prezentacja_27.01

Report
EDUKACJA EKOLOGICZNA
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
ŁOWICZ, 27.01.2012
WFOŚiGW w Łodzi udziela dofinansowania
w formie:
bezzwrotnych dotacji
niskooprocentowanych
pożyczek częściowo
umarzalnych oraz
pożyczek pomostowych
nagród za działalność
na rzecz ochrony
środowiska
i gospodarki wodnej
dopłat do
oprocentowania oraz
częściowych spłat
kapitału kredytów
udzielanych przez banki
przekazania środków
Państwowym
Jednostkom
Budżetowym
2
Pomoc finansowa udzielona przez WFOŚiGW
w Łodzi na podstawie umów zawartych w 2011r.
[PLN] – łącznie wykonanie planu 183,9 mln
99,680,396
100,000,000
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
51,902,205
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
11,668,798
7,495,855
5,101,897
10,000,000
5,399,996
2,625,154
0
Ochrona powietrza
Ochrona zasobów
wodnych
Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni
ziemi
Ochrona przyrody i
krajobrazu
Edukacja ekologiczna
Badania naukowe i
ekspertyzy/Monitoring
środowiska
Pozostałe zadania
ochrony środowiska
3
Plan finansowego wsparcia na rok 2012
[PLN] – łącznie plan 250 mln zł
132,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
86,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
9,500,000
5,000,000
9,500,000
5,000,000
3,000,000
0
Ochrona powietrza
Ochrona zasobów
wodnych
Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni
ziemi
Ochrona przyrody i
krajobrazu
Edukacja ekologiczna
Badania naukowe i
ekspertyzy/Monitoring
środowiska
Pozostałe zadania
ochrony środowiska
4
ZASADY UDZIELANIA POMOCY
FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW
WFOŚIGW W ŁODZI W ROKU 2012
5
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Fundusz przyznaje dofinansowanie
na podstawie złożonego przez
Wnioskodawcę kompletnego
wniosku
6
Ogólne zasady udzielania pożyczek, w tym
pożyczek pomostowych, dotacji
i dopłat do kredytów
Termin przyjmowania wniosków
rozpatrywanych w trybie ciągłym
w roku 2012 upływa 30 września 2012 r.
W przypadku konkursów, termin
naboru wniosku wskazany jest
w Regulaminie Konkursu
7
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Przed wypełnianiem wniosku należy
zapoznać się z
Instrukcją wypełniania wniosków
oraz przypisami znajdującymi się
w treści formularza oraz załączników
8
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Dofinansowanie ze środków Funduszu może zostać
przeznaczone tylko na koszty kwalifikowane, czyli takie,
które
są niezbędne
do
osiągnięcia
efektu
ekologicznego. Są one ustalone dla poszczególnych
dziedzin ochrony środowiska zgodnie z „Katalogiem
kwalifikacji
kosztów…”
oraz
programami
priorytetowymi i regulaminami konkursowymi.
9
ZASADY UDZIELANIA DOTACJI
10
Dotacja
z dziedziny Edukacji Ekologicznej na
wniosek rozpatrywany w trybie ciągłym
może zostać udzielona do wysokości
90% kosztu całkowitego zadania.
W trybie konkursowym – do 99%
(poziom dofinansowania jest
każdorazowo określony w Regulaminie
Konkursu)
11
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Fundusz nie dofinansowuje zadań,
które zostały zakończone przed datą
złożenia wniosku o ich dofinansowanie
12
OD ZŁOŻENIA WNIOSKU DO
PODPISANIA UMOWY
13
Uproszczony schemat procesu
rozpatrywania wniosku
Wpływ dokumentacji: wniosku/aktualizacji wniosku
Ocena formalna wniosku (10 dni roboczych)
Ocena merytoryczna wniosku (30 dni roboczych)
Decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej o przyznaniu
/odmowie przyznania dofinansowania
Podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie do
3 miesięcy od daty decyzji o przyznaniu
dofinansowania, ale nie później niż do 31 grudnia
14
Ze środków Funduszu na zadania z dziedziny
Edukacji Ekologicznej można uzyskać
dofinansowanie zgodnie z § 5 ”Katalogu
kwalifikacji kosztów…” na m.in.:
15
 zakup:
• pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej
(m.in. plansze, filmy, programy, modele, gry),
• książek do pracowni biologicznej bądź biblioteki szkolnej ,
• sprzętu audio-video i sprzętu fotograficznego dla szkół i przedszkoli,
• materiałów papierniczy, plastycznych, dekoracyjnych, eksploatacyjnych
i fotograficznych oraz związanych z nimi usług,
• nagród dla laureatów konkursów oraz upominków,
• worków na odpady i rękawic,
• tablic dydaktycznych lub innych elementów edukacyjnych
umieszczanych na ścieżkach edukacyjnych i rowerowych, w ogródkach
przyszkolnych, punktach dydaktycznych, miejscach o szerokiej
dostępności publicznej,
 transport, bilety wstępu do obiektów przyrodniczych, przewodnika w
ramach wycieczek trwających do 3 dni,
 Przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej oraz bilety wstępu na
seanse filmowe o tematyce związanej z ochroną środowiska,
 skład i druk publikacji rozpowszechnianych nieodpłatnie.
