PowerPoint - Prefectura Judeţului Timiş

Report
Raport de evaluare a rezultatelor
activităților desfășurate de Instituția
Prefectului Județul Timiș în anul
2014
• 10 obiective strategice
o 27 obiective operaționale
o 104 indicatori de performanță
OBIECTIVE STRATEGICE
1. Asigurarea aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative la nivelul
județului Timiș
2. Asigurarea verificării legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile
administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ
3. Asigurarea realizării politicilor naţionale, a celor de integrare europeană şi a planului de măsuri
pentru integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe
4. Asigurarea bunei organizări şi desfăşurări a activităţii pentru situaţii de urgenţă, precum şi
pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar.
5. Asigurarea bunei organizări a activității serviciilor publice desfășurate în cadrul instituției
prefectului
6. Asigurarea exercitării prerogativelor stabilite prin lege în responsabilitatea prefectului cu privire la
conducerea SPD ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din
subordinea guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
7. Asigurarea bunei desfăşurări a activității comisiilor de specialitate coordonate de către prefect
ce au în vedere exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu
caracter reparatoriu.
8. Asigurarea bunei coordonări a activității privind problematica specifică minorităților naționale
9. Urmărirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei
în administraţia publică
10.Întărirea cooperării inter și intra instituționale și a relațiilor internaționale ale Instituției Prefectului
Județul Timiș pentru asigurarea eficienței activității la nivelul Instituției și îndeplinirea obiectivelor
acesteia, până la sfârșitul anului 2014
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Creșterea gradului de reprezentare a Guvernului în teritoriu, prin supravegherea respectării legii la
nivelul județului.
Creșterea gradului de cunoaștere a stării economico - sociale a județului Timiș
Creșterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de către primari, respectiv președinții
consiliilor județene a atribuțiilor delegate și executate de către aceștia în numele statului
Îmbunătățirea activității instituției în ceea ce privește supraveghere a modului de aplicare şi respectare
a actelor normative la nivelul judeţului Timiş
Întărirea capacității instituționale în activitatea de prevenire a situațiilor de conflict de interese și de
respectare a regimului incompatibilităților de către aleșii locali
Creșterea gradului de cunoaștere a stării economico-sociale a județului
Întărirea capacității instituționale în activitatea de verificare a legalității actelor administrative
emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale.
Creșterea capacității de coordonare și de verificare a acțiunilor întreprinse în vederea implementării
prevederilor legale în domeniul alegerilor locale și parlamentare
Întărirea capacității de sprijinire a acțiunilor desfășurate de către solicitanții din județ în vederea
creșterii absorbției fondurilor europene
Asigurarea îndeplinirii măsurilor cuprinse în Planului de măsuri pentru integrare europeană şi
intensificare a relaţiilor externe
Monitorizarea modului de implementare a Programul Operațional de Ajutorare a Persoanelor
Defavorizate la nivelul autorităților publice locale din județul Timiș
Creșterea eficienței Comitetului pentru situații de urgență
Creșterea gradului de cooperare între structurile implicate în managementul integrat al frontierei
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Creșterea capacității de coordonare și de verificare a activității serviciilor publice
desfășurate în cadrul instituției prefectului
Creșterea gradului de monitorizare a activității Serviciului public comunitar regim pentru
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple Timiş
Creșterea gradului de monitorizare a activității Serviciului Public Comunitar Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Timiș
Creșterea capacității de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și
ale celorlalte organe ale administrației publice centrale
Îmbunătățirea activității instituției prefectului și a celorlalte structuri implicate în realizarea
atribuțiilor prevăzute de actele normative cu caracter reparatoriu
Creșterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităților naționale
Creșterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor și bunelor practici în
administrația publică în scopul creșterii calității actului administrativ
Creșterea gradului de transparență a activității instituției prefectului, prin informarea
continua cu privire la activitatea instituției și furnizarea unui spectru larg de informații de
interes public și prin implicarea partenerilor sociali în procesul decizional
Creșterea eficienței comunicării interne în instituția prefectului
Întărirea cooperării intra instituțională
Întărirea cooperării inter instituțională
Dezvoltarea și întărirea relațiilor internaționale desfășurate la conducerea Instituției
Prefectului Județul Timiș
Creşterea eficienţei comunicării externe, a gradului de informare asupra activității instituției
