LV - Valsts zemes dienests

Report
Kadastra datu izmantošana
Lauku atbalsta dienestā
Juris Griņevičs
Lauku atbalsta dienesta
Kontroles departamenta direktora vietnieks
Lauku reģistra daļas vadītājs
Valsts zemes dienesta 20 gadu jubilejas konference
„Kadastra izaicinājumi digitālajā laikmetā”
08.05.2013
Lauku atbalsta dienests
•
•
•
•
•
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par
vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā,
uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar
lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas
LAD ir izveidots 2000. gada 1. janvārī, atrodas Zemkopības ministrijas padotībā,
darbojas atbilstoši Lauku atbalsta dienesta likumam un citiem normatīvajiem
aktiem
Atbilstoši savai kompetencei LAD administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības
atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai - pieņem
un izvērtē iesniegumus atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to
izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli
LAD sastāv no centrālā pārvaldes aparāta Rīgā un teritoriālajām struktūrvienībām –
deviņām reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm (RLP), kuras pilda LAD funkcijas
noteiktā teritorijā
LAD darbu vada direktors, teritoriālo struktūrvienību darbu – vadītāji. LAD
centrālajā aparātā ir 10 departamenti
2
Lauku reģistra ĢIS
•
•
•
•
Lauku reģistrs ir izveidots Integrētās administrēšanas un kontroles
sistēmas (IAKS) ietvaros
IAKS tiek izmantots, lai administrētu ES un valsts tiešos
maksājumus, Mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) un Agrovides pasākumu
atbalstu
Lai varētu iegūt aktuālu un precīzu informāciju par
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm to platību un spētu šīs
teritorijas identificēt, Lauku reģistrs ir izveidots kā ģeogrāfiska
informācijas sistēma (ĢIS)
Lauku reģistra ĢIS darbojas uz ESRI ArcGIS 10 programmatūras
bāzes
3
Lauku reģistra ĢIS risinājums
•
•
•
•
•
Dati tiek uzturēti centralizētā Oracle 11g datubāzē, izmantojot
ArcSDE pieslēgumu
Tiek veikta datu rezerves kopēšana (1x nedēļā pilnā datu kopija,
1x dienā inkrementālā datu kopēšana) un uzturēta datu vēsture
svarīgākajiem slāņiem
Datu publicēšanai intranetā tiek izmantotas ArcGIS Server
darbinātas REST aplikācijas, bet internetā uz ArcIMS bāzēts
risinājums
Lietotājiem ir pieejamas ArcGIS Desktop licences (ArcInfo,
ArcEditor un ArcView)
Ērtākam ikdienas darbam tiek izmantotas papildus izveidotas
aplikācijas ArcGIS Desktop vidē (Bloks, Attālinātās kontroles
atbalsts u.c.)
4
Darbā izmantotie telpiskie dati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lauku bloku darba un vēstures (apstiprinātie) slāņi
Attālinātās kontroles vektorizēto lauku slāņi
LĢIA sagatavotās četru ciklu ortofoto kartes (1994-1999,
2003-2005, 2007-2008, 2010-2011)
LĢIA topogrāfiskā karte mērogā 1: 10 000
VZD kadastra dati (2003-2013)
Ļoti augstas izšķirtspējas AK teritoriju satelīta attēli (2005-2012)
Platības pieteikumu pārbaužu GPS mērījumi
Bioloģiski vērtīgie zālāji
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas rezultāti
Valsts meža dienesta ĢIS dati
Latvijas valsts mežu apmežotās platības
Lauksaimniecības zemju meliorācijas dati
Dabas aizsardzības pārvaldes dati savstarpējās atbilstības prasību
izpildes nodrošināšanai
5
Interneta kartes
Publiskā karte
http://karte.lad.gov.lv
LAD iekšējā karte
http://gis.lad.gov.lv/lrgis
6
Kadastra datu pieejamība LADā
•
•
•
Kadastra IS datus lietojam kopš 2003.g., veicot LAD klientu
priekšreģistrāciju platību maksājumu saņemšanai (LIZ īpašnieku un
tās lietotāju identifikācija)
Agrāk LADā tika lietotas zemes robežu plānu kopijas (‘papīra dati’)
valsts subsīdiju saņemšanai
Kadastra datu grafisko un teksta daļu šobrīd saņemam no VZD 2x
gadā (februārī un augustā)
7
Kadastra datu lietošana
•
•
•
•
•
•
•
Iespēja meklēt vietu un informāciju pēc kadastra apzīmējuma
Tiek drukātas klientu kartes gan pēc lauku bloku numuriem, gan
kadastra apzīmējuma
Dalām lauku blokus pa uzmērītām īpašuma robežām, ja
nepieciešams
Izmantojam
kadastra
datus
īpašuma
lietošanas
tiesību
noskaidrošanā
Kadastra datus izmantojam lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienību apsekošanā
Kadastra informācija tiek lietota izvērtējot atbalstāmos projektus
Bieži izmantojam robežzīmju (kupicu) datus, lai vizuāli identificētu
uzmērītās robežas, un servitūtus, kuri palīdz atšķirt iebrauktas
sliedes pļavās no ceļiem
8
Kadastra grafiskā / teksta daļa
•
•
VZD šobrīd tiek atsevišķi uzturēta kadastra grafiskā daļa un
kadastra teksta daļa. Šo datu sasaistes rezultātā pastāv risks, ka
daļa datu var tikt ‘pazaudēta’, ja nesakrīt identifikatori. It sevišķi
tad, kad teksta dati un grafiskā daļa ir sagatavoti dažādos
datumos.
Kadastra grafiskā daļa sastāv no punktiem (kadastra
apzīmējumiem), līnijām (robežas) un poligoniem (arī robežas). Lai
šos datus varētu pilnvērtīgi izmantot, nepieciešams pārģenerēt
visus robežu datus gan par līnijām (karšu simbolizācijai), gan par
poligoniem ar kadastra apzīmējumu kā atribūtu (lai varētu
identificēt vietu, drukāt kartes)
9
Neuzmērītās robežas
•
Situācija arī laukos pamazām uzlabojas, taču joprojām darbu un
saprašanos ar klientiem apgrūtina neuzmērītās, ierādītās kadastra
robežas
10
Zemes lietojuma veidi eksplikācijās
•
•
•
Nav iespējams vizuāli identificēt zemes lietojuma veidu platības,
kuras ir redzamas kadastra datu eksplikācijā (teksta daļā)
Zemes lietojuma veidu platības nereti satur novecojušu, kļūdainu
informāciju
Eksplikācijā kā CITAS_ZEMES
(OTHER_LANDS) ir sastopami
arī meži, lauksaimniecības
zeme – platības, kurām
vajadzētu atrasties citos
definētajos datu laukos
11
Ierosinājumi
•
•
•
Pāriet uz Kadastra ĢIS, kur telpiskā un tās atribūtu informācija tiek
aktualizēta vienlaicīgi (bez atsevišķas grafiskās un tekstuālās daļas)
Aktualizēt un precizēt zemes lietojuma veidu informāciju kadastra
datu eksplikācijās
Padarīt pieejamāku
kadastra datu telpisko
informāciju sabiedriskajam
sektoram, lai tas īpašuma
datu atspoguļošanai
nebūtu spiests izmantot
citus, tam nepiemērotus
resursus
12
Paldies par uzmanību!

similar documents