PowerPoint - Aero master

Report
Metālapstrādes uzņēmumu ventilācijas sistēmu
pareiza izvēle, uzstādīšana un ekspluatācija.
Sastādījis: Mg.sc.ing. Dmitrijs Ivancovs.
Rīga. 07.03.2012.
1. Ievads
Galvenais ventilācijas sistēmu uzdevums – uzlabot darba
apstākļus un saglabāt cilvēka veselību.
Pareizi organizēta ventilācija spēj nodrošināt optimālus
mikroklimata apstākļus visā ražošanas telpā vai tikai atsevišķās
darba vietās.
a) kopapmaiņas
filtri.lv
b) lokāla
ivancovs.com
1.1. Ventilācijas sistēmu darbības efektivitāte,
ņemot vērā temperatūras gradientu
filtri.lv
ivancovs.com
1.2. Lokālā ventilācija
Piesārņoto gaisu viegli novadīt, organizējot norobežojošas
konstrukcijas pie piesārņojuma izdalīšanās avotiem.
filtri.lv
Lokāla nosūces sistēma.
ivancovs.com
1.3. Borta nosūcēji
Borta nosūcējs paredzēts bīstamo vielu novadīšanai no vannas ar
atklātām šķidruma virsmām.
filtri.lv
ivancovs.com
1.4. Lokāla pieplūdes ventilācija
Gaisa kustības ātrums darba zonā ir cieši saistīts ar siltuma starojuma
intensitāti.
Ieteicamais gaisa dušas ātrums ir no 1 līdz 3 m/s.
filtri.lv
ivancovs.com
2. Normatīvo aktu prasību salīdzinājums
filtri.lv
ivancovs.com
2.1. LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
90. pants. Būvprojektā norāda visus izejas datus, kā arī prasības, kuru izpilde
jānodrošina ventilācijas sistēmām. Ventilācijas sistēmas projektē atbilstoši
standartam LVS CR 1752 un LVS EN ISO 7730, ja būvprojektēšanas uzdevumā
attiecīgās būves ekspluatācijai nav paredzētas īpašas prasības.
91. pants. Būvprojektā norāda šādus izejas datus:
91.4. būvniecības vietas klimatiskie apstākļi atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"
filtri.lv
ivancovs.com
2.2. Pēc LVS EN ISO 7730:2006 neapmierināto personu skaits
Temperatūras
izraisītā termiskā
sajūta (7 punktu
skala)
+3 Ļoti silti
+2 Silti
+1 Nedaudz silti
0
Neitrāli
-1
Nedaudz vēsi
-2
Vēsi
-3
Auksti
PMV – prognozējamais vidējais vērtējums ,
PPD – prognozējamais neapmierināto personu skaits %
filtri.lv
ivancovs.com
2.3. LVS EN ISO 7730:2006 Tabula B.1 Darba aktivitātes sadalījums
Vielmaiņas patēriņa novērtējums dažādu veidu aktivitātēm
Aktivitātes veids
Vielmaiņas enerģijas
patēriņš (W/m²)
Gaisa kustības
ātrums (m)
Mierīgi, pussēdus stāvoklī
46
0.8
Mierīgi, sēdus stāvoklī
58
1
Neliela slodze sēdus stāvoklī
70
1.2
Darbs stāvot kājās, neliela slodze
(iepirkšanās, darbs laboratorijā, vieglajā
rūpniecībā)
93
1.6
Darbs, stāvot kājās, vidēja slodze
(pārdevējs, darbs pie iekārtām)
116
2
110
140
165
200
1.9
2.4
2.8
3.4
Pārvietošanās pa horizontālu virsmu:
2 km/h
3 km/h
4 km/h
5 km/h
filtri.lv
ivancovs.com
2.4. LVS EN ISO 7730:2006 Tabula E. 1 -Darba aktivitātes līmenis:
46 w/ m² (0,8 met) Mierīgi, pussēdus stāvoklī
Apģērbs
Temp
( ͦC)
Termi Siltuma
skā
pretestīb
pretes
a
tība (m2K/W)
(clo)
0.25
filtri.lv
0.039
Relatīvais gaisa kustības ātrums (m/s)
<0.10
0.10
0.15
0.20
0.30
0.40
0.5
1.00
26
-1.92
-1.94
-2.29
-2.57
27
-1.30
-1.36
-1.67
-1.92
-2.31
-2.62
28
-0.69
-0.78
-1.05
-1.26
-1.60
-1.87
-2.10
-2.89
29
-0.08
-0.20
-0.42
-0.60
-0.89
-1.12
-1.31
-1.97
30
0.53
0.39
0.21
0.06
-0.17
-0.36
-0.51
-1.05
31
1.12
0.99
0.84
0.73
0.55
0.41
0.29
-
ivancovs.com
2.5. Tabula E.9 Darba aktivitātes līmenis:
liela fiziska slodze 232 w/ m² (4.0 met)
Apģērbs
Tempe
ratūra
( ͦC)
Termiskā Siltuma
pretest. pretest.
