การแข่งขันสินค้าไทยและอาเซียน ในตลาดจีนในอีก 5 ปี ข้างหน้า

Report
บทวิเคราะห์
ิ ค ้าไทยและอาเซย
ี น
“การแข่งขันสน
ในตลาดจีนในอีก 5 ปี ข ้างหน ้า”
่ ยศาสตราจารย์ ดร.อ ัทธ์ พิศาลวานิช
ผูช
้ ว
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ึ ษาการค้าระหว่างประเทศ
ผูอ
้ านวยการศูนย์ศก
มหาวิทยาล ัยหอการค้าไทย
25 พฤศจิกายน 2557
Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce
การเปิ ดเสรี ก ารค า้ ส ิน ค า้ ทั่ ว ไป ได จ้ ั ด ท าความตกลงว่ า ด ว้ ยการค า้ ส ิน ค า้
( Agreement on Trade in Goods) ใ น ส่ ว น ส ิ น ค า้ ป ก ติ เ ริ่ ม ล ด ภ า ษี ตั ้ ง แ ต่
กรกฎาคม 2548 และลดลงเหลือ 0% ภายในปี 2553
ิ ค ้าปกติ ของอาเซย
ี น 6 ละจีน
กรอบการลดภาษีสน
อัตราภาษี
X = อัตราภาษี ทเี่ ก็บจริง
2548
2550
2552
2553
X ≥ 20%
15% ≤ x < 20%
10% ≤ x < 15%
5% ≤ x < 10%
20
15
10
5
12
8
8
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
X ≤ 5%
คงอัตราภาษี ทเี่ ก็บจริง
ิ ค ้าปกติ ของเวียดนาม
กรอบการลดภาษีสน
X = อัตราภาษี ท ี่
เก็บจริง
X > 60%
45% ≤ X < 60%
35% ≤ X < 45%
30% ≤ X < 35%
25% ≤ X < 30%
20% ≤ X < 25%
15% ≤ X < 20%
10% ≤ X < 15%
7% ≤ X < 10%
5% ≤ X < 7%
X ≤ 5%
2548
60
40
35
30
25
20
15
10
7
5
2549
50
35
30
25
20
20
15
10
7
5
อัตราภาษี
2550
2551
2552
40
30
25
35
30
25
30
25
20
25
20
17
20
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
8
7
7
5
5
5
5
คงอัตราภาษี ทเี่ ก็บจริง
2554
15
15
15
10
10
10
5
5
5
5
2556
10
10
5
5
5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
2558
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ิ ค ้าปกติ ของกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์
กรอบการลดภาษีสน
X = อัตราภาษี ท ี่
เก็บจริง
X > 60%
45% ≤ X < 60%
35% ≤ X < 45%
30% ≤ X < 35%
25% ≤ X < 30%
20% ≤ X < 25%
15% ≤ X < 20%
10% ≤ X < 15%
7% ≤ X < 10%
5% ≤ X < 7%
X ≤ 5%
2548
60
40
35
30
25
20
15
10
7*
5
2549
50
35
35
25
25
20
15
10
7*
5
อัตราภาษี
2550
2551
2552
40
30
25
35
30
25
30
30
20
25
20
20
25
20
20
15
15
15
15
15
15
10
10
8
7*
7*
7*
5
5
5
คงอัตราภาษี ทเี่ ก็บจริง
* เมียนมาร์คงอัตราภาษี ไม่สงู กว่า 7.5% จนถึงปี 2553
2554
15
15
15
10
10
10
5
5
5
5
2556
10
10
5
5
5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
2558
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มูลค่าการส่งออก นาเข้า และดุลการค้าของอาเซียนในตลาดจีน
นาเข ้าปี 2562
371,698 ล ้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือ 12.0 ล ้านล ้านบาท
ช่วงหลังภาษี
เป็ น 0
2553-2556
ส่งออกปี 2562
329,250 ล ้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือ 10.7 ล ้านล ้านบาท
ช่วงการลดภาษี 2546-2552
ช่วงก่อนลดภาษี 2538-2545
ส่งออกขยายตัวร ้อยละ 18.8
นาเข ้าขยายตัวร ้อยละ 13.6
ช่วง 5 ปี
ข ้างหน ้า
ส่งออกขยายตัวร ้อยละ 20.4
นาเข ้าขยายตัวร ้อยละ 24.9
ส่งออกปี 2553
154,346 ล ้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือ 5.0 ล ้านล ้านบาท
ส่งออกขยายตัว
ร ้อยละ 14.9
นาเข ้าปี 2553
นาเข ้าขยายตัว
138,235 ล ้านดอลลาร์สหรัฐ
ร ้อยละ 19.8
หรือ 4.4 ล ้านล ้านบาท
ส่งออกขยายตัวร ้อยละ 9.7
นาเข ้าขยายตัวร ้อยละ 7.4
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
ี นและจีนเพิม
 หลังจากเริม
่ ลดภาษี (2546-2552) อัตราการเติบโตทางการค ้าระหว่างอาเซย
่ ขึน
้ มากกว่าชว่ งก่อนลดภาษี (2538-2545)
 หลังภาษีเป็ น 0 (2553-2557) แม ้มูลค่าการค ้าจะเพิม
่ ขึน
้ แต่อต
ั ราการเติบโตทางการค ้าตา่ กว่าชว่ งลดภาษี
ี นได ้ดุลการค ้ากับจีน แต่หลังภาษีเป็ น 0 ประเทศในกลุม
ี นเริม
 ชว่ งลดภาษีประเทศในกลุม
่ อาเซย
่ อาเซย
่ ขาดดุลการค ้ากับจีนเพิม
