ไฟล์ปัจจุบัน

Report
ภาษา HTML
(HyperText Markup Language)
ภาษาหลักที่ใช้ ในการสร้ างเว็บเพจ (Web Page)
ภาษา HTML
• เป็ นภาษาหลักที่ใช้ ในการสร้ างเว็บเพ็จเขียนอยูใ่ นรูปของเอกสาร
ข้ อความ (Text Document)
• ภาษาที่เป็ น Static Language มีลกั ษณะของข้ อมูลคงที่สาหรับ
สร้ างข้ อมูลประเภทตัวอักษรและภาพ
• นามสกุลของไฟล์ HTML จะเป็ นไฟล์นามสกุล .htm หรื อ .html
• คาสัง่ ในภาษา HTML เรี ยกว่า แท็ก (Tag) จะเขียนอยูใ่ น
เครื่ องหมาย < และ > แท็กจะแบ่งได้ เป็ นสองกลุม่ คือ แท็กแบบเปิ ด
และแท็กแบบปิ ด
โครงสร้ างหลัก
• รูปแบบมาตรฐานในการสร้ างเว็บเพจประกอบด้ วยคาสัง่ หลักอยู่ 4 คาสัง่
ดังนี ้
• <HTML> .... </HTML> เป็ นคาสัง่ ที่ทาหน้ าที่บอกจุดเริ่ มต้ นและ
จุดสิ ้นสุดของเว็บเพจ
• <HEAD> .... </HEAD> เป็ นคาสัง่ ในส่วนของการกาหนดส่วนหัว
เรื่ องของเว็บเพจ โดยในคาสัง่ HEAD จะมีคาสัง่ <TITLE> ....
</TITLE> อยูด่ ้ วย ซึง่ ทาหน้ าที่กาหนดข้ อความที่แสดงบน Title Bar
โดยสามารถกาหนดความยาวของข้ อความได้ 64 ตัวอักษร
• <BODY> .... </BODY> เป็ นคาสัง่ ในส่วนเนื ้อหาของเว็บเพจ
ทังหมด
้
รูปแบบการเขียน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Title Bar </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
.
.
.
.
</BODY>
</HTML>
คาสั่ งเริ่มต้ น
รู ปแบบ
<HTML>.....</HTML>
คำสัง่ <HTML> เป็ นคำสัง่ เริ่ มต้นในกำร
เขียนโปรแกรม และ </HTML> เป็ นคำสัง่
จุดสิ้ นสุ ดโปรแกรมเหมือนคำสัง่ Beign และ End ใน
ภำษำ Pascal
ส่ วนหัว
รู ปแบบ <HEAD>.....</HEAD>
ใช้ กาหนดข้ อความ ในส่วนที่เป็ น ชื่อเรื่ อง
ภายในคาสัง่ นี ้ จะมีคาสัง่ ย่อย อีกหนึง่ คาสัง่
คือ <TITLE>
กาหนดข้ อความในไตเติลบาร์
รู ปแบบ <TITLE>.....</TITLE>
ตัวอย่ าง
<TITLE> บทเรี ยน HTML </TITLE>
เป็ นส่วนแสดงชื่อของเอกสาร จะปรากฎ ขณะที่ไฟล์ HTML
ทางานอยู่ ข้ อความ ที่กาหนด ในส่วนนี ้ จะไม่ถกู นาไปแสดง ผลของ
เว็บเบราเซอร์ แต่จะปรากฎในส่วนของไตเติบาร์ (Title bar) ที่เป็ น
ชื่อของวินโดว์ข้างบนไม่ควรให้ ยา เกินไป เพียงให้ ร้ ูวา่ เว็บเพจที่กาลัง
ใช้ งานอยูเ่ กี่ยวข้ องกับอะไร
ส่ วนของเนือ้ หา
รู ปแบบ <BODY>.....</BODY>
ส่วนเนื ้อหาของโปรแกรมจะเริ่ มต้ น
ด้ วย คาสัง่ <BODY> และจบลงด้ วย
</BODY> ภายในคาสัง่ นี ้ คือ ส่ วนที่จะ
แสดงทางจอภาพ
การกาหนด
รูปแบบของตัวอักษร
คาสั่ งในการกาหนดหัวเรื่อง (Headding)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
<H1> .... </H1>
<H2> .... </H2>
<H3> .... </H3>
<H4> .... </H4>
<H5> .... </H5>
<H6> .... </H6>
ตัวอย่ างการปรั บขนาดอักษร ……………………
<HTML>
