Tematy prac.

Report
Proponowane tematy prac magisterskich i licencjackich
Zespół prof. B. Tomaszewska, Zakład Biochemii
Wpływ bakterii degradujących związki ropopochodne na poziom stresu
oksydacyjnego u rzepaku ozimego, rosnącego w ziemi zanieczyszczonej
olejem napędowym
Indukcja ekspresji genów kodujących enzymy systemu
antyoksydacyjnego w Brassica juncea, odmiana Małopolska
Antyoksydacyjny system ochronny w roślinie hiperakumulującej w
warunkach stresu wywołanego metalami śladowymi
Hiperakumulator metali Brassica Juncea transport i stan
oksydoredukcyjny
Poziom ekspresji enzymów metabolizmu glutationu w roślinach w
warunkach stresu oksydacyjnego wywołanego metalami ciężkimi.
Proponowane tytuły prac magisterskich
Prof. Mikołaj Olejniczak, Zakład Biochemii
Mechanizmy regulacji translacji u bakterii
Mechanizmy patogenezy u bakterii z rodzaju Salmonella
Regulacja ekspresji białek błony zewnętrznej bakterii
Escherichia coli oraz Salmonella typhimurium przez niekodujące
cząsteczki RNA
Znaczenie jonów magnezu dla struktury i funkcji niekodujących
RNA bakterii
Proponowane tytuły prac magisterskich Zakładu Biotechnologii
Projektowanie białka fosfatazy białkowej 2C ABI1 z Arabidopsis thaliana metodą
mutagenezy ukierunkowanej
Charakterystyka linii transgenicznych /A. thaliana/ zawierających konstrukty
genetyczne dla histonu H2A Z pod kątem ilości produkowanego,zrekombinowanego
białka
Badanie funkcji wariantu histonowego H2A.Z: opracowanie wybranych elementów
metodycznych
Analiza porównawcza eukariotycznych systemów identyfikacji wadliwych mRNA
Proponowane tematy prac magisterskich, Zakład Ekspresji Genów
promotorzy: prof. Zofia Szweykowska-Kulińska
prof. Artur Jarmołowski
prof. Krzysztof Sobczak
Rola mikro RNA w odpowiedzi roślin na stres wysokiej temperatury
( Z S-K)
Udział mikro RNA w adaptacji roślin do stresu suszy (Z S-K)
Biogeneza mikro RNA - kluczowych regulatorów ekspresji genów (Z SK)
Genetyczne uwarunkowania powstawania rodni i plemni u
najstarszych roślin lądowych - wątrobowców (Z S-K)
Optymalizacja transformacji genetycznej mchu Physcomitrella patens
(Z S-K)
Optymalizacja transformacji genetycznej wątrobowca Pellia
endiviifolia (Z S-K)
Odziaływania białek snRNP U1 z maszyneria biogenezy mikro RNA (AJ)
Kotranskrypcyjne dojrzewanie pre-mRNA (AJ)
Budowa uniwersalnego modelu komórkowego do
testowania aktywności białka MBNL1 w kontekście
patomechanizmu dystrofii miotonicznej (KS)
Proponowane tematy prac magisterskich Zakładu Genetyki Molekularnej
Człowieka
Expresion of IFN-induced transcription factors in HEK 293 cells
Modern genomics in heart and kidney transplantation
Delivery, internalization and distribution of Peptide Nucleic Acids in mammalian
cells
zespół prof. W. Jarmuszkiewicz, Zakład Bioenergetyki
Proponowane tematy prac licencjackich:
1) Dynamika sieci mitochondrialnej (dr Andrzej Woyda-Płuszczyca)
2) Nośniki wewnętrznej błony mitochondrialnej (dr Andrzej Woyda-Płosczyca)
3) Dehydrogenazy zewnętrznego i wewnętrznego NADH i NADPH w łańcuchu oddechowym mitochondriów roślin, grzybów i
Protista (dr Nina Antos-Krzemińska)4) Alternatywna oksydaza jako cel w terapii chorób wywoływanych przez oportunistycznego
pasożyta Acanthamoeba castellanii (dr Nina Antos-Krzemińska)
Proponowane tematy prac magisterskich:
1) Wpływ temperatury na aktywność mitochondriów bulw Solanum tuberosum
2) Przeklonowanie genu kodującego białko rozprzęgające Acanthamoeba castellanii (AcUCP) z wektora klonującego do
drożdżowego wektora ekspresyjnego pYES2 i detekcja ekspresji funkcjonalnego białka AcUCP w mitochondriach drożdży
Saccharomyces cerevisiae
zespół prof. H. Kmity, Zakład Bioenergetyki
Proponowane tematy prac licencjackich:
NIESTETY, TYLKO TEORETYCZNE
Modele eksperymentalne w badaniach chorób neurodegeneracyjnych (H. Kmita)
Mechanizmy działania czynników cytoprotekcyjnych i cytotoksycznych (H. Kmita)
Organizacja kompleksów importowych zewnętrznej błony mitochondrialnej u przedstawicieli różnych linii rozwojowych. (dr M.
Wojtkowska)
Proponowane tematy prac magisterskich:
Rola izoform ludzkiego białka VDAC w cytoprotekcyjnym działaniu minocyklinyZAJĘTY
Udział translokazy nukleotydów adeninowych w cytoprotekcyjnym działaniu minocykliny ZAJĘTY
Masowa ekspresja białek kanałowych aparatu importu białka do mitochondriów do badań elektrofizjologicznych (dr M.
Wojtkowska) ZAJĘTY

similar documents