Oplæg Mee Wee room Symposium

Report
Kommunikation, leg og læring i MeeWee room
Tema: Identitet, krop og læring med digitale
medier.
Det konkrete projekt er udviklet i samarbejde mellem:
 Madsen og Hjernø, som er et firma, som arbejder med
historiefortælling/storytelling som personlig udvikling
TRESS, som er et firma, der arbejder med udvikling af rekvisitter og redskaber til
fysisk aktivitet og motorisk udvikling
Den Sønderjyske Idrætsinstitution i Hoptrup, som har nogle meget eksplicitte
værdier i forhold til børns deltagelse i aktiviteter
SDU, Institut for Idræt og Biomekanik, som har stor viden om børn og fysisk
aktivitet
UCL, som uddanner pædagoger og lærere, og som har stor indsigt i børns
læreprocesser og udvikling
Arkitektskolen i Aarhus, som har stor viden om arkitektur og design
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
Leg og læring i Dannmark
I Danmark har vi traditionelt haft en stærk, og nogle mener sikkert lidt naiv, at
børns adgang til fri leg er en vigtig parameter i forhold til børns udvikling
Så derfor skal børn have betydelig adgang til mulighederne for at lege
På grund af internationalt pres, blandt andet på grund af, at danske børn scorer
dårligt i internationale tests, ønskes et mere målrettet arbejde med børns læring
med udgangspunkt i nationale læreplaner for institutionsområdet
I MeeWee Room ønsker vi at imødekomme læreplanerne med udgangspunkt i
en legende tilgang til især sprog og kommunikation samt krop og bevægelse
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
Målet for udviklingsprojektet
•Kommunikation
•Sprog og sproglig
udvikling
•Sanser og
sanseintegration
•Udvikling af
grovmotoriske
færdigheder
•Fantasi og kreativitet
•stærk og positiv jegidentitet,
•nye medier i
daginstitutionerne
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
Kommunikation og nationale læreplaner
Alsidige personlige
udvikling: Selvværd,
grænsesætning,
fantasi, kreativitet,
følelser, stillingtagen,
motivation og
vedholdenhed
Kulturelle
udtryksformer og
værdier: Kendskab til
forskellige kulturelle
udtryksformer og
værdier, udnyttelse og
brug af sanser via
musik, tegning,
dramatik, ler mv.
Sociale
kompetencer:
Etablere fællesskaber
med andre, føle og
udtrykke empati og
respekt , indgå i
sammenhænge med
andre og kende til
demokratiske værdier
Læreplaner for
daginstitutions-området
Naturen og
naturfænomener:
Respekt og kendskab
til naturen og
naturfænomener,
miljø, logisk tænkning
og kende kategorier
som vægt, form og
antal
Krop og bevægelse:
Sundhed, ernæring,
fysisk aktivitet,
beherske og
praktisere fin- og
grovmotoriske
bevægelser, kende til
dagtilbuddets og
lokalområdets fysiske
muligheder
Kommunikation og
sprog: Ordforråd,
udtale, kendskab til
skriftsprog, rim og
remser, eksistensen af
tal og bogstaver og
hvad de kan bruges til,
IT / medier og
kommunikation
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
Kommunikation, leg og læring i MeeWee room
Tema: Identitet, krop og læring med digitale
medier.
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
Sprog og kommunikation
Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes
mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces og som skal
have opmærksomhed
sammenhænge mellem f.eks. kropssprog, mimik og tale.
Sprog skaber kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer
forståelsen af og fra andre. Det er vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskabet
kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i at planlægge fælles
aktiviteter og projekter.
Sproglige færdigheder er en indgangsdør til verden – en
mulighed for at høste viden og erfaringer. Det er derfor vigtigt at støtte børnene i at
sætte ord og begreber på de oplevelser, de har i dagligdagen.
Sproget er en forudsætning for frugtbare løsninger af problemer og konflikter.
