Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošana mājas apstākļos

Report
Dzīvnieku izcelsmes
produktu ražošana
mājas apstākļos
Ozolnieki
01.10.2014.
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas
ražotāju iedalījums
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas
ražošana mājas apstākļos
Mājražotāji
- kopā 443, tajā skaitā:
piena produktu ražošana– 138
gaļas produktu ražošana - 212
zvejas produktu ražošana – 87
olu produktu ražošana - 3
Specifisko pārtikas produktu ražošana - 3
Produkcijas realizācija nelielos
apjomos
•
•
•
•
•
svaigpiena realizācija nelielos apjomos –
?
olu realizācija nelielos apjomos –
?
putnu trušu kautuves nelielos daudzumos –
11
Medījumu apstrādes uzņēmumi mazos daudzumos –3
Atzītās kautuves vietējam tirgum - 4
Piena produkti
Svaigpiens
• Pārvadāšanas laikā aukstuma ķēde ir jāturpina un, ievedot
pienu galamērķa uzņēmumā, piena temperatūra nedrīkst būt
augstāka par 10 ˚C
Svaigpiens
• Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem ir jāuzsāk
procedūras, lai nodrošinātu, ka svaigpiens atbilst šādiem
kritērijiem:
i) termiski neapstrādātam govs pienam:
Dzīvotspējīgu šūnu skaita novērtējums
30 °C temperatūrā (uz 1 ml)<= 100000 *
Somatisko šūnu skaita novērtējums (uz 1 ml)<= 400000 **
* Vidējais ģeometriskais lielums divos mēnešos, ņemot vismaz divus
paraugus mēnesī.
** Vidējais ģeometriskais lielums trīs mēnešos, ņemot vismaz vienu
paraugu mēnesī
Svaigpiens
Termiski neapstrādātam citu sugu dzīvnieku pienam:
• Dzīvotspējīgu šūnu skaita novērtējums 30 °C temperatūrā (uz
1 ml)<= 1500000 *
* Vidējais ģeometriskais lielums divos mēnešos, ņemot vismaz divus
paraugus mēnesī.
Tomēr, ja citu sugu dzīvnieku svaigpiens paredzēts tādu
produktu ražošanai, ko gatavo no svaigpiena, nepielietojot
termisko apstrādi, pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus
dalībniekiem jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka izmantotais
svaigpiens atbilst šādam kritērijam:
• Dzīvotspējīgu šūnu skaita novērtējums 30 °C temperatūrā
(uz 1 ml) <= 500000 *
* Vidējais ģeometriskais lielums divos mēnešos, ņemot vismaz
divus paraugus mēnesī.
Svaigpiens
• Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem jānodrošina,
ka svaigpienu nelaiž tirgū, ja:
a) tas satur antibiotiku atliekvielas tādā daudzumā, kas attiecībā
uz Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I un III pielikumā minētajām vielām
pārsniedz minētajā regulā atļautos līmeņus,vai
• b) kopējais antibiotisko vielu atliekvielu daudzums pārsniedz
maksimālo pieļaujamo vērtību
Svaigpiens
• Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem jānodrošina,
ka pēc piena pieņemšanas pārstrādes uzņēmumā tas ātri
jāatdzesē līdz ne vairāk kā 6 ˚C temperatūrai un šādā
temperatūrā jātur, līdz to pārstrādā.
Svaigpiens
• Tomēr pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki drīkst turēt
pienu augstākā temperatūrā, ja:
a) pārstrādi sāk tūlīt pēc slaukšanas vai četrās stundās pēc
piena pieņemšanas pārstrādes uzņēmumā vai
b) kompetentā iestāde ļauj turēt pienu augstākā temperatūrā
tehnoloģisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar atsevišķu piena produktu
ražošanu
Tehnoloģiskais process
• Veicot svaigpiena vai piena produktu termisko apstrādi,
pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem jānodrošina,
ka tā atbilst Regulas (EK) Nr. 852/ 2004 II pielikuma XI nodaļas
prasībām (minētas iepriekš).
• Regulā noteikti pasterizēšanas režīmi:
• pasterizēšana augstā temperatūrā īsu brīdi (vismaz 72 ºC , 15
sekundes);
• pasterizēšana zemā temperatūrā ilgu laiku (vismaz 63 ºC , 30
minūtes);
• jebkurā citā temperatūras un laika kombinācijā, lai iegūtu
līdzvērtīgu efektu.
