Presentation Sveriges Miljömål

Report
Sveriges miljömål
Sveriges riksdag har satt
upp miljömål för en hållbar
samhällsutveckling.
Målen styr miljöarbetet i
Sverige. De visar vägen
till ett hållbart samhälle.
FOTO: HÅKAN HJORT/JOHNÉR
Generationsmål
”Det övergripande målet för
miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett
samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.”
RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN
FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR
Generationsmålets strecksatser
– ekosystemen är på väg att återhämta sig
– den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras
– människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan
– kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria
från farliga ämnen
– en god hushållning sker med naturresurserna
– andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är
effektiv
– konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små
miljö- och hälsoproblem som möjligt
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige
Begränsad klimatpåverkan
Grundvatten av god kvalitet
Frisk luft
Hav i balans samt levande
kust och skärgård
Bara naturlig försurning
Myllrande våtmarker
Giftfri miljö
Levande skogar
Skyddande ozonskikt
Ett rikt odlingslandskap
Säker strålmiljö
Storslagen fjällmiljö
Ingen övergödning
God bebyggd miljö
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt- och djurliv
ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR
Miljömålssystemet
– för samarbete på flera nivåer
• Nationella miljökvalitetsmål
sju huvudansvariga
åtta
huvudansvarigamyndigheter
myndigheter
• Andra myndigheter med ansvar
i miljömålssystemet
• Regionala miljömål
länsstyrelser
• Lokala miljömål
kommuner
Näringsliv, intresseorganisationer och
allmänhet har
avgörande betydelse
för att målen ska nås.
Miljökvalitetsmålens innebörd
Till varje mål finns
preciseringar som
konkretiserar dess innebörd. De ger stöd vid
tolkning och fungerar som
kriterier vid bedömning
av om målen nås.
FOTO: MAGNUS FOND/JOHNÉR
Exempel på
miljökvalitetsmål:
Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen
i mark och vatten ska inte
ha någon negativ inverkan
på människors hälsa,
förutsättningar för biologisk
mångfald eller möjligheterna
till allsidig användning av
mark och vatten.
FOTO: LENA KOLLER/JOHNÉR
Exempel på indikator:
Svenska utsläpp av
kväveoxider till luft
KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET
Strategier och etappmål inom
prioriterade områden
En parlamentarisk beredning utvecklar
strategier och ger förslag på etappmål,
styrmedel och åtgärder.
Regeringen gör prioriteringar av mest
angelägna områden.
Är vi på rätt väg?
RIKSDAGSBESLUT
REGERINGSPROPOSITION
GENOMFÖRANDE
AV ÅTGÄRDER I
SAMHÄLLET
Miljömål
ÅRLIG UPPFÖLJNING
UTVÄRDERING
VART 4:E ÅR
Vill du veta mer?
Besök miljömål.se
FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR

similar documents