PowerPoint Sunusu

Report
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
Paul Weide
Ekip Lideri
“ÖĞRETME ≠ ÖĞRENME”
Zorla güzellik olmaz
Slide M&E
1.
2.
3.
Giriş
• Hayat Boyu Öğrenmenin : 3 PARADIGMA
• Hayat Boyu Öğrenmenin geliştirilmesinden kim faydalanacak?
Proje özeti
1. Genel Bilgiler
2. Hedef ve Amaç
3. Coğrafi Kapsam
İllerde HBÖ Faaliyetleri
1. HBÖ Birimi kurulması
2. Eylem Planlarının Geliştirilmesi
3. Kapasite Oluşturma
1
2
3
Giriş
Hayat Boyu Öğrenmenin geliştirilmesinden kimler faydalanmalı?
1. Bireyler
2. Sivil Toplum
3. Türkiye Ekonomisi
Proje özeti : 1) Bilgiler
•
•
•
Başlangıç tarihi
: 26 Mayıs 2011
Süre
: 24 ay
Sözleşme miktarı : 15.000.000 Avro
•
Konsorsiyum
: Cambridge Education liderliğinde
WYG Türkiye/LSN/
WYG International/
Project Group ortaklığı
İhtiyaca cevap verme kriterine göre projelerin
dağılımı
45
40
35
Proje Sayısı
30
25
37
20
İlgisiz Projeler
15
10
İlgili projeler
5
0
0
Okullaşma Oranı
1
Okur yazarlık oranı
ME istihdamedilebilirlik
Proje özeti : 2) Hedef ve Amaç
•
Hedef
Uygun ve kapsamlı hayat boyu öğrenme stratejilerinin
geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesi.
• Amaç
Öğrenmeye değer vermek üzere tasarlanmış bir sistem
kapsamında, istihdam fırsatlarının artırılması için bireylerin
eğitime erişimlerinin desteklenmesi amacıyla, AB
uygulamaları doğrultusunda hayat boyu öğrenme
perspektifleri temelinde bir kurumsal çerçeve ve kapasite
oluşturulması.
Proje özeti: 3) Coğrafi Perspektif
İllerdeki faaliyetler
1. HBÖ Birimi Kurulması
1. İl HBÖ Birimi Amaçları
2. HBÖ Birimi Görevleri
3. Organizasyon/Bütçe
İllerdeki faaliyetler
2. HBÖ için Eylem Planı Hazırlanması
1) İllerin HBÖ ile ilgili ihtiyaçlarının analizi
2) İhtiyaçları karşılamak için strateji
geliştirilmesi
3) Yerel ekonominin güçlendirilmesi
İllerdeki faaliyetler
3. HBÖ Kapasitesi Oluşturma
1. Önceki öğrenmelerin tanınması
2. HBÖ faaliyetlerinin izlenmesi ve
değerlendirilmesi
3. Yetişkin Eğitimi/Öğretimi
4. Rehberlik ve Danışmanlık
Önceki Öğrenmelerin Tanınması: HBÖ İkilemi
Eğitim giderleri
Yeterlilik seviyesi
Slide M&E
 Neden İzleme ve Değerlendirme?
Eğitimde, istihdamda ve sosyal içermede daha fazla sosyal eşitliğin
desteklenmesine ihtiyaç vardır. İzleme ve değerlendirme sisteminin konumu
çeşitli politikaların ve programların etkilerini değerlendirmek için hayati
önemdedir.
Kaynak/Source:
ETF: İnsan K aynaklarının Gelişmesi Gözden Geçirme, 9 Ocak 2012
Slide M&E
7 Avrupa Birliği Kriteri
7 European Benchmarks








Okulu Erken Terk Etme Oranı
Matematik, Fen ve Teknoloji Mezunları
Yüksekögrenime Katılım Oranı
Yetiskinlerin HBÖ’ye Katılım Oranı
B5
B6
b7
2000
2009

Source/ Kaynak: Eurostat (LFS)

*MK: The Former Yugoslav Republic of Macedonia/ Makedonya
2010
Turkey
Malta
Portugal
Spain
Iceland
Italy
Romania
Norway
MK*
UK
Bulgaria
Greece
Latvia
France
Cyprus
Germany
Belgium
Estonia
Denmark
Hungary
Ireland
Finland
Netherlands
Sweden
Austria
Lithuania
Luxembourg
Poland
Slovenia
Czech. Rep.
Slovakia
Croatia
EU 27
 Okulu Erken Terk Etme Oranı
Early school leavers
70
60
50
40
30
20
10
0
-50
Growth/ Büyüme
2000-2009
Share of females/ Kadınların oranı
2000
Share of females/ Kadınların oranı
2009
Luxembourg
Liechtenstein
Slovakia
Romania
Czech. Rep.
Malta
Croatia
Poland
Portugal
Austria
MK*
Cyprus
Turkey
Italy
Germany
Greece
Estonia
Lithuania
Iceland
Hungary
Netherlands
Bulgaria
Latvia
Finland
Belgium
Slovenia
UK
Spain
Sweden
Denmark
Norway
France
Ireland
EU 27
 Matematik, Fen ve Teknoloji Mezunları
Maths, science and technology graduates
250
200
150
100
50
0
2000
2009
2010
Ireland
Norway
Denmark
Luxembourg
Sweden
Finland
Cyprus
Belgium
Lithuania
France
UK
Netherlands
Iceland
Spain
Estonia
Poland
Slovenia
Latvia
Germany
Greece
Bulgaria
Hungary
Portugal
Austria
Croatia
Slovakia
Czech. Rep.
Italy
Malta
Romania
MK*
Turkey
EU 27
 Yükseköğrenime Katılım Oranı
Tertiary attainment
60
50
40
30
20
10
0
2005
2009
2010
Denmark
Iceland
Sweden
Finland
UK
Norway
Netherlands
Slovenia
Austria
Luxembourg
Estonia
Spain
Germany
Cyprus
Czech. Rep.
Belgium
Ireland
Italy
Portugal
Malta
Poland
Latvia
France
Lithuania
MK*
Greece
Slovakia
Hungary
Turkey
Croatia
Romania
Bulgaria
EU 27
 Yetişkinlerin HBÖ'ye Katılım Oranı
Adult LLL participation
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Yeni ve kapsamlı bir M & E metodoloji geliştirmek
1. Kilit paydaşlardan çalışma grubu oluşturmak
2.Öneriler geliştirmek ve sunmak: beyin fırtınası
3. 4 ilde danışma toplantıları düzenlemek
4. Öneriyi revize etmek ve bitirmek
5. Paydaşları bilgilendirmek
6. Web portal aracılığıyla yürütmek
7. Nihai kullanıcılara eğitim sunmak
Teşekkür Ederiz
http://hayatboyu.meb.gov.tr

similar documents