่ มากขึน
้
ี นอาจขาดดุลการค้าก ับจีนไม่ตา
 คาดว่าอีก 5 ปี ข้างหน้า (2558-2562) ประเทศในกลุม
่ อาเซย
่ กว่า 30,000 ล้านดอลลาร์
สหร ัฐฯหรือ 975,000 ล้านบาทต่อปี (อ ัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนใน 5 ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มชะลอต ัว โดย IMF คาดว่า
่ งหล ังภาษีเป็น 0 ขยายต ัวเฉลีย
่ ผลให้การค้าก ับอาเซย
ี นชะลอต ัวลง)
ขยายต ัวเฉลีย
่ ร้อยละ 6.6 ขณะทีช
่ ว
่ ร้อยละ 8.5 สง
มูลค่าการส่งออกสินค้าเฉลี่ยต่อปี ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนไปตลาดจีนใน 5 ปี ข้างหน้า
2
1
3
4
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
 มาเลเซ ีย เป็ นประเทศที่ม ีมู ล ค่ า การส่ ง ออก
ส ิน ค า้ ไปตลาดจี น มากที่ สุ ด ในกลุ่ ม อาเซ ี ย น
รวมทั ง้ มีมูล ค่า การค ้าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ในช่ว งหลั ง ภาษี
ี น
เป็ น 0 และอีก 5 ปี ข ้างหน ้า มากทีส
่ ด
ุ ในอาเซย
 ไทยมีมล
ู ค่าการสง่ ออกเพิม
่ ขึน
้ หลังภาษี เป็ น 0
ี แต่ ใ นอีก 5 ปี
เป็ นอั น ดั บ 2 รองจากมาเลเซ ย
ข ้างหน ้า มีมูลค่าการส่งออกทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เป็ นอันดับ
4 รองจาก มาเลเซ ีย อิน โดนี เ ซ ีย เวี ย ดนาม
ตามลาดับ
ไทย
ี
มาเลเซย
ี
อินโดนีเซย
สงิ คโปร์
ฟิ ลป
ิ ปิ นส ์
บรูไน
เวียดนาม
เมียนมาร์
กัมพูชา
ลาว
รวม
5
มูลค่าการสง่ ออกทีเ่ พิม
่ ขึน
้
หลังภาษีเป็ น0 (2553-2557)
(ล ้านดอลลาร์)
27,349 ( (2)
44,235 (1)
21,957 (3)
18,178 (4)
11,274
228
12,404 (5)
3,557
235
1,039
140,457
มูลค่าการสง่ ออกทีเ่ พิม
่ ขึน
้
ใน 5 ปี ข ้างหน ้า (2558-2562)
(ล ้านดอลลาร์)
15,107 (4)
16,900 (1)
15,994 (2)
12,965 (5)
9,328
48
15,589 (3)
8,767
393
3,007
98,096
สัดส่วนการส่งออกของประเทศในกลุม่ อาเซียนไปตลาดจีน
4
2
5
3
5 ปี ข้า งหน้า (2558-2562) ส่ว นแบ่ง ตลาด
ของไทยหายไป 1.0% จากก่อ นภาษีเ ป็ น 0
่ ออกหายไป
(2538-2552) หรือมีมล
ู ค่าการสง
เฉลี่ย 3,629.3 ล้า นดอลลาร์ส หร ฐ
ั ฯ หรือ
117,954 ล้านบาทต่อปี
1
4
3
2
ี ยังเป็ นประเทศทีม
 มาเลเซย
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดจีน
ี น
มากทีส
่ ด
ุ ในกลุม
่ อาเซย
 ไทยมีสว่ นแบ่งตลาดในจีนสูงขึน
้ หลังภาษี เป็ น 0
แต่ใน 5 ปี ข ้างหน ้า (2558-2562) คาดว่าส่วน
แบ่งตลาดจะลดลง จากการแย่งสว่ นแบ่งตลาด
ของประเทศในกลุม
่ CLMV
5
3
4
5
1
2
1
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
มูลค่าการนาเข้าสินค้าเฉลี่ยต่อปี ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนจากจีนใน 5 ปี ข้างหน้า
5
2
4
3
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
 หลังภาษี เป็ น 0 สงิ คโปร์เป็ นประเทศทีม
่ ล
ู ค่า
ิ ค ้าจากจีนมากสุดในอาเซย
ี น
การนาเข ้าสน
 อีก 5 ปี ข ้างหน ้า คาดว่าเวียดนามจะเป็ น
ิ ค ้าจากจีนมากสุดใน
ประเทศทีม
่ ล
ู ค่าการนาเข ้าสน
ี น
อาเซย
 เวียดนามเป็ นประเทศทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าการนาเข ้าที่
เพิม
่ ขึน
้ หลังภาษีเป็ น 0 และอีก 5 ปี ข ้างหน ้ามาก
ทีส
่ ด
ุ
 ไทยมีมล
ู ค่าการนาเข ้าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ หลังภาษี เป็ น 0
ี น แต่ในอีก 5 ปี
เป็ นอันดับ 5 ในกลุม
่ อาเซย
ข ้างหน ้าอยูใ่ นอันดับ 3
ไทย
ี
มาเลเซย
ี
อินโดนีเซย
สงิ คโปร์
ฟิ ลป
ิ ปิ นส ์
บรูไน
เวียดนาม
เมียนมาร์
กัมพูชา
ลาว
รวม
1
มูลค่าการนาเข ้าทีเ่ พิม
่ ขึน
้
หลังภาษีเป็ น0 (2553-2557)
(ล ้านดอลลาร์)
22,906 (5)
28,368 (2)
26,208 (4)
27,246 (3)
13,376
1,110
33,368 (1)
5,037
2,356
1,115
161,090
มูลค่าการนาเข ้าทีเ่ พิม
่ ขึน
้
ใน 5 ปี ข ้างหน ้า (2558-2562)
(ล ้านดอลลาร์)
15,627 (3)
26,796 (2)
14,976 (4)
12,384 (5)
9,459
1,416
36,981 (1)
4,848
2,000
2,815