Balancen i fællesskabet afhænger af børnenes evner til at sige til og fra, og om de har
de sproglige forudsætninger for at udtrykke, hvad de mener, og dermed formår at
blive forstået af både børn og voksne.
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
Krop og bevægelse
Krop og bevægelse er redskaber til at erobre verden. Ved at styrke børns udvikling af
motoriske færdigheder, styrke, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres
forudsætninger for at udvikle sig. I dagtilbuddet er der mangfoldige rammer og
muligheder for at udfordre børnene til at bevæge sig.
Krop og bevægelse er ikke kun en fysiologisk, men også en sanselig, adgang til
verden. Bevægelse baner veje for at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske
såvel som det kulturelle miljø og naturen.
Ved at bruge forskellige redskaber og materialer får børnene anledning til både at
bruge og stimulere denne sanseverden. Kropslighed er en del af det at være til stede i
verden sammen med andre. Ved aktivt at udforske kroppens muligheder og
begrænsninger udvikles børnenes færdigheder og vaner. De får erfaringer i, hvad det
betyder at koble f.eks. det talte sprog og kropssproget, og de udvikler herigennem
også respekt for, at andre kan have et ”andet” udtryk, andre reaktioner og deres egen
integritet.
Mikkel
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
Hej! Hermed lidt stikord. Vores erfaringer med rummet er kort beskrevet:
•Meget populært blandt alle de 2-6 årige børn
•Bliver brugt af støttepæd i forhold til et barn som har brug for ro til fordybelse - scenografier , lys og fortællinger er gode til fordybelse, ro og frirum
•Bruges kun sammen med en voksen med max 4 - 5 børn. dette har vi holdt fast i, da det ikke bare skal blive et ekstra flexrum, men et rum med
nogle særlige tilbud om fordybelse, leg kreativitet og fantasi. Enten med en voksen som medspiller eller fluen på væggen. Dette i tråd med vores
legeagentbegreb
•Rummet bruges til at inspirere børnene til at koble fortællinger, bevægelse og fantasi. Ser flere børn, der bringer fortællinger med ud af rummet og
inddrager dele eller hele fortællinger i deres videre leg.
•Rummet styrker de sociale relationer og legeagentrollen, idet rummet appellerer til, at vi i fællesskab skaber en leg, bevægelse, aktivitet udfra
enten fortælling, billedbøger eller scenografier
•Et absolut brugbart pædagogisk redskab, som har uanede muligheder, hvis midlerne er tilstede til videreudvikling
•En ny teknologi, som kan bekræfte, at teknologi i daginstitutioner kan udvikle børn socialt, hvis teknologien sammensættes rigtigt
•Rummet giver børnene en lyst til at formidle hvad de ser, hører og oplever i rummet både mens de er i rummet og bagefter.
•Fleksibiliteten i rummet kan ses udfra forskellige børns forskellige brug af rummet. Er intensionen med legen bevægelse, ro eller/ og fantasi.
Rummet kan tilgodese alle behov.
•Stort plus, at rummet er stort set lydtæt og helt uforstyrret af omverdenen. Kan lukke alt ude og have fokus på samværet i rummet. En stor gave i
en daginstitution, hvor roen noglegange er svær at finde og et godt arbejdsredskab til at hjælpe børn til fordybelse og at sortere forstyrrende ydre
indtryk fra.
•Vi kan skabe en stemning af en flyvende kuffert, hvor kun dem som er med i kufferten bestemmer vejen og oplevelserne undervejs.
•Viser hvordan børn har brug for forskellige forhold for at kunne indlære optimalt. Nogle børn vil eksempelvis helst være lidt i bevægelse, mens de
lytter nærværende, mens andre sidder helt stille. Rummet giver dermed en individuel metode til indlæring og er meget sigende og lærerig at hæfte
sig ved som fagpersoner omkring barnet. Et barn, der bliver læst en historie for, vil have forskellige forudsætninger for at lytte optimalt, alt efter om
vi kræver at barnet sidder stille eller har lov til at være lidt i bevægelse. Dette er sværere at tilgodese i en børnegruppe på stuen, men kan netop
p.g.a. teknologien rummes i Mee-Wee. Et stort plus!1
•Rummet indeholder et hav af muligheder og endnu flere kan uden tvivl kobles på. Skallen er skabt, fyldet kan suppleres og varieres!!