• Tūlīt pēc pasterizēšanas produktam jāuzrāda negatīva reakcija uz
bāziskās fosfatāzes testu.
GAĻA UN GAĻAS
PRODUKTI
GAĻA UN GAĻAS
PRODUKTI
• Pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki nelaiž tirgū dzīvnieku
izcelsmes produktu, kas apstrādāts uzņēmumā, kuram
jāsaņem apstiprinājums saskaņā ar 4. panta 2. punktu, ja vien:
a) šim produktam nav veselības marķējuma saskaņā ar Regulu (EK) Nr.
854/2004 vai
b) ja minētā regula neparedz veselības marķējumu, produktam nav
identifikācijas marķējuma saskaņā ar šīs regulas II pielikuma I sadaļu.
• Pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki nedrīkst noņemt
gaļai veselības marķējumu, kas uzlikts saskaņā ar Regulu (EK)
Nr. 854/2004, ja vien tie šo gaļu nesadala, nepārstrādā vai
neveic ar to citas darbības.
Izejviela
• Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem ir jānodrošina,
ka gaļas produktu ražošanā neizmanto turpmāk tekstā minēto:
a) sieviešu vai vīriešu kārtas dzīvnieku dzimumorgānus, izņemot
sēkliniekus;
b) urīnorgānus, izņemot nieres un urīnpūsli;
c) balsenes skrimsli, traheju un lielos bronhus;
d) acis un acu plakstiņus;
e) ārējos dzirdes orgānus;
f) ragu audus un
g) mājputnu galvu, izņemot seksti, ausis un paseksti, kā arī barības
vadu, guzu, zarnas un dzimumorgānus.
• Visai gaļai, ieskaitot malto gaļu un gaļas izstrādājumus, ko izmanto
gaļas produktu ražošanai, ir jāatbilst svaigas gaļas prasībām
Gaļas uzglabāšana
• Neiesaiņota gaļa ir jāuzglabā un jāpārvadā atsevišķi no
iepakotas gaļas, ja vien to neuzglabā vai nepārvadā
dažādos laikos vai tādā veidā, ka iepakojuma materiāls,
uzglabāšanas veids vai pārvadāšana nevar izraisīt gaļas
piesārņojumu.
Gaļas temperatūra
• Gaļai ir jāsasniedz paredzētā temperatūra pirms pārvadāšanas
un šāda temperatūra jāsaglabā pārvadāšanas laikā (3°C
subproduktiem, 7°C citai gaļai)
• Līdzko putnu un zaķveidīgo gaļa ir sadalīta un attiecīgā
gadījumā iepakota, tā ir jāatdzesina līdz 1. punkta b)
apakšpunktā (vairāk kā 4 °C) minētajai temperatūrai
Gaļas temperatūra
• Maltā gaļa un gaļas izstrādājumi tūlīt pēc to saražošanas ir
jāiesaiņo vai jāiepako un jāatdzesē, līdz to iekšējā temperatūra
sasniedz ne vairāk kā 2 C maltajai gaļai un 4C gaļas
izstrādājumiem, vai jāsasaldē, līdz tās iekšējā temperatūra
sasniedz ne vairāk kā -18C.
Tehnoloģiskais process
• Darbs ar gaļu jāorganizē tā, lai novērstu vai pēc iespējas
samazinātu piesārņojumu. Tālab pārtikas apritē iesaistītajiem
tirgus dalībniekiem ir jo īpaši jānodrošina, ka:
a) sadalīšanai paredzēto gaļu uz darba telpām pārvieto
pakāpeniski pēc vajadzības;
b) gaļu sadalot, atkaulojot, apgriežot, sagriežot, kapājot,
iesaiņojot un iepakojot, tās temperatūrai āsaglabājas ne vairāk
kā 3 °C subproduktiem un 7 °C citai gaļai, izmantojot ne
vairāk kā 12 °C apkārtējo temperatūru vai alternatīvu sistēmu,
kam ir līdzvērtīga iedarbība;
c) ja telpas ir apstiprinātas dažādu dzīvnieku sugu gaļas
sadalīšanai, veic piesardzības pasākumus, lai novērstu gaļas
savstarpēju piesārņošanos, vajadzības gadījumā nodalot ar
dažādu dzīvnieku sugu gaļu veicamo darbību vietu vai laiku.