prefectului, prin informarea continuă cu privire la activitatea instituției și furnizarea unui
spectru larg de informații de interes public și prin implicarea partenerilor sociali în procesul
decizional
Creșterea economicității, eficienței și eficacității privind atingerea obiectivelor prevăzute în
planurile/programele de management elaborate la nivelul instituției prefectului
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Numărul de verificări efectuate de comisiile mixte, raportat la numărul de comisii mixte;
Numărul de domenii supuse analizei;
Numărul de analize și studii efectuate;
Numărul de informări transmise către MAI cu privire la problemele identificate în domeniile de interes major ori la aspectele care
pot fi îmbunătățite
Numărul de întâlniri cu reprezentanții locali ai societății civile, sindicate, patronate;
Numărul de analize și studii efectuate cu privire la principalele probleme și tendințe ale mediului social și economic din județul
Timiș
Numărul de informări înaintate prefectului
Numărul de analize și studiilor efectuate
Numărul de rapoarte transmise către MAI privind măsuri organizatorice referitoare la alegeri
Numărul de propuneri privind îmbunătățirea stării de legalitate
Numărul de informări transmise către MAI cu privire la problemele identificate în domeniile de interes major ori la aspectele care
pot fi îmbunătățite
Numărul de analize și studii pe problematicile aflate în domeniile de competență
Numărul de întâlniri organizate cu reprezentanții locali ai societății civile, sindicate și patronate
Numărul de întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri
Numărul de ședințe ale Comisiei de Dialog social a județului Timiș
Numărul de pichetări ale instituției
Numărul de analize efectuate privind domeniul de competență
Numărul de informări înaintate prefectului
Numărul de acțiuni de verificare efectuate, raportat la numărul de acte administrative transmise la instituția prefectului;
Numărul de analize transmise la MAI , cu privire la aspectele relevante rezultate în cadrul controlului de legalitate;
Numărul de acțiuni de îndrumare a autorităților publice locale, organizate pentru cunoașterea normelor legale;
Numărul de avize de legalitate.
Numărul de evenimente organizate;
Numărul de analize efectuate privind domeniul de competență
Numărul de acțiuni de instruire și îndrumare pentru cunoașterea normelor legale în domeniu.
Numărul de acțiuni de îndrumare, în vederea accesării fondurilor europene;
Numărul de acțiuni întreprinse în vederea sprijinirii solicitanților;
Numărul de proiecte aplicate de instituțiile publice din județ care au fost monitorizate.
Numărul de plan întocmit
Numărul de monitorizări cu privire la stadiul realizărilor cuprinse în Plan
Numărul de informări înaintate prefectului
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Numărul de localități monitorizate
Numărul de procese verbale de recepționare a produselor
Numărul de analize și studii efectuate
Numărul de informări transmise prefectului
Numărul de informări transmise Ministerului Afacerilor Interne
Numărul de informare transmisă Ministerului Fondurilor europene
Numărul de ședințe de lucru ale Comitetului județean pentru situații de urgență Timiș;
Numărul de hotărâri adoptate în cadrul ședințelor de lucru;
Numărul de ședințe ale Comandamentului de iarnă;
Numărul de atenționări, avertizări și informări meteorologice și hidrologice transmise;
Numărul de analize și studii efectuate
Numărul de verificări ale asigurării serviciului de permanență la primăriile din județ;
Numărul de informări înaintate prefectului.
Numărul de minute ale întâlnirilor de lucru
Numărul de monitorizări efectuate asupra realizărilor măsurilor cuprinse în Plan
Numărul de întâlniri de lucru
Numărul de reuniuni organizate cu salariații instituției care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor publice (eliberarea
permiselor de conducere, a pașapoartelor simple, a apostilei, relații publice, etc.);
Numărul de analize și studii efectuate;
Numărul de informare înaintată prefectului cu privire la posibilitățile de creare a unor sisteme de monitorizare continuă și control al
calității serviciilor publice;
Numărul de informări cu privire la numărul de zile necesare circuitului intern în instituția prefectului până la eliberarea
documentelor solicitate.
Numărul de petiții înregistrate
Numărul de petenţi au fost primiţi în audienţă
Numărul de unități arhivistice înregistrate
Numărul de documente depuse în vederea apostilări
Numărul de pașapoarte simple temporare
Numărul de pașapoarte simple electronice.
Numărul de mențiuni operate în pașapoarte
Numărul de autorizații provizorii emise
Numărul de permise auto emise
Numărul de candidați participanți la proba teoretică
Numărul de radieri auto efectuate
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Numărul de verificări efectuate cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate, pentru evaluarea modului de
organizare și desfășurare a activității acestora;
Numărul de propuneri formulate privind armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate;
Numărul de informări transmise prefectului
Numărul de informări transmise MAI inclusiv cu privire la problemele identificate în activitatea serviciilor publice
deconcentrate ori la aspectele care pot fi îmbunătățite.