Det var lidt af vores tanker og konklusioner. Håber, det giver mening for dig.
Med venlig hilsen Annie
Men er det overhovedet muligt at
kombinere leg og læring?
Der er gjort mange forsøg med henblik på at kombinere leg og læring
Kritikere påstår, at når man institutionaliserer legen, kan man ikke tale om fri leg, og
begreber som ”Kolonisering af legen” har været brugt
Andre er ikke helt så radikale, men har i stedet forsøgt at sætte leg og læring på
formel
proces/resultat > 1 = leg
proces/resultat < 1 = læring
I det efterfølgende vil jeg argumentere for, at det ikke blot er muligt men også
hensigtsmæssigt at kombinere leg og læring
Idet det kan bidrage til at udvikle børns individualitet og kompetencer med henblik
på at bidrage til at give dem gode muligheder for at få et godt liv, hvor de kan
imødekomme morgendagens udfordringer
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
Qvortrup´s fire vidensordener
• Første ordens viden
• Direkte
læringsstimulering
• Kvalifikationer
• Proportional effekt
• Fjerde ordens viden
• Social evolution
• Interkulturel
kompetence
• Almen dannelse
• Paradigmeskift
• Anden ordens viden
• Appropriation
• Kompetencer
• Eksponentiel effekt
Faktuel
viden
Refleksiv
viden
Verdens
viden
Kreativ
viden
• Tredje ordens viden
• Produktion
• Metarefleksivitet
• Kvantespring
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
Hej! Hermed lidt stikord. Vores erfaringer med rummet er kort beskrevet:
•Meget populært blandt alle de 2-6 årige børn
•Bliver brugt af støttepæd i forhold til et barn som har brug for ro til fordybelse - scenografier , lys og fortællinger er gode til fordybelse, ro og frirum
•Bruges kun sammen med en voksen med max 4 - 5 børn. dette har vi holdt fast i, da det ikke bare skal blive et ekstra flexrum, men et rum med
nogle særlige tilbud om fordybelse, leg kreativitet og fantasi. Enten med en voksen som medspiller eller fluen på væggen. Dette i tråd med vores
legeagentbegreb
•Rummet bruges til at inspirere børnene til at koble fortællinger, bevægelse og fantasi. Ser flere børn, der bringer fortællinger med ud af rummet og
inddrager dele eller hele fortællinger i deres videre leg.
•Rummet styrker de sociale relationer og legeagentrollen, idet rummet appellerer til, at vi i fællesskab skaber en leg, bevægelse, aktivitet udfra
enten fortælling, billedbøger eller scenografier
•Et absolut brugbart pædagogisk redskab, som har uanede muligheder, hvis midlerne er tilstede til videreudvikling
•En ny teknologi, som kan bekræfte, at teknologi i daginstitutioner kan udvikle børn socialt, hvis teknologien sammensættes rigtigt
•Rummet giver børnene en lyst til at formidle hvad de ser, hører og oplever i rummet både mens de er i rummet og bagefter.
•Fleksibiliteten i rummet kan ses udfra forskellige børns forskellige brug af rummet. Er intensionen med legen bevægelse, ro eller/ og fantasi.
Rummet kan tilgodese alle behov.
•Stort plus, at rummet er stort set lydtæt og helt uforstyrret af omverdenen. Kan lukke alt ude og have fokus på samværet i rummet. En stor gave i
en daginstitution, hvor roen noglegange er svær at finde og et godt arbejdsredskab til at hjælpe børn til fordybelse og at sortere forstyrrende ydre
indtryk fra.
•Vi kan skabe en stemning af en flyvende kuffert, hvor kun dem som er med i kufferten bestemmer vejen og oplevelserne undervejs.
