Dienstverlening met leveren van goederen via vast leidingen

Report
Betrouwbaarheidstypologie
Dienstverleningsbedrijven die
goederen leveren via vaste leidingen
Belangrijkste aanknopingspunten voor
betrouwbaarheid
• geautoriseerde tarieven voor vast recht en
variabel per verbruikseenheid
• aansluitplan
• functiescheiding tussen klantcontact, meter
plaatsen en opnemen, magazijn en administratie
• beginvoorraad meters + inkopen – eindvoorraad
= geplaatste meters = nieuwe aansluitingen +
reparatie
• ijken van meters
• inventarisatie voorraad meters en meterstanden
Toepassingsvraag 1
• Welke eisen zijn er aan een verbruiksmeter te
stellen voordat deze als betrouwbaar
beschouwd kan worden?
Kenmerkende
betrouwbaarheidsrisico’s
• volledige registratie aantal aansluitingen
• juistheid lekverliezen
• Oninbaarheid debiteuren
Preventieve IC maatregelen
1.1 Begroting, normen, tarieven
1.2.Controletechnische functiescheiding
1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen
1.4 Belangrijke periodieke managementinformatie
in relatie tot begroting en vorige periode
1.5 Essentiële bestanden
Begroting, normen en tarieven
7
1.1 Begroting, normen, tarieven
•
•
•
•
•
•
Aansluitplan
investeringsbegroting,
onderhoudsbegroting,
inkoop- cq. productiebegroting,
toegestane lekverliezen
vastrecht en variabele tarieven
Toepassingsvraag 2
• Wat is de waarde van het aansluitplan en wie
zou dit moeten bijhouden?
9
1.2 CT functiescheiding
•
•
•
•
•
afsluiten contracten (verkoop, beschikkend)
meterplaatsen (uitvoerend)
metermagazijn (bewarend)
meter opnemen bij klant (uitvoerend)
administratie (registrerend en controlerend).
1.3 Procedures, wet- en regelgeving,
richtlijnen
• bijwerken standenregister voor vastrecht
• drinkwaterregelgeving
Managementinformatie
12
1.4 Belangrijke managementinformatie
•
Exploitatie:
Omzet
Waterverbruik
Energiekosten
Afschrijving leidingnet
Brutomarge
Salariskosten
Onderhoud leidingennet
Overige kosten
Netto marge
•
•
•
•
Investeringen leidingnet
Mutatie aansluitingen
Oninbaarheid debiteuren
Overig mutatie contracten en lekverliezen
Toepassingsvraag 3
• Hoe zou je bij benadering de omvang van de
lekverliezen kunnen bepalen?
14
Gegevens in bestanden  Informatie
15
1.5 Essentiële bestanden
•
•
•
•
aansluitingenbestand
contractenbestand
voorraadbestand meters
klantenbestand
Toepassingsvraag 4
• Welke gegevens zijn er in het klantenbestand
opgenomen?
17
Repressieve IC-maatregelen
2.1 Cijferanalyse
2.2 Verbandscontroles
2.3 Detailcontroles
2.4 Waarneming ter plaatse
18
Cijferanalyse
19
2.1 Cijferanalyse
• Ingekochte versus verkochte hoeveelheden en
analyse lekverliezen
• Controle op plausibiliteit van verbruiksopgave
door klanten
• Begrote opbrengsten versus werkelijke
opbrengsten
Verbandscontroles
21
2.2 Verbandscontroles
• vastrecht volgens standenregister = gefactureerd
vastrecht
• (eindstand meters – beginstandmeters) X tarief =
gefactureerde variabele opbrengsten
• waterverbruik X verkooptarief = variabele opbrengsten
• opbrengst vastrecht + opbrengst Variabel = opboeking
debiteuren
• afboeking debiteuren = ingang bank
• beginvoorraad meters + inkopen – eindvoorraad
meters = geplaatste meters = opboeking
aansluitingenbestand
2.3 Detailcontroles
• controle op juistheid van de gehanteerde
inkoopprijzen en op het gehanteerde vast
recht en variabele tarieven
• analyse: werkelijke kwaliteit drinkwater versus
vereist volgens drinkwaterregelgeving
Waarneming ter plaatse
24
2.4 Waarneming ter plaatse
• inventarisatie meters
• controle op opnemen standen door klanten
• rechtmatig gebruik meters
Toepassingsvraag 5
• Stel dat een drinkwatermaatschappij niet de
kosten wil maken om jaarlijks voor alle
aansluitingen de meterstanden te laten
opnemen. Op welke wijze zou de
maatschappij de meterstanden dan kunnen
laten opnemen?
26
Phoneboy
Phoneboy is een organisatie die zich bezighoudt
met mobiele telefonie. Via een landelijk netwerk
van belwinkels en via internet kunnen klanten
zich aanmelden als abonnee. De organisatie kent
onder meer de volgende afdelingen:
• Marketing
• Klantcontact
• Technische dienst verantwoordelijk voor onder
andere laten aanmaken van Sim kaarten
• Helpdesk
• Debiteurenbeheer
• Financiële administratie
• De abonnementen verschillen sterk qua voorwaarden en
tarifering. Over het algemeen geldt dat de prijs per
belminuut afneemt naarmate een klant zich verplicht tot
het betalen van een hoger bedrag per maand. Indien
klanten meer bellen dan overeengekomen worden zij
gefactureerd tegen een vooraf bepaald variabel tarief per
bel minuut. De zogenaamde gold abonnees kunnen voor 30
euro per maand onbeperkt bellen. Om de beldiensten te
activeren moet de klant de ontvangen Sim-kaart in zijn
toestel plaatsen.
• phoneboy maakt gebruik van de landelijke GSM netwerken.
Klanten kunnen met klachten over bereik en overige vragen
terecht bij de helpdesk. Op basis van het gebruik van deze
netwerken door de Phoneboy abonnees krijgt Phoneboy
maandelijks de werkelijke gesprekskosten gefactureerd.
Deze gesprekskosten worden door Phoneboy
doorgefactureerd naar de abonneehouders tegen een tarief
dat afhankelijk is van het afgesloten abonnement. Het
aantal klanten dat achterstallig is met betalingen is relatief
hoog.
Te hoge rekening?
Toepassingsvraag 6
• Welke risico’s kun je onderscheiden ten
aanzien van de door phoneboy verantwoorde
opbrengsten?
32
Toepassingsvraag 7
• Hoe zou het stelsel van begrotingen er uit
kunnen zien?
33
Toepassingsvraag 8
• Welke general controls vind je bijzonder
belangrijk?
34
Toepassingsvraag 9
• Welke informatie zou de directie van
phoneboy maandelijks willen ontvangen?
35
Toepassingsvraag 10
• Hoe zou je in het algemeen de volledigheid
van de opbrengsten bij dit bedrijf kunnen
waarborgen en welke goederen beweging
speelt daarbij nog een rol?
36
Toepassingsvraag 11
• Uit een cijferanalyse blijkt dat het door gold
abonnees gebelde aantal minuten zeer sterk is
toegenomen terwijl het aantal gold abonnees
gelijk is gebleven. Wat zou hier allemaal aan
de hand kunnen zijn?
37
Toepassingsvraag 12
• Hoe kunnen de kosten van de netwerk
providers beheerst worden?
38

similar documents