120,070
สัดส่วนการนาเข้าของประเทศในกลุม่ อาเซียนจากตลาดจีน
3
4
1
5
ั ส่ว นการนาเข้า ของ
5 ปี ข้า งหน้า (2558-2562) ส ด
้ 0.3% จากก่อ นภาษีเ ป็ น 0 (2538ไทยเพิ่ม ขึน
้ เฉลีย
2552) หรือ มีมู ล ค่า การน าเข้า เพิม
่ ขึน
่ 1,059
ล้านดอลลาร์สหร ัฐฯ หรือ 34,416 ล้านบาท
2
3
ั สว่ นการพึงพาการ
 ปั จจุบน
ั สงิ คโปร์เป็ นประเทศทีม
่ ส
ี ด
ิ ค ้าจากจีนมากทีส
ี น
นาเข ้าสน
่ ด
ุ ในอาเซย
 อีก 5 ปี ข ้างหน ้า (2558-2562) คาดว่าเวียดนามจะเป็ น
ั สว่ นการพึง่ พาสน
ิ ค ้าจากจีนมากทีส
ประเทศทีม
่ ส
ี ด
่ ด
ุ ใน
ี นเนือ
ั สว่ นการนาเข ้าเพิม
อาเซย
่ งจากมีสด
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง
 คาดว่า 5 ปี ข ้างหน ้า (2558-2562) ไทยจะมีการนาเข ้า
ั สว่ นการนาเข ้าลดลง เนือ
จากจีนมากขึน
้ แต่มส
ี ด
่ งจาก
เวียดนามมีมล
ู ค่าการนาเข ้าจากจีนเพิม
่ ขึน
้
4
4
5
3
1
2
2
5
1
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
สัดส่วนการนาเข้าของประเทศในกลุม่ อาเซียนจากตลาดจีน
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
ี ฟิ ลป
 ประเทศทีค
่ าดว่าจะเกินดุลการค ้ากับจีนใน 5 ปี ข ้างหน ้า (2558-2562) ได ้แก่ ไทย มาเลเซย
ิ ปิ นส ์
เมียนมาร์ และลาว
ี สงิ คโปร์ บรูไน
 ประเทศทีค
่ าดว่าขาดดุลการค ้ากับจีน ใน 5 ปี ข ้างหน ้า (2558-2562) ได ้แก่ อินโดนีเซย
เวียดนาม และกัมพูชา
 ประเทศทีค
่ าดว่าจะขาดดุลการค ้ากับจีนมากทีส
่ ด
ุ คือ เวียดนาม
 5 ปี ข ้างหน ้าไทยเกิดดุลกับจีนลดลง โดยเกินดุลกับจีนเท่ากับ 8,423 ล ้านเหรียญสหรัฐ หรือ 273,749 ล ้านบาท
ึ ษาในส ่ว นนี้ เ ป็ นการศ ก
ึ ษาถึง การแข่ง ขั น ของไทยและประเทศต่า งๆ ใน
ผลการศ ก
ี น ในการสง่ ออกสน
ิ ค ้าต่างๆ ไปตลาดจีน โดยพิจารณาจากสว่ นแบ่งตลาดในชว่ งเวลาก่อน
อาเซย
ภาษี เป็ น 0 (2538-2552) หลังภาษี เป็ น 0 (2553-2557) และใน 5 ปี ข ้างหน ้า (2558-2562) ว่า
ส ่ ว นแบ่ ง ตลาดของประเทศต่ า งๆจะเปลี่ย นแปลงไปอย่ า งไร ส าหรั บ ส ิน ค า้ ที่ น ามาศ ึก ษา
ประกอบด ้วย 14 รายการดังนี้














ข ้าวสาร
มันสาปะหลัง
ผลไม ้
ั ว์น้ า
สต
อาหารแปรรูป
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
ไม ้และผลิตภัณฑ์ไม ้
กระดาษ
้
เครือ
่ งใชไฟฟ้
าและอิเล็กทรอนิกส ์
สงิ่ ทอ
เครือ
่ งแต่งกาย
รองเท ้า
อัญมณี
1. ข ้าวสาร
 ประเทศที่ ไ ด ป
้ ระโยชน์
ี น-จีน
จากจาก FTA อาเซย
ได ้แก่
เวียดนามและกัมพูชา ทีม
่ ส
ี ว่ น
แบ่งตลาดเพิม
่ ขึน
้
 ไ ท ย เ ส ี ย ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ี น-จีนในส น
ิ ค ้า
FTA อาเซย
ข ้าวสาร
ี หายชว่ งปี
 มูลค่าความเสย
2553-2557 เฉลีย
่ ปี ละ 295.6
ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 5 ปี ข ้างหน า้ คาดว่ า ส่ ว น
แบ่ง ตลาดของไทยจะลดลง
เนื่ อ งจากกั ม พู ช าเข ้ามาแย่ ง
สว่ นแบ่งตลาด
 มู ล ค่ า ค ว า ม เ ส ี ย ห า ย
ในช ่ ว ง5ปี ข า้ งหน า้ คาดว่ า
เ ฉ ลี่ ย ปี ล ะ 4 5 0 . 9 ล ้า น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
ไทย
เวียดนาม
เวียดนาม
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม/กัมพูชา/เมียนมาร์
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
96.5
45.4
27.4
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
เสียหาย
เสียหายมากขึน
้
มูลค่าความเสียหายเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
-295.6 (9,607 ล ้านบาท)
-450.9 (14,654 ล ้านบาท)
2. มันสาปะหลัง
 ประเทศทีไ่ ด ้ประโยชน์จาก
ี น-จีน ได ้แก่
จาก FTA อาเซย
ไทย กัมพูชา และลาว ทีม
่ ี
สว่ นแบ่งตลาดเพิม
่ ขึน
้
 ไทยได ้ประโยชน์จาก FTA
อ า เ ซ ี ย น - จี น ใ น ส ิ น ค ้ า
มันสาปะหลัง
 มู ล ค่ า ป ระโ ย ชน์ ท ี่ ไ ด ร้ ั บ
ในชว่ งปี 2553-2557 เฉลีย
่ ปี
ล ะ 2 8 3 . 2 ล า้ น ด อ ล ล า ร์
สหรัฐฯ
 5 ปี ข า้ งหน า้ คาดว่ า ส่ ว น