Numărul de analize și studii efectuate cu privire la stadiul procesului de aplicare a actelor normative cu caracter
reparatoriu;
Numărul de ședințe cu salariații instituției care au atribuții în domeniu
Numărul de informare înaintată prefectului, în vederea transmiterii la MAI, cu privire la problemele identificate și la
aspectele care pot fi îmbunătățite.
Numărul de acțiuni de îndrumare pentru cunoașterea normelor legale specifice
Numărul de domenii supuse analizei
Numărul de analize efectuate
Numărul de informări transmise MAI, inclusiv cu privire la problemele identificate ori la aspectele care pot fi îmbunătățite
Numărul de domenii supuse analizei;
Numărul de analizei și studii efectuate;
Numărul de acțiuni de promovare/ diseminare organizate (ședințe de lucru, conferințe etc.);
Numărul de informări înaintate prefectului cu privire la aspectele ce trebuie îmbunătățite.
Numărul de evenimente organizate pentru promovarea activității prefectului, respectiv a instituției prefectului;
Numărul de acțiuni întreprinse pentru simplificarea, modernizarea sau îmbunătățirea interfeței furnizate de instituție
Numărul de colaborări stabilite între instituția prefectului și partenerii sociali.
Numărul de reuniuni organizate cu salariații instituției
Numărul mediu de zile necesare circuitului intern în instituția prefectului până la soluționarea documentelor și realizarea
sarcinilor primite de prefect , respectiv instituția prefectului, în funcție de tipul acestora este după cum urmează:
Numărul de zile numărul mediu de zile necesare circuitului intern în Instituţia Prefectului până la soluţionare
Număr de zile pentru soluționarea petițiilor depuse în baza Legii544/2004
Număr de ore pentru eliberare
Număr zile/ore pentru eliberarea în regim de urgență
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Numărul de ședințe de lucru
Numărul de proceselor verbale întocmite
Numărul de informări înaintate prefectului
Numărul de lucrări realizate în comun cu serviciile din cadrul instituției
Numărul de evenimente organizate în comun cu serviciile din cadrul instituției
Numărul de parteneriate de colaborare cu diverse organizații
Numărul de analize efectuate
Numărul de informări înaintate prefectului
Numărul de întâlniri ale conducerii instituției cu delegații străine
Numărul de vizite ale conducerii instituției în străinătate
Numărul de conferinţe de presă
Numărul de declarații de presă
Numărul de comunicate de presă
Numărul de informări postate pe pagina de facebook
Numărul de parteneriate de colaborare
Gradul de realizare al Planului anual de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor operaționale ale instituției
prefectului în raport cu termenele prevăzute, cu resursele alocate și cu indicatorii calitativi și cantitativi stabiliți
Gradul de realizare al planului Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al instituției
prefectului, în raport cu termenele prevăzute și cu indicatorii de rezultat stabiliți
Gradul de realizare al planului Programul Multianual de Modernizare, în raport cu termenele prevăzute și cu
indicatorii de rezultat stabiliți
Activități realizate referitor la
Legea nr. 165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură
sau prin echivalent a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România
 Cauze în materia fondului
funciar, pe rolul instanțelor de
judecată în anul 2014
 Cauze în materia legilor
reparatorii, pe rolul instanțelor
în 2014
 8 acțiuni având ca obiect
L10/2001,
 9 acțiuni având ca obiect
L290/2003,
 5 acțiuni având ca obiect
L9/1998.
