دريافت فايل

Report
‫تعريف استراتژي‬
‫راهي است كه رسيدن به هدف را‬
‫تضمين نموده و جهت گيري سازماني را‬
‫براي بكارگيري توانمندي سازماني و بهره‬
‫گيري از فرصتها فراهم مي سازد‬
‫مديريت استراتژيك چيست ؟‬
‫استراتژي اصلي‬
‫مسير فراگير و شاهراه اصلي‬
‫كه شركت قصد دارد از آن‬
‫مسير در محيطي پويا به هدف‬
‫هاي بلند مدت خود برسد‪.‬‬
‫)‪GSM‬ماتريس استراتژي اصلي (‬
‫هر شركت يا سازماني در هر وضعي كه باشد در يكي از خانه هاي‬
‫متعلق به ماتريس استراتژي هاي اصلي قرار ميگيرد‪ .‬با توجه به‬
‫موقعيت شركتها ميتوان جايگاه آن را تعيين كرد‪ .‬همانگونه كه نمودار‬
‫ذيل نشان ميدهد ماتريس استراتژيهاي اصلي بر پايه دو بعد قرار دارد‪.‬‬
‫موضع رقابتي و رشد بازار ‪ ،‬براي هر يك از خانه هاي اين ماتريس ‪،‬‬
‫استراتژيهايي كه براي سازمان يا شركت مناسب است و ميتوان آنها را‬
‫به اجرا درآورد در نمودار فهرست شده است‬
‫)‪GSM‬ماتريس استراتژي اصلي (‬
‫تهاجمي ‪SO‬‬
‫توسعه‬
‫موقعيت‬
‫رقابت قوي‬
‫توسعه بازار‪1.‬‬
‫رسوخ در بازار‪2.‬‬
‫توسعه محصول‪3.‬‬
‫يكپارچگي عمودي به باال‪4.‬‬
‫يكپارچگي عمودي به پايين‪5.‬‬
‫يكپارچگي افقي‪6.‬‬
‫تنوع همگون‪7.‬‬
‫رقابتي ‪ST‬‬
‫تنوع همگون‪1.‬‬
‫تنوع افقي‪2.‬‬
‫تنوع ناهمگون‪3.‬‬
‫مشاركت‪4.‬‬
‫رشد سريع بازار‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫توسعه بازار‪1.‬‬
‫رسوخ در بازار‪2.‬‬
‫توسعه محصول‪3.‬‬
‫يكپارچگي افقي‪4.‬‬
‫واگذاري‪5.‬‬
‫انحالل‪6.‬‬
‫كاهش‪1.‬‬
‫تنوع همگون‪2.‬‬
‫تنوع افقي‪3.‬‬
‫تنوع ناهمگون‪4.‬‬
‫واگذاري‪5.‬‬
‫انحلال‪6.‬‬
‫رشد كند بازار‬
‫محدوديتها محافظه كارانه ‪WO‬‬
‫موقعيت‬
‫رقابت ضعيف‬
‫مسائل و مشكالت دفاعي ‪WT‬‬
‫با توجه به وضع سازمان مي توان جايگاه آن را تعيين كرد‪.‬‬
‫‪‬سازمان هايي که در خانه شماره ‪ 1‬از ماتريس استراتژي اصلي قرار گرفته اند‪،‬‬
‫از نظر استراتژيک در وضعي بسيار عالي قرار دارند‪.‬‬
‫‪‬سازمان هايي که در خانه شماره ‪ 2‬قرار مي گيرند بايد موضعي را که در حال‬
‫حاضر در بازار دارند و استراتژي اي را که به اجرا در مي آورند مورد ارزيابي مجدد‬
‫قرار دهند‪.‬‬
‫‪‬سازمان هايي که در خانه شماره ‪ 3‬قرار مي گيرند در صنايعي به رقابت مي‬
‫پردازند که با آهنگي کند رشد مي کنند و از نظر رقابتي در موضعي ضعيف قرار‬
‫دارند‪.‬‬
‫سرانجام شرکت هايي که در خانه شماره ‪ 4‬قرار مي گيرند‪ ،‬از نظر رقابتي‪ ،‬موضعي‬
