Spółdzielnia socjalna Twoją szansą

Report
„Spółdzielnia socjalna Twoją szansą”
Seminarium
„Różne oblicze pomocy społecznej”
Opole, 06.02.2014
POKL.07.02.02-16-002/13
- Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
- Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
- Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii
społecznej
Zespół projektowy:
Krystian Warzecha: koordynator projektu i dyrektor
OWES,
Andrzej Świerczek: specjalista ds. ekonomii
społecznej i kierownik OWES,
Magdalena Szul – Fryda: specjalistka ds. partnerstw,
Honorata Świerczek: specjalistka ds. partnerstw,
Beata Rymaszewska: specjalistka ds. organizacji i
rozliczeń.
Partnerstwo
Lider Miejski Klub Sportowy SUPLES Krapkowice
Partnerzy:
- Powiat Krapkowicki
- Żarska Spółdzielnia Socjalna z Żar (od 2007r.)
- Stowarzyszenie Głubczycki Klub Abstynenta z
Głubczyc
Okres realizacji 04.11.2013-30.09.2015 roku
Subregion Południowy, obejmuje powiaty:
- Głubczyce
- Kędzierzyn – Koźle
- Krapkowice
- Strzelce Opolskie
Cel główny projektu:
Rozwój ekonomii społecznej poprzez praktyczną
realizację strategii rozwoju ekonomii społecznej
województwa opolskiego w latach 2013-20 i
utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Krapkowicach świadczącego kompleksowe i
komplementarne usługi szkolno-doradcze, wsparcie
finansowe stymulujące rozwój podmiotów ekonomii
społecznej (spółdzielni socjalnych) w okresie
listopad 2013 – wrzesień 2015 na terenie
Subregionu Południowego województwa.
Cele szczegółowe:
Zwiększenie społecznego wsparcia i kompetencji w zakresie
rozwoju ekonomii społecznej poprzez:
- promocję,
- szkolenia,
- Doradztwo
Docelowo projekt ma objąć:
- 133 kobiety i 87 mężczyzn
- 30 Jednostek Samorządu Terytorialnego: 4 starostwa, 22
gminy i 4 Powiatowe Urzędu Pracy
- III sektor w tym 6 spółdzielni socjalnych i 18 organizacji
pozarządowych
Jednym z celów jest animowanie 4 partnerstw lokalnych
pomiędzy III (NGO) a I (JST) Sektorem rozwijających
współpracę w obszarze ekonomii społecznej.
Cele szczegółowe:
- Założenia 4 spółdzielni socjalnych
- Rozwój 2 spółdzielni socjalnej
- Udzielenie wsparcia finansowego umożliwiające
trwałe zatrudnienie w spółdzielniach 18 kobiet i
12 mężczyzn z terenu Subregionu Południowego
Grupa docelowa
Osoby fizyczne: szkoleniem na rzecz rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej obejmie się łącznie
220 osób bez względu na wykształcenie, którzy
mieszkają/pracują/uczą na terenie Subregionu
Południowego (w tym po ok ¼ z każdego powiatu).
Osoby prawne: szkoleniem na rzecz rozwoju
partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi
a Jednostkami Samorządu Terytorialnego z terenu
Subregionu Południowego.
Grupa docelowa
Wsparciem obejmie się:
- 140 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
które są uprawnione do założenia/zatrudnienia w
spółdzielniach socjalnych
- 40 osób zaangażowanych w działalność
organizacji pozarządowych
- 40 osób pracujących w JST i zajmujących się
obszarem ekonomii społecznej
W tym co najmniej 34 osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności.
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym:
1) Bezdomni realizujący indywidualny program
wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej,
2) Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu
programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
3) Uzależnieni od narkotyków lub innych środków
odurzających po zakończeniu programu
terapeutycznego w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
4) Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o
ochronie zdrowia psychicznego,
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym:
5) Zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w
integracji ze środowiskiem,
6) Uchodźcy, realizujące indywidualny program
integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej,
7) Bezrobotni zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy,
8) Osoby niepełnosprawne zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Grupa docelowa w projekcie:
Przyczyny uprawniające do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej określa art. 7
ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, j.t.). Zgodnie z ww.
art. są to:
• ubóstwo;
• sieroctwo;
• bezdomność;
• bezrobocie;
• niepełnosprawność;
• długotrwała lub ciężka choroba;
• przemoc w rodzinie;
• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
• brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze;
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
• alkoholizm lub narkomania;
• zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa;
• klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Tematy szkoleń w projekcie:
„Ekonomia społeczna szansą na dziś”
„Partnerstwo lokalne szansą regionu”
„Zakładanie spółdzielni socjalnej”
„Rozwój lokalny poprzez ekonomię społeczną i
spółdzielnie socjalne”
„Spółdzielnia socjalna i co dalej” (seminarium dla
spółdzielców)
Oraz wsparcie: prawnika, doradcy księgowego i
ekspertów z dziedzin: ekonomia, zarządzanie, w tym
praktyków z obszaru spółdzielczości.
Wymierne wsparcie finansowe:
Osoba uprawniona może otrzymać:
- jednorazowo 20.000,00 zł dotacji inwestycyjnej
(maksimum 200 tyś zł na spółdzielnię) oraz
- do 11 miesięcznych wsparć pomostowych w
wysokości do 1680 zł/uprawnioną osobę (6 miesięcy
wsparcia podstawowego i do 5 przedłużonego).