Acțiuni noi:
- fond funciar, 103 acțiuni,
- L9/1998, 3 acțiuni,
- L290/2003,7 acțiuni,
- L10/2001, 3 acțiuni
 transmiterea a 122 atenționări,
avertizări și informări privind
fenomene meteorologice
periculoase imediate, emise de
către Centrul Meteorologic
Regional Banat Crișana,
 Comitetul judeţean pentru
situaţii de urgenţă Timiş
 transmiterea a 51 atenționări,
avertizări și informări
meteorologice, emise de către
ANM
 transmiterea a 28 atenționări și
avertizări hidrologice, emise de
către Institutul Național de
Hidrologie și Gospodărire a Apelor
 monitorizarea evoluției unor
situații operative
 convocarea a 14 ședințe a
Comandamentul de iarnă
 Au fost elaborate și monitorizate
trimestrial:
Planul județean de măsuri de
integrare europeană și intensificare
a relațiilor internaționale,
 Planul de măsuri județean, în
conformitate cu documentele
programatice referitoare la
integrarea europeană,
 Planul de acțiuni privind
accesarea fondurilor europene,
7.1.Îndeplinirea sarcinilor ce
revin județului în vederea
respectării angajamentelor
asumate de către Guvernul
României față de Uniunea
Europeană
Planul de acțiuni de informare și
comunicare pe tematică europeană
al județul Timiș
 Planul de acțiuni privind
managementul integrat al frontierei
de stat, la nivelul județului Timiș
Au fost organizate:
7.1.Îndeplinirea sarcinilor ce
revin județului în vederea
respectării angajamentelor
asumate de către Guvernul
României față de Uniunea
Europeană
 4 reuniuni ale Grupului de lucru
constituit la nivelul Instituției, în
vederea identificării și eliminării
din actele normative adoptate la
nivel local, a eventualelor
obstacole în calea liberei circulații
a serviciilor și persoanelor,
 3 reuniuni ale Comandamentului
Județean pentru Managementul
Integrat al Frontierei de Stat
7.1.Îndeplinirea sarcinilor ce
revin județului în vederea
respectării angajamentelor
asumate de către Guvernul
României față de Uniunea
Europeană
Monitorizarea activităţii desfășurate la
nivelul unităților administrativteritoriale, în procesul de
implementare la nivelul județului Timiș
a Programului Operațional
Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate (POAD) 2014, conform
HG 799 din 17.09.2014.
 transmiterea unui număr de 12
adrese către primării legate de
program
 monitorizarea
distribuirii
a
131.260 pachete cu alimente
către cele 99 de primării din
județul Timiș,
 finalizarea
monitorizării
distribuției către beneficiari a 30
de primării care au încheiat,
conform legii acest proces.
7.2. Realizarea de acțiuni cu
sprijinul serviciilor publice
deconcentrate și a altor
instituții și autorități publice
din județul Timiș pentru
cunoașterea și implementarea
la nivelul județului a legislației
comunitare
 Au fost întreprinse demersuri în
vederea asigurării aplicării Directivelor
europene, la nivelul județului Timiș:
 Directiva Comisiei Europene
1999/30/CE privind valorile limită
pentru PM10 din aerul înconjurător
• 10 reuniuni ale Grupului de lucru
constituit la nivelul județului pentru
punerea în aplicare a măsurilor și
acțiunilor cuprinse în Programul
integrat de gestionare a calității
aerului la nivelul județului Timiș
 Directiva 2008/98/CE privind
deșeurile:
• Adrese transmise primăriilor din
județul Timiș, cu privire la obligația
ca acestea să asigure colectarea
separată a deșeurilor
 Activități în legătură cu
organizațiile neguvernamentale
din județul Timiș:
7.3. Realizarea de acțiuni
pentru atragerea societății
civile la activitățile care au
legătură cu procesul de
integrare europeană și
participarea la programele
societății civile în domeniul
integrării europene .
 3 reuniuni de lucru ale
Comisiei Județene Timiș în
domeniul egalității de șanse
între femei și bărbați
 transmiterea a 7 informări de
interes pentru societatea civilă
 participarea la 3 seminarii și
1 campanie de informare
organizate de ONG-uri
 Monitorizarea a 343 de proiecte
aflate în diferite faze ale primăriilor
din județul Timiș, ale Consiliului
Județean Timiș, ale universităților,
serviciilor publice deconcentrate și
ale altor instituții publice din județ
 Elaborarea a 12 situații lunare
privind rezultatele obținute la nivelul
județului Timiș în procesul de absorbție
a fondurilor europene
 a emis, 26.730 pașapoarte și 10.018
pașapoarte temporare
 a anulat 16.712 pașapoarte simple
 a constatat 7 cazuri de falsuri
 a implementat un număr de 565 restricții
 a operat 207 mențiuni în cazurile în
care organele judiciare au instituit
măsuri preventive
 a operat 200 mențiuni pentru cetățenii
pe numele cărora au fost emise
mandate de executare a pedepsei cu
închisoarea, 84 mențiuni pentru
cetățenii români dați în urmărire
generală, precum și 3 mențiuni în cazul
luării hotărârii de amânare a executării
pedepsei
 au fost retrase 64 pașapoarte, luânduse măsura suspendării dreptului la
libera circulație
 au fost eliberate 681 adeverințe
necesare cetățenilor la ambasade
pentru contracte de muncă
Situația cererilor preluate în
sistem de „ghișeu mobil”
LOCAŢIE
Nr. cereri
Nr.