‫قوي دارند ولي در صنعتي به فعاليت مشغول اند که با آهنگي بسيار کند رشد مي‬
‫کند‪.‬‬
‫انواع استراتژي‬
‫‪ ‬الف) استراتژي هاي ادغام(یکپارچگی)‬
‫‪ ‬ب) استراتژي هاي تمركز‬
‫‪ ‬ج) استراتژي هاي تنوع‬
‫‪ ‬د) استراتژي هاي تدافعي‬
‫انواع استراتژي‬
‫استراتژيهاي يكپارچهساز‬
‫‪Integration Strategies‬‬
‫‪9‬‬
‫• يكپارچهسازي رو به جلو‬
‫‪Forward integration‬‬
‫• يكپارچهسازي رو به عقب‬
‫‪Backward integration‬‬
‫• يكپارچهسازي افقي‬
‫‪Horizontal integration‬‬
‫استراتژي يكپارچه ساز‬
‫مثال‬
‫شركت جنرال موتور مالكيت‬
‫‪ %10‬از واسطههاي فروش‬
‫خودرو را در اختيار دارد‪.‬‬
‫•‬
‫يكپارچهسازي رو‬
‫به جلو‬
‫تعريف‬
‫تملك و يا افزايش كنترل‬
‫بر روي توزيعكنندگان‬
‫و خردهفروشان‬
‫‪10‬‬
‫•‬
‫استراتژي يكپارچه ساز‬
‫مثال‬
‫يك توليــدكننده ‪Motel 8‬‬
‫•‬
‫مبلمان را خريداري كرده‬
‫•‬
‫است‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫يكپارچهسازي رو‬
‫به عقب‬
‫تعريف‬
‫•‬
‫تملك و يا افزايش كنترل‬
‫بر روي شركتهاي‬
‫تامينكننده‬
‫•‬
‫استراتژي يكپارچه ساز‬
‫يكپارچهسازي افقي‬
‫مثال‬
‫شركت هتــلهاي زنجيـــرهاي‬
‫هيلتــون اخيـــراً هتل پراموس‬
‫) را ‪(Promus‬‬
‫خريـــــداري كرده است‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫•‬
‫تعريف‬
‫تملك و يا افزايش كنترل‬
‫بر روي شــــركتهــــاي‬
‫رقيب‬
‫•‬
‫استراتژي متمركز‬
‫استراتژيهاي متمركز‬
Intensive Strategies
)Market penetration(
‫• رسوخ در بازار‬
)Market development(
‫• توسعه بازار‬
)Product development(
‫• توسعه محصول‬
13
‫استراتژي متمركز‬
‫رسوخ در بازار‬
‫مثال‬
‫• شركت اينترنتي ‪Ameritrade‬‬
‫با صرف ‪ 200‬ميليون دالر براي‬
‫تبليغات بودجه تبليغات خود را سه‬
‫برابر كرد تا مردم را قانع كند از‬
‫طريق اينترنت سرمايهگذاري كنند‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫تعريف‬
‫• افزايش سهم بازار براي‬
‫محصوالت يا خدمات فعلي‬
‫از طريق تالشهاي بيشتر‬
‫بازاريابي‬
‫استراتژي متمركز‬
‫توسعه بازار‬
‫مثال‬
‫•‬
‫‪15‬‬
‫اتوبوسسازي‬
‫شركت‬
‫‪ Henlys‬در انگلستان‪،‬‬
‫شركت اتوبوسسازي ‪Blue‬‬
‫‪ Bird‬در آمريكا را خريداري‬
‫ميكند‪.‬‬
‫تعريف‬
‫•‬
‫عرضه محصول و يا‬
‫خدمات فعلي در مناطق‬
‫جغرافيايي جديد‬
‫استراتژي متمركز‬
‫توسعه محصول‬
‫مثال‬
‫•‬
‫‪16‬‬
‫افزايش سرعت و مدلهاي جديد‬
‫‪CPU‬هاي شركت ‪Intel‬‬
‫تعريف‬
‫افزايش فروش از طريق‬
‫بهينهسازي محصول و يا‬