NEKAITĪGUMA
UZRAUDZĪB
• PAUL 7(1), 8(1);
• R852/2004 4.pants 3.,
• KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1881/2006
ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo
koncentrāciju pārtikas produktos
• KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2073/2005
par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem
Nekaitīguma uzraudzība
Lai arī Tu esi jauka,
tomēr vairoties es
varu pats no sevis!!
- baktēriju augšana jāaptur pašā
sākumā, jo
No vienas baktērijas rodas
2 - 4 - 8 - 16 - 32 u.t.t..
Benzo(a)pirēns
Maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)
Pārtikas produkti
Kūpināta gaļa un kūpināti gaļas produkti
Kūpinātas zivs gaļa un zvejniecības produkti
(izņemot zemāk minētos zvejniecības
produktus)
Benzopirēns
Benzopirēna, benzoantracēna,
benzo(b)fluorantēna un hrizēna summa
līdz 31.8.2014 – 5,0
no 09/01/2014 – 2,0
līdz 31.8.2014 – 30,0
no 09/01/2014 – 12,0
līdz 31.8.2014 – 5,0
no 09/01/2014 – 2,0
līdz 31.8.2014 – 30,0
no 09/01/2014 – 12,0
Šprotes, kūpinātu šprotu konservi, gliemenes
(svaigas, dzesinātas vai saldētas), termiski
apstrādāta gaļa un termiski apstrādāti gaļas
produkti, kas nogādāti līdz galapatērētājam
5,0
30,0
Mīdijas (kūpinātas)
6,0
35,0
Realizācija
no savas saimniecības galapatērētājam
tirgū
savā veikalā
gadatirgos, saskaņojot ar pašvaldību
izbraukuma tirdzniecības vietās, saskaņojot ar
pašvaldību
• savās īrētās tirdzniecības vietās veikalos vai
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos
•
•
•
•
•
Dzīvnieku izcelsmes produktu
aprite nelielā apjomā
• MK 345/2010 - Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības
govs svaigpiena apritei nelielā apjomā
• MK 857/2010–Prasības olu apritei nelielā apjomā
• MK 1393/2009 – Veterinārās prasības mājputnu un
zaķveidīgo gaļas apritei nelielos daudzumos
• MK 645/2010 Noteikumi par kārtību, kādā mednieki
galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu
mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku
un to gaļas apritei
Svaigpiena realizācija nelielā
apjomā
• Pieder tiešās tirdzniecības kvota
• PVD teritoriālajā struktūrvienībā ir saņemta piena
realizācijas atļauja
• Piens atbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem
• Baktēriju kopskaits 30oC/1ml nepārsniedz 100 000
• Somatisko šūnu skaits 1ml napārsniedz 400 000
• Nesatur inhibitorus
• Nesatur patogēno mikrofloru (salmonellas un
stafilokokus)
• Piena sasalšanas temperatūra nav augstāka par -0,520oC
Svaigpiena realizācija nelielā
apjomā
Tūlīt pēc slaukšanas pienu atdzesē līdz 6oC
Transportēšanas atļauja nav nepieciešama
Transportēšanas temperatūra nepārsniedz 8oC
Pienu tirgo tikai vienreizējā tarā vai patērētāja tarā
Realizācijas vietā uzraksts “Svaigpiens, pirms
lietošanas uzvārīt”
• Pienu realizē galapatērētājam 48 stundu laikā pēc
slaukšanas
• Piena temperatūra realizācijas vietā nepārsniedz 6oC
• Piegādājot pienu mazumtirdzniecībai, jāpievieno
noteikumos noteiktais pavaddokuments
•
•
•
•
•
Svaigpiena realizācija nelielā
apjomā
• Realizācijas iespējas
• No savas saimniecības galapatērētājam
• Tirgos
• Personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši
realizē pienu galapatērētājam
• Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam
• Gadatirgos, saskaņojot ar pašvaldību
• Izbraukuma tirdzniecības vietās, saskaņojot ar
pašvaldību
• Īrētās tirdzniecības vietās, piena automātos
! Ielu tirdzniecība nav atļauta!
!Neattiecas uz kazas svaigpienu!