แบ่งตลาดของไทยจะเพิม
่ ขึน
้
เล็ ก น อ
้ ย โดยแย่ ง ส่ ว นแบ่ ง
ี
ตลาดมาจากอินโดนีเซย
 มู ล ค่ า ป ระโ ย ชน์ ท ี่ ไ ด ร้ ั บ
ในช ่ว ง 5ปี ข ้างหน า้ คาดว่ า
เ ฉ ลี่ ย ปี ล ะ 4 4 7 . 3 ล ้า น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
ไทย
ไทย
ไทย
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
เวียดนาม/อินโดนีเซีย
เวียดนาม
เวียดนาม
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
59.1
75.9
81.8
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
ได ้ประโยชน์
ได ้ประโยชน์มากขึน
้
มูลค่าประโยชน์ทไี่ ด ้รับเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
283.2 (9,204 ล ้านบาท)
447.3 (14,537 ล ้านบาท)
3. ผลไม ้
 ประเทศที่ไ ด ้ประโยชน์ จ าก
ี น-จีน ได ้แก่
จาก FTA อาเซย
ไทย เวีย ดนาม และกัมพูชาที่ม ี
สว่ นแบ่งตลาดเพิม
่ ขึน
้
 ไทยได ้ประโยชน์จาก FTA
อ า เ ซ ี ย น - จี น ใ น ส ิ น ค ้ า
ผลไม ้
 มู ล ค่ า ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด ร้ ั บ
ในชว่ งปี 2553-2557 เฉลีย
่ ปี ละ
225.5 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 5 ปี ข ้างหน ้าคาดว่าสว่ นแบ่ง
ตลาดของไทยจะเพิ่ม ขึน
้ โดย
แ ย่ ง ส ่ ว น แ บ่ ง ต ล า ด ม า จ า ก
ฟิ ลิ ป ปิ น ส ์ ม า เ ล เ ซ ี ย แ ล ะ
ี
อินโดนีเซย
 มู ล ค่ า ป ร ะโ ย ชน์ ที่ ไ ด ร้ ั บ
ในช ่ว ง 5ปี ข ้างหน า้ คาดว่ า
เ ฉ ลี่ ย ปี ล ะ 5 2 5 . 6 ล ้า น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
ไทย
ไทย
ไทย
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์/เวียดนาม
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์/เวียดนาม
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์/เวียดนาม
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
38.1
49.9
57.9
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
ได ้ประโยชน์
ได ้ประโยชน์มากขึน
้
มูลค่าประโยชน์ทไี่ ด ้รับเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
225.5 (7,329 ล ้านบาท)
525.6 (17,082 ล ้านบาท)
ั ว์น้ า แชเ่ ย็น แชแ
่ ข็ง
4. สต
 ประเทศทีไ่ ด ้ประโยชน์จาก
ี น-จีน ได ้แก่
จาก FTA อาเซย
ี ฟิ ลป
อินโดนีเซย
ิ ปิ นส ์ และ
่
เวียดนามทีม
่ ส
ี วนแบ่งตลาด
เพิม
่ ขึน
้
ี ประโยชน์จาก FTA
 ไทยเสย
อ า เ ซ ี ย น - จี น ใ น ส ิ น ค ้ า
ั ว์น้ าแชเ่ ย็นแชแ
่ ข็ง
สต
 มู ล ค่ า ความเส ี ย หายช ่ ว งปี
2553-2557 เฉลี่ย ปี ละ 22.2
ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 5 ปี ข ้างหน า้ คาดว่าส ่ว นแบ่ง
ตลาดของไทยจะลดลง โดย
เ ส ี ย ส ่ ว น แ บ่ ง ต ล า ด ใ ห ้
อิ น โ ด นี เ ซ ี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส ์ แ ล ะ
เวียดนาม
ี หายในชว่ ง 5
 มูลค่าความเสย
ปี ข า้ งหน า้ คาดว่ า เ ฉลี่ ย ปี ล ะ
95.1 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
ไทย
ไทย
อินโดนีเซีย
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
อินโดนีเซีย/เวียดนาม
อินโดนีเซีย/เวียดนาม
อินโดนีเซีย/เวียดนาม
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
37.2
32.4
24.3
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
เสียหาย
เสียหายมากขึน
้
มูลค่าความเสียหายเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
-22.2 (722 ล ้านบาท)
-95.1 (3,091 ล ้านบาท)
5. อาหารแปรรูป
 ประเทศทีไ่ ด ้ประโยชน์จาก
ี น-จีน ได ้แก่
จาก FTA อาเซย
ี เวียดนาม
ไทย อินโดนีเซย
ลาวและกัมพูชาทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่ง
ตลาดเพิม
่ ขึน
้
 ไทยได ้ประโยชน์จาก FTA
อ า เ ซ ี ย น - จี น ใ น ส ิ น ค ้ า
อาหารแปรรูป
 5 ปี ข า้ งหน า้ คาดว่ า ส่ ว น
แบ่งตลาดของไทยจะเพิม
่ ขึน
้
โดยแย่ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลาดมา
