Lejuplādēt

Report
Priekšlikumi investīciju piesaistei ilgtspējīgas
tautsaimniecības struktūras un darba vietu
veidošanai Latvijā
SAK AUGSTA LĪMEŅA GRUPA
INVESTĪCIJU PIESAISTEI
Rīga, 2012
Viesturs Tamužs, ALG grupas loceklis
 AS “Eko Investors” padomes priekšsēdētājs, uzņēmuma dibinātājs
 «Eco Baltia» grupa (Latvijas Zaļais punkts, Eko Rīga,
Jumis, Eko Kurzeme, Jūrmalas ATU,Kurzemes Ainava) dibinātājs
 Latvijas Riska Kapitāla Asociācijas valdes priekšsēdētājs, dibinātājs
 Publiskās-Privātās Partnerības Asociācijas biedrs, dibinātājs
2
DARBA METODES
Reģionālie semināri un diskusijas
Intervijas ar nozaru pārstāvjiem, uzņēmējiem
Kvantitatīvā aptauja
Statistisko datu analīze
Ārvalstu pieredzes un gadījumu analīze
Investīciju piedāvājumu novērtējums
Pilotmodeļa izveide investīciju piesaistei Latvijas
lielajās pilsētās
• 3 reģionālās diskusijas
Daugavpilī, Ventspilī, Rīgā
• 300 dalībnieki
•Investīciju piedāvājumu
sadalījums pa reģioniem,
nozarēm
•Latvijas situācija vērtēta
:pēc NACE klasifikācijas,
pēc teritorijas – Latvijas
lielajās pilsētās
•40 privātie, 30 publiskie
investīciju piedāvājumi
• Latvijas lielo pilsētu
potenciāls
• Speciālo Ekonomisko
Zonu loma
3
NOVĒROJUMI (I)
Ķīmiskā
rūpniecība un
farmācija
Mežrūpniecība,
kokapstrāde
Metālapstrāde,
mašīnbūve
Dabas resursu
ieguve
IZVĒRTĒTĀS
NOZARES
Vieglā rūpniecība
Poligrāfija un
dizains
Enerģētika
Lauksaimniecība
un pārtikas
ražošana
IT, IKT
Izglītība un
zinātne
Tūrisms un
rekreācija,
kultūra
Tranzīts,
loģistika, ostu
pārvaldība
4
NOVĒROJUMI (II)
Valmiera
Ventspils
Rīga
Jūrmala
Liepāja
Latvijas lielās
pilsētas
Jelgava
Rēzekne
Jēkabpils
Daugavpils
Augstākās
izglītības
iestādes (AII)
Kultūras
infrastruktūra
5
Iesaistītās puses
MK Lielo un
stratēģiski
nozīmīgo
investīciju
projektu
koordinācijas
padome
FICIL
Uzņēmēji
Nozaru
asociācijas
Iesaistītās
puses
Pašvaldību
pārstāvji
Valsts
pārvaldes
pārstāvji
Diplomātiskais
korpuss
Masu mediji
Izglītības un
zinātnes
institūcijas
6
SECINĀJUMI
Investīciju piesaistes kvalitatīvs novērtējums
STIPRĀS PUSES
Latvijas ģeogrāfiskais novietojums, politiskā,
ekonomiskā stabilitāte, infrastruktūra;
Cilvēkresursu, darba, materiālu, produktu,
piegādes kvalitāte;
 Kultūras notikumi – viena no Latvijas
unikālajām priekšrocībām.
IESPĒJAS
Produktivitātes palielināšana;
Izpētes un inovāciju bāzes nostiprināšana,
eksakto programmu īpatsvara palielināšana;
Augstākās izglītības institūciju un
arodizglītības reformas īstenošana;
Lielo Latvijas pilsētas kā virzītājs investīciju
piesaistei ražošanas uzņēmumos;
Speciālo Ekonomisko zonu potenciāls.
VĀJĀS PUSES
Vienotas vīzijas trūkums par valsts izaugsmi,
nepieciešamajām investīcijām;
Vāji attīstīts valsts tēls pasaulē;
Zema ierēdņu kompetence darbā ar ārvalstu
investoriem;
Neproduktīva augstākās izglītības
reorganizācija;
Investīciju piesaistes sistēmas konkurence ar
privātajām investīcijām.
