Eiro ieviešana Latvijā – tās praktiskie aspekti

Report
Eiro ieviešana Latvijā –
praktiskie aspekti
Inita Dobele,
Daiga Reihmane,
Euro Team Latvia
Rīgā, 2012. gada 31.oktobrī
Kuras ES valstis lieto eiro?
Eiro pašlaik lieto 17 ES
dalībvalstis, tās kopā
veido eiro zonu jeb
Eiropas Ekonomikas un
monetāro savienību
2
Kuras ES valstis lieto eiro?
1999 – Austrija, Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande,
Portugāle, Somija, Spānija
2001 – Grieķija
2002 – Eiro skaidras naudas (banknotes un monētas) ieviešana
2007 – Slovēnija
2008 – Kipra, Malta
2009 – Slovākija
2011 – Igaunija
No 27 ES dalībvalstīm eiro nav ieviests - Lielbritānijā, Dānijā un Zviedrijā, kā arī
Čehijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Ungārijā, Bulgārijā un Rumānijā.
3
Eiro ieviešanas kritēriji un Latvijas ceļš uz
eiro zonu
4
Laika plāns Latvijas ceļam uz eiro
2004
2005
2013
2014
Konverģences
kritēriju izpilde
Pievienošanās
Eiropas
Savienībai
Piesaiste latam pie eiro,
iestāšanās Valūtas kursa
mehānismā II
2014. gada 1. janvāris
- valdības noteiktais
eiro ieviešanas mērķa
datums
Eiropas centrālās bankas un Eiropas
Komisijas Konverģences ziņojumi
pavasarī
5
5
Kā mēra atbilstību
Māstrihtas kritērijiem?
Konverģences kritēriji
Kritērija vērtība 2012.
Latvijas sniegums 2012.
gada septembrī
gada septembrī
Budžeta bilance (% no IKP)
-3,0
-3,51
Valdības parāds (% no IKP)
60,0
42,61
3,0
2,92
6,4
5,23
+/-15
04
Pēdējo 12 mēnešu vidējā gada
inflācija (%)
Valsts vērtspapīru ilgtermiņa
procentu likme (%)
Valūtas kursa režīms (%)
Avoti:
1 Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvalde: http://www.csb.gov.lv/notikumi/par-valsts-budzetadeficita-un-parada-2012gada-aprila-notifikacijas-rezultatiem-33323.html
2 Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_mv12r&lang=en
3 Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=irt_lt_mcby_m&lang=en
4 Latvijas Banka: http://www.bank.lv/monetara-politika/valutas-kursa-politika/valutas-kursi
6
Kāpēc Māstrihtas kritēriju
izpilde ir svarīga?
 Māstrihtas kritēriju mērķis - nodrošināt, lai eiro zonai pievienotos
tikai tās ES valstis, kuru ekonomiskie nosacījumi nodrošina cenu
stabilitātes saglabāšanu un eiro zonas efektīvu funkcionēšanu
(vērtē cenu stabilitāti, valsts finanšu stabilitāti un ilgtspēju,
ekonomikas stabilitāti, valūtas kursa stabilitāti)

budžeta deficīts: http://www.youtube.com/watch?v=NLmQ5aTeL8k&feature=relmfu

inflācija: http://www.youtube.com/watch?v=Rg3x7g6zIiE&feature=plcp

valdības parāds: http://www.youtube.com/watch?v=X_Ozt1negQU&feature=relmfu

procentu likmes: http://www.youtube.com/watch?v=jukt5OY9p40&feature=relmfu
7
Eiro ieviešana Latvijā
 Eiro ieviešana nav tikai valsts vai vienas sabiedrības daļas
mērķis, bet gan visas valsts kopējs projekts
 Eiro ieviešanas projektā būs iesaistītas visas valsts institūcijas,
organizācijas, uzņēmēji un ikviens iedzīvotājs
 Lai pāreja uz eiro notiktu pēc iespējas efektīvāk un