<HEAD><TITLE> Heading </TITLE></HEAD>
<BODY>
<H1> Heading Levle 1 </H1>
<H2> Heading Levle 2 </H2>
<H3> Heading Levle 3 </H3>
<H4> Heading Levle 4 </H4>
<H5> Heading Levle 5 </H5>
<H6> Heading Levle 6 </H6>
</BODY></html>
การกาหนดหัวเรื่อง
รู ปแบบ <Hx>ข้ อความ</Hx>
ตัวอย่ าง <H1>หัวข้ อใหญ่ สุด</H1>
ในการกาหนดขนาดให้ หวั เรื่ องนันมี
้ การกาหนด ไว้ 6
ระดับตังแต่
้ 1 - 6 โดย x แทนตัวเลขแต่ละลาดับโดย
H1 มีขนาดใหญ่ที่สดุ H6 เล็กที่สดุ เมื่อต้ องการใช้ หวั
เรื่ องที่มีขนาดตัวอักษรเท่าใดเขียนอยูร่ ะหว่าง
<Hx>....</Hx>
การกาหนดขนาดตัวอักษร
รู ปแบบ <FONT SIZE=x>ข้ อความ</FONT>
ตัวอย่ าง
<FONT SIZE=2>bcoms.net</FONT>
เราสามารถกาหนดขนาดของตัวอักษรให้ แตกต่างกัน
ได้ ภายในบรรทัดเดียวกัน โดยเราใช้ <FONT
SIZE=value> มากาหนด โดยที่ value เป็ นตัวเลข
แสดงขนาด ตัวอักษร 7 ขนาด ตัวเลขยิ่งมาก ยิ่งมีขนาด
ใหญ่ ตังแต่
้ -7 ไปจนถึง +7
คาสั่ งในการกาหนดลักษณะตัวอักษร (Style)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
การกาหนดตัวอักษรตัวหนา ใช้ แท็ก <B>
การกาหนดตัวอักษรตัวเอียง ใช้ แท็ก <I>
การกาหนดขีดเส้ นใต้ ตวั อักษร ใช้ แท็ก <U>
การกาหนดตัวอักษรตัวพิมพ์ดีด ใช้ แท็ก <TT>
การกาหนดขีดเส้ นพาดทับกลางตัวอักษร ใช้ แท็ก <S>
การกาหนดตัวอักษรตัวห้ อย ใช้ แท็ก <SUB>
การกาหนดตัวอักษรตัวยก ใช้ แท็ก <SUP>
การกาหนดตัวอักษรตัวโต ใช้ แท็ก <BIG>
การกาหนดตัวอักษรตัวเล็ก ใช้ แท็ก <SMALL>
คำสัง่ ปรับแต่งตัวหนังสื อ
อธิบายคาสั่ ง
โค้ ด
ตัวอย่ างการใช้ โค้ ด
ผลของโค้ ด
ทำให้เป็ นตัวหนำ
B
<B>หนำ</B>
หนา
ทำให้เป็ นตัวเอียง
I
<I>เอียง</I>
เอียง
ทำกำรขีดเส้นใต้
U
<U>ขีดเส้นใต้</U>
ขีดเส้นใต้
• ตัวหนา คือ "b" หรื อจะใช้ "B" ก็ได้ ครับ และใช้ สองคาสัง่ พร้ อมกันได้
• <B><U>หนาและขีดเส้ นใต้ </U></B> จะได้ หนาและขีดเส้ นใต้
อักษรตัวหนา (Bold)
รูปแบบ <B>ข้ อความ</B>
ตัวอย่ าง <B>bcoms.net</B>
จะทาให้ ข้อความที่อยูใ่ น <B>....</B> มี
ความหนาเกิดขึ ้น เช่น bcoms.net
อักษรตัวเอน (Itatic)
รูปแบบ <I>ข้ อความ</I>
ตัวอย่ าง <I>bcoms.net</I>
ทาให้ ข้อความที่อยูใ่ น <I>....</I> เกิดเป็ น
ตัวเอนขึ ้น เช่น bcoms.net
ตัวขีดเส้ นใต้ (Underline)
รูปแบบ <U>ข้ อความ</U>
ตัวอย่ าง <U>bcoms.net</U>
ทาให้ ข้อความที่อยูใ่ น <U>.....<U> มี
เส้ นขีดอยูใ่ ต้ ตวั อักษรเกิดขึ ้น เช่น
bcoms.net
ตัวอักษรมีขนาดคงที่ (Typewriter text)
รูปแบบ <TT>ข้ อมความ</TT>
ตัวอย่ าง <TT>bcoms.net</TT>
ทาให้ ข้อความ ที่อยู่ใน <TT>.....</TT>
มีลกั ษณะเป็ น fixed space เกิดขึ ้น เช่น
bcoms.net
แบบตัวอักษร (FONT)