ี
จาก มาเลเซย
 มู ล ค่ า ป ระโ ย ชน์ ท ี่ ไ ด ร้ ั บ
ในช ่ว ง 5ปี ข ้างหน า้ คาดว่ า
เ ฉ ลี่ ย ปี ล ะ 5 0 0 . 5 ล ้า น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
มาเลเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
มาเลเซีย/อินโดนีเซีย
มาเลเซีย/อินโดนีเซีย
มาเลเซีย/อินโดนีเซีย
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
9.5
9.5
14.4
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
เท่าเดิม
ได ้ประโยชน์
มูลค่าประโยชน์ทไี่ ด ้รับเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
500.5 (16,268 ล ้านบาท)
6. ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง
 ประเทศทีไ่ ด ้ประโยชน์จาก
ี น-จีน ได ้แก่
จาก FTA อาเซย
ไ ท ย ม า เ ล เ ซ ี ย อิ น โ ด นี เ ซ ี ย
เมีย นมาร์ และลาว ทีส่ว นแบ่ง
ตลาดเพิม
่ ขึน
้ หลังภาษี เป็ น 0
ี ประโยชน์จาก FTA
 ไทยเสย
อ า เ ซ ี ย น - จี น ใ น ส ิ น ค ้ า
ย า ง ใ น ช ่ ว ง ปี 2 5 5 3 - 2 5 5 5
หลังจากนั น
้ กลับมาได ้ประโยชน์
หลังปี 2555
ี งหายทีไ่ ด ้รับ
 มูลค่าความเส ย
ในชว่ งปี 2553-2555 เฉลีย
่ ปี ละ
167.6 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 5 ปี ข ้างหน า้ คาดว่าส ่ว นแบ่ง
ตลาดของไทยจะเพิ่ม ขึน
้ โดย
แ ย่ ง ส ่ ว น แ บ่ ง ต ล า ด ม า จ า ก
ี และมาเลเซย
ี
อินโดนีเซย
 มู ล ค่ า ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด ้รั บ
ใ น ช ่ ว ง 5 ปี ข า้ ง ห น า้ ค า ด ว่ า
เฉลีย
่ ปี ละ 566.8 ล ้านดอลลาร์
สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
ไทย
ไทย
ไทย
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
มาเลเซีย/อินโดนีเซีย
มาเลเซีย/อินโดนีเซีย
มาเลเซีย/อินโดนีเซีย
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
52.7
51.2
57.3
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
เสียประโยชน์
ได ้ประโยชน์
มูลค่าประโยชน์/ความเสียหายทีไ่ ด ้รับเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
-167.6 (5,447 ล ้านบาท)
566.8 (18,421 ล ้านบาท)
7. พลาสติก และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
 ประเทศทีไ่ ด ้ประโยชน์จาก
ี น-จีน ได ้แก่
จาก FTA อาเซย
ไทย ฟิ ลป
ิ ปิ นส ์ เวียดนาม เมียน
มาร์ และ กั ม พู ช าที ส ่ ว นแบ่ ง
ตลาดเพิม
่ ขึน
้ หลังภาษี เป็ น 0
 ไทยได ้ประโยชน์จาก FTA
อ า เ ซ ี ย น - จี น ใ น ส ิ น ค ้ า
พลาสติก ในช ่วงปี 2553-2557
แต่ ส ่ ว นแ บ่ ง ตลาดมี แ นวโน ม
้
ลดลงตัง้ แต่ปี 2554
 มู ล ค่ า ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด ้รั บ
ในชว่ งปี 2553-2557 เฉลีย
่ ปี ละ
357.8 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 5 ปี ข ้างหน า้ คาดว่าส ่ว นแบ่ง
ตลาดของไทยจะลดลง โดย
ี สว่ นแบ่งตลาดให ้สงิ คโปร์
เสย
 มู ล ค่ า ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด ้รั บ
ใ น ช ่ ว ง 5 ปี ข า้ ง ห น า้ ค า ด ว่ า
เ ห ลื อ เ ฉ ลี่ ย ปี ล ะ 3 7 . 2 ล า้ น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
สิงคโปร์
ไทย
สิงคโปร์
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
มาเลเซีย/สิงคโปร์
มาเลเซีย/สิงคโปร์
มาเลเซีย/สิงคโปร์
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
33.6
37.6
35.1
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
ได ้ประโยชน์
ได ้ประโยชน์ลดลง
มูลค่าประโยชน์/ความเสียหายทีไ่ ด ้รับเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
357.8 (11,630 ล ้านบาท)
37.2 (1,209 ล ้านบาท)
8. ไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้
ประเทศที่ ไ ด ป
้ ระโยชน์ จ าก
ี น-จีน ได ้แก่ ไทย
FTA อาเซย
เวียดนาม เมียนมาร์ และ ลาวที
สว่ นแบ่งตลาดเพิม
่ ขึน
้ หลังภาษี
เป็ น 0
 ไทยได ้ประโยชน์จาก FTA
