Ubezpieczenia w logistyce st. stacjonarne 2014/2015

Report
Ubezpieczenia w logistyce
st. stacjonarne 2014/2015
dr hab. Marek Szczepański,
profesor Politechniki Poznańskiej
TEMATYKA WYKŁADÓW
• Geneza i rys historyczny ubezpieczeń. Rola ubezpieczeń w
gospodarce rynkowej i polityce społecznej. Zalety, wady i funkcje
ubezpieczeń.
Problematyka
podstaw
teorii
ryzyka
ubezpieczeniowego i teorii ubezpieczeń.
• Negatywne
następstwa
realizacji
ryzyka
jako
przedmiot
ubezpieczenia.
• Podstawy prawne ubezpieczeń. Podstawy prawne i zasady
działalności finansowej w ubezpieczeniach gospodarczych.
• Zasady ubezpieczeń w Polsce. Instytucje ubezpieczeniowe w
Polsce i poza Polską. Wolny rynek ubezpieczeniowy. Nadzór
ubezpieczeniowy.
TEMATYKA WYKŁADÓW
• Ochrona ubezpieczeniowa przedsiębiorstwa logistycznego –
program ubezpieczeniowy.
• Rodzaje ubezpieczeń szczególnie przydatnych
w logistyce:
- ubezpieczenia transportowe
- ubezpieczenia komunikacyjne
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
- ubezpieczenia potencjału kapitałowego (business
interruption, all risks)
TEMATYKA ĆWICZEŃ
1. Umowa ubezpieczeniowa – konstrukcja umowy, polisa, ogólne
warunki ubezpieczenia, podstawowe pojęcia stosowane w
umowach ubezpieczeniowych (teoria + przykłady).
2. Ryzyko, zdarzenie losowe, wypadek ubezpieczeniowy,
ubezpieczeniowe i pozaubezpieczeniowe metody zarządzania
ryzykiem (teoria + przykłady).
3. Techniczne podstawy ubezpieczeń – ustalanie składek, ustalanie
świadczeń, koasekuracja i reasekuracja (teoria + przykłady)
4. Ubezpieczenia transportowe w przewozach krajowych i
zagranicznych (teoria + przykłady).
5. Ubezpieczenia magazynów (teoria + przykłady).
6. Ubezpieczenia finansowe (all risks, business interruption,
gwarancje ubezpieczeniowe).
7. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym (teoria + przykłady).
Sposoby sprawdzenia efektów
kształcenia
• Projekt przygotowywany w grupach – program
ubezpieczeniowy dla wybranej firmy - 20% oceny końcowej.
• Aktywność na zajęciach – 20% oceny końcowej.
• Test końcowy sprawdzający wiedzę z całości programu
przedmiotu (pytania zamknięte i otwarte, zadania – np.
kalkulacja wysokości odszkodowania w różnych systemach
odpowiedzialności ubezpieczyciela) – 60% oceny końcowej
(pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku).

similar documents