รูปแบบ <FONT FACE="font name>ข้ อความ </FONT>
ตัวอย่ าง
<FONT FACE="AngsanaUPC">bcoms.net
</FONT>
Font name เป็ นชื่อของ Font ที่เราต้ องการให้ เป็ น เช่น
<FONT FACE="AngsanaUPC"> bcoms.net</FONT>
การกาหนดขนาด Font ทั้งเอกสาร
รูปแบบ
ตัวอย่ าง
<Basefont size="X">
<Basefont size=3>
เป็ นการกาหนดขนาดของตัวอักษรในโฮมเพจให้ มี
ขนาด เท่ากันทังเอกสาร
้
เพื่อสะดวกเราจะได้ ไม่ต้อง
กาหนดบ่อย ๆ ปกติแล้ วจะกาหนดขนาดเป็ น 3 โดยไม่
ต้ องมีตัวปิ ดเหมือนคาสัง่ อื่น ๆ (X แทนตัวเลข)
การกาหนดกึง่ กลางหน้ าเว็บเพจ
รู ปแบบ <CENTER>ข้ อความ</CENTER>
ตัวอย่ าง
<CENTER>คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
</CENTER>
คาว่า คอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น จะอยู่ตรงกึ่งกลาง
หน้ าเว็บพอดี
การกาหนดสี
ชื่อมาตรฐาน
ตัวเลขฐาน 16 ในระบบสี #RRGGBB
สีท่ ปี รากฏบนจอภาพ
Black
#000000
สีดา
Blue
#0000FF
สีนา้ เงินเข้ ม
Cyan
#00FFFF
สีคราม
Darkgray
#A9A9A9
สีเทาเข้ ม
Gray
#808080
สีเทา
Green
#008000
สีเขียว
Lightgray
#D3D3D3
สีเทาอ่ อน
Magenta
#FF00FF
สีม่วงอ่ อน
Orange
#FFA500
สีส้ม
Pink
#FFC0CB
สีชมพู
Red
#FF0000
สีแดง
White
#FFFFFF
สีขาว
Yellow
#FFFF00
สีเหลือง
สีท่ ไี ด้
การกาหนดสี ตัวอักษร
รู ปแบบ <FONT COLOR=“สี”>ข้ อความ
</FONT>
ตัวอย่ าง <FONT COLOR=“BLUE”>
คอมพิวเตอร์ </FONT>
ผลลัพธ์ คือ คาว่า “ คอมพิวเตอร์ ” จะแสดง
เป็ นสีน ้าเงิน
การกาหนดสี พนื้ หลังให้ หน้ าเว็บเพจ
รู ปแบบ
<BODY BGCOLOR=“สี”>
ตัวอย่ าง
<BODY BGCOLOR=“YELLOW”>
กาหนดสีพื ้นหลังจากชื่อสีมาตรฐาน
ผลลัพธ์ คือ พื ้นหน้ าเว็บจะกลายเป็ นสีเหลือง
----------------------------------------นอกจากนีย้ ังกาหนดสีพื ้นหลังจากเลขฐาน 16
คำสัง่ ที่ไม่ตอ้ งใช้คำสัง่ ปิ ด
• เช่น
– คาสัง่ ขึ ้นบรรทัดใหม่ (Line Break) <BR>
– คาสัง่ สร้ างเส้ นในแนวนอนของหน้ าจอ <HR>
ตัวอย่ าง ……………………
• <HTML>
• <HEAD><TITLE> Break Rule </TITLE></HEAD>
• <BODY>
•
Microsoft ถูกตัดสินโดยศาลสหรัฐแล้ ว<BR>
•
โดยศาลสัง่ ให้ Microsoft แยกบริ ษัทออกเป็ นบริ ษัทย่อย ๆ <HR>
• </BODY>
• </HTML>
การขีดเส้ นคัน่
รูปแบบ
<HR WIDTH=“ความยาวของเส้ น”>
<HR SIZE=“ขนาดของเส้ น”>
<HR COLOR=“สีของเส้ น”>
<HR Align = "ตาแหน่งการจัดวาง" >
ตัวอย่ าง
<HR WIDTH=“250”SIZE=“10”
COLOR=“RED”>
ชนิดของรู ปภาพ
การแทรกภาพบนเว็บเพจ
1. Graphics Interchange Format (GIF) เป็ นภาพที่มีการบีบอัดข้ อมูล
ภาพจึงมีขนาดเล็ก แต่สีที่รูปภาพในแบบ GIF นันสามารถแสดงผลได้
้
เพียง 256 สี จึง
เหมาะกับภาพในลักษณะภาพวาด
2. Joint Photographic Experts Group (JPEG หรื อ JPG) เป็ น