DRAUDI
Vienota infrastruktūras novērtējuma un tās
attīstības plāna trūkums
 Zemas uzņēmēju un ierēdņu ambīcijas
Līderisma trūkums nozarēs
 Ekonomikas nestabilitāte, kas ietekmē vidēja
termiņa prognožu kvalitāti
Atšķirīgās spējas īstenot investīciju
piedāvājums reģionu, nozaru griezumā
7
REKOMENDĀCIJAS
SASNIEDZAMO
REZULTĀTU
IZSTRĀDE
INVESTĪCIJU
PIESAISTES
GATAVĪBAS
INDEKSS
CILVĒKRESURSU
PIEEJAMĪBA,
KOMPETENCES
UN ATTĪSTĪBA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VIDES
SAKĀRTOŠANA
KLASTERU
MODEĻU
IZSTRĀDE
aprēķināt Latvijas valsts kopējos aktīvus, lai noteiktu valsts saimniecības bilanci
samazināt valsts atbalstu produktu ar zemu pievienoto vērtību eksportu
noteikt augstākās izglītības iestādēm mērāmus rezultātus sadarbībai ar industrijām un produktu ar
augstu pievienoto vērtību radīšanu
REKOMENDĀCIJAS
SASNIEDZAMO
REZULTĀTU
IZSTRĀDE
INVESTĪCIJU
PIESAISTES
GATAVĪBAS
INDEKSS
CILVĒKRESURSU
PIEEJAMĪBA,
KOMPETENCES
UN ATTĪSTĪBA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VIDES
SAKĀRTOŠANA
KLASTERU
MODEĻU
IZSTRĀDE
 izveidot teritorijas, nozaru, nacionālā līmeņa investīciju gatavības indeksa izvērtēšanas sistēma
Izstrādāt vienotu industriālo teritoriju un zonu karti un nodrošināt tās pieejamību visām investīciju
piesaistē atbildīgajām institūcijām
nodrošināt visām institūcijām (t.sk. finanšu) vienotu autorizētu pieeju investīciju vadības informācijas
sistēmai;
REKOMENDĀCIJAS
SASNIEDZAMO
REZULTĀTU
IZSTRĀDE
INVESTĪCIJU
PIESAISTES
GATAVĪBAS
INDEKSS
CILVĒKRESURSU
PIEEJAMĪBA,
KOMPETENCES
UN ATTĪSTĪBA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VIDES
SAKĀRTOŠANA
KLASTERU
MODEĻU
IZSTRĀDE
 profesionālās izglītības reformu pabeigt un pilnā apjomā ieviest 2013.gada laikā
 veikt plašu apmācības projektu gan ierēdņiem gan privātajiem uzņēmējiem par investīciju
piesaistes mehānismiem, investoru uzvedības modeļiem, modernu uzņēmējdarbības vadību
 augstākās izglītības programmās iekļaut kursu par materiālmācības pamatiem, jo tā ir zināšanu
bāze, lai rastos jauni starpnozaru produkti un nozares
REKOMENDĀCIJAS
SASNIEDZAMO
REZULTĀTU
IZSTRĀDE
INVESTĪCIJU
PIESAISTES
GATAVĪBAS
INDEKSS
CILVĒKRESURSU
PIEEJAMĪBA,
KOMPETENCES
UN ATTĪSTĪBA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VIDES
SAKĀRTOŠANA
KLASTERU
MODEĻU
IZSTRĀDE
izvērtēt PPP līdzšinējos rezultātus un iemeslus, kuru dēļ Latvijā šī iniciatīva nav tikusi īstenota
pietiekami veiksmīgi, PPP atjaunošana, paaugstinot investoru un pašvaldību savstarpēji uzticamību
precizēt UIN atvieglojumu lielajiem investīciju projektiem, samazinot investīciju apjoma slieksni un
paplašinot atbalstāmā aktivitātes, īpaši starpnozaru attīstību veicināšanai (piemēram, tehniskā
