Jelgavas novada prezentacija - Sociālo Pakalpojumu aģentūra

Report
Jelgavas novada pašvaldībā 2013.gada 31.decembrī
ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta 149 bērniem, no tiem:
aizbildņa ģimenē – 65, audžuģimenēs – 49; bet 35 bērniem
aprūpe tika nodrošināta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās. Uz 2014.gada 1.oktobri bērnu
aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu skaits ir samazinājies līdz
24, savukārt līdz 80 palielinājies to bērnu skaits, kam
nodibināta aizbildnība. Pārējiem 45 bez vecāku aizgādības
palikušiem bērniem nodrošināta aprūpe audžuģimenēs.
Audžuģimeņu
skaits
Atņemts
audžuģimenes
statuss
2009.gads
7
-
2010.gads
5
-
2011.gads
10
2
2012.gads
1
2
2013.gads
-
-
2014.gads
-
-
23
4
Kopā
Šobrīd Jelgavas
novadā ir
19 audžuģimenes
* Katra audžuģimenē ievietota bērna uzturam pašvaldība ik
mēnesi maksā pabalstu 143 eiro apmērā, kā arī pabalstu
mīkstā inventāra iegādei – 258 eiro gadā. 2014.gadā
pašvaldības budžetā tam paredzēti līdzekļi 121741 eiro
apmērā.
* Ar Jelgavas novada domes 2014.gada 23.jūlija sēdes
lēmumu ir piešķirtas brīvpusdienas par summu 1,42 eiro
dienā gan Jelgavas novada audžuģimenēs ievietotiem
bērniem, gan aizbildnībā esošajiem, kas mācās Jelgavas novada
izglītības iestādēs.
* Aizbildņu ģimenes un audžuģimenes Jelgavas novadā
saņem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
(28.07.2010. saistošie noteikumi Nr.20) 50% apmērā par
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo
īpašumu – zemi un ēkām, un par zemi līdz 2 ha platībā,
kuru šī persona nomā no pašvaldības.
* Jelgavas novada sociālais dienests audžuģimenēm
nodrošina sociālo darbinieku konsultācijas, bezmaksas
psihologa konsultācijas un papildus valsts nodrošinātām
atbalsta grupu nodarbībām organizē apmācību seminārus darbnīcas.

similar documents