Inför provet Så styrs Sverige

Report
Inför provet..
Här får du lite hjälp med vad du ska träna på och vad du kan ha med på din stödlapp.
Provet är till för att mäta dina kunskaper om hur Sverige styrs genom att du får visa hur du utvecklat
din förmåga att
-uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
-värdera information om samhället genom att jämföra olika fakta.
-reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och
beslutsprocesser.
-förklara hur vårt statskick fungerar med hjälp av centrala begrepp
Använd dig av bedömningsmallen för att förbereda dina stödanteckningar.
Enklast är att du tittar i det gröna fältet och spanar in vad som krävs för
mycket god kunskap…
Så Styrs Sverige
Centralt innehåll
(Det här ska du kunna)
V37-39
Sveriges politiska system
med:
-Partier
-Kommuner
-Landsting
-Riksdag
-Regering
-Europeiska unionen
Var olika beslut fattas och
hur de påverkar individer,
grupper och samhället i
stort.
Sveriges grundlagar.
Examination sker genom
bedömning av dina svar och
genom ett skriftligt prov v.39.
Komplettera !
Grundläggande kunskaper
Frågorna är delvis
besvarade, men
måste
kompletteras för
att nå en
godtagbar nivå.
Du visar att du har grundläggande
kunskaper om olika
samhällsstrukturer genom att:
Du visar att du har goda
kunskaper om olika
samhällsstrukturer genom att:
Du visar att du har mycket goda
kunskaper om olika
samhällsstrukturer genom att:
-Du kan förklara de centrala
begreppen.
-Du kan förklara de centrala
begreppen och ger exempel på
hur de används.
-Du använder de centrala
begreppen naturligt i dina svar .
Eller
Svaren bedöms
vara plagiat.
-Du använder dig av centrala
begrepp när du svarar på frågor.
-Du kan undersöka och beskriva
hur kommuner, landsting, riksdag
och regering är organiserade och
hur de arbetar.
-Du kan visa på likheter och
skillnader i hur Kommuner,
landsting, riksdag och regering är
uppbyggda.
Goda kunskaper
-Du kan undersöka och beskriva
hur kommuner, landsting,
riksdag och regering är
organiserade och hur de arbetar.
Du ger exempel på olika politiker
och deras ansvarområden inom
kommun och riksdag.
-Du kan visa på likheter och
skillnader i hur Kommuner,
landsting, riksdag och regering
är uppbyggda. Du beskriver
någon aktuell politisk fråga.
Mycket goda kunskaper
-Du kan undersöka och beskriva
hur kommuner, landsting,
riksdag och regering är
organiserade och hur de arbetar.
Du ger exempel på olika politiker
och deras ansvarområden inom
kommun, landsting och riksdag.
-Du kan visa på likheter och
skillnader i hur Kommuner,
landsting, riksdag och regering
är uppbyggda. Du beskriver
någon aktuell politisk fråga.
-Partiernas olika profilfrågor, deras
ledare och deras partisymbol.
-Kommunernas organisation med kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, finansiering och kommunernas uppgifter
I So-boken eller kompendiet som du har fått finns det information om kommunerna.
Vill du veta mer så kan du klicka på länken här nedanför. Då kommer du till Umeå
kommuns hemsida .Här finns en ”bild” som visar hur kommunen är organiserad. Klicka
på Kommunfullmäktige så hittar du information om dem. Klicka på kommunstyrelsen
så hittar du info den.
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation.4.b
bd1b101a585d704800068955.html
-Landstingens organisation, finansiering och uppgifter.
I So-boken eller kompendiet som du har fått finns det information om
landstinget. Vill du veta mer så kan du klicka på länken här nedanför. Då
kommer du till Västerbottensläns landstings hemsida . Härhittar du
information om hur landstinget är organiserat.
http://www.vll.se/default.aspx?id=1482&refid=1408
-Riksdagens organisation, uppgifter och ledare
I So-boken eller kompendiet som du har fått finns det information om Riksdagen. Vill
du veta mer så kan du klicka på länken här nedanför. Då kommer du till Riksdagens
hemsida . Härhittar du information om hur Riksdagen
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/
-Regeringens organisation, uppgifter och ledare
I So-boken eller kompendiet som du har fått finns det information om regeringen. Vill
du veta mer så kan du klicka på länken här nedanför. Då kommer du till regeringens
hemsida . Härhittar du information om hur regeringen.
http://www.regeringen.se/
Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper
och samhället i stort.
Ge exempel på:
Vad bestämmer individen?
Vad bestämmer kommunen?
Vad bestämmer Landstinget?
Vad bestämmer Riksdagen?
Vad bestämmer regeringen
Hur går val i Sverige till?
Här ska du beskriva vad du kan om hur valet går till.
Om du känner dig osäker kan du gå in på länken här nedanför..
http://www.val.se/lattlast/sa_fungerar_demokratin/index.html
-Jämföra hur olika individer, grupper och samhället i stort
påverkas av politiska beslut.
Fundera fram ett eget exempel på hur ett
kommunalt politiskt beslut i Umeå kan påverka
individer, grupper och hela Umeå. OBS!
Hundbajstunnan är redan använd som exempel.
Fundera fram ett eget exempel på hur ett
riksdagsbeslut i kan påverka individer, grupper
och hela Umeå.
Sveriges grundlagar
• -Vilka är grundlagarna och varför finns de till?
En författning beskriver hur ett land ska styras och vilka fri- och rättigheter du
har som medborgare. Sveriges författning består av fyra grundlagar:
regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och
successionsordningen.
Grundlagarna är samhällets spelregler. Här finns reglerna för vårt statsskick
och reglerna som garanterar våra mänskliga fri- och rättigheter.
Grundlagarna ska värna vår demokrati. De ska skydda den enskilde mot
övergrepp från statens sida. Grundlagarna ska också ge oss skydd mot
att myndigheter, samhället eller andra människor behandlar oss felaktigt.
Läs mer om grundlagarna på
http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3026

similar documents