal 2013
SKIPSVERFT
LEVERANDØRER
14 verft
Omsetning: 14.8 mrd
Årsverk: 4.390
172 bedrifter
Omsetning: 22.0 mrd
Årsverk: 8.630
SKIPSKONSULENTER
REDERI
14 bedrifter
Omsetning: 1.0 mrd
Årsverk: 494
16.1.2014
18 rederier
Omsetning: 13.1 mrd
Årsverk: 7.030
13
Utvikling omsetning maritim klynge M&R
16.1.2014
14
Kontraherte offshore fartøy
ved verft i M&R
16.1.2014
15
Øvrig petroleumsrelatert næring i
Romsdalsregionen
• Vekst på 38 % i sysselsetting 2008-2012
• Består av rundt 30 bedrifter
• Består i betydelig grad av kompetansetunge
tjenesteytende bedrifter
• Mange har allerede fått fotfeste i globale
markeder
• Skapes også i denne regionen et
petroleumsrelatert entreprenørskapsmiljø
16.1.2014
16
Sysselsetting petroleumsrelatert virksomhet i
Møre og Romsdal
Årsverk M&R
2008
2012
Endring
2008-2012
2015
2020
Drift Tjeldbergodden
175
200
+ 14 %
200
200
Drift Nyhamna
310
460
+ 48 %
500
600
2 100
2 600
+ 24 %
3 400
4 200
870
1 200
+ 38 %
1 600
1 900
* Maritim klynge M&R
18 100
17 300
-4%
17 500
18 000
** Samlet
21 300
21 600
+ 1.4 %
23 000
24 600
Kristiansundsregionen
m/Vestbase
Øvrig petroleumsrelatert
virksomhet (Romsdal)
* Tallene for maritim klynge inkluderer innleid arbeidskraft hos verft og utstyrsleverandører, men eksklusive utenlandske sjøfolk i rederiene.
** Samlet sysselsetting er justert for dobbelttelling av årsverk tilknyttet drift Nyhamna fra leverandører i petroleumsrelatert virksomhet i fylket.
16.1.2014
17
Oppsummering
• Samlede ringvirkninger fra petroleumsaktivitet globalt viser at
Møre og Romsdal har utviklet seg til å bli et petroleumsfylke –
nesten 20 % av årsverkene
• Alle tre regioner er berørt, med hovedtyngden maritim på
Sunnmøre, baseaktivitet på Nordmøre og øvrig
petroleumsrelatert næring i Romsdal
• Et kjennetegn er økende kompetanseinnhold i den
petroleumsrelaterte næringen og mange har vunnet frem i
globale markeder
• Denne næringen er også kjennetegnet av stor omstillingsevne
i et langsiktig bærekraftig konkurranseutsatt næringsliv
16.1.2014
18

similar documents