Olu realizācija nelielā
apjomā
Neliels olu apjoms ir iegūts no
ganāmpulka, kurā ir
• līdz 350 dējējvistām,
• līdz 350 pērļu vistiņām,
paipalām, tītariem, pīlēm,
baložiem, fazāniem, irbēm
vai cietiem mājputniem
(vienas sugas putnu)
• strausu ganāmpulks, kurā
netiek realizētas vairāk kā
250 olas gadā
Olu realizācija nelielā
apjomā
• PVD teritoriālajā struktūrvienībā ir saņemta olu realizācijas
atļauja
• Olu ražotājs nodrošina:
• Izdēto olu savākšanu katru dienu (novieto atsevišķi)
• Izdēto olu uzskaiti katru dienu
• Realizēto olu uzskaiti
• Olu aizsardzību pret triecieniem un piesārņojumu
• Olu pasargāšanu no tiešo saules staru iedarbības
• Piemērota tīra apģērba lietošanu darba laikā
• Pārtikas apritē noteikto higiēnas prasību ievērošanu
• Olu uzglabāšanas telpā nemainīga temperatūra līdz 18oC
• Telpa ir tīra un sausa
Olu realizācija nelielā
apjomā
• Olas nemarķē, bet tirdzniecības vietā nodrošina šādu
informāciju
• Olu ražotāja vārds, uzvārds vai nosaukums, novietnes
adrese
• Putnu suga, no kuras iegūtas olas
• Olu izdēšanas datums
• Olu derīguma termiņš
• Olu derīguma termiņš ir 28 dienas pēc izdēšanas datuma,
bet olas jārealizē galapatērētājam 21 dienas laikā pēc
izdēšanas
• Piegādājot mazumtirdzniecībai, pievieno noteikumos
noteikto pavaddokumentu
Olu realizācija nelielā
apjomā
• Realizācijas iespējas
• No savas saimniecības galapatērētājam
• Tirgos
• Personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši
realizē olas galapatērētājam
• Gadatirgos, saskaņojot ar pašvaldību
• Izbraukuma tirdzniecības vietās, saskaņojot ar
pašvaldību
• Īrētās tirdzniecības vietās veikalos vai sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumos
Mājputnu un zaķveidīgo gaļas
realizācija nelielos daudzumos
• Novietnē audzēto mājputnu vai zaķveidīgo skaits
nepārsniedz 10 000
• Gaļas iegūšanai nelielos daudzumos ir iekārtota pareizi
aprīkota kautuve (atsevišķa vieta apdullināšanai,
atasiņošanai, plaucēšanai, atspalvošanai, ādas
novilkšanai, iekšējo orgānu izņemšanai, gaļas
atvēsināšanai līdz 4oC, u.t.t)
• Mājputnus vai zaķveidīgos pirms kaušanas apskata
pilnvarotais veterinārārsts
• Pēc kaušanas pilnvarotais veterinārārsts veic
pēckaušanas veterināro ekspertīzi
• Nodrošina ātru gaļas atdzesēšanu līdz 4oC
• Transportēšanas temperatūra 4oC
Mājputnu un zaķveidīgo gaļas
realizācija nelielos daudzumos
Gaļas izplatīšanai nepieciešams pavaddokuments, kurā norāda:
• Pārtikas produkta nosaukums
• Neto masa
• Derīguma termiņš
• Uzglabāšanas nosacījumi
• Ražotāja nosaukums un adrese
Medījumu gaļas realizācija
nelielos daudzumos
• Nosaka kārtību, kādā mednieki piegādā medījamos
dzīvniekus vai to gaļu mazos daudzumos galapatērētājam
• vietējam mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš to piegādā
galapatērētājam
• Higiēnas prasības medījamo dzīvnieku vai to gaļas apritei
Medījumu gaļas realizācija
nelielos daudzumos
Mazs medījamo
dzīvnieku un to gaļas
daudzums ir:
• lielajiem medījamiem
dzīvniekiem – 500 kg
nedēļā;
• mazajiem medījamiem
dzīvniekiem – 100 kg
nedēļā.