16
Do wniosku należy dostarczyć
„Załączniki do zadania z dziedziny Edukacja
Ekologiczna” - pkt 15.14 wniosku,
w zależności od zakresu działań
zaplanowanych do realizacji
•
•
•
•
•
•
•
Regulaminy konkursów,
Karty wycieczek,
Lista dystrybucji planowanych do wydania materiałów,
Dane techniczne wydawnictw wraz z ich projektami,
Scenariusze audycji/programów/akcji ekologicznych,
List intencyjny dotyczący emisji audycji,
Program konferencji/szkoleń/seminariów/warsztatów
terenowych wraz z wykazem prelegentów/wykładowców.
17
Załącznik do wniosku „Regulamin Konkursu”
winien zawierać:
•
•
•
•
•
Temat
Cel i założenia programowe konkursu
Zasięg konkursu
Informację kto może być uczestnikiem konkursu
Zasady udziału w konkursie (przebieg i forma, przedmiot
pracy konkursowej)
• Terminy realizacji konkursu
• Kryteria oceny i wyboru laureatów
Ponadto w dodatkowej specyfikacji załączonej do
wniosku winna zostać przedstawiona pula środków
przeznaczona na zakup nagród i zasady jej podziału.
18
Załącznik do wniosku „Karta wycieczki”
winien zawierać:
•
•
•
•
•
•
Miejsce docelowe i trasa wycieczki
Ilość kilometrów
Termin realizacji
Ilość dni
Cel i założenia programowe wycieczki
Uczestnicy wycieczki:
- klasa/grupa
- liczba uczestników
• Środek lokomocji
Ponadto w karcie wycieczki, albo w załączonej do wniosku dodatkowej specyfikacji
powinny być podane koszty związane z realizacją wycieczki:
- transport
- przewodnik
- bilety wstępu
• Ilość opiekunów
• Wykonawca usługi (jeśli już został wybrany)
19
W roku 2012 WFOŚiGW w Łodzi planuje ogłoszenie
konkursów z dziedziny Edukacja Ekologiczna na
następujące zadania:
1) utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach
i przedszkolach – termin ogłoszenia: styczeń 2012r.
2) zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Moja idealna
ekopracownia” - konkurs dla szkół z woj. łódzkiego – termin ogłoszenia:
luty 2012r.
3) wydanie albumu promującego walory przyrodnicze woj. łódzkiego –
termin ogłoszenia: czerwiec 2012r.
Regulaminy ww. konkursów wraz z formularzami wniosków będą
dostępne na stronie internetowej Funduszu w zakładce „Dla
Wnioskodawców” - „Konkursy”.
20
Zespoły merytoryczne w WFOŚiGW w Łodzi
Zespół Obsługi i Oceny Wniosków
• Tel. 42 6634 160 do 168 i 192
Zespół Przygotowania Umów
• Tel. 42 66 34 185 do 188
Zespół Realizacji Umów
• Tel. 42 66 34 131 do 134 oraz 42 66 34 140 do 42 66 34 149
Zespół ds. Analiz i Planowania
• Tel 42 66 34 135 do 139
21
Zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej
www.wfosigw.lodz.pl
Ścieżka dostępu:
Dla Wnioskodawców – Formularze Wniosków
Dla Wnioskodawców – Zasady 2012 – „Zasady 2012”, „Katalog kwalifikacji
kosztów…”, „Wytyczne dotyczące zasad znakowania…”

similar documents