อ า เ ซ ี ย น - จี น ใ น ส ิ น ค ้ า
ไม ใ้ นช ่ ว งปี 2553-2557 แต่
สว่ นแบ่งตลาดมีแนวโน ้มลดลง
 มู ล ค่ า ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด ้รั บ
ในชว่ งปี 2553-2557 เฉลีย
่ ปี ละ
575.5 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 5 ปี ข ้างหน า้ คาดว่าส ่ว นแบ่ง
ตลาดของไทยจะลดลง โดย
ี ส ่วนแบ่งตลาดให ้เวีย ดนาม
เส ย
เมียนมาร์ และ ลาว
 มู ล ค่ า ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด ้รั บ
ใ น ช ่ ว ง 5 ปี ข า้ ง ห น า้ ค า ด ว่ า
เฉลี่ ย เหลื อ ปี ละ 47.41 ล า้ น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
มาเลเซีย
ไทย
ไทย
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
มาเลเซีย/อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย/เวียดนาม
อินโดนีเซีย/เวียดนาม
/เมียนมาร์ กัมพูชา
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
12.2
27.4
19.9
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
ได ้ประโยชน์
ได ้ประโยชน์ลดลง
มูลค่าประโยชน์/ความเสียหายทีไ่ ด ้รับเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
575.5 (18,706 ล ้านบาท)
47.4 (1,541 ล ้านบาท)
9. กระดาษ
ประเทศทีไ่ ด ้ประโยชน์จาก
ี น-จีน ได ้แก่
จาก FTA อาเซย
ส งิ คโปร์ เวีย ดนามทีส ่ว นแบ่ ง
ตลาดเพิม
่ ขึน
้ หลังภาษี เป็ น 0
ี
 ไทยเสยประโยชน์จาก FTA
อ า เ ซ ี ย น - จี น ใ น ส ิ น ค ้ า
กระดาษในชว่ งปี 2553-2557
ี งหายทีไ่ ด ้รับ
 มูลค่าความเส ย
ในชว่ งปี 2553-2557 เฉลีย
่ ปี ละ
111.2 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 5 ปี ข ้างหน า้ คาดว่าส ่ว นแบ่ง
ต ล า ด ข อ ง ไ ท ย จ ะ สู ง ก ว่ า
ค่า เฉลี่ย ในช ่ว งปี 2553-2557
เล็กน ้อย
มู ล ค่ า ความเส ีย หายที่ไ ด ้รั บ
ใ น ช ่ ว ง 5 ปี ข า้ ง ห น า้ ค า ด ว่ า
เฉลี่ย ปี ละ103.1ล า้ นดอลลาร์
สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
อินโดนีเซียม
อินโดนีเซีย/สิงคโปร์
อินโดนีเซีย/สิงคโปร์
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
13.6
7.4
7.7
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
เสียหาย
เสียหายลดลง
มูลค่าความเสียหายทีไ่ ด ้รับเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
-111.2 (3,615 ล ้านบาท)
-103.1 (3,351 ล ้านบาท)
้
10. เครือ
่ งใชไฟฟ้
า และอิเล็กทรอนิกส ์
 ประเทศทีไ่ ด ้ประโยชน์จาก
ี น-จีน ได ้แก่
จาก FTA อาเซย
ม า เ ล เ ซ ี ย เ วี ย ด น า ม แ ล ะ
กัมพูชาทีสว่ นแบ่งตลาดเพิม
่ ขึน
้
หลังภาษีเป็ น 0
้
 ไทยส ่ง ออกเครื่อ งใช ไฟฟ้
า
ไ ป จี น ม า ก ที่ สุ ด แ ล ะ ไ ด ้
ี น-จีน
ประโยชน์จาก FTA อาเซย
ิ ค ้าเครือ
้
ในสน
่ งใชไฟฟ้
าในชว่ งปี
่
2553-2555 แต่สวนแบ่งตลาดมี
แนวโน ้มลดลงตัง้ แต่ปี 2553
 มู ล ค่ า ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด ้รั บ
ในชว่ งปี 2553-2555 เฉลีย
่ ปี ละ
434.1 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 5 ปี ข ้างหน า้ คาดว่าส ่ว นแบ่ง
ตลาดของไทยจะลดลง โดย
ี สว่ นแบ่งตลาดให ้เวียดนาม
เสย
 มูล ค่า ความเส ีย หายที่ไ ด ้รั บ
ใ น ช ่ ว ง 5 ปี ข า้ ง ห น า้ ค า ด ว่ า
เ ฉ ลี่ ย ปี ล ะ 6 , 1 1 4 . 9 ล ้า น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
สิงคโปร์
มาเลเซีย
มาเลเซีย
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
มาเลเซีย/สิงคโปร์
/ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
มาเลเซีย/สิงคโปร์/
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์/เวียดนาม
มาเลเซีย/สิงคโปร์/
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์/เวียดนาม
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
17.8
18.3
12.0
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
ได ้ประโยชน์
เสียประโยชน์
