بررسی عفونت نهفته (مخفی) هپاتیت B در بیماران تالاسمی و هموفیلی

Report
The survey of occult hepatitis B infection in
Thalassemia and Hemophilia in Yazd city
‫‪ ‬هپادنا ویرویده (‪( Hepadnaviridae‬‬
‫‪DNA ‬دو رشته ای حلقوی‬
‫‪ ‬پوشش دار‬
‫‪ ‬ویریون بیست وجهی(قطر ‪ 42‬نانومتر)‬
‫‪ ‬پروفسور بلومبرگ كاشف ويروس هپاتيت ‪B‬‬
‫‪ ‬یکی از عوامل اصلي‬
‫‪ ‬هپاتیت مزمن‬
‫‪ ‬سیروز‬
‫‪ ‬كارسینوم سلول كبدي (‪)HCC‬‬
‫در کشور ما‪ 57‬درصد موارد سیروز کبدی و ‪ 78‬درصد سرطان های اولیه کبد به‬
‫واسطه ابتال به هپاتیت های ‪B‬و ‪C‬بوده است‬
‫‪‬‬
‫کليه پرسنل گروه پزشکی‬
‫‪‬‬
‫بيماران دياليزی ‪ ،‬تاالسمی ‪ ،‬هموفيلی‬
‫‪‬‬
‫دريافت کنندگان فرآورده های خونی‬
‫‪‬‬
‫خانواده مبتاليان به هپاتيت‬
‫‪‬‬
‫پرسنل خدماتی مرکز بهداشتی درمانی و بيمارستان‬
‫‪‬‬
‫مطالعات مختلفی که شیوع هپاتیت ‪ B‬نهفته را در بیماران تاالسمی و‬
‫هموفیلی بررسی کرده است‪ ،‬میزان آن را بین ‪ 0‬تا ‪ %51.2‬متفاوت‬
‫گزارش کرده اند (افزایش خطر مرگ )‬
‫‪‬‬
‫که این تفاوت می تواند ناشی از نحوه نمونه گیری‪ ،‬حساسیت و‬
‫اختصاصیت تست ها‪ ،‬میزان واکسیناسیون‪ ،‬مراقبت بهداشتی برای‬
‫بیماران باشد‬
‫‪ ‬عدم شناسایی ‪ HBsAg‬در حضور ژنوم ‪HBV‬‬
‫‪ ‬موتاسیون های موجود در ناحیه ‪ S‬ژنوم ویروس) فرار ویروس از‬
‫سیستم ایمنی میزبان (‬
‫‪ ‬کاهش ‪viral load‬‬
‫‪ ‬حساسیت ناکافی تست های موجود برای شناسایی ‪HBsAg‬‬
‫‪ ‬در برخی موارد عفونت نهفته همراه با ویروس جهش یافته موجب‬
‫سرکوب بیان ژن ‪ S‬می شود‬
‫‪ ‬حساسیت روش ‪(Real-time PCR‬روش هاي معمول ‪)PCR‬‬
‫‪‬‬
‫بیشتر مطالعات نشان داده اند که هپاتیت ‪ B‬مخفی معموالا با میزان کم‬
‫‪DNA‬ویروس هپاتیت ‪ B‬مرتبط است‬
‫‪‬‬
‫مطالعه ای بر روی بیماران تاالسمی ‪ HBsAg‬منفی در هند با‬
‫استفاده از روش ‪ ،Real-time PCR‬شیوع ‪HBV- %31.4‬‬
‫‪ DNA‬را نشان داده است‬
‫‪‬‬
‫در حالی که در مطالعه ای دیگر با روش ‪ Real-time PCR‬شیوع‬
‫هپاتیت ‪ B‬نهفته صفر بوده است‬
‫‪‬‬
‫مطالعاتی در ژاپن در بیماران هموفیلی صورت گرفته که شیوع این‬
‫عفونت مخفی را ‪ % 51.2‬گزارش کرده اند‬
‫‪‬‬
‫مطالعه ای دیگر در پاکستان این میزان را ‪ %1.7‬می باشد‬
‫‪‬‬
‫مطالعه ای دیگر در لهستان شیوع هپاتیت ‪ B‬نهفته صفر بوده است‬
‫‪‬‬
‫نمونه گیری (‪ 3cc‬خون )‬
‫‪‬‬
‫سرم (‪ -70‬درجه )‬
‫‪‬‬
‫انجام تست ‪HBs Ag‬‬
‫‪‬‬
‫انجام ‪Anti-HBC‬‬
‫‪‬‬
‫‪ HBs Ag‬منفی‬
‫‪‬‬
‫انجام ‪ PCR‬با استفاده از پرایمرهای سنتز شده مبتنی بر ناحیه ‪Core‬‬
‫‪‬‬
‫سنجش حساسیت تست ردیابی ‪DNA‬‬
‫(استخراج ‪ DNA‬ویروس‬
‫نگهداری در ” ‪ -70‬درجه ” )‬
‫‪‬‬
‫نوع مطالعه ‪ :‬توصیفی مقطعی )‪(Cross- Sectional‬‬
‫‪‬‬
‫معیار های ورود‪ :‬معیار های ورود به مطالعه افراد تاالسمی و هموفیلی‬
‫که فاقد ‪ HbsAg‬می باشند که به مراکز درمانی شهرستان یزد‬
‫مراجعه می کنند‬
‫‪‬‬
‫معیار های خروج‪ :‬عدم تمایل به همکاری و بیماران فاقد درمان‪ ،‬نقص‬
‫سیستم ایمنی و خروج افراد از مطالعه‪ ،‬از معیارهای خروج میباشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تعیین وجود ‪ HBV-DNA‬در بیماران تاالسمی و هموفیلی با ‪ HBs Ag‬منفی مبتنی سن‪ ،‬جنس و طول دوره‬
‫تزریق خون و بیماری‬
‫‪‬‬
‫تعیین وجود ‪ anti-HBc‬در بیماران تاالسمی و هموفیلی با ‪ HBs Ag‬منفی مبتنی بر سن‪ ،‬جنس و طول دوره‬
‫تزریق خون و بیماری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعیین وجود ‪ HBV-DNA‬در بیماران تاالسمی و هموفیلی با ‪ anti-HBc‬مثبت مبتنی بر سن‪ ،‬جنس و طول‬
‫دوره تزریق خون و بیماری‬
‫‪‬‬
‫تعیین وجود ‪ HBV-DNA‬در بیماران تاالسمی و هموفیلی با ‪ anti-HBc‬منفی مبتنی بر سن‪ ،‬جنس و طول‬
‫دوره تزریق خون و بیماری‬
‫‪‬‬
‫تعیین حساسیت تست ردیابی ‪ HBV-DNA‬در بیماران تاالسمی و هموفیلی با ‪ HBs Ag‬منفی مبتنی بر سن‪،‬‬
‫جنس و طول دوره تزریق خون و بیماری‬
‫‪‬‬
‫تعیین حساسیت تست ردیابی ‪ HBV-DNA‬در بیماران تاالسمی و هموفیلی با ‪ anti-HBc‬منفی مبتنی بر سن‪،‬‬
‫جنس و طول دوره تزریق خون و بیماری‬
‫‪‬‬
‫میزان شیوع واقعی عفونت ‪ HBV‬در بیماران تاالسمی و هموفیلی‬
‫‪‬‬
‫آگاه کردن متخصصان از وضعیت بیماران تاالسمی و هموفیلی از نظر‬
‫وجود واقعی عفونت نهفته هپاتیت ‪B‬‬

similar documents