Dylemat wieznia

Report
DYLEMAT WIĘŹNIA
Działanie racjonalne w polityce
„Dylemat więźnia jest ilustracją gry
dwuosobowej nie opartej na
kooperacji i o sumie niezerowej, nie
opartej na kooperacji dlatego, że
porozumienia nie są wiążące (czy też
nie da się ich wyegzekwować), zaś o
sumie niezerowej dlatego, że w tym
przypadku nie jest tak, iż jedna
osoba traci to, co zyskuje druga.”
Tak więc wyobraźmy sobie, że
doprowadza się do prokuratora
dwóch więźniów i ten
przesłuchuje ich osobno
Obaj wiedzą, że jeśli żaden się nie
przyzna, dostaną małe wyroki za
mniejsze przestępstwo i spędzą w
więzieniu rok; ale jeśli któryś się
przyzna i będzie zeznawał przeciwko
drugiemu, zostanie zwolniony, a ten
drugi dostanie szczególnie ciężki
wyrok dziesięciu lat; jeśli obaj się
przyznają, każdy dostanie pięć lat.
W tej sytuacji, przy założeniu, że
kierują się wyłącznie własnym
interesem, najbardziej racjonalny dla
nich kierunek postępowania mianowicie taki, że żaden się nie
przyznaje - jest niepewny. Można to
przedstawić za pomocą następującej
tabeli zysków i strat (poszczególne
liczby przedstawiają lata w więzieniu):
Tabela 1.1
B Drugi więzień
A Pierwszy więzień -------------------------------------------nie przyznaje się
przyznaje się
------------------------------------------------------------------------nie przyznaje się
1, 1
10, 0
przyznaje się
0, 10
5, 5
Aby się zabezpieczyć - jeśli nie
przeprowadzić swoje interesy - każdy ma
wystarczający motyw, żeby się przyznać,
cokolwiek czyni drugi. Decyzje racjonalne z
punktu widzenia każdego z więźniów
prowadzą do sytuacji, w której obaj tracą.
Problem znajduje rozwiązanie, gdy obaj
wiedzą o sobie, są utylitarystami lub hołdują
zasadom sprawiedliwości jako
bezstronności.”
(J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s.817, przyp.9)
Tabela 1.2
Uzupełnienie na podstawie E. Ullmann-Margalit, The
Emergence of Norms, Clarendon Press, Oxford 1977, r. II
Liczby („wypłaty”) oznaczają siłę preferencji w stosunku do
możliwych rezultatów gry
A Pierwszy więzień
nie przyznaje się
przyznaje się
B Drugi więzień
--------------------------------------------nie przyznaje się przyznaje się
1, 1
-2, 2
-------------------------------------------2, -2
-1, -1
Działanie „przyznaje się” dominuje (ma
przewagę - korzyść jego jest większa) nad
działaniem „nie przyznaje się” dla obu
więźniów A i B, bez względu na to, co
uczyni drugi więzień.
Wybór działania dominującego tj.
„przyznaje się” przez obu sprawia, że stan
rzeczy osiąga równowagę i jest stabilny.
Jednostronny wybór innego działania jest
niekorzystny.
Tablica 1.3
współpraca
zdrada
współpraca
N, N
F, P
zdrada
P, F
K, K
P - pokusa
N - nagroda
K - kara
F - frajerstwo
P>N>K>F
Problem dóbr publicznych
Dobra, które nie są dostarczane przez
rynek, albo nie są zwykłym towarem oraz
występowanie ubocznych skutków
działania rynku określa się jako defekty
rynku (market failures).
Dobra takie nazywamy publicznymi, zaś
skutki uboczne, zarówno negatywne jak i
pozytywne, efektami zewnętrznymi.
Cechy podstawowe dóbr publicznych:
>powszechna dostępność (producent nie jest
w stanie kontrolować konsumentów
produkowanych przez siebie dóbr, opłaty za
nie nie dają się wyegzekwować (np. za
programy radiowe prywatnych stacji
nadawczych);
>niewyczerpalność/niepodzielność
(konsumpcja tych dóbr przez konsumenta nie
zmniejsza szans innych konsumentów; dobro
dla calego społeczeństwa (przyp. graniczny)).
Dobra publiczne mogą być produkowane
zarówno prywatnie jak i publicznie:
zamówienia rządowe/państwowe w firmach
prywatnych lub kontrolowanych przez
państwo (skarb państwa).
Przykłady dóbr publicznych sieć drogowa,
sieć uliczna, administracja państwowa,
samorządowa, powszechna opieka
zdrowotna, woda pitna dostępna w
studniach publicznych, obrona kraju.
Efekty zewnętrzne to skutki działań
jednostek i instytucji prywatnych bądź
publicznych, które przynoszą korzyści lub
wiążą się z kosztami ponoszonymi przez
osoby nie będące bezpośrednimi
konsumentami dóbr wytwarzanych
publicznie lub prywatnie.
Przykładem takich korzyści mogą być
skutki postępu naukowego, a
zanieczyszczenie środowiska traktuje się
jako koszty ponoszone przez mieszkańców
terenów wysoko uprzemysłowionych.
W ekonomii efekty zewnętrzne i dobra
publiczne to dwie strony tego samego
problemu, stąd, negatywne efekty
zewnętrzne można określać jako
„negatywne" dobra publiczne.
Ze względu na wspomniane dwie cechy:
powszechną dostępność i
niewyczerpalność dóbr publicznych zakres
ich wytwarzania i osiągalność za
pośrednictwem wolnego rynku są
ograniczone i w pewnym zakresie
wymagają decyzji politycznej, uzyskiwanej
według pewnych procedur (rząd,
parlament, legislacja).
Ponieważ wiele nawet (doskonale)
racjonalnych decyzji jednostek
podejmowanych w izolacji prowadzi do
wyniku gorszego niż w wypadku działań
skoordynowanych, opartych na
najlepszym zobowiązaniu zbiorowym i
gwarancjach, że porozumienie jest
wcielane w życie. To zaś wymaga systemu
nakładania kar, czyli istnienia suwerena –
państwa.
Sytuację działania racjonalnego w izolacji
opisuje uogólniony dylemat więźnia,
którego rozwiązaniem jest porozumienie
między jednostkami, czyli zniesienie izolacji.
Taką formą porozumienia może być państwo
koordynujące działania jednostek w celu
wytworzenia dóbr publicznych, np. obrony
wspólnoty politycznej, a dzięki temu
jednostek.
(M. Kuniński, „Z chaosu ład”, Filozofia wolnego rynku, „Znak-Idee”, nr 6,
1994; J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, r. V, §42)

similar documents