มูลค่าประโยชน์/ความเสียหายทีไ่ ด ้รับเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
434.1 (14,107 ล ้านบาท)
-6,114.9 (198,734 ล ้านบาท)
11. สงิ่ ทอ
ประเทศทีไ่ ด ้ประโยชน์จาก
ี น-จีน ได ้แก่
จาก FTA อาเซย
เวียดนามทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาด
เพิม
่ ขึน
้
 ไ ท ย เ ส ี ย ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ี น-จีนในส น
ิ ค ้า
FTA อาเซย
สงิ่ ทอ
ี หายช ่ว งปี
 มูล ค่า ความเส ย
2553-2557 เฉลีย
่ ปี ละ 214.7
ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 5 ปี ข า้ งหน า้ คาดว่ า ส่ ว น
แบ่ง ตลาดของไทยจะลดลง
โดยเส ี ย ส่ ว นแบ่ ง ตลาดใ ห ้
เวียดนาม
ี หายในชว่ ง
 มูลค่าความเสย
5ปี ข ้างหน ้าคาดว่าเฉลีย
่ ปี ละ
539.5 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
ไทย
เวียดนาม
เวียดนาม
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย/เวียดนาม
อินโดนีเซีย/เวียดนาม
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
37.2
32.4
24.3
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
เสียหาย
เสียหายมากขึน
้
มูลค่าความเสียหายเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
-214.7 (6,978 ล ้านบาท)
-539.5 (17,534 ล ้านบาท)
12. เครือ
่ งแต่งกาย
 ประเทศทีไ่ ด ้ประโยชน์จาก
ี น-จีน ได ้แก่
จาก FTA อาเซย
เวียดนาม กัมพูชา และเมียน
มาร์ทม
ี่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดเพิม
่ ขึน
้
 ไ ท ย เ ส ี ย ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ี น-จีนในส น
ิ ค ้า
FTA อาเซย
เครือ
่ งแต่งกาย
ี หายช ่ว งปี
 มูล ค่า ความเส ย
2553-2557 เฉลีย
่ ปี ละ 15.1
ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 5 ปี ข า้ งหน า้ คาดว่ า ส่ ว น
แบ่ง ตลาดของไทยจะลดลง
โดยเส ี ย ส่ ว นแบ่ ง ตลาดใ ห ้
เวียดนาม
ี หายในชว่ ง
 มูลค่าความเสย
5ปี ข ้างหน ้าคาดว่าเฉลีย
่ ปี ละ
153.9ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
อินโดนีเซีย/
เวียดนาม/ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
อินโดนีเซีย/เวียดนาม/
กัมพูชา
อินโดนีเซีย/เวียดนาม/
กัมพูชา
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
17.0
14.6
7.0
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
เสียหาย
เสียหายมากขึน
้
มูลค่าความเสียหายเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
-15.1 (490 ล ้านบาท)
-153.9 (5,002 ล ้านบาท)
13. รองเท ้า
ประเทศทีไ่ ด ้ประโยชน์จาก
ี น-จีน ได ้แก่
จาก FTA อาเซย
เวียดนาม กัมพูชา และลาวที่
มีสว่ นแบ่งตลาดเพิม
่ ขึน
้
 ไ ท ย เ ส ี ย ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ี น-จีนในส น
ิ ค ้า
FTA อาเซย
รองเท ้า
ี หายช ่ว งปี
 มูล ค่า ความเส ย
2553-2557 เฉลีย
่ ปี ละ 83.2
ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 5 ปี ข า้ งหน า้ คาดว่ า ส่ ว น
แบ่ง ตลาดของไทยจะลดลง
โดยเส ี ย ส่ ว นแบ่ ง ตลาดใ ห ้
เวียดนาม
ี หายในชว่ ง
 มูลค่าความเสย
5ปี ข ้างหน ้าคาดว่าเฉลีย
่ ปี ละ
127.8 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
อินโดนีเซีย/เวียดนาม
อินโดนีเซีย/เวียดนาม
อินโดนีเซีย/เวียดนาม
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
19.3
5.8
2.1
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
เสียหาย
เสียหายมากขึน
้
มูลค่าความเสียหายเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
-83.2 (2,705 ล ้านบาท)
-127.8 (4,154 ล ้านบาท)
14. อัญมณี
 ประเทศทีไ่ ด ้ประโยชน์จาก
ี น-จีน ได ้แก่
จาก FTA อาเซย
เมียนมาร์ทม
ี่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาด
เพิม
่ ขึน
้
 ไ ท ย เ ส ี ย ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ี น-จีนในส น
ิ ค ้า
FTA อาเซย
อัญมณี
