Eelarve strateegia

Report
Strateegilised eesmärgid
Eve Marima



Strateegiline juhtimine – soovitud pikaajaliste
eesmärkide saavutamine dünaamiliselt
muutuvas keskkonnas piiratud ressursside
tingimustes
Protsessi ja ressursi kasutuse optimeerimine,
keskendumine olulistele küsimustele ja
pikaajalistele eesmärkidele
Riigis oluline, stabiilsuse tagamine
Eve Marima



Riigi kui terviku konkurentsivõime tagamine
antud väliskeskkonna tingimustes
Poliitiliste mõjude vähendamine
Riigifunktsioonide täitmine
- avalikud hüved
- turvaline keskkond
Eve Marima




Stardipositsiooni määramine, eeldab reeglina
analüüsi ( tugevused ja nõrkused, kelle
suhtes konkureerime)
Kuhu tahame välja jõuda, pikaajaliste
eesmärkide kirjeldamine
Teede ja valikute ( protsessi) kirjeldamine,
kuidas jõuda eesmärgini ( teekonnale mõju
avaldavad tegurid)
Oluline on töötajate kaasamine ja
informeerimine
Eve Marima






Poliitiline keskkond
Majanduslik keskkond
Sotsiaalne keskkond
Tehnoloogiline keskkond
Ärikeskkonna (valdkonna) analüüs
Konkurentsikeskkonna analüüs
Eve Marima


Avaliku teenuse kvaliteedi ja efektiivse
toimimise jaoks on oluline nii kulude kontroll
kui protsesside lihtsustamine, avaliku teenuse
kättesaadavuse tagamine
Kui ettevõtluses on oluline turgu hõivata ja
kasumit suurendada, siis avaliku sektori
asutus peab lähtuma ühiskonna ootustest ja
arvestama kaudsete mõjudega
Eve Marima
Riiklik arengukava
Valdkondlikud arengukavad
Asutuste strateegiad, ühes asutuses ka mitu valdkonda
Eve Marima
Eesmärk
korrektuur
Protsess
Ressurss
Eve Marima



Ühtsuse põhimõte – ühe aruandeperioodi
tulud ja kulud peavad olema kajastatud ühes
eelarves;
Reaalsuse põhimõte – planeeritavad tulud ja
kulud peavad võimalikult täpselt vastama
tegelikkusele;
Selguse põhimõte – nõuab tulude ja kulude
niisugust liigendust, et kõikide eelarve tulude
päritolu ja kulude eesmärk oleks selgelt
määratletud;
Eve Marima




Eelnevuse põhimõte – riigieelarve võetakse vastu
enne eelarveaasta algust
Kõikehaaravuse põhimõte – riigieelarve peab
sisaldama riigi kõiki tulusid ja kulusid ning
finantseerimistehinguid;
Spetsialiseerituse põhimõte – valitsus võib
kulutada ainult nendeks otstarveteks eelarvelisi
vahendeid, mis eelarveseaduses ette nähtud on;
Avalikkuse põhimõte – kõigi eelarve menetluse
etappide tulemused on avalikustatud.
Eve Marima



Strateegilist planeerimist iseloomustab
pikaajalisus, süsteemus ja prioriteetide valik,
milline tagab kasvu ka homme
Strateegilised plaanid koostatakse aja teljel
tulevikust olevikku
Lühiajalised ja valdavalt kõrge detailsusega
koosatud operatiivplaane võib ka liigitada
strateegiate hulka näiteks- kriisistrateegia
Eve Marima


Kirjeldav ja kavandav strateegia on suunatud
väliskeskkonna ja organisatsiooni vaheliste
suhete kavandamisele
Kirjeldavat ja kavandavat strateegiat
kasutatakse valdavalt koos eelarvega, et
kajastada koos eesmärkidega nende
saavutamiseks planeeritavat ressurssi
Eve Marima





Eesmärk ei ole protsess, vaid seisund või
mõju mis protsessi tagajärjel tekib
Hea eesmärk on alati fikseeritud, kirja
pandud
Olulised eesmärgid võiksid olla
kommunikeeritud
Hea eesmärk on etapiviisiliselt sõnastatud
(hierarhiline)
Hea eesmärk on väärtust loov
Eve Marima




Jätkusuutliku ja makromajandust
tasakaalustava eelarve otsused peavad:
toetama maksimaalselt makromajanduslikku
stabiilsust,
ohjama majanduse tasakaalustatud arengut
ohustavaid riske,
parandama majanduse kasvupotentsiaali ja
tööhõivet.
Eve Marima




reservide olemasolu,
paindlikkuse eelarves tulude ja kulude
struktuuri muutmiseks,
otsuste langetamise üheaegsuse,
jätkusuutlikkuse,
valdkonnapoliitikate, muude valitsussektori
tasandite, kõigi rahastamisallikate arvesse
võtmise.
Eve Marima




Makromajandusliku stabiilsuse ning sise- ja
välistasakaalu tagamine
Eurotsoonile kehtestatud reeglite täitmine
Eelarvedistsipliini tagamine, tasakaalus
valitsussektori eelarve
Tööturu paindlikkus jt. tööturu meetmed
Eve Marima


Valitsussektori eelarve hoitakse keskpikal
perioodil tasakaalus
Tagada eelarvepoliitika pikaajaline
jätkusuutlikkus
Eve Marima

similar documents