iedzīvotājiem un uzņēmējiem saprotamāk, to lielā mērā
ietekmēt ir katra paša spēkos - laikus iepazīstoties ar
informāciju par eiro ieviešanas gaitu un tai atbilstoši
sagatavojoties
8
Galvenais uzdevums
Nodrošināt raitu, efektīvu un uz katru iedzīvotāju
orientētu eiro ieviešanu Latvijā noteiktajā termiņā
Eiro ieviešanas mērķa datums Latvijā 2014. gada 1. janvāris
2012
2013
lēmums par
uzņemšanu
2014
9
Latvijas Nacionālais eiro
ieviešanas plāns
 Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna mērķis - noteikt
galvenos eiro ieviešanas projekta darba uzdevumus Latvijā, to
īstenošanas periodus un atbildības sfēras
 Plāns nosaka galvenos eiro ieviešanas principus un scenāriju, lai
nodrošinātu veiksmīgu eiro ieviešanas procesu gan privātajā, gan valsts
sektorā
 Plāns ir sagatavots, ievērojot Eiropas Savienības un LR normatīvo aktu
prasības
• Eiro ieviešanas procesu uzrauga Latvijas Republikas Ministru
kabinets, kam Vadības komiteja divas reizes gadā iesniedz
pārskatu par paveikto.
10
Pamatprincipi
•
•
Latvijas nacionālais eiro ieviešanas plāns paredz, ka eiro ieviešanas procesam
jābūt organizētam tā, lai norēķinu valūtas maiņas dēļ iespējami maz tiktu traucēta
katra Latvijas iedzīvotāja ikdiena
Tāpēc ir noteikti divi galvenie eiro ieviešanas pamatprincipi:
Pamatprincips
Mērķis
Visu valsts veikto pasākumu izmaksām
jābūt samērojamām ar iespējamiem
Efektivitāte
riskiem, kas varētu rasties, ja attiecīgais
pasākums netiku veikts pienācīgā
apjomā un kvalitātē
Samazināt iespēju ciest no norēķinu valūtas
Orientācija uz finanšu pakalpojumu
maiņas procesa tiem iedzīvotājiem, kam ir
pieejamības ziņā sliktāk
ierobežota finanšu pakalpojumu pieejamība
pozicionēto iedzīvotāju
(piemēram, attālu apdzīvoto vietu
iedzīvotājiem)
11
Eiro ieviešana Latvijā –
Big-Bang scenārijs
 Big Bang jeb lielā sprādziena scenārijs – vienlaicīga eiro skaidras
un bezskaidras naudas ieviešana – tas mazinās ar norēķinu valūtas
maiņu saistītās izmaksas
 Bezskaidrā nauda automātiski tiks konvertēta uzreiz €-dienā
 Bezmaksas valūtas maiņa neierobežotā laikā Latvijas Bankā
 Lata un eiro vienlaicīgas apgrozības periods
 Cenu paralēlās atspoguļošanas periods
 Valsts nekompensē tirgus dalībnieku izdevumus. Katram tirgus
dalībniekam jāplāno eiro ieviešanas procesam nepieciešamie līdzekļi.
12
Lata un eiro vienlaicīgas
apgrozības periods
 Divas nedēļas pēc eiro ieviešanas tiks nodrošināta skaidras
naudas latu un eiro vienlaicīga lietošana:
 līdz 2014. gada 14. janvārim iedzīvotāji varēs veikt norēķinus gan
latos, gan eiro
 Šajā periodā par precēm vai pakalpojumiem norēķināties varēs
gan latos, gan eiro - tas nozīmē, ka tirgotājiem būs jāpieņem gan
latu, gan eiro banknotes un monētas
 Atlikums tiks izdots tikai eiro
 Latu banknotes un monētas no apgrozības pakāpeniski izņems
un aizstās ar eiro monētām un banknotēm
 Divas nedēļas pēc eiro ieviešanas brīža eiro skaidrā nauda kļūs
par vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli.
