Slide 1

Report
LATVIJAS LIKUMOS IEVIESTIE
REGULĒJUMI CĪŅAI PRET KRĀPŠANU
NODOKĻU JOMĀ UN IZVAIRĪŠANOS NO
NODOKĻU NOMAKSAS
UN TO IETEKME UZ GODPRĀTĪGIEM
NODOKĻU MAKSĀTĀJIEM
DANA MUCENIECE
Latvijas Nodokļu maksātāju tiesību asociācija,
valdes priekšsēdētāja
[email protected]
Rīga, 2013.gada 6.novembris
PRETIZVAIRĪŠANĀS NORMU
PAMATMĒRĶI
Budžeta ieņēmumi
Godīga konkurence
PRETIZVAIRĪŠANĀS NORMU
PAMATVIRZIENI
 Krāpnieciski
jeb t.s. “fiktīvie darījumi”
 Nedeklarēti ienākumi
 T.s. “Aplokšņu” algas
 Darījumi ar nerezidentiem, jo īpaši ar
zemu nodokļu jurisdikcijām (t.s. “ofšori”)
 Nodokļu
kontroles efektivitāte
“FIKTĪVIE DARĪJUMI”
IEVIESTĀS INICIATĪVAS
 Stingrās
uzskaites pavadzīmes
 Izslēgšana no PVN reģistra
 Detalizēti PVN deklarāciju
atšifrējumi
 T.s. PVN reverss riska nozarēs
(darījumi ar kokmateriāliem un
metāllūžņiem, būvniecība)
 Saimnieciskās darbības apturēšana
“FIKTĪVIE DARĪJUMI”
JAUNĀS INICIATĪVAS
Saimnieciskās
darbības
izbeigšana jeb t.s. “vienkāršotā
likvidācija”
Riska
personu saraksts
NEDEKLARĒTIE IENĀKUMI
IEVIESTĀS INICIATĪVAS
EKA,
numurētas kvītis un
biļetes
Skaidras naudas darījumu
ierobežojumi un deklarēšana
Apliekamā ienākuma noteikšana
uz aprēķinu pamata
Mantiskā stāvokļa deklarēšana
NEDEKLARĒTIE IENĀKUMI
JAUNĀS INICIATĪVAS

T.s. “bezdarbības nodeva” 50 EUR
EKA
tehnisko prasību
pastiprināšana
“APLOKŠŅU ALGAS”
IEVIESTĀS INICIATĪVAS
 Darbinieku
reģistrācija (termiņi)
 Uzņēmuma līgumu ar SD veicējiem
pielīdzināšana darba līgumiem
 Nodarbināto apliecības būvniecībā,
mežsaimniecībā
 Dalības publiskajos iepirkumos
ierobežošana
 Darbaspēka nomas no nerezidenta vai
mikrouzņēmuma pielīdzināšana darba
līgumiem
 Avansu norēķinu ierobežošana
 Detalizētas atskaites (arī profesijas
kods, nostrādātās stundas)
“APLOKŠŅU ALGAS”
JAUNĀS INICIATĪVAS
Aizdevumu
izsniegšanas
ierobežošana
T.s.
“valdes locekļu nodoklis”
Apsardzes
darbības likums
DARĪJUMI AR NEREZIDENTIEM
IEVIESTĀS INICIATĪVAS
Ienākuma
nodokļu ieturēšana
no maksājumiem nerezidentiem
 Darījuma cenu pamatošana
 Nodokļu nomaksas pienākuma
pārnešana uz nerezidenta
pilnvaroto pārstāvi Latvijā
Ienākuma no būtiskas
līdzdalības ārvalstu sabiedrībā
aplikšana ar IIN
DARĪJUMI AR NEREZIDENTIEM
JAUNĀS INICIATĪVAS
Izmaiņas UIN ieturēšanā no:
nekustamā īpašuma vai tam
pielīdzināta kapitāla daļu
atsavināšanas ienākuma

maksājumiem
t.s. “ofšoriem”
NODOKĻU KONTROLES
EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA
Plašāka IT izmantošana datu
ieguvē un apstrādē
Piekļuve lielākam informācijas
apjomam
 VID pilnvaru apjoma pieaugums
 Jauni “nodokļu uzrēķinu” veidi

ĒNU EKONOMIKA (% NO IKP)
(Dr. A.Sauka, Dr. T.Putniņš, SSE Riga “Ēnu ekonomikas indekss”)
40.0
38.1
35.0
30.2
30.0
25.0
21.1
19.4
18.8
17.1
20.0
18.9
18.2
15.0
10.0
5.0
0.0
LV
LT
2010
2011
EE
2012
19.2
ĒNU EKONOMIKA (% NO IKP)
(Eurostat; Dr. Friedrich Schneider, Johannes Kepler University of Linz)
29.7
30.0
29.3
29.0
29.0
28.0
28.6
28.5
28.2
27.3
26.5
27.0
26.1
26.0
25.0
24.0
LV
LT
2010
2011
EE
2012
ĒNU EKONOMIKA (% NO IKP)
2013.GADA PROGNOZE
(Eurostat; Dr. Friedrich Schneider, Johannes Kepler University of Linz)
31.2
27.6
28.0
28.4
28.4
EE
LT
RO
HR
25.5
22.1
15.0
15.5
SK
CZ
HU
23.1
SI
23.8
PL
LV
BG
NODOKĻU SAISTĪBU IZPILDEI
PATĒRĒTAIS LAIKS (STUNDAS GADĀ)
(Pasaules Bankas pētījums Doing Business 2014)
LV
LT
EE
KOPĀ
264
175
81
VSAOI
139
85
34
UIN
31
32
20
PVN
94
58
27
Ar skatu uz nākotni..
 NODOKĻU SLOGA PĀRDALE
no
darbaspēka un ienākumiem uz
patēriņu un īpašumiem
 NODOKĻU SLOGA IZLĪDZINĀŠANA
līdzvērtīgiem ienākumiem vai
darījumiem
 SAPRĀTĪGI KOMPROMISI jomās, kur
nodokļu nemaksāšanas novēršana
prasa nesamērīgus resursus
Ar skatu uz nākotni..
 ADMINISTRATĪVĀ SLOGA
kā nodokļu
maksātājiem, tā VID
 ĒRTI PIEEJAMA INFORMĀCIJA par
likumdošanu, darījuma partneriem
un iespējamiem riskiem
 STABILITĀTE UN SAPRĀTĪGI TERMIŅI
jaunām likumdošanas iniciatīvām
SAMAZINĀŠANA
Ar skatu uz nākotni..

similar documents