Dotacja inwestycyjna:
Może być przeznaczona na:
- Zakup środków trwałych i wyposażenia,
- Koszty prac remontowych,
- Aktywa obrotowe ale do 50% dotacji,
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
- Koszty informacji i promocji,
- Koszty szkoleń w celu uzyskania licencji (10%),
- Pokrycie innych niezbędnych kosztów z
wyłączeniem kosztów, które można ponosić w
ramach wsparcia pomostowego.
Wsparcie pomostowe:
• Specjalistyczne wsparcie doradczo – szkoleniowe
• Wsparcie finansowe, jako bezzwrotna pomoc w
formie comiesięcznej dotacji, które może zostać
przeznaczone na:
- koszty ZUS i ubezpieczenia osób/mienia;
- czynsz za lokal/leasing maszyn, urządzeń
- opłaty za media (prąd, ogrzewanie, woda, itp.),
- podatek od nieruchomości,
- zakup usług pocztowych, telefonicznych/internetu,
kolportaż reklamy,
- usługi księgowe i prawne.
Wartość projektu:
• 2.100.782,25 PLN (w tym 15% budżetu Państwa)
w tym na:
- Dotacje jednorazowe: 600.000,00
- Wsparcie pomostowe jednorazowe: 302.400,00
• Wsparcie pomostowe przedłużone: 252.000,00
• Wsparcie doradcze w ramach de minimis:
223.400,00
Razem na bezpośrednie wsparcie 1.377.800,00 zł tj.
66% wartości projektu (koszty zarządzania ok 11%)
Wartość projektów 7.2.2 w okresie 2007-13:
W ramach konkursów (plus projekt ROPS) w okresie
2007-15 zrealizuje się 16 projektów na łączną kwotę
ok 15,3 mln PLN.
W tym okresie zarejestrowano w KRS 14 spółdzielni
socjalnych, z tego 3 w Byczynie, gdzie na dziś jest
łącznie ich 5 – dlaczego???
Współpraca lokalnego samorządu (Gmina) z
obywatelską inicjatywą.
Informacje o spółdzielniach socjalnych www.ozrss.pl
15 stycznia 2014 zawiera 857 wpisów o SpSo:
Najwięcej jest w woj. łódzkie (74) i dolnośląskie (70),
najmniej w opolskim (19), porównywalne woj. lubuskie (26)
i świętokrzyskie (29).
1
Spółdzielnia socjalna „POMOCNA DŁOŃ”
47-300 Dąbrowa Górna,
ul. Stawowa 5B
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
48-100 Głubczyce, Boguchwałów
„STUDIO DOBREGO SMAKU”
92
6
8
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Wyszyńskiego 10
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
47-100 Strzelce Opolskie,
„SYDORAJ”
ul. Krakowska 4
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
47-220 Kędzierzyn-Koźle,
„OGNIWO”
ul. Matejki 29/1
12
15
0000456596 2013-03-29
0000378034 2011-02-09
0000375280 2011-01-05
0000266738 2006-10-30
0000236687 2005-06-22
Dane porównawcze regionu:
Województwo
Listopad 2013
Grudzień 2013
50 460 bezrobotnych
14,0%
51 636 bezrobotnych
14,3%*
Wzrost/spadek
Dynamika
bezrobocia
bezrobocia
(31.12.2013 do
(31.12.2013 do
30.11.2013)
30.11.2013)
19,1
176
105,8
4 980
14,6
-16
99,7
2 474
2 591
10,6
117
104,7
2 284
2 492
10,8
208
109,1
Liczba bezrobotnych
Liczba bezrobotnych
Stopa
według stanu na
według stanu na
bezrobocia*
30 listopada 2013
31 grudnia 2013
(%)
3 040
3 216
4 996
Krapkowicki
Strzelecki
Powiaty
Głubczycki
KędzierzyńskoKozielski
Dane
Dane statystyczne subregionu południowego
powiat
powiat kędzierzyńskokrapkowcki
kozielski
głubczycki
strzelecki
ludność - stan na 2012r.
65 390
97 879
47 896
76 548
ludność - stan na 1995r.
zmiana ludności w
liczbach 1995-2012
zmiana w latach 19952012 w %
73 892
111 259
54 137
87 061
-8 502
-13 380
-6 241
-10 513
88,49
87,97
88,47
87,92
wydatki budżetu
powiatu na 2014r.
na jedną osobę w PLN
dane GUS
55402110
110350223
60000000
67832534
847
1127
1253
886
W ciągu 17 lat ubyło łącznie 38.636 osób, to tak jakby całkowicie
zniknęły Krapkowice i Strzelce Opolskie
Wielkie zmiany w dofinansowaniach z PFRON w
2014 r. Budżet będzie o 421 mln zł mniejszy niż
w 2013 roku na wsparcie pracodawców w
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Czy z tego powodu zwiększy się liczba
zatrudnionych osób niepełnosprawnych?
Dane kontaktowe:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
w Krapkowicach:
ul. Damrota 2/2, 47-303 Krapkowice
telefon: 77 5466303
fax: 775466093
www.owes.krapkowice.pl
e-mail: [email protected]
Dziękuję za uwagę
Krystian Warzecha autor:
• „Ekonomia społeczna – dla Ciebie i dla regionu,
wyrównanie
szans”,
POKL.07.02.02-16-008/08,
WTWzK Opole, w okresie 02.02.2009 – 31.06.2010,
wartość 740 tyś zł.
• „Ekonomia społeczna szansą dla Ciebie i dla
regionu”,
POKL.07.02.02-16-007/10,
okres
01.02.2011 – 31.09.2012, wartość 660 tyś zł.
W ww projektach zgodnie z DK nie było możliwości
dofinansowania miejsc pracy, zmieniło się to dopiero w
2012 roku.

similar documents