Kkkkk Kåre Øygarden, avd.lege Fagdag Førde 11.nov

Report
•Beskrive JØH sitt tilbod
•Statistikk frå fyrste året
•Behandlingsplanar
•Suksessfaktorar
•Vegen vidare
KAD
 Keisarens nye klær ?
 Gjenoppståtte små lokalsjukehus ?
 Erfaring frå lokalsjukehus kontra SUS
 Pasienterfaringar, tel dei ?
 Er og må vera store lokale variasjonar.
JØH




Interkommunal, Sandnes-Gjesdal-Klepp-Time, 120 000 innb
12 senger, opna 1.okt 13.
Bemanning: leiar (spl), 15 sjukepleie-årsvark = 20 spl, lege 1,15 stilling
Vaktordning lege:
- eiga ordning med 14 legar ,FL/sjukeheimslegar. Fritatt ordin. LV
- kl 18-22 kvardagar, kl 10-22 laurd/sund/helgedag
- 3t fast/aktivt arbeid i avd. laurd/sund/helgedag
- JØH dekker beredskapen ( ca 1mill kr/år)
- vakta dekker alle 14 sjukeheimane innafor same tider
- tlf/utrykning honorert etter eigne takstar.
- JØH betaler ut til legen og fakturerer til alle sjukeheimane
Brukarundersøking ”Sjukeheimslegevakta” sept 14
 Resultat: svarprosent: 100 ( 14/14 sjukeheimar)
1
Problematisk å forhalde seg til 2 ulike
vaktsystem ? : 31% ja, 69% nei
 2 Responstid:
score 0,81
 3 Lett å få besøk:
score 0,93
 4 Legefagleg vurdering score 0,81
 5 Innlegging SUS
score 0,63
 6 Kvalitet
score 0,88
Støttefunksjonar/ IT
 EPJ : DIPS. E-resept
 Heit diskusjon i planfasen
 Gråsone juridisk. Eige prosjekt SUS/JØH.
 Ivaretar lege-/spl-/logistikk- dok. i eitt system
 I praksis felles journal med sjukehuset
 Felles lab-ark for FL, sjukehuset og JØH
 God epikrisefunksjon. El.adressering !?!!
 Råd til andre: etablering tar tid !! Prøvekøyr !!
 HVIKT gir brukarstøtte.
Navnelapp
”HUSKELAPPEN”
INNKOMST og UTSKRIVING: Jæren øyeblikkelig hjelp.
Målingene SKAL føres på kurven, da dette berre er ein huskelapp! 
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Velkommen og innskriving i DIPS.
Tildeling av rom og generell informasjon. Velkomstbrev.
Finn fram aktuell pasientperm. Lag navnelapper, kurver, innleggelsesskriv ol.
Skrives inn i JØH med navnelapp i den raude ”INN/UT” boka.
Kartleggings/innkomstnotat i DIPS.
Kopi av innleggelseskriv, kurve + 6-8 navnelapper legges i hylla til avd.lege.
Tek rutine-prøver og us. (+Urin på borsyre før antibiotika ved UVI)
Dato/kl:
Vekt:
Bt:
P: r/ur
EKG:
Resp:
Gluc: (kjent og ukjent)
Ved Gluc. >7: fastende
nesteGluc.dag
U-stix:
CRP:
Temp:
Evt:
INR: v/bruk av Marevan
*kapillær Hb:
*v/ Hb under 9, tas
venøs Hb:
v/infeksjon el.infeksjon?
WBC:
Neutrofile:
SAT O2:
Marevandosering FØR innlegging:
INR-målsetting: 2-3 el. 2,5-3,5. Siste INR-verdi:
……………………..…..
Dato: ……………..………
Dosering etter siste INR:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Tabelett
8) Tidlig melding PLO. Ring same dag som pasient legges inn. Dette gjeld pasient som
allereie er brukara av tjenester i kommunen.
9)Behandlingsplan på DIPS.
10)Evt. Klargjæring til visitt
11) A. Utskriving av pasient til institusjon/heimesjukepleie: Send med pasient
sjukepleiar-overflyttingsnotat/ samandrag frå DIPS. Kurver, utskrivingsnotat og resepter
frå utskrivande lege.
… …B. Utskriving av pasient til heimen: send med resepter og utskrivingsnotat. Epikrise
sendes til fastlegen
12)Skriv pasient ut frå DIPS+ kryss ut i den raude ”INN/UT”-boka.
Lab-prøver/kliniske parametre
Dato/kl:
Vekt:
Bt:
P: r/ur
EKG:
Resp:
Gluc: (kjent og ukjent)
Ved Gluc. >7: fastende
nesteGluc.dag
U-stix:
CRP:
*kapillær Hb:
*v/ Hb under 9, tas venøs Hb:
Temp:
Evt:
INR: v/bruk av Marevan
v/infeksjon el.infeksjon?
WBC:
Neutrofile:
SAT O2:
Støttefunksj,forts :
 Sendeprøver: SUS-lab, FL sin budbil, svar i DIPS
til kvelds. Avtale med annan budbil i helg.
 Røntgen: ”same tilgang til radiologiske tenester
som innlagte pasientar ved SUS”
 Oftast: rtg thorax,litt skjelett. Rtg-satellitt på
Sandnes
 CT caput el. UL abd :logistisk utfordrande
Aktivitet JØH 1.10.13-31.08.14