13
Cenu paralēlās atspoguļošanas
periods
 3 mēnešus pirms un 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas visas
pakalpojumu un preču cenas būs norādītas latos un eiro:
 cenu paralēlās atspoguļošanas periods no 2013.gada 1.oktobra līdz
2014.gada 30.jūnijam - tas būs saistošs ikvienam preču pārdevējam un
pakalpojumu sniedzējam valstī
 Cenas eiro tiks noteiktas pēc oficiālā lata un eiro maiņas kursa,
strikti ievērojot matemātiskos noapaļošanas principus
 Šāda prasība par cenu norādīšanu abās valūtās
paredzēta, lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību
un ierobežotu preču un pakalpojumu cenu
spekulatīvu kāpumu
! pircējus var maldināt vizuālais cenas pieaugums
14
Naudas maiņa
skaidrā nauda
Latu skaidrās naudas nomaiņa ar eiro skaidro naudu
bez komisijas maksas:
 sešus mēnešus pēc € dienas – Latvijas Bankā, komercbankās, un
komercsabiedrībās, kuras saņēmušas Latvijas Bankas licenci
ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai,
 vienu mēnesi pēc eiro ieviešanas dienas - atsevišķās Latvijas Pasta
pakalpojumu sniegšanas vietās
 neierobežotu laiku pēc € dienas un neierobežotā daudzumā
– Latvijas Bankā.
 ikdienas tēriņiem domātos skaidras naudas latus vēl divas nedēļas
pēc € dienas būs iespēja iztērēt vai samainīt, norēķinoties par
pirkumiem vai pakalpojumiem, jo eiro ieviešanas scenārijs paredz
divas nedēļas ilgu divu valūtu – lata un eiro vienlaicīgās
apgrozības periodu.
15
Naudas maiņa
bezskaidrā nauda
Bezskaidrās naudas norēķini eiro –
 € dienā visi latos izteiktie bezskaidrās naudas atlikumi banku
kontos tiks automātiski konvertēti eiro.
 Arī finanšu instrumentos - akcijās, aizdevumu līgumos u.c. - latos
izteiktās summas tiks konvertētas eiro.
 Visi darījumi un maksājumi, kuri tika veikti latos, tiks veikti eiro.
Kas notiks ar līgumiem, kas izteikti latos?

Spēkā esošos līgumus nevajadzēs grozīt vai aizstāt ar jauniem, jo
summas tiks automātiski pārrēķinātas eiro pēc pārejas kursa
 Līgumiem tiks piemērots t.s. līgumu nepārtrauktības princips,
tādejādi spēkā esošos līgumus nevajadzēs aizstāt ar jauniem
16
Kā naudas maiņu padarīt
vieglāku un ērtāku?
Ērtākais veids - bezskaidras naudas maiņa, jo visa latu kontos
noguldītā vai uzkrātā nauda, eiro ieviešanas dienā automātiski un bez
maksas tiks konvertēta eiro!
Tāpēc, lai izvairītos no rūpēm par naudas maiņu, ieteicams skaidrās naudas
uzkrājumus jau laikus ieskaitīt bankas kontā.
Kredītiestādes nodrošinās sākumkopmlektu – starter kit, iedzīvotājiem un
uzņēmumiem:
sākumkomplekti tiks pārdoti jau
mēnesi pirms eiro ieviešanas dienas:
 iedzīvotājiem 14,29 eiro vērtībā
 uzņēmumiem 200 eiro vērtībā
! Uz sākumkomplekta iesaiņojuma būs
uzraksts, ka šī nauda derīga
tikai no eiro ieviešanas dienas
17
Kā novērst nepamatotu cenu
paaugstināšanos?
