การบันทึกข้อมูล Home Health Care - ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนครพนม

Report
การบันทึก
ข้อมูล
Home Health
Care !!
แนวคิด
อาเภอเมือง
ผลการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่ องในระบบเยี่ยมบ้าน
อาเภอเมือง จ.นครพนม
โรงพยาบาลนครพนม
มีค.55 เมย.55 พค.55
เยี่ยมทัง้ หมด
197
197
154
ไม่ได้รบั การเยี่ยม
182
168
139
ได้รบั การเยี่ยม
15
29
6
% การเยี่ยมบ้าน
7.61 14.72 3.90
Home Health Care
!!
ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ระบบ online
Home Health Care มิ.ย. 55 พ.ย. 55
อาเภอ
ทัง้ หมด
เยี่ยมแล้ว
เมือง
ปลาปาก
ท่าอุเทน
บ้านแพง
ธาตุพนม
เรณู นคร
นาแก
ศรีสงคราม
นาหว้า
โพนสวรรค์
นาทม
วังยาง
รวม
1,265
275
343
104
250
181
50
224
20
215
67
5
2,999
440
35
10
36
0
44
0
0
0
16
41
0
622
ร้อยละออก
ร้อยละไม่ออก
ยังไม่ออกเยี่ยม
เยี่ยม
เยี่ยม
34.78
825
65.22
12.73
240
87.27
2.92
333
97.08
34.62
68
65.38
0.00
250
100.00
24.31
137
75.69
0.00
50
100.00
0.00
224
100.00
0.00
20
100.00
7.44
199
92.56
61.19
26
38.81
0.00
5
100.00
20.74
2,377
79.26
Flow การ
ทางาน
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
จนท.IPD/OPD
ลงทะเบียน
online HCC
บันทึกขอมู
้ ลเขา้
HOSxP
จนท.วสค .
ตรวจสอบ
รพ.สอ.
ตรวจสอบ
รายชือ
่ ผ.ป.
ออกเยีย
่ ม
รพ.สอ. ออก
เยีย
่ มบานและ
้
บันทึกขอมู
้ ล
เข้าสู่โปรแกรม
HHC
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
http://www.nkphospital.com/
เข้าสู่โปรแกรม
HHC
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
เข้าสู่โปรแกรม
HHC
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
กลุมผู
่ ้ใช้งาน กลุมผู
่ ้ใช้งาน กลุมผู
่ ้ใช้งาน
User : opd User : amxx User : rpstxx
- ตึกผู้ป่วยใน - รพ.สอ
- รพ.สต
- Admin
- ผู้บริหาร
เมนูลงทะเบียน
HCC
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
1. ลงข้อมูลรายชื่อออกเยี่ยม (พยาบาล ผูป้ ่ วยใน/นอก)
2. รายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม (พยาบาล ผูป้ ่ วยใน/นอก)
3. สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้าน บัญชี1 (Admin ,ผูบ้ ริหาร ,พยาบาล ผูป้ ่ วยใน/นอก)
4. ออกจากโปรแกรม
ค้นหา รายชื่อ
ทีต่ อ้ งออกเยีย่ ม
แยกตามหมวดหมู่
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
ลงข้อมูลรายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม (พยาบาล ผูป้ ่ วยใน/นอก)
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
รายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม (พยาบาล ผูป้ ่ วยใน/นอก)
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
รายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
รายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
รายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม
ข้อมูลตัวเลข
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
รายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม-ผลการเยี่ยม
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
แก้ไขข้อมูลรายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม (พยาบาล ผูป้ ่ วยใน/นอก)
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้าน (Admin ,ผูบ้ ริหาร พยาบาล ผูป้ ่ วยใน/นอก)
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
สาหรับต่างอาเภอ / สอ.
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
รายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม (สาหรับต่างอาเภอ / สอ.)
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
รายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม (สาหรับต่างอาเภอ / สอ.)
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
รายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม (สาหรับต่างอาเภอ / สอ.)
ข้อมูลตัวเลข
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
รายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม (สาหรับต่างอาเภอ / สอ.)
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
รายชื่อที่ตอ้ งออกเยี่ยม (สาหรับต่างอาเภอ / สอ.)
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
ลงบันทึกกรณี เยี่ยมแม่ (สาหรับต่างอาเภอ / สอ.)
ข้อมูลตัวเลข
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
ลงบันทึกกรณี เยี่ยมแม่ (สาหรับต่างอาเภอ / สอ.)
อย่าลืมกดบันทึกข้อมูล
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
ลงบันทึกกรณี เยี่ยมลูก (สาหรับต่างอาเภอ / สอ.)
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
ลงบันทึกกรณี เยี่ยมลูก (สาหรับต่างอาเภอ / สอ.)
ข้อมูลตัวหนังสือ
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
ลงบันทึกกรณี เยี่ยมลูก (สาหรับต่างอาเภอ / สอ.)
อย่าลืมกดบันทึกข้อมูล
การบันทึกขอมู
้ ล Home
Health Care !!
ลงบันทึกกรณี เยี่ยมทัว่ ไป (สาหรับต่างอาเภอ / สอ.)
อย่าลืมกดบันทึกข้อมูล

similar documents