PUNCT MOBIL
preluate
paşapoarte
eliberate
În anul 2014 a continuat activitatea
celor 4 puncte de lucru mobile de
preluare cereri pentru eliberarea de
pașapoarte electronice, în
localitățile Lugoj, Sânnicolau Mare,
Deta și Jimbolia.
Lugoj
945
908
Sânnicolau Mare
334
304
Jimbolia
65
42
Deta
54
40
Total
1398
1294
În activitatea de autorizare provizorie
și înmatriculare definitivă au fost
identificate ca având mențiune de
"vehicul furat sau urmărit în alte
cauze penale", 18 autovehicule,
respectiv 17 autovehicule ale căror
documente prezentate erau
contrafăcute.
 Activitatea de înmatriculare
vehicule:
au fost emise 32.098 certificate de
înmatriculare
au fost eliberate un număr de 31.500
autorizații provizorii de circulație
au fost radiate 18.650 vehicule
 Activitatea de emitere și
preschimbare permise de conducere
 au fost emise 21.199 permise de
conducere
 au fost preschimbate un număr de 145
permise de conducere
 Activitatea de examinare
• au fost examinate la proba teoretică,
30.319 persoane și declarate "ADMIS"
17.278 persoane
• au fost examinate la proba practică
17.242 persoane și declarate "ADMIS"
9.394 persoane
În anul 2014 au fost prelucrate în
vederea supralegalizării:
 un număr de 3.915 acte, din care:
 3.158 au fost pentru persoane fizice
 757 pentru persoane juridice.
 au fost depuse 2615 cereri, din care:
• 2045 pentru persoane fizice
• 570 pentru persoane juridice.
Valoarea totală a taxelor achitate la
bugetul de stat a fost de 110.629 lei, din
care 102.784 lei au fost taxe consulare și
7.845 lei au fost taxe de cerere.
Începând cu 2 decembrie 2014 s-a
trecut la eliberarea apostilei în sistem
interoperabil centralizat, ce permite
efectuarea de interogări securizate
privind veridicitatea eliberării apostilelor
și în viitor eliberarea apostilei
electronice.
În anul 2014 activitatea Corpului de
control a constat în:
 activitatea de sprijin, îndrumare și
verificare:
• 20 controale tematice și punctuale la
primării, ce au vizat în principal
verificarea modului de respectare a
prevederilor legale
 activitatea de primire, înregistrare,
evidență și soluționare a petițiilor
• soluționarea a 23 petiții, care se
referă la nerespectarea legilor fondului
funciar, întârzierea punerii în posesie,
eliberarea titlurilor de proprietate cât și
activitatea consiliilor locale, a
primarilor, precum și sesizări cu privire
la construcții ilegale, la modul de
cheltuire a banilor publici, a
problemelor ce vizează conviețuirea
socială.
 Activitatea de înregistrare a
corespondenței:
- înregistrarea corespondenței în
Registrul de intrare-ieșire: 11.786
poziţii
- Înregistrarea petițiilor în Registrul
electronic: 1.140 poziţii
- Înregistrarea petițiilor formulate în baza
legii 544/2001 în Registrul special: 41
poziții
 Activitatea de expediere și preluare
a corespondenței:
- prin intermediul poștei civile au fost
expediate: 2.670 documente
- prin intermediul poștei speciale au fost
expediate: 879 documente
- prin intermediul condicii externe au fost
expediate: 395 documente
- preluarea de la căsuța poștală a
Instituției Prefectului: 2.883
documente
 Activitatea de monitorizare a petițiilor
Numărul total de petiţii a fost de 1.140, din
care:
 3 au constituit reclamaţii privind
tulburarea liniştii publice şi alte
infracţiuni sau contravenţii;
 524 au reprezentat diferite cereri;
 603 au fost cereri privind legile fondului
funciar ori retrocedări de bunuri
preluate abuziv de regimul comunist;
 2 scrisoare de mulţumire;
 8 au fost reveniri, cu aceeaşi
problemă.
 Activitatea de soluționare a petițiilor
Petiţiile au fost soluţionate astfel:
 1010 pozitiv sau parţial pozitiv;
 37 negativ;
 în 42 de situaţii au fost comunicate
petenţilor precizările necesare privind
posibilitatea legală de soluţionare;
 17 sunt în curs de soluţionare;
 34 au fost clasate direct.
