Lesrooster groep 6a

Report
Schooljaar 2014 - 2015
Informatieavond
groep 6a
Wat gaan we bespreken?
1. Even voorstellen
2. Eerste indruk van de groep / foto-impressie
3. Hoe werken we in groep 6a?
4. Lesrooster groep 6a
5. Welke leerstof in groep 6?
6. Praktische zaken
7. Rapportage en 15-gesprekken
8. Prognose en advies Voortgezet Onderwijs
9. Klassenouders
10.Gesprek met de leerkracht
11.Website groep 6a
12.Vragen of opmerkingen
Even voorstellen
Tim Verharen
Aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Yvette Taken
Aanwezig op maandag
Lisa Visser (3e jaars stagiaire PABO)
Aanwezig op woensdag en donderdag
Eerste indruk van de groep / foto-impressie
Hoe werken we in groep 6a?
We maken gebruik van verschillende hulpmiddelen, zoals:
stoplicht, time-timer, hulpblokje, dagrooster en
geluidsthermometer.
Stilwerkplaatsen in klaslokaal en op de gang.
Instructietafel
Werken in niveaugroepen
Verrijken en compacten/ aanpassing leerstof indien
nodig (overleg met IB-er en met ouders);
Lesrooster groep 6a
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Stillezen
Stillezen
Stillezen
Stillezen
Stillezen
Taal
Woordenschat
Taal
Spreken/luistere
n
Taal
Taalbeschouwing
Spelling
Gym
Pauze
Pauze
Pauze
Pauze
Pauze
Schrijven
Computer
Spelling
Spelling
Computer
Woordenschat
Computer
Begrijpend lezen
NieuwsbegripXL
Rekenen
Rekenen
Rekenen
Rekenen
Taal Schrijven
Technisch lezen
Technisch lezen
Begrijpend Lezen
Nieuwsbegrip
Technisch lezen
Gym
Spelling
Aardrijkskunde
Rekenen
Nieuws uit de
natuur
Geschiedenis
Creatieve vorming
De Vreedzame
School
Weeksluiting
Welke leerstof in groep 6
Rekenen: De wereld in getallen
Leerstof:
Telrij tot 100 000
Kolomsgewijs optellen en aftrekken t/m 1000
Cijferend optellen en aftrekken t/m 1000
Tafelsommen / deelsommen
Breuksommen
Organisatie:
Drie niveaugroepen
Verlengde instructie aan de instructietafel
Verrijking werken aan een plusschrift en/of een taak van de
methode ‘Kien’
Welke leerstof in groep 6
Taal: Taal in Beeld 2
Leerstof:
Woordenschat
Spreek- en luistervaardigheden
Taalbeschouwing
Schrijven
Organisatie:
Drie niveaugroepen
Verlengde instructie aan de instructietafel
Verrijking werken aan een taak van ‘Taalmaker’
Computerprogramma Taal in Beeld woordenschat
Welke leerstof in groep 6
Taal: Spelling in Beeld 2
Leerstof:
Klankwoorden
Regelwoorden
Onthoudwoorden
Werkwoorden
Organisatie:
Drie niveaugroepen
Verlengde instructie aan de instructietafel
Verrijking werken aan een taak van ‘Taalmaker’
Computerprogramma Spelling in Beeld
Welke leerstof in groep 6
Technisch lezen: Lekker lezen
Iedere dag starten met 30 minuten stillezen
Boekenkast en leesbakken in de klas met stripboeken, voetbalblaadjes, etc.
Zwakkere lezers krijgen start van de ochtend extra instructie teksten lezen
Tijdens de les technisch lezen is er een extra oefenmoment woorden lezen
op tempo
3 dagen in de week (30 minuten)
4 niveaugroepen
2 instructiegroepen
Welke leerstof in groep 6
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip / NieuwsbegripXL
Leerstof:
Voorspellen van teksten
Ophelderen van onduidelijkheden in een tekst
Vragen stellen aan de hand van een tekst
Relaties en verwijswoorden in een tekst
Samenvatten van een tekst
Iedere week staat één strategie centraal.
Drie niveaugroepen
Verlengde instructie aan de instructietafel
Computerprogramma NieuwsbegripXL
Welke leerstof in groep 6
Wereldorientatie: Geschiedenis / aardrijkskunde
Leerstof geschiedenis:
Prehistorie:
Jagers en boeren
Oudheid:
Grieken en Romeinen
Middeleeuwen: Monniken en ridders
Middeleeuwen: Steden en staten
Excursie ‘De Romeinen’ museum Kasteel Wijchen
Leerstof aardrijkskunde:
Kennis over verschillende provincies
Topografie Nederland
Huiswerk:
Oefenen topografie en vragen over de provincie
Maken snuffelopdrachten provincie
De Vreedzame school
Blokken van 6 lessen. Ieder blok heeft een eigen thema
Thema is in iedere groep hetzelfde
Het thema wordt in de Info aangekondigd
Mediatoren voor dit schooljaar worden opgeleid
Bij de uitgang hangen de foto’s van de mediatoren
Prikbord De Vreedzame School in de klas
Taakjes in de klas
De gymles
Maandag van 14.00 tot 15.00 uur
Vrijdag van 9.15 tot 10.15 uur
Juiste gymkleding (schoenen!!)
