De LV WOZ: weer een Landelijke Voorziening. Waarom

Report
Gedeelde kennis verbindt meer
Ruud
Kathmann
WAARDERINGSKAMER
Landelijke Voorziening WOZ
• Weer een landelijke voorziening
• Waarom dan zoveel aandacht?
• Ruud Kathmann
– Waarderingskamer
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
WAARDERINGSKAMER
Landelijke voorzieningen
• Centrale basisregistraties
– Kadaster
– Handelsregister
• Decentrale Basisregistraties met LV
–
–
–
–
13 juni 2013
GBA met uiteindelijk bevraging
WKPB
BGT
BAG
Uw aandacht voor de LV WOZ
3
WAARDERINGSKAMER
Landelijke voorziening WOZ
• Basisregistratie Waarde onroerende zaken
– WOZ-gegevens met meervoudig gebruik
– Eén authentiek gegeven: waarde
– met relaties naar
• personen/bedrijven,
• Kadaster
• BAG
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
4
WAARDERINGSKAMER
Bijzonderheid 1:
• LV WOZ sluit driehoeksrelaties:
– Perceel - Verblijfsobject - WOZ
– Verblijfsobject - WOZ - Pand
– Gerechtigde - Belanghebbende natuurlijk persoon
– Gerechtigde/gebruiker - Belanghebbende - niet-natuurlijk persoon
13 juni 2013
• Versterkt
samenhangend
stelsel
Uw aandacht voor de LV WOZ
5
WAARDERINGSKAMER
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
6
WAARDERINGSKAMER
Loket voor afnemers
• WOZ-gegevens niet openbaar
• Klassiek afnemers
– Belastingdienst, waterschap, CBS
• Groeiende groep andere afnemers
– notariaat, banken, Staatsbosbeheer
– BZK, huurcommissie
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
7
WAARDERINGSKAMER
Bijzonderheid 2:
• (Financiële) belangen afnemers
– € 6 miljard belastinginkomsten
– Voor-ingevulde aangifte
– Gemeentefondsuitkering
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
8
WAARDERINGSKAMER
Hoge mutatiegraad
• Jaarlijks:
– 8 miljoen nieuwe waarden
– 1 miljoen overige mutaties
• Volledig gebeurtenisgeoriënteerd
– 26 gebeurtenissen
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
9
WAARDERINGSKAMER
Bijzonderheid 3:
• Volledig gebaseerd op NORA
(Nederlandse Overheid Referentie Architectuur)
– gebeurtenis als leidraad in keten
– mutaties uitsluitend via gebeurtenis
– gebeurtenissen ook naar afnemers
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
10
WAARDERINGSKAMER
Gebruik standaarden
• Stelselstandaarden:
– digikoppeling
• Stelselvoorzieningen:
– digilevering
– digimelding
• Open berichtenstandaard:
– StUF (niet alleen voor gemeenten)
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
11
WAARDERINGSKAMER
Bijzonderheid 4:
• Standaardisatie leidt tot lagere kosten
• LV WOZ kiest daarom voor standaarden
• LV WOZ is eerste verplichte toepassing
– digikoppeling lastiger dan LV WOZ
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
12
WAARDERINGSKAMER
WOZ-waarde voor iedereen
• WOZ-waarde interesseert burger
– aandacht in media
– bezwaarprocedures
– (financieel) belang
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
13
WAARDERINGSKAMER
Bijzonderheid 5:
• WOZ-waarde woningen openbaar
– ingangsdatum nog vast te stellen
• LV WOZ ook basis voor dit loket
• Burger is kritisch op WOZ-waarde
• Burger zal massaal gebruik maken
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
14
WAARDERINGSKAMER
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
15
WAARDERINGSKAMER
LV WOZ een beetje bijzonder
• Als we (aansluiten op) de LV WOZ
tot een succes maken,
• bewijzen we dat de uitgangspunten
van het stelsel werken, en
• bewijzen we dat gemeenten terecht
belangrijkste bronhouder zijn.
13 juni 2013
Uw aandacht voor de LV WOZ
16

similar documents