Leveransservice - Logistikprogrammet.org

Report
Roland Carlsson
Hur ska vi transportera?
Någon sa en gång:
”Man kan tjäna nästan lika mycket på
transporterna som på det man
transporterar”
Finns mycket att
Kanske kan vara
väljasant
på ibland men hur
ska man välja?
Lagerstyrning och transportekonomi
?
2013
Roland Carlsson
Vad kostar minst?
Hur ska vi jämföra?
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Vad är det som kostar?
Partiformningsproblemet
Transportproblemet
har då?
vi sett förut
SEK
Lagringskostnad
Transportkostnad
Ordersärkostnad
Optimal
orderstorlek
Lagerstyrning och transportekonomi
Orderstorlek
Transporttid
2013
Roland Carlsson
Ett räkneexempel
Ett företag i Linköping importerar TV-apparater från Japan. Dessa
transporteras med båt från Japan till Norrköping och därifrån vidare till
Linköping med lastbil. Totalt genomförs fyra leveranser/år. Varje leverans
består av 100 st TV-apparater. Båttransporten tar i genomsnitt tre veckor
och biltransporten en timma.
Eftersom båtens ankomsttid till Norrköping är lite osäker kan man inte
beställa biltransporten förrän man vet att varorna har lastats av från båten
i Norrköping. Detta innebär att man tvingas lägga in apparaterna i ett
lager i hamnen. Här ligger de i genomsnitt en vecka innan de transporteras
vidare.
Vid ankomsten till Linköping läggs apparaterna på lager i väntan på
försäljning. Den genomsnittliga lagernivån i detta lager är 50 st TVapparater inkl ett säkerhetslager om 25 st som man måste hålla då man
inte riktigt litar på att leveranserna kommer då de ska.
Inköpspriset för en TV-apparat är 2000 kr. Båttransporten kostar 100
kr/st. Biltransporten kostar 25 kr/st.
Transportförsäkringen kostar 80 kr/st.
Företaget tillämpar en generell lagerränta i alla led om 30%.
Vad är den totala kostnaden för transporten och kapitalbindningen?
Rita flödet och beräkna kostnaden.
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Eget räkneexempel
Det finns en möjlighet att i stället flyga in TV-apparaterna från Japan.
Fraktkostnaden blir givetvis betydligt dyrare men å andra sidan minskar
kapitalbindningen då man genom detta importerar färre apparater åt
gången.
I flygalternativet anländer godset till Kungsängen i Norrköping där det
direkt lastas på lastbil för vidare transport till Linköping. Eftersom flyget
är mycket pålitligt vad gäller ankomsttid kan omlastning från flyg till bil
ske utan mellanlagring. Hela transporten, flyg och lastbil, tar en dag.
Också beroende på att flygtransporten är mera pålitlig så kan man i
Linköping eliminera säkerhetslagret. Det genomsnittliga lagret blir därför
25 st.
Varje leverans består av 20 st TV-apparater och det totala priset för
transporten, flyg och bil, är 250 kr/st.
Eftersom det är mindre risk för godsskador och svinn i detta
transportalternativ så får man en lägre kostnad för försäkringen.
Försäkringspremien blir 30 kr/st.
I övrigt gäller samma förutsättningar som tidigare. Vad blir den totala
kostnaden för transporten och kapitalbindningen i detta fall?
Rita upp flödet och beräkna transportens totala kostnad. Räkna med att
året har 360 dagar.
Fler övningsuppgifter
finns i filen
Uppg o losn trpjmf.pdf
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Transportjämförelser
Vad gäller?
Handlar alltid om att
jämföra två eller flera alternativ
Det är jämförelsen som är intressant.
Inte den kostnad man räknar fram.
Många faktorer spelar in. Det är viktigt att ta
hänsyn till samma saker i de olika alternativen.
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Tre nyckelord för
effektiva transporter
Frekvens
Hastighet
Tillförlitlighet
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Val av transportmedel/
transportupplägg
Påverkande faktorer
Transportsätt (bil, järnväg, båt, flyg)
Emballagekostnader
Transportförsäkring
Kapitalbindning i varor under transport
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Val av transportmedel/
transportupplägg
Fler påverkande faktorer
Kapitalbindning i lager
Marknadsföringsfördelar
Miljöfrågor
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Distribution
Vad distributionens uppgift är,
vad det handlar om,
blir extra tydligt när man
betraktar....
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Logistikens fem rätt!
Rätt produkt
Rätt plats
Rätt tid
Rätt kvantitet
Rätt kvalitet
Kort sagt:
Det handlar om att
öka värdet genom att skapa tids- och platsnytta
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Logistikens fem rätt!
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Vad påverkar kostnaden?
Godsvolymer
Godsflöden
Godstyper
Kostnadsutveckling
Transportrationalisering
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Vad påverkar kostnaden?
Lagstiftning
Svängningar
Störningar
Leveransservice
Prognoser
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Total
distributionskostnad
Transportkostnad
Kostnad för lagerlokal/terminal (Lagerhållning)
Kostnad för lagervaror (Lagerföring)
Hanteringskostnad
Förpackningskostnad
Kostnad för administration,
kommunikation/informationsöverföring etc
Vilka kostnader är fasta respektive rörliga?
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Leveransservice
- ett konkurrensmedel
Kan sägas bestå av två delar
Kärnservice:
Det som alltid måste uppfyllas. Vad kunden tar för
givet.
Perifer service:
Det som ger mervärde. Vad kunden inte tar för
givet.
KAN VARIERA FÖR OLIKA ARTIKLAR OCH FÖR
OLIKA KUNDER.
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Olika syn på
leveransservice
Kund och leverantör har ofta olika syn på
leveransservice
Leverantörens syn:
Från mottagning av ordern till att utleveransen är
gjord.
Kundens syn:
Från att första kontakten tas till att produkten är
förbrukad.
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Leveransservice
Vad består den av?
Några exempel på ingående delar
Lagertillgänglighet
Leveranstid
Leveranspålitlighet
Leveranssäkerhet
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
Leveransservice
Vad består den av?
Några fler exempel på ingående delar
Information
Kundanpassning
Flexibilitet
Dilemmat:
God service ger högre försäljning men samtidigt ökar
kostnaderna. Hur hitta rätt nivå?
Lagerstyrning och transportekonomi
2013
Roland Carlsson
SEK
Kostnad
Intäkt
Servicenivå
Roland Carlsson
Frågor kring
leveransservice
-för att finna rätt nivå
Vad erbjuder konkurrenterna?
Vad kräver kunden och vad behöver kunden
egentligen?
Vad ger ökad service i merförsäljning?
Vad kostar leveransservicen?
Leveransservice
är alltid en avvägning mellan
kostnader och intäkter
Lagerstyrning och transportekonomi
2013

similar documents