pieteikuma_veidlapas_k2_strat_isk_s_partner_bas

Report
Erasmus+ programmas
K2 (stratēģiskās partnerības) projektu
pieteikumu veidlapas
Irīna Stoļarova
Leonardo da Vinci un Grundtvig nodaļas
vecākā programmas speciāliste
[email protected]
678147410
Pieteikuma veidlapas aizpildīšana
Projekta pieteikuma veidlapa ietver informāciju par:
1) projekta pieteicēja organizāciju un sadarbības
partneriem;
2) projekta mērķi un uzdevumiem/aktivitātēm;
3) paredzamajiem rezultātiem;
4) projekta budžetu un pieprasīto finansējumu.
Projekta plānošana
Projekts vērsts:
1. uz procesu/sadarbību?
2. uz rezultātu/produktu izstrādi?
Projekta fāzes:
1.
2.
3.
4.
5.
Sagatavošana/ Preparation
Ieviešana/ Implementation
Ietekme/ Follow-up
Rezultātu izplatīšana/ Dissemination
Noslēgums/ Closure
Erasmus+ programmas vadlīnijas
• Ir pieejamas VIAA mājas lapas sadaļā “Erasmus+
stratēģiskās partnerības” – “Dokumenti un veidlapas”:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmu
s_plus/erasmus_plus_strat_partn/?tl_id=21448&tls_id=1307
• Erasmus+ programmas vadlīnijās:
1) ir noteikti stratēģisko partnerību atbilstības kritēriji,
kvalitātes vērtēšanas kritēriji un finansēšanas noteikumi
(97. - 100.lpp.);
2) ir sniegta informācija par projektu pieteikumu
sagatavošanu, projektu īstenošanu, atskaitīšanos un
maksājumu veikšanu (191. - 205. lpp.; 237. - 240.lpp.)
Pieteikuma veidlapa
• Katram sektoram ir sava pieteikuma veidlapa, kā arī
ir atsevišķa veidlapa starpsektorālajiem projektiem!
• Pieteikuma veidlapa – E-forma PDF formātā.
• E-formas lietošanai ir nepieciešama Adobe Reader
programma (brīvi pieejama un lejuplādējama
internetā).
• Pēc veidlapas atvēršanas VIAA mājas lapā, tā
jāsaglabā savā datorā.
• Visi sarkanie lauki pieteikuma veidlapā ir aizpildāmi
obligāti
Pieteikuma veidlapas sadaļas (A-B)
A sadaļa – vispārīga informācija
B sadaļa – informācija par projekta pieteikumu:
1) informatīvā daļa - aktivitāte un projekta veids/sektors,
iesniegšanas termiņš.
2) Valoda, kādā tiek aizpildīts projekta pieteikums – jebkurā
ES oficiālajā valodā (projekta valodā).
3) Projekta identifikācija – nosaukums, sākuma (var plānot
no 01.09.2014.) un noslēguma datums, kā arī projekta
ilgums – 24 vai 36 mēneši.
4) Nacionālās aģentūras identifikācija – LV01 (Latvija).
Pieteikumu veidlapas sadaļas (C)
C sadaļa – pieteicējs un partneri
1) PIC numurs - “check” PIC - automātiski tiks ievadīta informācija
par organizāciju no URF sistēmas.
2) Pieteicēja/partnera organizācija: īss organizācijas apraksts,
organizācijas pieredze aktivitātēs saistībā ar plānotajām
darbībām un projekta pieteikumu, informācija par darbinieku/
personāla pieredzi saistībā ar šo projekta pieteikumu.
3) Paraksttiesīgā persona.
4) Kontaktpersona - tā persona, kas strādās arī pie projekta
īstenošanas.
!!! Lai pievienotu partneri/us jānospiež poga “Add partner”
Pieteikumu veidlapas sadaļas (D)
D sadaļa – projekta apraksts
1)
2)
3)
4)
Projekta mērķu, vajadzību pamatojums
Projekta inovatīvais aspekts
Projekta partneri - partneru pienesums projekta ietvaros
Komunikācija ar partneriem - partneru sanāksmju
(Transnational project meetings) nepieciešamības
pamatojums, dalībnieku skaits
5) Projekta prioritātes/tēmas– jāizvēlas no saraksta, ir
iespējamas vairākas izvēles (ar + ): jāsasaista ar Erasmus+
prioritātēm: Erasmus+ programmas vadlīnijās 26.- 27. lpp., K2
aktivitātes prioritātes 95. lpp.