(clo)
(m2K/W
)
0.25
filtri.lv
0.039
Relatīvais gaisa kustības ātrums (m/s)
<0.1
0.1
0.15
0.20
0.30
0.40
0.5
1.00
10
-1.06
-1.29
-2.09
12
-0.57
-0.78
-1.50
14
-0.08
-0.27
-0.90
16
0.41
0.25
-0.29
18
0.91
0.78
0.31
20
1.42
1.31
0.93
22
1.93
1.84
1.55
24
2.45
2.39
2.17
ivancovs.com
Gaisa temperatūra ͦC
2.6. LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"
Punkta Nr.
1
2
3
4
5
6
7
Process
t, ͦC
Āra t, ͦC
Janvāris
Telpas t, ͦC
Janvāris
Āra t, ͦC
vidējais
Āra t, ͦC
Jūlijs
Telpa t, ͦC
Jūlijs
Temperatūra
t, ͦC
-4.7
22
16.9
22.4
20
Relat. mitrums
ϕ, %
85
13.88
76
76
88.06
Mitruma saturs
d, g/kg
2.29
2.29
9.23
13.07
13.07
3. Dzīvojamo un ražošanas ēku aerācija
Aerācija – organizēta, dabīga gaisa apmaiņa ēkā, kas notiek vēja,
temperatūras un spiediena starpības rezultātā.
Aerācijas priekšrocības - spēja pārvietot lielas gaisa masas bez
ventilatoriem un gaisa vadiem.
3.1. Gaisa aizkari
Gaisa aizkari – ventilācijas iekārta, kas ar gaisa strūklu atdala āra
gaisu no telpas gaisa.
filtri.lv
ivancovs.com
4. Metodes gaisa attīrīšanai no piesārņojumiem
 Gravitācijas filtri - izlaižot gaisu caur putekļu nostādināšanas kameru;
 Auduma, metāla, papīra filtri - izlaižot gaisu caur filtrējošo materiālu;
 Eļļas filtri - Izlaižot gaisu caur lipīgu vielu;
 Cikloni - pārvietojot gaisu pa spirāli, nostādinot putekļus centrbēdzes spēka
iedarbības rezultātā;
 Skruberi, ūdens filtri - putekļu apsmidzināšana;
 Elektrofiltri – gāzizlādes bloki, jonizācija.
filtri.lv
ivancovs.com
4.1. Paneļfiltri EN 779:2003. G2-G4, F5
Z-line
Stiklašķiedras
Sietu
Sintētiskie
Gaisa plūsma
filtri.lv
ivancovs.com
4.2. Kabatu filtri EN 779:2003. G3-G4; F5-F9
filtri.lv
ivancovs.com
4.3. HEPA, ULPA filtri EN 1822:2009
Efektivitāte
Caurlaidība
Daļiņu izmēri
(%)
(%)
(µm)
Daļiņu
caurlaidība
Filtra klase
Efektīvi filtri
H10
≥ 85
≤ 15
0.3
H11
≥ 95
≤5
0.3
H12
≥ 99.5
≤ 0.5
0.3
H13
≥ 99.95
≤ 0.05
0.1-0.2
H14
≥ 99.995
≤ 0.005
0.1-0.2
U15
≥ 99.9995
≤ 0.000 5
0.1-0.2
U16
≥ 99.999 95
≤ 0.000 05
0.1-0.2
U17
≥ 99.999 995
≤ 0.000 005
MPPS
Ļoti efektīvi
filtri
Filtri ar ļoti
zemu
caurlaidību
4.4. Piedurkņu un kārtridžu filtri
4.5. Ūdens filtri, skruberi
filtri.lv
ivancovs.com
4.6. Ogles filtri
Makroporas
> 500 A
Mezoporas
20-500 A
Mikroporas
< 20 A
Karbonizēta koksne
Aktivizētas akmeņogles
Aktivizētas kokosriektu
čaulas
4.7. Gaisa attīrīšana no eļļas dūmiem (0.1-1µm) un eļļas
miglas (1-10 µm)
filtri.lv
ivancovs.com
4.8. Eļļas filtru darbības princips
filtri.lv
ivancovs.com
4.9. Elektro filtri
http://yatagan.ru/tehn/flash.php
Paldies par uzmanību!
AERO MASTER
www.ivancovs.com
[email protected]
(+371) 2 555 32 44
www.filtri.lv
[email protected]
(+371) 29165330
www.prihoda.eu

similar documents