Latvijas plānotie pasākumi patērētāju aizsardzībai:
 Ar likumu tiks noteikta obligāta paralēlā cenu uzrādīšana latos un
eiro
 Periodiski pētījumi un sabiedrības informēšana par cenu izmaiņu
dinamiku, lai novērstu nevēlamu un nepamatotu patērētāju
noskaņojumu - cenu monitorings
 Cenas pārrēķini būs jāveic pēc stingri noteikta konvertācijas kursa
un noapaļojot līdz veseliem eiro centiem – prasība tiks iekļaut Eiro
ieviešanas likumā un tiks uzraudzīta šīs normas piemērošana
18
Pasākums – Godīgs eiro ieviesējs
 Plānota kampaņa "Godīgs eiro ieviesējs", kas veicinās gan uzņēmēju
solidaritāti un atbildību cenu atspoguļošanā, kā arī ļaus iedzīvotājiem
piedalīties pārraudzības procesā.
 Gadu pirms un gadu pēc eiro dienas tiek plānots preču un pakalpojumu cenu
monitorings, kā arī paralēlās atspoguļošanas periodā cenu kontrole, ko
veiks patērētāju organizācijas.
 Igaunijā bija lozungs tirgotājiem: eiro neceļ cenas
19
Latvijas eiro monētas
50, 20 un 10 centu monētu reversā
lielais Latvijas valsts ģerbonis
5, 2 un 1 centu monētu reversā –
mazais Latvijas valsts ģerbonis
1 un 2 eiro monētas reversā
Latvija eiro monētas kals saskaņā ar Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas
plānu, kad būs pieņemts ES Padomes lēmums par Latvijas pievienošanos
eiro zonai
20
Eiro monētas
 Apgrozībā ir sešu nominālvērtību -1, 2, 5, 10, 20 un 50- eiro centu
monētas un divu nominālu - 1 un 2 - eiro monētas
 Visu eiro zonas valstu monētu aversi ir vienādi – trijos dažādos veidos
attēlotas ES kartes aprises, ko ieskauj 12 ES simbolizējošas zvaigznes
 Katra eiro zonas valsts uz monētām kaļ pašas izraudzītu simboliku. Visu
astoņu nominālvērtību monētu reversa zīmējums katrā eiro zonas valstī
ir atšķirīgs
 Visu eiro zonas valstu monētas
neatkarīgi no tā, kuras valsts veidotā
simbolika rotā tās reversu,
ir derīgas visās eiro zonas valstīs
21
Eiro banknotes
 Eiro banknotes ir veidotas pēc viena parauga - uz tām ir attēloti
Eiropas kultūras vēsturi raksturojoši simboli.
 Eiro banknošu nominālvērtības:
 5, 10, 20, 50, 100, 200 un 500 eiro banknotes.
 Tilti – simbolizē Eiropas vienotību un kopīgo monetāro savienību
22
Komunikācijas pasākumu
īstenošana
 Sabiedrības informētība ir priekšnoteikums veiksmīgai un
efektīvai pārejai no latiem uz eiro valūtu
 Komunikācijas galvenais mērķis - veicināt eiro ieviešanas
procesa veiksmīgu norisi
 Pamatdokuments – Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģija
23
Komunikācijas stratēģijas
mērķi
 Veicināt eiro ieviešanas sekmīgu norisi Latvijā
 Informēt visus Latvijas iedzīvotājus par eiro ieviešanu
 Skaidrot eiro ieviešanas procesu, lai mazinātu bažas,
veicinātu uzticēšanos un panāktu izmaiņas attieksmē:
 biežākās bažas, ko iedzīvotāji pauž saistībā ar eiro ieviešanu, ir
iespējamā negatīvā ietekme uz ekonomiku, inflācijas palielināšanās,
dzīves līmeņa pasliktināšanās un nabadzības pieaugums, eiro un lata
maiņas kursa pasliktināšanās;
 bažas par procesa nepārzināšanu, informācijas nepietiekamību –
neskaidrība par scenāriju, bažas saņemt viltojumus, tikt apkrāptam,
saņemot atlikumu u.c.