‫خدمات فعلي و يا ارائه‬
‫محصول يا خدمات جديد‬
‫•‬
‫استراتژي تنوع‬
‫استراتژيهاي تنوع‬
Diversification Strategies
)diversification Concentric (
‫• تنوع گرايي همگون‬
)Conglomerate diversification( ‫تنوع گرايي ناهمگون‬
)Horizontal diversification(
•
‫• تنوع گرايي افقي‬
17
‫استراتژي تنوع‬
‫تنوع گرايي همگون‬
‫مثال‬
‫•‬
‫‪18‬‬
‫بانك ‪ NWB‬در انگلستان‬
‫شركت بيمه انگليسي ‪ L&G‬را‬
‫خريداري كرده است‬
‫تعريف‬
‫•‬
‫ارائه محصول جديد ولي‬
‫مرتبط با محصوالت قبلي‬
‫استراتژي تنوع‬
‫تنوع گرايي غيرهمگون‬
‫مثال‬
‫•‬
‫‪19‬‬
‫ورود ‪ SONY‬به كسب و كار‬
‫كامپيوتر ‪PC‬‬
‫تعريف‬
‫ارائه محصول جديد و‬
‫غير مرتبط با محصوالت‬
‫قبلي‬
‫•‬
‫استراتژي تنوع‬
‫تنوع گرايي افقي‬
‫مثال‬
‫•‬
‫‪20‬‬
‫ورود زيراكس به كسب و كار‬
‫توليد كاغذ‬
‫تعريف‬
‫•‬
‫ارائه محصول جديد و‬
‫غير مرتبط به مشتريان‬
‫فعلي شركت‬
‫استراتژي تدافعي‬
‫استراتژيهاي تدافعي‬
Defensive Strategies
)Joint venture(
‫• مشاركت‬
)Retrenchment(
‫• كاهش‬
)Divestiture(
‫• واگذاري‬
)Liquidation(
‫• انحالل‬
21
‫استراتژي تدافعي‬
‫استراتژي مشاركت‬
‫مثال‬
‫•‬
‫‪22‬‬
‫ايجاد شركت وسايل خانگي‬
‫‪ Philips‬با سرمايهگذاري‬
‫شركت ‪ Lucent‬و شركت‬
‫الكترونيك فيليپس‬
‫تعريف‬
‫•‬
‫تشكيل يك سازمان جديد با‬
‫حمايت و همكاري دو يا‬
‫چند شركت‬
‫استراتژي تدافعي‬
‫استراتژي كاهش‬
‫مثال‬
‫•‬
‫‪23‬‬
‫تعطيل كارخانه توليد جيپ‬
‫دركرايسلر‬
‫تعريف‬
‫• تجديد ساختار در‬
‫فعاليتهاي و هزينهها به‬
‫منظور جلوگيري از‬
‫كاهش فروش و سود‬
‫استراتژي تدافعي‬
‫استراتژي واگذاري‬
‫مثال‬
‫•‬
‫‪24‬‬
‫فـــروش بخش وسايل‬
‫صـوتي ـ تصويري توسط‬
‫شركت جنرال الكتريك‬
‫تعريف‬
‫فروش يك بخش و يا‬
‫جزيي از شركت‬
‫•‬
‫استراتژي تدافعي‬
‫انحالل‬
‫مثال‬
‫•‬
‫‪25‬‬
‫شركت ‪ Ribol‬تمامــي دارايي‬
‫خود را فروخت و فعاليت خود‬
‫را متوقف ساخت‬
‫تعريف‬
‫•‬
‫فروش تمامي دارايي‬
‫شركت به منظور كسب‬
‫ارزش ملموس آنها‬
‫بررسي شركت ***‪:‬‬
‫شرکت *** در مقام يکی از بزرگترين شرکتهای کشور که کليهه‬
‫معادن زغال سنگ‪-‬طال‪-‬فسفات واغلب معهادن سهنگ آههن‪-‬روی‪-‬‬
‫سرب و‪...‬همراه با ‪14‬شرکت با مالکيت((سهام مختلط)) را تحهت‬
‫پوشش دارد نيهز بها بههره گيهری از فراينهد مهديريت اسهترتژيک و‬
‫بعهههد از اختصهههار يهههک مرالهههه هشهههت ماههههه بهههرای مههه آوری‬
‫اطالعات اقدام بهه تهدوين اسهتراتژيهای خهويش کهرد‪.‬اسهتراتژيهای‬