Medījumu gaļas realizācija
nelielos daudzumos
Mednieks medījamos dzīvniekus vai to gaļu piegādā
galapatērētājam vai uzņēmumam, ja:
• medījums ir apstrādāts medījamo dzīvnieku apstrādes vietā, kas ir
reģistrēta PVD
• medījamais dzīvnieks ir nomedīts vietā, kurā nav noteikts medību
ierobežojums vides piesārņojuma vai konstatēto dzīvnieku infekcijas
slimību dēļ;
• medījamā dzīvnieka pēcnāves (post mortem) apskati medījuma
apstrādes vietā ir veicis PVD pilnvarots veterinārārsts vai apmācītā
persona,
• medījamā dzīvnieka liemenis, tā daļas un subprodukti ir marķēti
atbilstoši pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (piecstūra
formas zīmogs);
• pret trihinelozes ierosinātāju uzņēmīgu medījamo dzīvnieku (mežacūku,
nepārnadžu) gaļa ir izmeklēta akreditētā laboratorijā
Medījumu gaļas realizācija
nelielos daudzumos
• Mednieks nodrošina medījamo dzīvnieku liemeņu un
subproduktu atvēsināšanu un temperatūras uzturēšanu
uzglabāšanas, transportēšanas un realizācijas laikā:
• lielo medījumu liemeņiem – līdz temperatūrai, kas visās gaļas
daļās nav augstāka par 7 °C;
• mazo medījumu liemeņiem – līdz temperatūrai, kas visās gaļas
daļās nav augstāka par 4 °C;
• subproduktiem – līdz temperatūrai, kas nav augstāka par 3 °C.
• MEDĪJUMU GAĻU REALIZĒ 7DIENU LAIKĀ NO NOMEDĪŠANAS
Medījumu gaļas realizācija
nelielos daudzumos
• Mednieks un valsts pilnvarots veterinārārsts (VPV) vai apmācīta
persona(AP) aizpilda pavaddokumentu medījamo dzīvnieku vai to gaļas
piegādei mazā daudzumā (veidlapa ir noteikumu pielikumā).
• Pavaddokumentam pievieno medības reglamentējošajos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā Valsts meža dienesta izsniegtu medību atļauju
limitētiem medījamiem dzīvniekiem vai tās kopiju.
• Vienu eksemplāru saņem galapatērētājs, otru VPV vai AP un trešo glabā
medījumu apstrādes vietā trīs gadus.
Kautuves vietējam tirgum
• Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā
daudzumā realizē vietējā tirgū (MK 328/2013)
Noteikumi attiecas uz mājas nagaiņu, fermā audzētu savvaļas
dzīvnieku, kā arī mājputnu gaļas iegūšanu kautuvēs, kurās kauj
gan vienas sugas, gan vairāku sugu dzīvniekus, ja to daudzums
nedēļā nepārsniedz:
• kaujot tikai vienas sugas dzīvniekus (30 aitu; 30 kazu;30 cūku;
10 liellopu; 10 fermā audzētu savvaļas dzīvnieku; 10 zirgu; 600
mājputnu;300 trušu)
• kaujot dažādu sugu dzīvniekus (10 aitu; 10 kazu; 10 cūku; trīs
liellopus; trīs fermā audzētus savvaļas dzīvniekus; trīs zirgus;
300 mājputnu; 150 trušu).
Kautuves vietējam tirgum
• Iegūto gaļu atļauts piegādāt:
• svaigā veidā vietējā tirgū tieši galapatērētājam;
• mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas realizē gaļu svaigā veidā
vietējā tirgū tieši galapatērētājam;
• mazumtirdzniecības uzņēmumam ēdienu gatavošanai;
• gaļas produktu, maltas gaļas un gaļas izstrādājumu ražošanai
mājas apstākļos.
Kautuves vietējam tirgum
• Attiecīgie tehnoloģiskie procesi tiek nodalīti vietā vai laikā:
• ādas novilkšana;
• liemeņu atdzesēšana norobežotā vietā temperatūras režīmā, kas
nodrošina atbilstošu liemeņu atdzesēšanu;
• subproduktu iepakošana;
• liemeņu sadalīšana ne vairāk kā sešās daļās (pēc veterinārās
ekspertīzes veikšanas);
• kautuvē iegūtās gaļas sadale un iepakošana;
• gaļas nosūtīšana;
• asiņu iegūšana pārtikas vajadzībām
Kautuves vietējam tirgum
• Veselības marķējums ir taisnstūra formā (septiņus centimetrus
garš un piecus centimetrus plats, burtu augstums nav mazāks
par vienu centimetru). Veselības marķējumā ietver norādi
"Latvija" vai "LV", kautuves atzīšanas numuru vietējam tirgum,
kā arī norādi "Vietējam tirgum".
Marķēšana
• Gaļas veselības marķējums
Liellopu gaļas īpašais marķējums
(01.04.2015.)