ี หายช่ว งปี
 มูล ค่า ความเส ย
2553-2557 เฉลีย
่ ปี ละ 148.3
ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 5 ปี ข า้ งหน า้ คาดว่ า ส่ ว น
แบ่ง ตลาดของไทยจะลดลง
โดยเส ี ย ส่ ว นแบ่ ง ตลาดใ ห ้
เมียนมาร์
ี หายในชว่ ง
 มูลค่าความเสย
5ปี ข ้างหน ้าคาดว่าเฉลีย
่ ปี ละ
790.6ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
รายการ
ก่อนภาษีเป็น 0
(2538-2552)
หล ังภาษีเป็น 0
(2553-2557)
5 ปี ข้างหน้า
(2558-2562)
ประเทศทีม
่ ส
ี ว่ นแบ่งตลาดไนจีนมากทีส
่ ด
ุ
ไทย
เมียนมาร์
เมียนมาร์
คูแ
่ ข่งสาคัญของไทย
เมียนมาร์/สิงคโปร์
เมียนมาร์
เมียนมาร์
สรุปส่วนแบ่งตลาดเฉลีย
่ ของไทย (%)
42.5
30.7
11.4
ไทยได ้/เสีย ประโยชน์จาก FTA อาเซียน-จีน
-
เสียหาย
เสียหายมากขึน
้
มูลค่าความเสียหายเฉลีย
่ ต่อปี (ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
-
-148.3 (4,823 ล ้านบาท)
-790.6 (25,695 ล ้านบาท)
ิ ค ้าไทยในตลาดจีน
สรุปการแข่งขันสน
ิ ค ้า
สน
ี หายทีไ่ ด ้รับเฉลีย
มูลค่าประโยชน์/ความเสย
่ ต่อปี
(ล ้านดอลลาร์สหรัฐ)
หลังภาษี เป็ น 0 (2553-2557)
ข ้าวสาร
มันสาปะหลัง
ผลไม ้
ั ว์น้ า
สต
อาหารแปรรูป
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
ไม ้และผลิตภัณฑ์ไม ้
กระดาษ
้
เครือ
่ งใชไฟฟ้
าและอิเล็กทรอนิกส ์
สงิ่ ทอ
เครือ
่ งแต่งกาย
รองเท ้า
อัญมณี
ิ ค้า
รวม 14 สน
ิ ค ้าอืน
สน
่ ๆ
รวมทงหมด
ั้
- 295.6 (-9,607 ล ้านบาท) 1
283.2 (9,204 ล ้านบาท)
225.5 (7,329 ล ้านบาท)
-22.2 (-722 ล ้านบาท)
0
-167.6 (5,447ล ้านบาท) 3
357.8 (11,629 ล ้านบาท)
สถานะใน5ปี ข ้างหน ้า
5 ปี ข ้างหน ้า (2558-2562)
-450.9 (-14,654ล ้านบาท) 4
447.3 (14,537 ล ้านบาท)
525.6 (17,082 ล ้านบาท)
-95.1 (-3,091 ล ้านบาท)
500.5 (16,266 ล ้านบาท)
566.8 (18,421 ล ้านบาท)
37.2 (1,209 ล ้านบาท)
ี หายมากขึน
เสย
้
ได ้ประโยชน์มากขึน
้
ได ้ประโยชน์มากขึน
้
ี หายมากขึน
เสย
้
ได ้ประโยชน์มากขึน
้
ได ้ประโยชน์
ได ้ประโยชน์ลดลง
575.5 (18,704ล ้านบาท)
47.4 (1,541ล ้านบาท)
- 111.2 (3,614 ล ้านบาท) 5
-103.1 (3,351ล ้านบาท) 5
434.1 (14,108 ล ้านบาท)
-6,114.9 (198,734 ล ้านบาท)1
-214.7 (-6,978 ล ้านบาท) 2
-539.5 (-17,534 ล ้านบาท)3
-15.1 (-491ล ้านบาท)
-153.9 (-5,002 ล ้านบาท)
-83.2 (-2,704 ล ้านบาท)
- 127.8 (-4,154ล ้านบาท)
-148.3 (-4,820 ล ้านบาท) 4 - 790.6 (-25,695 ล ้านบาท) 2
818.2 (26,592 ล้านบาท) -6,251.0 (-203,158 ล้านบาท)
ได ้ประโยชน์ลดลง
ี หายลดลง
เสย
ี หาย
เสย
ี หายมากขึน
เสย
้
ี หายมากขึน
เสย
้
ี หายมากขึน
เสย
้
ี หายมากขึน
เสย
้
ี หาย
เสย
1,039.5 (33,784 ล ้านบาท)
2,621.7 (85,204 ล ้านบาท)
1,857.7 (60,375ล้านบาท) -3,629.3(-117,954 ล้านบาท)
ได ้ประโยชน์มากขึน
้
ี หาย
เสย
ี หายทีไ่ ด ้รับเฉลีย
หมายเหตุ : มูลค่าประโยชน์/ความเสย
่ ต่อปี ของชว่ งหลังลดภาษีเป็ น 0 เป็ นผลจากการเปรียบเทียบก่อนภาษี
เป็ น 0 และหลังภาษี เป็ น 0 สว่ นชว่ ง 5 ปี ข ้างหน ้าเป็ นการเปรียบเทียบระหว่างชว่ ง 5 ปี ข ้างหน ้ากับชว่ งก่อนภาษีเป็ น 0
ึ ษาการค ้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย
ทีม
่ า : ศูนย์ศก
ข ้อเสนอแนะ
ึ ษาพฤติกรรมผู ้บริโภค และรสนิยมรายตามมณฑล และรายสน
ิ ค ้า
1. ศก
ิ ค ้าไทยตามเมืองสาคัญของจีน
2. ตัง้ ศูนย์กระจายสน
ิ ค ้าไทยและตราสน
ิ ค ้าของ
3. รักษาและให ้ความสาคัญกับมาตรฐานสน
ไทย
่ แผ่นพับประชาสม
ั พันธ์ การให ้
4. ปรับรูปแบบการทาตลาดเชงิ ลึก เชน
ข ้อมูลถึงผู ้บริโภคจีน
ึ ษาการค้าระหว่างประเทศ
ศูนย์ศก
มหาวิทยาล ัยหอการค้าไทย
ิ ดินแดง
106/14 ถ.วิภาวดีร ังสต
กรุงเทพฯ 10400
ั : 02-697-6348-9, 6353
โทรศพท์
โทรสาร: 02-697-6347
www.citsonline.utcc.ac.th
Center for International Trade Studies – University of the Thai Chamber of Commerce

similar documents