6) Projekta plānotie rezultāti
Pieteikuma veidlapas sadaļas (E)
E sadaļa – sagatavošanas aktivitātes pirms projekta
uzsākšanas: kādas sagatavošanās aktivitātes tiks veiktas pirms
projekta aktivitātēm (vajadzību analīze, partnerības līgumu
slēgšana, partneru pienākumu sadalījums, vadības grupas
izveide utt.)
E.1. Projekta vadība
1) Kā tiks nodrošināta budžeta kontrole un laika menedžments?
2) Kā tiks uzraudzīta un novērtēta projekta aktivitāšu un rezultātu
kvalitāte?
3) Kā tiks novērsti iespējamie riski?
4) Kādi kvalitatīvi un kvantitatīvi indikatori tiks izmantoti, lai
novērtētu projekta virzību uz mērķu sasniegšanu?
Pieteikuma veidlapas sadaļas (F.1)
F sadaļa – projekta īstenošana
Aktivitāšu apraksts, mērķgrupas, projekta aktivitāšu
laika grafiks
F.1 sadaļa sadaļa – dalībnieku ar ierobežotām iespējām
iekļaušana (Erasmus+ programmas vadlīnijās 16. lpp.):
Vai projektā ir paredzēts iekļaut dalībniekus no zemāk
minētajām grupām: kultūras atšķirības, ar īpašām
vajadzībām, ekonomiskas grūtības, mācību traucējumi,
ģeogrāfiski šķēršļi, veselības traucējumi, sociāli šķēršļi?
Pieteikuma veidlapas sadaļas (F.2.1)
F.2 sadaļa – Projekta aktivitātes (= budžeta kategorijas
izdevumu pamatojums)
F.2.1.sadaļa – Intelektuālais rezultāts (“Intellectual Output”)
Šī sadaļa jāaizpilda tikai tad, ja tiek izstrādāti intelektuāli
inovatīvi rezultāti (Intellectual Output), kuriem ir nozīmīga
ietekme un pārnesamība (piem., mācību programmas,
pedagoģiskie materiāli, IT rīki, pētījumi utt.)
• jāizvēlas rezultāta veids, valodas, kurās tas būs pieejams un
veidi, kādos tas būs pieejams;
• jāsniedz informācija par aktivitātēm, kuras tiks veiktas
intelektuālā rezultāta izstrādei. Nospiežot pogu “+”, var
pievienot tādu aktivitāšu skaitu, kāds ir nepieciešams.
Pieteikuma veidlapas sadaļas (F.2.2.)
F.2.2.sadaļa – Rezultātu izplatīšanas pasākumi
(“Multiplier events”)
• Nacionāli un starptautiski
semināri/konferences/pasākumi intelektuālo rezultātu
izplatīšanai (projekta partnerorganizāciju valstis, izņemot
programmas partnervalstis);
• Šī sadaļa jāaizpilda tikai tad, ja tiek izstrādāti
intelektuālie rezultāti (Intellectual Output)
Pieteikuma veidlapas sadaļas (F.2.2.)
F.2.3.sadaļa – Mācīšanas/mācīšanās aktivitātes (Mācību
mobilitātes)
• informācija par mobilitāšu veidiem ir pieejama Erasmus+
programmas vadlīnijās 98. lpp.;
• jāpamato mobilitāšu nepieciešamība, kā mobilitātes
palīdzēs sasniegt projekta mērķus;
• jānorāda, vai tā ir īstermiņa vai ilgtermiņa (virs 1 mēneša)
mobilitāte;
• lai pievienotu nākamo aktivitāti, jānospiež poga “Add
Activity”;
• ailē “Participating organisations” jāizvēlas nosūtošā un
uzņemošā organizācija
Pieteikuma veidlapas sadaļas (G.1)
G. Sadaļa – Follow-up
G.1. – Ietekme
Jāraksturo projekta ietekme uz:
• dalībniekiem, organizāciju, mērķgrupu, citām
iesaistītām pusēm;
• vietējā, reģionālā, nacionālā, Eiropas un/vai
starptautiskā līmenī
• kā minētā ietekme tiks izmērīta?
Pieteikuma veidlapas sadaļas (G.2-3)
G.2. - Rezultātu izplatīšana un izmantošana
Projekta publicitātes plāns:
• kādas rezultātu izplatīšanas aktivitātes ir plānots īstenot?
• kam tiks izplatīti projekta rezultāti (mērķa grupa)?
• kas būs atbildīgs par projekta rezultātu izplatīšanu?