LV vispārīgais
ID (krotālijas) Nr.:
LV000000000000
SIA „Kautuves
nosaukums”
Dzīvnieks dzimis: LV
Dzīvnieks audzēts: LV
Dzīvnieks nokauts: LV
A000001
Kaušanas kārtas Nr.: 010
Kaušanas datums:
25.05.2009.
LV īsais
ID (krotālijas) Nr.:
LV000000000000
SIA „Kautuves
nosaukums”
Izcelsme: LV
Dzīvnieks nokauts: LV
A000001
Kaušanas kārtas Nr.: 010
Kaušanas datums:
25.05.2009.
PĀRTIKAS
UZŅĒMUMI
(UZRAUDZĪBAS
OBJEKTI)
Gaļas produktu,
izstrādājumu un
maltas gaļas
ražošana
200
186
13
173
232
195
37
9
Piena produktu
ražošana
139
130
13
117
152
136
16
11
Zvejas produktu
apstrāde
82
77
7
70
90
81
9
5
Olu produktu
ražošana
2
3
3
3
3
Specifisko pārtikas
produktu ražošana
3
3
2
3
3
1
t.sk.
1
Par uzņēmuma darbības apturēšanu
Par uzņēmuma darbības atjaunošanu
3
2
2
160
1
1
1
1
100
1
1
Summa, LVL
Skaits
Pārbaudes pārskata periodā
Sastādītie administratīvie protokoli
Brīdinājuma rīkojumi
Pārtikas produktu izņemšana no apgrozības
Pārtikas produktu izplatīšanas apturēšana
Paraugu noņemšana
ārpuskārtas
plānveida
Plānveidā pārbaudīto uzņēmumu
atbilstība normatīvo aktu prasībām
kopā (10+11)
Neatbilst protokolā vērtēto pārtikas apriti
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (C)
Atbilst protokolā vērtēto pārtikas apriti
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām,
taču atsevišķos posmos ir konstatētas
neatbilstības (B)
Pilnībā atbilst protokolā vērtēto pārtikas apriti
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (A)
Pārbaudīto uzņēmumu skaits pārskata periodā (plānveida
pārbaudēs)
Uzņēmumu skaits pārskata perioda sākumā
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošana mājas apstākļos
Pieņemtie lēmumi
Uzliktie naudas sodi
Nr. p. k.
6.
PĀRTIKAS
UZŅĒMUMI
(UZRAUDZĪBAS
OBJEKTI)
DZĪVNIEKU
ZCELSMES
PĀRTIKAS
PRODUKTU
RAŽOŠANAS
UZŅĒMUMI MĀJAS
APSTĀKĻOS
33
6.1.
Gaļas produktu,
izstrādājumu un
25
maltas gaļas ražošana
55
63
52
5
24
47
29
43
3
28
29
6.2.
Piena produktu
ražošana
31
44
11
4
8
16
27
24
3
20
19
3
83
8
10
6.3.
Zvejas produktu
apstrāde
7
31
18
20
1
3
19
11
10
8
15
2
45
3
6
6.4.
Olu produktu
ražošana
1
1
6.5.
Specifisko pārtikas
produktu ražošana
1
1
118
125
83
10
35
83
68
77
6
56
63
5
2
deratizācijas un dezinsekcijas procedūras, to
izpilde
tīrīšanas un dezinfekcijas procedūras, to izpilde
HACCP (paškontroles) procedūras
pārtikā neizmantojamie dzīvnieku izcelsmes
blakusprodukti
personāla apmācība
personāla higiēna
pārtikas piedevu (t.sk. krāsvielu un aromatizētāju)
lietošana
pārtikas derīguma termiņu ievērošana, to
pamatojums
pārtikas iepakošana, t.sk. iepakošanas materiāls
pārtikas izsekojamība
pārtikas marķējums
pārtikas temperatūras režīmi
tehnoloģiskā procesa ievērošana
ūdens apgāde
iekārtas un aprīkojums
pārtikas aprites telpu higiēna
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošana mājas
apstākļos
Konstatētie novērojumi un neatbilstības - B un C
267
28
40
137
17
22
2
Vadlīnijas
• https://www.zm.gov.lv/partika/statiskas-lapas/partikashigiena?nid=650#jump
• http://www.losp.lv/search/node/vadl%C4%ABnijas
Paldies!
•
Autors G.Šļuka

similar documents