ADTI_LMB_Tukums_VZD

Report
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datubāzes noteikumi
Viesturs Aigars
Tukums, 09.03.2012.
Svarīgākie datumi
•
2012.gada 1.augusts – stājas spēkā jaunā
specifikācija (noteikumu 1.pielikums)
•
2012.gada 1.oktobris – gala termiņš darbu
pabeigšanai vecajā specifikācijā
•
1 gads no noteikumu spēkā stāšanās –
pašvaldību datubāzu uzturētāji pāriet pilnībā uz
jauno specifikāciju
Specifikācija
• MK noteikumu 1.pielikums
• 816 objekti
• 683 slāņi (līmeņi)
• 27 objektu grupas (piemēram, GAZE,BUVE, utt.)
Specifikācija
Slāņu nosaukumu kodēšanas princips:
X_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_X
1
2
3
4
5
6 daļas
• datu radīšanas nozari norāda 1.daļa. Topogrāfiskās
informācijas nozari apzīmē ar burtu T;
• objektu grupu norāda 2.daļa;
• objekta veidu un īpašības norāda 3., 4., un 5.daļa;
• apzīmējot ar burtu „I”, 6.daļā norāda datus, kas iegūti
pazemes inženierkomunikāciju izpildmērījumu laikā.
Piemērs: T_DREN_VADP_KLKT_TKST_I
Drenu kolektora apraksts un iznesuma līnija izpildmērījumā
Ģeodēzija
Par dotajiem punktiem drīkst izmantot:
• valsts ģeodēzisko tīklu
• LatPos
• Vietējo ģeodēzisko tīklu vai citu GP bāzes staciju
tīklu, ja to precizitāte attiecībā pret valsts
ģeodēzisko tīklu vai LatPos ir 20mm koordinātām
un 10mm augstumiem (standartnovirze)
Saskaņošana
• Ar inženierkomunikāciju turētājiem
(inženierkomunikācijas)
• Ar Valsts zemes dienestu (Kadastra informāciju)
• Ar pašvaldības datubāzes turētāju
Pašvaldības datubāzes turētājs pārbauda:
• Vai ir visi saskaņojumi
• Vai norādītais mērnieks ir sertificēts
• Vai ir pareizā koordinātu un augstumu sistēmā
• Atbilstību specifikācijai
• Atbilstību apvidū esošajai situācijai, ja iesniegtie
dati nesakrīt ar datubāzē esošajiem
• Topoloģisko sakārtotību
Pārbaudes termiņš līdz 10 darba dienām
Mērnieka darbu reģistrācijas žurnāls
•
•
•
•
•
•
Veids (topogrāfija vai izpildmērījums)
Nosaukums
Objekta atrašanās vieta vai adrese
Pasūtītāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu
Darba apjomu (platību hektāros vai garumu metros).
Katram darbam piešķir savu identifikācijas numuru
Žurnāla informāciju mērnieks pēc pieprasījuma izsniedz:
•
•
•
•
Sertificēšanas institūcijai
Valsts zemes dienestam
Aizsardzības ministrijai
Valsts ieņēmumu dienestam
Svarīgi
• Izpildmērījumos norāda koordinātas. Nav vairāk piesaistes.
Pēc pasūtītāja pieprasījuma var parādīt novirzes pret projektu.
• Izpildmērījumos jāuzmēra un jāattēlo šķērsojošās
komunikācijas, ja uzmēra atvērtā tranšejā
• Kokus mēra no 5cm Ø. Atsevišķus kokus mežos tikai pēc
pasūtītāja pieprasījuma un tikai no 12cm Ø
• Mērogi 1:250 un 1:1000 tikai labākai lasāmībai. Precizitātes
un uzmērīšanas prasības neatšķiras
• Topogrāfiskās uzmērīšanas lietu var veidot un glabāt pilnībā
vai daļēji elektroniski
• Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš 1 gads; pašvaldība var
noteikt līdz 2 gadiem
Paldies par uzmanību!
Viesturs Aigars
Valsts zemes dienests
[email protected]
tel. 67038678

similar documents