• kā tiks nodrošināta projekta rezultātu pieejamība?
Ieteikumi rezultātu izplatīšanas aktivitātēm publicēti Erasmus+
programmas vadlīnijas 248.lpp.
G.3 – Ilgtspēja
Kā plānots uzturēt/izmantot projekta sasniegtos rezultātus
pēc ES finansējuma beigām un ar kādiem resursiem?
Pieteikuma veidlapas sadaļas (H.Budžets)
H. Budžets (maksimālais finansējums 150 000 EUR gadā)
H.1. Projekta vadība un īstenošana/ Project management and
Implementation
H.2. Starptautiskās projekta sanāksmes/ Transnational Project
Meetings
H.3. Intelektuālie rezultāti/ Intellectual Outputs
H.4. Rezultātu izplatīšanas pasākumi/ Multiplier Events
H.5. Starptautiskās mācību mobilitātes/
Learning/Teaching/Training Activities (Travel, Subsistence,
Linguistic Support)
H.6. Atbalsts speciālajām vajadzībām/ Special Needs
H.7. Citas izmaksas/ Exeptional Costs
H.1. Projekta vadība un īstenošana
H.1. Projekta vadība un īstenošana/ Project
management and Implementation – pamatojums
izdevumiem F sadaļā – projekta īstenošana
• Izdevumi projekta vadībai, virtuālai sadarbībai,
vietēja līmeņa aktivitātēm, informācijas izplatīšanas
aktivitātēm
• “Unit costs” atkarībā no projekta ilguma: projekta
koordinatoram EUR 500,00 mēnesī, partneriem EUR
250,00 mēnesī
H.2. Starptautiskās projekta sanāksmes
H.2. Starptautiskās projekta sanāksmes/
Transnational Project Meetings - pamatojums
izdevumiem D sadaļā – projekta apraksts
• “Unit costs” projekta partneru
darbinieku/dalībnieku ceļa un uzturēšanās
izdevumiem
• Max EUR 23 000 gadā
H.3. Intelektuālie rezultāti
H.3. Intelektuālie rezultāti/ Intellectual Outputs
pamatojums izdevumiem F.2.1. sadaļa – Intelektuālais
rezultāts (“Intellectual Output”)
• personāla izmaksas, kas rodas strādājot pie intelektuālā rezultāta;
• jānorāda personāla kategorijas: “Administrative support staff”,
“Managers”, “Teachers/Trainers/Researchers”, “Technicians”;
• jānorāda darba dienu skaits;
• finansējums tiks aprēķināts automātiski, pielietojot EK noteiktās
personāla likmes;
• lai pievienotu partneri vai personāla kategoriju ir jāspiež poga “+”.
H.4. Rezultātu izplatīšanas pasākumi
H.4. Rezultātu izplatīšanas pasākumi/ Multiplier Events
pamatojums izdevumiem F.2.2. sadaļā – Rezultātu
izplatīšanas pasākumi (“Multiplier events”)
• nacionālu un starptautisku semināru/konferenču/pasākumu
organizēšanas izmaksas projektā izstrādāto intelektuālo rezultātu
(”Intellectual Outcome”) izplatīšanai
• “Unit Costs” - jānorāda dalībnieku skaits, kuri ir no valsts, kurā
notiek pasākums, un dalībnieku skaits no citām valstīm;
• EUR 100,00 par dalībnieku no valsts, kurā notiek seminārs
• EUR 200,00 par dalībnieku no citas valsts
• maksimālais EUR 30 000,00 projektā jeb 200 dalībnieku izmaksas
H.5. Starptautiskās mācību mobilitātes
H.5. Starptautiskās mācību mobilitātes/ Learning/Teaching/
Training Activities
pamatojums izdevumiem F.2.3 sadaļā – Mācīšanas/mācīšanās
aktivitātes (mobilitātes) – no F.2.3. automātiski tiks nolasīti
ievadītie dati!
