ministrijām - Valsts kase

Report
RAKSTURĪGĀKĀS KĻŪDAS
2013.GADA PĀRSKATOS
MINISTRIJĀS UN CENTRĀLAJĀS
VALSTS IESTĀDĒS
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Skanstes ielā 50, Rīgā, LV - 1013
Tālrunis: +371 67017500
Fakss: +371 67017673
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: http://www.lrvk.gov.lv
Lelde Dimante
Valsts kontroles padomes locekle,
Revīzijas un metodoloģijas departamenta
direktore
www.lrvk.gov.lv
11/12.11.2014.
Latvijas Republikas Valsts kontrole
SATURS
• Raksturīgākās kļūdas gada pārskatos
• Labā prakse
Valsts kontroles 2014.gada 2.jūlija vēstule Nr.6-2.3.1/605
www.lrvk.gov.lv
2
Latvijas Republikas Valsts kontrole
RAKSTURĪGĀKĀS KĻŪDAS GADA PĀRSKATOS (I)
• Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
• Atlīdzība darbiniekiem, sociālās garantijas un
motivējoši pasākumi
• Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
• Iepirkumu procedūra
• Ekonomiskās klasifikācijas kodu piemērošana
• Savstarpējā ieskaita darījumi
• Dienesta transporta līdzekļu izmantošana
• Nepamatota avansa maksājumi veikšana
• Latvijas prezidentūras ES Padomē
nodrošināšana
www.lrvk.gov.lv
3
Latvijas Republikas Valsts kontrole
RAKSTURĪGĀKĀS KĻŪDAS GADA PĀRSKATOS (II)
• nav veikta bilances datu salīdzināšana ar
Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatas
datiem
• ieguldījumu vērtība tiek nepamatoti
palielināta, tajā iekļaujot nekapitalizējamas
izmaksas
• rekonstrukcijas un remonta darbu izmaksas
netiek kapitalizētas
• pēc kapitalizēšanas nepareizi tiek aprēķināts nolietojums
• lietošanā esošā datortehnika skaita ziņā pārsniedz darbinieku
skaitu
• izmaksu lietderība iegādājoties mobilos telefonus un datortehniku
www.lrvk.gov.lv
4
Latvijas Republikas Valsts kontrole
RAKSTURĪGĀKĀS KĻŪDAS GADA PĀRSKATOS (III)
• normatīvajiem aktiem neatbilstošs
darbiniekiem
izmaksājamās
atlīdzības aprēķins
• necaurskatāma naudas balvu un citu
labumu piešķiršana
• nodokļu maksājumu savlaicīgums
• uzņēmumu līgumu slēgšana par pakalpojumiem, kuru risināšana
ietilpst attiecīgās iestādes darbinieku pienākumos
• tiek apmaksāti tādi pasākumi, kas, ņemot vērā to saturu un
dalībnieku sastāvu, ir kolektīvi pasākumi
www.lrvk.gov.lv
5
Latvijas Republikas Valsts kontrole
RAKSTURĪGĀKĀS KĻŪDAS GADA PĀRSKATOS (IV)
• sniegto maksas pakalpojumu cena
neatbilst apstiprinātajam cenrādim
• nepilnības maksas pakalpojumu cenas
veidošanā – nav noteikti kritēriji
izmaksu klasificēšanai tiešajās un
netiešajās
izmaksās
atbilstoši
pakalpojumu sniegšanas specifikai, nav
iekļautas
visas
ar
pakalpojumu
sniegšanu saistītās izmaksas vai pat
vispār netiek aprēķināta sniegto
pakalpojumu pašizmaksa
www.lrvk.gov.lv
6
Latvijas Republikas Valsts kontrole
RAKSTURĪGĀKĀS KĻŪDAS GADA PĀRSKATOS (V)
Nav veiktas Publiskā
iepirkuma likumā
noteiktās iepirkuma
procedūras
www.lrvk.gov.lv
7
Latvijas Republikas Valsts kontrole
RAKSTURĪGĀKĀS KĻŪDAS GADA PĀRSKATOS (VI)
Kļūdaini
piemēro
ekonomiskās
klasifikācijas kodus
• kapitālo izdevumu attiecināšana uz
uzturēšanas izdevumiem vai pretēji
• kā arī neatbilstoša ekonomiskā
klasifikācija,
ja
darba
vai
pakalpojuma izpilde tiek veikta uz
uzņēmuma
līguma
pamata
nodarbinātām fiziskām personām
www.lrvk.gov.lv
8
Latvijas Republikas Valsts kontrole
RAKSTURĪGĀKĀS KĻŪDAS GADA PĀRSKATOS (VII)
Savstarpējā ieskaita darījumi
nav atļauti valsts budžeta
iestādēs
www.lrvk.gov.lv
9
Latvijas Republikas Valsts kontrole
RAKSTURĪGĀKĀS KĻŪDAS GADA PĀRSKATOS (VIII)
Dienesta
transportlīdzeklis
vai
taksometra pakalpojumi tiek izmantoti
personīgām vajadzībām
Ceļazīmes tiek noformētas formāli
www.lrvk.gov.lv
10
Latvijas Republikas Valsts kontrole
RAKSTURĪGĀKĀS KĻŪDAS GADA PĀRSKATOS (IX)
• līgumos neparedzēti avansa
maksājumi
• avansa maksājumi, grozot jau
iepriekš noslēgtu līgumu norēķinu
kārtību
• nodokļu avansa maksājumi
www.lrvk.gov.lv
11
Latvijas Republikas Valsts kontrole
RAKSTURĪGĀKĀS KĻŪDAS GADA PĀRSKATOS (X)
Līdzekļi nav izlietoti paredzētajiem
mērķiem un tiesību aktos noteiktajā
kārtībā
• atlīdzības izdevumi, ko neparedz
likums
• reprezentācijas izdevumi, kurus
neparedz vadlīnijas
• ar prezidentūras nodrošināšanu nesaistīti
▫ kapitālie izdevumi
▫ komandējuma izdevumi
▫ izdevumi dažādu pasākumu organizēšanai
www.lrvk.gov.lv
12
Latvijas Republikas Valsts kontrole
LABĀ PRAKSE
• atbalsta funkciju centralizēšana
viena resora ietvaros
• konsolidācijas procesā iesaistīto
iestāžu atbildīgo amatpersonu
vienota izpratnes par
grāmatvedības jautājumiem
• automatizēta pamatlīdzekļu
inventarizācijas sistēma
• kļūdu labošana revīzijas laikā
www.lrvk.gov.lv
13
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Jautājumi?
Paldies
www.lrvk.gov.lv
14

similar documents