‫ياد شده با تو ه بهه اطالعهاتی کهه در زمينهه فرصهتها و تن ناههای‬
‫محيطی نقاط ضعف و قوت درونی شرکت تدوين شده بهه ‪4‬گهروه‬
‫راهبردهههههای تههههها میی رهاسههههازیی رقههههابتی و محاف ههههه کارانههههه‬
‫تفکيک شده اند‪.‬‬
‫شرکت تهيه و توليد مواد معدنی‬
‫‪14‬شرکت با مالکيت سهام‬
‫مختلط‬
‫‪22‬معدن که مستقيما تحت‬
‫پوشش شرکت تهيه و توليد‬
‫مواد معدنی ايران قرار دارند‬
‫شرکت تهيه و توليد مواد معدنی‬
‫‪14‬شرکت با مالکيت سهام‬
‫مختلط‬
‫‪22‬معدن که مستقيما تحت‬
‫پوشش شرکت تهيه و توليد‬
‫مواد معدنی ايران قرار دارند‬
‫ضريب‬
‫نمره‬
‫رتبه‬
‫عوامل استراتژيک داخلی‬
‫نقاط قوت شرکت‬
‫بهره گيری از شرايط انحصاری دولتی‬‫وجود مديران با تجربه مصمم و طالب تحوالت بنيادين در فرايند بهره برداری از معادن‬‫کنونی و اکتشاف معادن جديد‬
‫برخورداری از بازار فروش باثبات به ويژه برای معادن زغال سنگ سنگ آهن طال و‬‫فسفات‬
‫برخورداری از تکنولوژی پيشرفته در برخی از شرکتهای معدنی‬‫شمول قانونی تجارت بر فعاليتهای شرکت‬‫برخورداری از پتانسيلهای معدنی وسيع درسراسر کشور‬‫شروع هماهنگ سازی ساختار نيروی انسانی برای انجام استراتژيهای نوين‬‫نقاط ضعف شرکت‬
‫در زمينه های توسعه منابع انسانی‪-R&D‬فقدان فعاليتهای‬
‫عدم برخورداری از واحد حقوقی توانمند‬‫فقدان توجه به بازاريابی استراتژيک و بازاريابی صنعتی‬‫فقدان ارتباط با مراکز تحقيقاتی دانشگاهی و اتحاديه های صنعتی‬‫ عدم برخورداری از يک نظام آموزشی برای به روز کردن دانش فنی متخصصين موجود‬‫باال بودن هزينه های ثابت به هنگام پايين بودن درآمدها‬‫فقدان ساختار و سازماندهی متناسب با ماموريت و آرمانهای شرکت‬‫جمع‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪2.57‬‬
‫ضريب‬
‫عوامل استراتژيک خارجی‬
‫فرصتهای محيطی شرکت‬
‫افزايش قيمت نفت در سالهای اخير و تقويت ذخاير ارزی کشوروامکان استفاده از امکانات‬‫پولی صندوق توسعه و معادن‬
‫وجود دانشگاههای معتبر برای تربيت متخصصين مرتبط با معدن‬‫تصويب قانون برای تشويق سرمايه گذاری خارجی از‪1380‬و بهبود نسبی محيط برای‬‫جذب سرمايه های بيرونی‬
‫اصالح قانون مالياتهای مستقيم و انتخاب واحد‪%25‬برای ماليات بر سود شرکتها‬‫يکسان سازی نرخ ارز‬‫تنگناهای محيطی شرکت‬
‫عدم برخورداری از بازارهای متنوع‬‫فقدان اتحاديه های صنعتی با ابتکار شرکای اجتماعی خصوصی‬‫عدم درک صحيح محاکم قضايی از شرايط موجود در فعاليتهای حرفه ای اجتماعی و تجاری‬‫قرارگرفتن ايران در فهرست کشورهايی که دارای خطرپذيری باال برای سرمايه گذاری‬‫خارجی هستند‬