• izdevumi mobilitātes dalībnieku ceļa un uzturēšanās izdevumiem
• “Unit Costs” :
H.5.1.Travel Costs: jānorāda dalībnieku skaits, attālums
H.5.2. Subsistence Costs: jānorāda dalībnieku skaits un mobilitātes
ilgums
H.5.3. Linguistic support: var pieprasīt mobilitātēm ilgumā no 2 līdz
12 mēnešiem (pamatojums F.2.3 sadaļā)
H.6. Atbalsts speciālajām vajadzībām
H.6. Atbalsts speciālajām vajadzībām/ Special
Needs
• Jānorāda dalībnieku skaits;
• Reālās izmaksas
H.7. Citas izmaksas
H.7. Citas izmaksas/ Exeptional Costs
• Apakšuzņēmumu aktivitātes (pakalpojumi/preces),
kuras nevar tieši nodrošināt projekta partneri;
• Jāsniedz apraksts un informācija par aktivitātēm, ar
kurām šie izdevumi ir saistīti;
• Preču vai pakalpojumu iegāde, bet ne biroja iekārtas
vai projekta partneru iekārtas
• Programmas finansējums 75% apmērā;
• Max EUR 50 000,00
Pieteikuma veidlapas sadaļas (I-K)
• I sadaļa – projekta kopsavilkums (projekta valodā un
angļu valodā)
I.1. Kopsavilkums par projekta partneriem
I.2. Budžeta kopsavilkums:
Jāaizpilda aile - Grant Requested
• J sadaļa – tehniskās atbilstības pārbaudes jautājumi
• K sadaļa – informācija par datu aizsardzību
• L sadaļa – Apliecinājums (Declaration of Honour)
Apliecinājums ir jāizdrukā, jāparaksta paraksttiesīgajai
personai.
Pieteikuma veidlapas sadaļas (L-O)
• M sadaļa – pielikumi:
1) Parakstīta apliecinājuma (Declaration of Honour) ieskēntā
kopija;
2) Parakstītas sadarbības vēstules (Mandate) par dalību
projektā (paraksta projekta partneris un koordinators)
ieskenētā kopija – par katru partneri;
3) Projekta aktivitāšu laika grafiks;
4) utt., piem., Publicitātes plāns, Risku novēršanas pasākumu
plāns.
• N sadaļa – iesniegšana tiešsaistē
(“validate” - “submit online”)
Projekta pieteikuma tehniskās atbilstības
vērtēšana (1)
Tehniskās atbilstības kritēriji:
1) pieteikums ir iesniegts uz K2 pieteikuma veidlapas;
2) visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti;
3) pieteikuma veidlapas ir iesniegta projekta
koordinatora (Applicant organisation) Nacionālajai
Aģentūrai;
4) pieteikuma veidlapa ir aizpildīta vienā no Erasmus
+ programmas valstu valodām;
Projekta pieteikuma tehniskās atbilstības
vērtēšana (2)
5) ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi;
6) visi projekta partneri ir pievienojuši
nepieciešamos dokumetnus URF portālā
7) ja pieprasītā granta apmērs pārsniedz EUR 60 000
dalībnieku portālā ir pievienoti projekta
koordinatora finanšu kapacitāti apliecinošie
dokumenti – pēdējā kalendāra gada pārskats
(neattiecas uz valsts/pašvaldību iestādēm)
8) ir ievērots projektu iesniegšanas termiņš.
Projekta pieteikuma kvalitatīvā vērtēšana
• Tiek veikta tehniski atbilstošiem pieteikumiem
• Vērtē 100 punktu sistēmā
• 4 vērtēšanas sadaļas (Erasmus+ programmas vadlīnijas 99.lpp.)
1) projekta atbilstība,
2) projekta uzbūves un īstenošanas kvalitāte,
3) projekta konsorcija un sadarbības kvalitāte,
4) projekta ietekme un rezultātu izplatīšana.
• Projekts tiks virzīts finansēšanai, ja:
1) Kopējais projekta vērtējums ir vismaz 60 punkti
2) Katra vērtēšanas kritērija vērtējums ir vismaz 50% no
maksimālā vērtējuma
Papildu informācija
• Pieteikumu iesniegšanas termiņš –
2014.gada 30.aprīlis plkst. 12:00 (Briseles
laiks)
• Konkursa rezultāti būs zināmi
2014.gada augustā
• Projektu īstenošanas sākums –
2014.gada 1.septembris
Informācija
EK mājas lapā
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/ (Izglītība& apmācības)
VIAA mājas lapa www.viaa.gov.lv
Sadaļā Erasmus+ stratēģiskās partnerības
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/eras
mus_plus/erasmus_plus_strat_partn/
Kontakti
Baiba Kārkliņa - Leonardo da Vinci un Grundtvig nodaļas
vadītāja
t. 67830834, e-pasts: [email protected]
Irīna Stoļarova - Leonardo da Vinci un Grundtvig nodaļas
vecākā programmas speciāliste,
t. 678147410, e-pasts: [email protected]
Paldies par uzmanību!
Lai veicas projektu izstrādē!

similar documents