รูปภาพที่ถกู บีบอัดข้ อมูลไว้ ซึง่ คุณภาพของภาพที่ได้ จะมีคณ
ุ ภาพลดลงตามขนาดที่บีบ
อัดข้ อมูล แต่ไม่จากัดจานวนสี ไฟล์ภาพแบบ JPEG เหมาะสาหรับภาพในลักษณะ
ภาพถ่าย
การแทรกรู ปภาพให้ หน้ าเว็บเพจ
รูปแบบ
<IMG SRC=“ชื่อรูปภาพ”></IMG>
ตัวอย่ าง
<IMG SRC=“PIC01.JPG”></IMG>
ผลลัพธ์ คือ พื ้นหน้ าเว็บจะกลายเป็ นสี
เหลือง
การใสร่ ป
ู ภาพ
• ระบุด้วย Tag img <img scr=“x”> โดยที่ x คือไฟล์ รูปภาพที่ต้องการแสดง เช่ น
<img scr=“logo.jpg”>
• หากไฟล์ รูปภาพไม่ ได้ เก็บไว้ ท่ ี path (ตาแหน่ ง)เดียวกับเอกสาร html จะต้ องระบุ path ของรูปภาพ
ไว้ หน้ าไฟล์ ด้วย เช่ น
<img scr= “http://www.macare.net/images/logo.jpg”>
ตัวอย่ าง ……………………
<html>
<head><title>Font</title></head>
<body> Google Banner <br>
<img src=“http://www.macare.net/images/logo.jpg ">
</body>
</html>
คาสั่ งในการสร้ างตาราง (Table)
•
•
•
•
Tag
คาอธิบาย
<TABLE> ... </TABLE> คาสัง่ ในการสร้ างตาราง
<CAPTION> ... </CAPTION> คาสัง่ ในการกาหนดข้ อความกากับ
ตาราง
• <TR> ... </TR> คาสัง่ ในการกาหนดแถวของตาราง 1 แถว
• <TH> ... </TH> คาสัง่ ในการกาหนดส่วนหัวของตารางแถวแรก
• <TD> ... </TD> คาสัง่ ในการกาหนดส่วนของข้ อมูลในแถว หรื อทาคอลัมน์
โครงสร้ำงของคำสัง่ ในกำรสร้ำงตำรำง
• <TABLE>
<CAPTION> ข้ อความกากับตาราง </CAPTION>
<TR>
<TH> ข้ อความส่วนหัว </TH>
....................
....................
</TR>
<TR>
<TD> ข้ อความส่วนของข้ อมูล </TD>
........................
........................
</TR>
<TR>
<TD> ข้ อความส่วนของข้ อมูล </TD>
........................
........................
</TR>
........................
........................
........................
• </TABLE>
การเชื่อมโยงเว็บเพจ (Link)
• การสร้ างจุดเชื่อมโยงข้ อความ (Text Link)
• ในการเชื่อมโยงเวบเพจเราจะใช้ แท็ก <A> โดยการกาหนดข้ อความในเอกสาร
HTML เป็ นจุดเชื่อมโยง โดยมีรูปแบบดังนี ้
• <A HREF = "URL"> ข้ อความ </A>
• เช่ น
<A HREF="http://www.ru.ac.th/">มหาวิทยาลัยรามคาแหง</A><BR>
<A HREF="http://www.cu.ac.th/">จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</A><BR>
<A HREF="http://www.tu.ac.th/">มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ </A><BR>
การสร้ างจุดเชื่อมโยงกับรูปภาพ (Graphic Link)
• เป็ นการกาหนดให้ รูปภาพเป็ นจุดเชื่อมโยง โดยมีรูปแบบดังนี ้
• <A HREF = "URL"><IMG SRC = "ชื่อไฟล์ "></A>
• เช่น
• <A HREF="http://www.thairath.com/">
<IMG SRC="thairath.gif" BORDER="0">
</A>

similar documents