 emocionālie zaudējumi – nacionālās valūtas kā nacionālās identitātes
aspekts;
24
Ieguvumi no eiro ieviešanas
25
Lai gan eiro nav pašmērķis, tā ieviešana sniedz
ilgtermiņa ieguvumus
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
• Ceļojot vai veicot darījumus citās eiro zonas valstīs - nav jāmaina nauda
un jāmaksā komisijas maksa
• Preču un pakalpojumu cenas kļūst salīdzināmākas - konkurence rada
zemākas cenas
• Zūd nedrošība par valūtas savstarpējā kursa iespējamām svārstībām
• Kredītņēmēji iegūst zemākas aizdevumu procentu likmes un pieejamāki
kredīti
• Vairs nav valūtas maiņas izmaksas - izzūd naudas konvertācijas izmaksas
(50 milj. latu katru gadu), kas nozīmē papildu naudu, ko novirzīt
patēriņam, attīstībai
• Labvēlīgāka investīciju vide piesaista ilgtermiņa investorus un ārējās
tiešās investīcijas
• Zemākas procentu likmes- ļauj piesaistīt jaunas investīcijas, nodrošināt
lielāku eksporta pieaugumu un radīt papildus darbavietas.
• Pieaugot tirdzniecības apjomam, pieaug arī ienākumu līmenis
26
Eiro ieguvumi
Valsts
• Lielāka stabilitāte finanšu sektorā
• Banku sistēma stabilāka – tieši pieejams Eiropas
Centrālās bankas atbalsts, kas pasargā finansiāli
veselas bankas no panikas viļņiem un depozītu
aizplūdes
• Lielākas iespējas ietekmēt ES politiskās norises
• Pieaug Latvijas kredītreitingi
• Vairāk naudas budžetā, jo zemāki parāda procenti
• Uzlabojas investīciju piesaistes iespējas
• Lielāks kopprodukts, tādēļ papildu ieņēmumi
budžetā:
• http://www.youtube.com/watch?v=5AVea2c4jKM&feature=relmfu
27
Eiro ieviešana Latvijā: kas ir
paveikts?
 Apstiprināts Latvijas Nacionālais eiro ieviešanas plāns
 Izstrādāta Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģija Latvijā
 Ieviesta mājas lapa www.eiro.lv
 Izstrādāts Eiro ieviešanas likumprojekts
 Apstiprināta Koncepcija normatīvo aktu sakārtošanai
 Identificētas saistītās IT sistēmas
 Sakārtota daļa maksājumu sistēmu
 Noslēgts Partnerības līgums par eiro komunikāciju
 Izstrādāts Latvijas eiro monētu dizains
28
Eiro ieviešana Latvijā: kas vēl
darāms?
 pabeigt eiro ieviešanas likumprojekta izstrādi
 IT sistēmu un kases aparātu pielāgošana
 vērtspapīru sistēmu pielāgošana
 kampaņa "Godīgs eiro ieviesējs"
 skaidrās naudas sagādes jautājumi
 komunikācijas pasākumu īstenošana
29
Eiro ieviešana Latvijā 2014:
scenārijs 2013.gadam
 2013.gada sākumā – Latvija iesniedz lūgumu Eiropas Komisijā
uzņemt to eiro zonā
 aprīlī-maijā – EK un Eiropas Centrālā banka sagatavo
Konverģences ziņojumu par Latviju
 jūnijā – ECOFIN rekomendācija – aicināt Latviju pievienoties
eiro zonai
 jūnijā – ES Padome pieņem politisko lēmumu – aicināt Latviju
eiro zonā
 jūlijā – ECOFIN gala lēmums uzaicināt Latviju eiro zonā
30
Papildu informācija
Eiro ieviešana Latvijā: www.eiro.lv
Eiropas Komisija: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/
Finanšu ministrija: www.fm.gov.lv/lv/sadalas/eiro_ieviesana_latvija/
Latvijas Banka: www.bank.lv/es-un-eiro/latvijas-integracija-es-un-eiroieviesana
31
Paldies par uzmanību!

similar documents