 Activitatea de înscriere și
monitorizare a audiențelor:
În anul 2014 au fost înscriși în
audienţă la conducerea instituției un
număr de 233 petenţi dintre care: au
depus petiții 46 și 97 au fost reîndrumaţi
către alte instituţii.
Din totalul de petiţii depuse cu ocazia
audienţelor, au fost soluţionate: 24
pozitiv sau parţial pozitiv; 7 negativ iar
în 15 cazuri s-a declinat competenţa
către alte instituţii.
 Activitatea de consiliere a
cetățenilor:
• la Ghișeul de Relații Publice au fost
consiliate: 4.409 persoane
• la telefonul cetățeanului au apelat:
358 persoane
 În depozitul de arhivă la data
de 31.12.2014 au fost 4.597
unități arhivistice
Activități legate de arhivă:
 a avut loc o reuniune de lucru
a Comisiei de selecționare a
documentelor
13.Urmărirea şi
aplicarea prevederilor
cuprinse în strategiile
şi programele pentru
susţinerea reformei în
administraţia publică
 A fost elaborat Registrul –
opis al celor 208 proceduri
întocmite de structurile din
cadrul Instituției Prefectului
Județul Timiș în perioada 20092014.
 Au fost actualizate site-ul și
pagina de Facebook a
Instituției
13.Urmărirea și
aplicarea prevederilor
cuprinse în strategiile
și programele pentru
susținerea reformei în
administrația publică
 au avut loc 2 reuniuni ale
Grupului de lucru constituit la
nivelul Instituției Prefectului
județul Timiș în vederea
monitorizării stadiului de
îndeplinire PMM și CAF.
 au fost realizate 4 rapoarte
trimestriale privind realizarea
activităților propuse în PMM și
CAF , aferent anului 2014.
13.Urmărirea și
aplicarea prevederilor
cuprinse în strategiile
și programele pentru
susținerea reformei în
administrația publică
 a fost elaborat Planul de
Acțiuni al Grupului Județean
Timiș pentru modernizarea
administrației publice, pentru
anul 2014 și 2 rapoarte
semestriale privind stadiul
îndeplinirii acțiunilor
14.ASIGURAREA BUNEI
COORDONĂRI A
ACTIVITĂȚII PRIVIND
PROBLEMATICA
SPECIFICĂ
MINORITĂȚILOR
NAȚIONALE
14.1.Îndeplinirea sarcinilor
referitoare la implementarea
Strategiei Guvernului României
de incluziune a cetățenilor
români aparținând minorității
romilor pentru perioada 2012 –
2020.
 Elaborarea Planului județean de
măsuri pentru integrarea socială a
cetățenilor români aparținând
minorității romilor pe anul 2014 și 2
rapoarte semestriale de
monitorizare
 Organizarea a 2 ședințe ale
Grupului de Lucru Mixt (GLM)
județean pentru romi și a unei
ședințe a Biroului județean de
romi, instituit la nivelul județului
Timiș.
 s-a acordat asistenţă unui număr de
136 cetățeni români de etnie romă.
14.ASIGURAREA BUNEI
COORDONĂRI A
ACTIVITĂȚII PRIVIND
PROBLEMATICA
SPECIFICĂ
MINORITĂȚILOR
NAȚIONALE
14.2.Activitatea specifică
minorităților naționale sârbă și
bulgară
 Menținerea de legături de
colaborare și cooperare cu Uniunea
Sârbilor din România (USR),
Consulatul General al Republicii
Serbia la Timișoara și cu alte
organisme cu activități în domeniul
minorităților naționale.
 Menținerea de legături de
cooperare cu Organizația Uniunii
Bulgare din Banat România (UBB-R)
și cu alte organisme cu activitate în
domeniul minorităților naționale
 Consilierea unor persoane
aparținând minorităților sârbă și
bulgară.