•Viser hvordan børn har brug for forskellige forhold for at kunne indlære optimalt. Nogle børn vil eksempelvis helst være lidt i bevægelse, mens de
lytter nærværende, mens andre sidder helt stille. Rummet giver dermed en individuel metode til indlæring og er meget sigende og lærerig at hæfte
sig ved som fagpersoner omkring barnet. Et barn, der bliver læst en historie for, vil have forskellige forudsætninger for at lytte optimalt, alt efter om
vi kræver at barnet sidder stille eller har lov til at være lidt i bevægelse. Dette er sværere at tilgodese i en børnegruppe på stuen, men kan netop
p.g.a. teknologien rummes i Mee-Wee. Et stort plus!1
•Rummet indeholder et hav af muligheder og endnu flere kan uden tvivl kobles på. Skallen er skabt, fyldet kan suppleres og varieres!!
Det var lidt af vores tanker og konklusioner. Håber, det giver mening for dig.
Med venlig hilsen Annie
Helle Skovbjerg Karoff,
Ph.D. DPU
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
Koblingen mellem læring og leg
•Glid
•Intensitet
•Refleksion
•Evaluering
•Skift
•Validering
•Forståelse
•Kvalifikationer
Faktuel viden/
Intensitet
Refleksiv viden/
Hengivelse
Verdens viden/
Eufori
Systemisk viden/
Fremvisning
•Overskridelse
•Udvikle
•Interkulturel
kompetence
•Almen dannelse
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
•Fremvisen
•Udgive
•Kreativitet
•Produktion
Leg, læring, IKT og kreativitet
Det synes muligt at koble læring og læreprocesser med legepraksisser og
legestemninger
I det følgende vil jeg illustrere de grundlæggende tanker bag MeeWee Room i
forbindelse med koblingen mellem leg og læring
Og samtidig ønsker jeg at skabe en kobling til læringsmålene for
institutionsområdet igennem leg
Der anvendes informations- og kommunikationsteknologi i rummet
Og endelig har det været målsætningen, at aktiviteterne i rummet skulle
bidrage til at udvikle børnenes kreativitet med henblik på at styrke deres
innovative kompetencer
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
Læring gennem leg i MeeWee room
Digital
historiefortælling
ved
professionelle
skuespillere
•Skift
•Validering
•Forståelse
•Kvalifikationer
Lær nye sider af
dig selv og skab
din identitet
•Glid
•Intensitet
•Refleksion
•Evaluering
Refleksions- og
aktivitetsrum med
dramatisering af
historier
Faktuel viden/
Intensitet
Refleksiv viden/
Hengivelse
Verdens viden/
Eufori
Systemisk viden/
Fremvisning
•Overskridelse
•Udvikle
•Interkulturel
kompetence
•Almen dannelse
Videooptagelse
og deling af
egne
dramatiseringer
Video 2
Michael Bjørn, Chefkonsulent, University College Lillebaelt, Laboratorieleder , LoL, Kid n` Tweens Lifestyle with Lars Elbæk
•Fremvisen
•Udgive
•Kreativitet
•Produktion
Tak for jeres opmærksomhed
•
Referencer:
– Anderson, Lorin W. & Lauren A. Sosniak, eds. (1994), Bloom's Taxonomy:
A Forty-Year Retrospective. Chicago National Society for the Study of
Education
– Karoff, Helle Skovbjerg. Leg som stemningspraksis. Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole, 2010. 244 s..Ph. D.-afhandling
– Piaget, J. (1977). The Grasp of Consciousness: Action and concept in the
young child. London: Routledge and Kegan Paul.
– Qvortrup, Lars, Det hyperkomplekse samfund Gyldendal 1998 ISBN 87-0045508-3
•
Links
– http://english.sm.dk/ministryofsocialwelfare/legislation/social_affairs/daycare%20facilities%20act/Sider/Start.aspx
– www.kidsntweens.dk

similar documents