tekstila jomā)
novērst diskriminējoša situācija attiecībā uz PVN normu piemērošanu SEZ strādājošam
uzņēmumam, kas ražo eksportam
REKOMENDĀCIJAS
SASNIEDZAMO
REZULTĀTU
IZSTRĀDE
INVESTĪCIJU
PIESAISTES
GATAVĪBAS
INDEKSS
CILVĒKRESURSU
PIEEJAMĪBA,
KOMPETENCES
UN ATTĪSTĪBA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VIDES
SAKĀRTOŠANA
KLASTERU
MODEĻU
IZSTRĀDE
 sniegt atbalstu industriālo pieslēgumu un teritoriju attīstībai, nākamajā ES fondu plānošanas
periodā izveidot speciālu ES fondu programmu pašvaldībām
 nodrošināt mākslīgu projektu (piedāvājuma) konstruēšana, ideju radīšana un attīstības modeļu
piedāvāšana investoram
 aprobēt, pilnveidot modeli un attīstīt klasterus pilnas ķēdes ražošanas un jaunu produktu grupu
ar augstāku pievienoto vērtību attīstībai pilsētās
REKOMENDĀCIJAS:
Klasteru attīstība pilsētās
Pilnas ķēdes ražošana
Jaunu nozaru veidošana
FINANŠU
PAKALPOJUMI
TRANZĪTS
LOĢISTIKA
CITAS
ATBALSTA
FUNKCIJAS
UZŅĒMUMS D:
PRODUKTA
TIRGVEDĪBA
“ENKURUZŅĒMUMS”/
PRODUKTS
UZŅĒMUMS B:
RAŽOŠANAS
RESURSU
ASTRĀDE /
IZEJMATERIĀLI
UZŅĒMUMS A:
RAŽOŠANAS
RESURSU IEGUVE
AUDITA
PAKALPOJUMI
JURIDISKIE
PAKALPOJUMI
FINANŠU
PAKALPOJUMI
JURIDISKIE
PAKALPOJUMI
AUDITA
PAKALPOJUMI
CITI
PAKALPOJUMI
UZŅĒMUMS
A
UZŅĒMUMS
C
UZŅĒMUMS
B
INDUSTRIJA X
LOĢISTIKA
TRANZĪTS
CITAS ATBALSTA
FUNKCIJAS
Klasteru veidošanas piemērs – Rēzekne 2010 un 2019
Lielākie uzņēmumi
(pēc apgrozījuma , 2010)
Lielākie uzņēmumi
(pēc apgrozījuma , 2019*)
Ražošana
Ražošana
20%
70%
10%
Citi
Loģistika
49%
43%
Loģistika
Citi
8%
Pēc 7 gadiem - 5 jauni uzņēmumi = 60 M LVL apgrozījums gadā
Avots: Lursoft (2012)
Rēzeknes SEZ mājaslapa (www.rsez.lv)
14
Investīciju piemērs Rēzeknē «Baltiks East»
PILNAS ĶĒDES RAŽOŠANAS PIEMĒRS
Audzēšana
Pirmapstrāde
SIA
«Baltiks East»
Linu stiebru audzēšana
gan pašu spēkiem, gan
iesaistot vietējos
zemniekus
Pirmapstrādes rūpnīca
stiebru pārstrādei
šķiedrā
INVESTĪCIJU SADALĪJUMS
Kopīgās investīcijas:
16.5 milj. LVL
Pašu ieguldījums:
30% (min)
Bankas aizņēmums:
70% (max)
“Baltiks East” –
“šķiedras uzpircējs, kas
tālāk ražo gala
produktu eksportam
15
Kā paātrināt Latvijas attīstību?
IZAICINĀJUMI
RISINĀJUMI
NEPIETIEKAMA
INFRASTRUKTŪRA
Industriālo zonu attīstība
lielajās pilsētās kā ES fondu
prioritāte
PAŠU KAPITĀLA
NEPIETIEKAMĪBA
Privātā sektora pārvaldīts
finanšu mehānisms
uzņēmumu pašu kapitāla
palielināšanai
KOMPETENČU UN
AMBĪCIJU TRŪKUMS
Zināšanas un palīdzība, ko
sniedz profesionāļi investīciju
piesaistes jomā
16
Paldies par uzmanību!
Viesturs Tamužs
+371 6784 3796
[email protected]
AS Eko Investors
Dārza iela 2,
Rīga, LV-1007
www.ekoinvestors.lv
17

similar documents