15.ASIGURAREA
COORDONĂRII ȘI
VERIFICĂRII
ACTIVITĂȚII INTERNE A
INSTITUȚIEI
PREFECTULUI JUDEȚUL
TIMIȘ
 Activități ale Grupului de lucru
cu atribuții de monitorizare,
coordonare și îndrumare
metodologică privind
implementarea/dezvoltarea
programului de control intern/
managerial al Instituției
Prefectului Județului Timiș
 Autoevaluarea sistemului de control
intern managerial al Instituției
Prefectului județul Timiș și
elaborarea Raportului anual asupra
sistemului de control
intern/managerial al Instituției
Prefectului Județul Timiș la data de
31 decembrie 2013
 Elaborarea și monitorizarea
trimestrială a Programului de
dezvoltare a sistemului de control
intern/ managerial la nivelul Instituției
Prefectului județul Timiș pentru anul
2014
 4 reuniuni ale Grupului de lucru; 3
note informative, 11 note interne,
8 informări/rapoarte către MAI, 6
Ordine ale Prefectului, privind
reglementări legate de controlul
intern managerial
16.ACTIVITATEA
FUNCŢIONARULUI DE
SECURITATE ŞI A
PERSONALULUI CU
ATRIBUŢII ALE
FUNCŢIONARULUI DE
SECURITATE
În anul 2014 au fost derulate o
serie de activități specifice
după cum urmează:
 demersuri în vederea avizării
accesului la informații clasificate
a unor angajați
 păstrarea și organizarea
evidenței certificatelor de
securitate și a autorizațiilor de
acces la informații clasificate,
 derularea activităților specifice
de pregătire menționate în
Planul de pregătire a
personalului care accesează
informații clasificate la nivelul
Instituției Prefectului Județul
Timiș
În cursul anului 2014 Instituția Prefectului
județul Timiș s-a implicat în buna
organizare și desfășurare a următoarelor
procese electorale:
17.ASIGURĂRII
BUNEI
ORGANIZĂRI ȘI
DESFĂȘURĂRI A
PROCESELOR
ELECTORALE
Procese electorale la nivel naţional şi
european
 Alegerea membrilor din România în
Parlamentul European;
 Alegerile pentru Parlamentul României din
Colegiul 3 Timișoara;
 Alegerile parțiale locale pentru primar, la
Primăria Comunei Criciova;
 Alegerile parțiale locale pentru alegerea
Consiliului Local al Comunei Săcălaz;
 Alegerile pentru Președintele României,
turul I și II.
Procese electorale ale unor state,
organizate pe teritoriul României
 Alegerile legislative din Tunisia
 Alegerile prezidențiale, turul I şi II din
Tunisia
 Alegerile parlamentare din Republica
Moldova
 Ziua Prefecturii
 Ziua Europei
 Ziua Națională a României
 Demersuri întreprinse prin
intermediul parteneriatelor
 Parteneriatul cu primăriile în
vederea facilitării accesului
cetățenilor la servicii publice de
calitate
 în baza unor protocoale de
colaborare cu primăriile Lugoj,
Sânnicolau Mare, Jimbolia și Deta a
continuat activitatea la Punctele de
Lucru Mobile pentru preluarea
cererilor/eliberarea pașapoartelor
simple electronice în aceste
localități.
 Parteneriatul cu universitățile sau
organizații studențești din judeţul
Timiş în baza cărora au fost
desfăşurate stagii de practică şi
voluntariat de către studenți.
 22 studenţi de la Universitatea de Vest
au efectuat practica de specialitate în
cadrul instituției,
 5 studenți de la Universitatea
Politehnica din Timișoara au efectuat un
sondaj de opinie în cadrul instituției
 Demersuri întreprinse prin
intermediul parteneriatelor
 Parteneriatul cu organizaţii studenţeşti:
 În baza parteneriatului cu Asociaţia
Europeană a Studenţilor în Drept,
Instituţia a oferit locuri de practică în
cadrul instituţiei pentru 5 studenţi ai
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe
Administrative din cadrul Universităţii de
Vest Timişoara.
Situaţia delegaţiilor străine, după ţara din care provin
Africa de Sud
Vietnam
Regatul Țărilor de Jos
18
Republica Federală Germania
17
16
Coreea
Serbia
14
10
6
2
Spania
8
8
4
Italia
11
12
Israel
Austria
Irlanda
3 4
11 1
3
11
1
1
12
2
2
1 1 1 1 1 11 2
0
Bulgaria
Franta
China
SUA
Republica Moldova
Regatul Unit al Marii Britanii
Maroc
Pales tina
Iraq
Tunis ia
Rus ia
Kuweit
Finlanda
China
Ungaria
Franta
Irlanda
Bulgaria
Is rael
Aus tria
Italia
Spania
Serbia
Co reea
Republica Federală Germania
Vietnam
Regatul Țărilor de Jos
Africa de Sud
Ungaria
Kuweit
Finlanda
Rusia
Iraq
Tunisia
Maroc
Palestina
Regatul Unit al Marii Britanii
Republica Moldova
SUA
În perioada analizată, Germania a fost reprezentată de 17 delegaţii, urmată de Franța cu 11
delegații, Serbia cu 8 delegații, Spania cu 4 delegaţii, Italia și Austria fiecare cu câte 3
delegaţii, Ungaria, Moldova, Statele Unite ale Americii și Tunisia cu 2 delegații, restul ţărilor
câte 1 delegaţie.