Geen sierraden
Douchen is verplicht (via een briefje kan aangegeven worden dat er niet
gedoucht hoeft te worden)
Het gebruik van de luizentas
Als er luizen/neten worden geconstateerd:
Er gaat een briefje mee naar huis voor de hele klas
Luizentas mee naar huis om uit te wassen
Ouders worden gebeld met de mededeling wat bij het kammen is gevonden
Het kind moet worden behandeld
Wanneer de luizentas kwijt geraakt is of stuk is kunt u bij de ouderraad een
nieuwe luizentas kopen door een enveloppe met €3,- o.v.v. naam kind en
klas in de oranje brievenbus te deponeren. Er zal dan een nieuwe luizentas
worden afgeleverd bij de klas van uw kind.
Eten en drinken
´s Morgens pauze van 10.05 tot 10.15 uur eten en drinken en van 10.15 tot
10.30 uur spelen de kinderen buiten
Gezond tussendoortje (eten en drinken)
´s Middags mogen de kinderen alleen drinken meenemen
Ziek
Op tijd even laten weten op school
Calamiteitenbriefjes
Wanneer uw zoon/dochter ziek is nemen we contact met u op
Nieuw telefoonnummer, even doorgeven aan mij
Verjaardag vieren op school
De verjaardag wordt ‘s morgens gevierd in de klas
De jarige mag geen cadeau mee naar school nemen
Even doorgeven via een briefje wanneer er op een andere dag getrakteerd
gaat worden
Rapportage en 15 min. gesprekken
Week van 6 oktober eerste 15 min. gesprekken
(Deze gaan vooral over de sociaal emotionele ontwikkeling / het
welbevinden van uw kind.)
Januari afname CITO midden groep 6
Vrijdag 12 februari eerste rapport
Week van 23 februari tweede 15 min. gesprekken
(Deze gaan vooral over de resultaten van uw kind)
April afname CITO Entreetoets
Donderdag 2 juli tweede rapport en prognose V.O.
Week van 6 juli derde 15 min. gesprekken
(Deze gaan vooral over de resultaten van uw kind)
Prognose en advies Voortgezet Onderwijs
Op bovenschools niveau is afgesproken dat de prognose voortgezet
onderwijs vanaf eind groep 6 gegeven gaat worden.
In groep 7 wordt er opnieuw naar gekeken.
In groep 8 wordt de prognose een voorlopig en daarna een definitief advies.
Bij het opstellen van de prognose en daarna het advies nemen we de
volgende aspecten mee:
• Gegevens Cito leerlingvolgsysteem
• Entreetoetsen groepen 6 en7
• Gegevens methodegebonden toetsen
• Observatiegegevens
• Werkhouding van de leerling: zelfstandigheid, motivatie,
zelfverantwoordelijkheid, planningsgedrag , zelfvertrouwen, omgaan met
huiswerk.
Klassenouders
Er zijn vier klassenouders voor dit schooljaar.
Even voorstellen:
Natasja van Gemert (moeder van Dean)
Paola Burgers (moeder van Indy)
Wilma Aalbers (moeder van Britt)
Patricia Hofmans (moeder van Bente)
Hulp van ouders nodig anders zijn activiteiten bijna niet te realiseren!
We vragen tijdig wanneer er hulp nodig is dit schooljaar.
Het is de bedoeling dat wij de informatie vooral via de mail gaan
doorgeven.
Graag even doorgeven wanneer er een ander mailadres is.
Gesprek met de groepsleerkracht
Geen probleem!
‘s Morgens geen gesprekken. Mededeling kan wel.
Korte gesprekjes kunnen na school
Lange gesprekken, even een afspraak maken
Via de mail kunnen ook vragen gesteld worden
Email: [email protected]
De klas bezoeken kan na schooltijd altijd.
De kinderen weten alles te liggen en kunnen de spullen aan u laten zien.
Website van groep 6a
Wat is er te vinden op onze website?
Dit zijn wij
Even voorstellen
Lesrooster
Weekoverzicht
Nieuws uit de groep
Activiteiten en vieringen
Verjaardagskalender
Wat leren de kinderen dit jaar
Thuis oefenen
Afspraken en regels
De Vreedzame School
www.paulus-school.nl
Na een uitstapje komt er een kort verslag met foto’s
op de website te staan.
Vragen of opmerkingen

similar documents