‫‪-‬گسترش بحرانهای اجتماعی به دليل رشد بيکاری و افزايش تورم‬
‫جمع‬
‫رتبه بندی‪:‬‬
‫نقاط قوت وفرصتها‬
‫نقاط ضعف و تهدیدات‬
‫‪3‬و‪4‬‬
‫‪1‬و‪2‬‬
‫رتبه‬
‫‪0.05‬‬
‫امتياز‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2.29‬‬
‫ضعفها‪W‬‬
‫قوتها‪S‬‬
‫‪.1‬باال بودن هزينه های ثابت‬
‫‪.1‬شرايط انحصاری‬
‫‪.2‬فقدان ارتباط با مراکز علمی و اتحاديه ها‬
‫‪.2‬مديران با تجربه مصمم و پيشرو‬
‫‪.3‬برخورداری از تکنولوژی پيشرفته در برخی از ‪.3‬فقدان نظام آموزشی به روز‬
‫‪.4‬فقدان بازاريابی استراتزيک و صنعتی‬
‫شرکتهای تابعه‬
‫‪.5‬فقدان ساختار و سازماندهی متناسب‪R&D‬‬
‫‪.4‬شمول قانونی تجارت بر فعاليتهای شرکت‬
‫‪.6‬فقدان فعاليتهای‬
‫‪.5‬برخورداری از بازار فروش باثبات‬
‫‪.7‬عدم برخورداری از واحد حقوقی‬
‫‪.6‬بهبود رو به رشد ساختار نيروی انسانی‬
‫‪.7‬وجود پتانسيل معدنی وسيع‬
‫فرصتها‪O‬‬
‫‪.1‬متناسب بودن ذخاير ارزی کشور‬
‫‪.2‬وجود دانشگاههای معتبر برای تربيت‬
‫متخصصين‬
‫‪.3‬تصويب قانون برای تشويق سرمايه گذاريهای‬
‫خارجی‬
‫‪.4‬اصالح قانون مالياتهای مستقيم‬
‫‪.5‬يکسان يازی نرخ ارز‬
‫تنگناها‪T‬‬
‫‪.1‬فقدان اتحاديه های صنعتی باابتکار شرکای‬
‫خصوصی‬
‫‪.2‬عدم درک محاکم قضايی از شرايط و روابط‬
‫صنعتی‬
‫‪.3‬قرار گرفتن ايران در ليست کشورهای با‬
‫خطرپذيری باال‬
‫‪.4‬گسترش بحرانهای اجتماعی‬
‫استراتژيهای تهاجمی‪SO‬‬
‫‪.1‬اکتشاف معادن و محصوالت جديد‬
‫‪.2‬استراتژی گزينش در قبال سرمايه گذاری‬
‫خارجی‬
‫‪.3‬بالنده نمودن در مديريت منابع انسانی‬
‫‪.4‬ورود به بازارهای جديد‬
‫‪.5‬ايجاد مراکز پيش بينی و انتقال تکنولوژی‬
‫استراتژيهای محافظه کارانه‪WO‬‬
‫‪.1‬بازسازی و نوسازی برخی معادن‬
‫‪R&D‬‬
‫‪.2‬پيشبرد فعاليتهای‬
‫‪.3‬بهبود تواناييهای ارتباطی شرکت‬
‫‪.4‬کاهش هزينه های ثابت‬
‫‪.5‬فرآوری محصوالت و بهبود تواناييهای بهره‬
‫برداری‬
‫استراتژيهای رهاسازی‪WT‬‬
‫استراتژيهای رقابتی‪ST‬‬
‫‪.1‬کاهش فعاليتهای بهره برداری به وسيله شرکت‬
‫‪.1‬توجه به بازاريابی استراتژيک‬
‫‪.2‬فضاسازی جهت جذب سرمايه گذاری خارجی و تهيه و توليد مواد معدنی ايران‬
‫‪.2‬خصوصی سازی مختلط‬
‫داخلی‬
‫‪.3‬رهاسازی برخی داراييها‬
‫‪.4‬اجاره برخی واحدهای معدنی‬
‫‪.5‬تعديل تدريجی نيروی انسانی فرسوده‬
‫‪.6‬فروش کاالی مازاد‬

similar documents