Situația pe continente a delegațiilor străine
Se observă că cele mai multe delegaţii au fost din Europa (53), urmată de
Asia (8), Africa(4), America (3).
Au fost identificate un număr de
114 riscuri, care au fost
înregistrate în Registrul riscurilor
de corupție
DESCHIDEREA ÎN REGIM INTERNAȚIONAL PERMANENT A TREI
PUNCTE DE TRECERE A FRONTIEREI ÎNTRE ROMÂNIA ȘI
REPUBLICA SERBIA:
 Foeni(România)- Jasa Tomic (Republica Serbia);
 Lunga(România) – Nakovo (Republica Serbia);
 Valcani (România)– Vrbica (Republica Serbia);
În data 8 noiembrie 2014 a avut loc ceremonia oficială de
deschidere a punctului de trecere a frontierei Lunga – Nakovo.
La ceremonie au participat primul ministrul României, domnul Victor
Ponta și premierul Republicii Serbia, domnul Aleksandar Vučić.
Punctul de trecere a frontierei Lunga - Nakovo scurtează drumul
dinspre Serbia spre Timişoara cu aproximativ 30 de kilometri.
 Eficientizarea activității de verificare a legalității actelor administrative adoptate și emise
la nivelul autorităților administrației publice locale precum și a activităților desfășurate în
vederea aplicării dispozițiilor legilor cu caracter reparatoriu;
 Identificarea și utilizarea celor mai eficiente căi de comunicare cu autoritățile
administrației publice locale/ reprezentanții organismelor intermediare și ai autorităților
de management, cu potențialii beneficiari ai oportunităților de finanțare, în vederea
pregătirii unor proiecte de calitate ce pot obține finanțare în perioada de programare
financiară 2014 – 2020;
 Implementarea la nivelul Instituției a unui sistem de management al documentelor și
arhivare electronică a acestora;
 Continuarea colaborării dintre Instituţiile Prefectului Judeţelor Caraş-Severin și Timiş din
România și Prefecturile Districtelor Banatului de Nord, Central și de Sud din Republica
Serbia, în baza Acordului de Cooperare încheiat de aceste instituții la data de 26
februarie 2010;
 Semnarea Protocolului de Cooperare dintre Instituțiile Prefectului Județelor Arad și Timiș
din România și Prefecturile Județelor Békés și Csongrád din Republica Ungaria
 Semnarea Acordului de înfrățire între județul Timiș și Provincia Yunnan din Republica
Populară Chineză
Obiective şi priorităţi ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor Timiş pe anul 2014:
 Combaterea şi prevenirea faptelor de corupţie în rândul personalului;
 Păstrarea unui timp minim (trei - patru ore) de la data depunerii documentelor de
înmatriculare, până la data emiterii dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare şi
înmânarea unde e cazul a plăcuţelor de înmatriculare, proprietarului;
 Asigurarea unui climat optim de primire a cetăţenilor în spaţiile rezervate serviciului
nostru şi rezolvarea cu celeritate a cererilor acestora;
 O mai mare transparenţă
în activitatea serviciului, prin afişarea pe site-ul Instituţiei
Prefectului Judeţul Timiş a documentelor necesare fiecărei operaţiuni în parte, a
programului de lucru cu publicul, a rezultatelor lunare şi trimestriale, precum şi
posibilitatea cetăţenilor de a descărca imprimatele necesare activităţii serviciului;
Obiective şi priorităţi Obiective şi priorităţi ale Serviciului Public Comunitar pentru
Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple pe anul 2014
 Mediatizarea constantă, prin intermediul presei scrise, emisiuni radio şi TV interactive, cu
privire la activitatea serviciului; determinarea şi conştientizarea de către cetăţeni a faptului că
întocmirea documentelor de călătorie nu trebuie lăsată pe „ultima zi”, mai ales în sezon
estival.
 Instruirea permanentă a personalului, prin restudierea legislaţiei în vigoare din domeniu şi a
procedurilor de lucru, atât în ceea ce priveşte activitatea de preluare şi eliberare a
paşapoartelor, cât şi cea de utilizare a aplicaţiei IDIS.
 Continuarea activităţii la punctele mobile de lucru ale serviciului şi eficientizarea acesteia prin
menţinerea unei colaborări permanente cu Primăriile localităţilor în care funcţionează aceste
puncte (Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia şi Deta).
Vă mulțumesc!

similar documents