478 innleggingar, gj.snitt liggetid 4,1 døgn. 54% > 3d 25% >5d
48% belegg t.o.m juli, aug/sept/okt : 61%
Ca 1/3 innlagt frå FL-kontor, 2/3 frå LV
Ca 2/3 innlagt utanom vanleg arb.tid, 10 % innlagt på natt
51 % alder 80 +
22% alder 67 –
 Diagnosar: ca 40% Resp/Urinv. KOLS/NLVI desidert størst gruppe
 Stort spekter på øvrige 60% : eksempel
-fallskadar
- funksjonsfall hjå skrøpelege /demente (ofte u/Demens-diagn)
- hyperemesis grav.
- Mononukleose med beh for i.v.væsking
- Osteomyelit el Boreliose for i.v.a-biot-beh
 Ca 10% overflytta til SUS
 7 dødsfall
Behandlingsplanar
Bør gjelde dei vanlegaste problemstillingane , standardisert
start
 KOLS- forverring (med og utan infeksjon)
 NLVI
 ØUVI
 I.v.væskebeh (standard og intensivert)
 i.v. A-biotikabeh
 Kva er lettast :
 Å lage prosedyrer ?
 Å få målgruppa til å bruke dei ?
Suksessfaktorar
 God planlegging, lege /samf.medisinar tungt inne !
 Nok legeressurs, tilstades 365 d/år
 Erfarne sjukepleiarar (legev, sjukehus, geriatri, …..)
 Samhandling med
-Fastlegane
- Legevakt
- Sjukehuset
 Enkelt å legge inn
- lege-lege –kontakt best
-Krav om beh.plan frå innl lege ?
-Spl tilbyr standardisert beh.plan til innl.lege
Gode utskrivingar
 PLO-melding til HSP / Sjukeheim ved utskriving
 Rask og god (!?) el. epikrise til FL + Innl.lege
 El.adressering er eit eventyr !
 Epikr same dag el. neste virkedag . 96% innan 3d
 Utskrivingsnotat (papir) med pasienten
Vegen vidare
 Før og etter 1.jan 2016
 Krevande å vise seg levedyktig på 2-3år
 KAD må vise seg betre enn sjukehuset på kontinuitet,




breidde, pasient(pår)-medvirkning , rett
behandlingsintensitet.
KAD må vera like trygt som sjukehuset.
Pro: Pasienterfaringar, LV-erf, FL-erf ?
Mørke skyer: Høie held det han lova : fjernar
Komm.medfinansiering, einsidig (?) satsing på spes.helset,
fritt beh.valg, 2015- budsjettet: red tilskot til KAD.
Kva blir ”motoren” etter 1.jan 16 ?

similar documents