Mazākumtautību izglītības attīstība

Report
Mazākumtautību izglītības
attīstība
14.05.14.
Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās
komitejas sanāksme
Valsts valodas un bilingvālās izglītības tālākā attīstība
Valodas politika
Valsts valodas politikas
pamatnostādņu 2015.2020.gadam uzdevumu un
pasākumu plāna projekts
Atbalsts pedagogiem latviešu valodas lomas
paplašināšanā mācību procesā
• No 1996. līdz 2004. gadam latviešu valodas prasmes
pilnveidojuši 10 367 pedagogi
• No 2005. līdz 2009. gadam latviešu valodas prasmes
pilnveidojuši 1508 pedagogi
• No 2010. līdz 2014. gadam latviešu valodas prasmes
pilnveidojuši 960 pedagogi
Atbalsts pedagogiem latviešu valodas lomas paplašināšanā
mācību procesā
• ESF projektā „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo
mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide“
izglītoti 2467 pedagogi
• Par valsts budžeta līdzekļiem tiek gadā vidēji izglītoti 300–400
latviešu valodas skolotāji
• Pieejamas 23 profesionālās pilnveides programmas latviešu
valodas skolotājiem
Latviešu valodas stiprināšanas iespējas
Mācību satura pilnveide
Priekšlikumi pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) mācību
priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra” mazākumtautību
izglītībā standarta grozījumiem
Mācību priekšmetu apguves valodas proporcijas mazākumtautību
pamatizglītības programmās (no 1.- 5.modeļa izvēle)
Pētījumi par valsts valodas apguves prasmes apguves
līmeni
Latviešu valodas aģentūras veiktie pētījumi par valsts
valodas apguves prasmes apguves līmeni
Mazākumtautību jauniešu (vecumā no 17
līdz 25 gadiem) latviešu valodas prasmes
novērtējums
Valsts augstskolu respondentu latviešu
valodas prasmes pašnovērtējums dažādos
valoddarbības veidos (%)
Latviešu valodas aģentūras un Izglītības un zinātnes
ministrijas veiktie pētījumi par valsts valodas apguves
prasmes apguves līmeni
• Pētījums „Valsts valodas apguves kvalitāte mazākumtautību skolās”, Latvijas Valodu
skolotāju
asociācija. 2010. Informāciju sk.
http://www.bilingvals.lv/lat/petijumi_read.php?id=3&from=0
•Mediju lietošanas kompetence skolēnu un skolotāju mērķa grupā: Pētījuma rezultātu ziņojums. BISS. Rīga,
2011. Pieejams: http://www.bilingvals.lv/uploads_docs/BISS_Mediju_komptence_2011_1323249632.pdf
•Valodas ideoloģija un plašsaziņas līdzekļi (televīzija): Pētījuma manuskripts. Autoru kol. Rīga: LVA, 2013,
160 lpp. Būs pieejams: http://valoda.lv/Petijumi/Sociolingvistika/mid_509
•Centralizēto eksāmenu pēdējo trīs gadu rezultātu analīze un sagatavotības pārejai uz vienotu latviešu valodas
eksāmenu 2012.gadā izpēte. Autoru kol. Rīga: IZM/BISS, 2009, 38.lpp.
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Registri_statistika/IZM-petijums-pareja-uz-vienotu-latv-val-eksamenu.pdf
•Vidusskolēnu pilsoniskās un lingvistiskās attieksmes apgūstot mazākumtautību izglītības programmas. Rīga:
IZM/BISS, 2010, 68.lpp. http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Registri_statistika/IZM-petijums-pareja-uz-vienotulatv-val-eksamenu.pdf
Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar novadu un
pilsētu izglītības pārvaldēm veiktais romu skolēnu
izglītības kvalitātes monitorings 2013./2014.mācību gadā
1032 romu skolēni 2013./2014. mācību gadā
mācās 140 vispārējās izglītības iestādēs
4 romu tautības skolotāju palīgi
2013./2014.mācību gadā strādā vispārējās
izglītības iestādēs
Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar novadu un
pilsētu izglītības pārvaldēm veiktais romu skolēnu izglītības
kvalitātes monitorings 2013./2014.mācību gadā
Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvā
padome mazākumtautību izglītības jautājumos
Izglītības un zinātnes ministrijas
Konsultatīvā padome
mazākumtautību izglītības
jautājumos ir viens no
būtiskākajiem forumiem, lai
diskutētu par mazākumtautību
izglītības pilnveides iespējām
Diskusiju temati ir:
1. valsts valodas un bilingvālās izglītības
turpmākā attīstība
2. atbalsts pedagogiem latviešu valodas
lomas paplašināšanā mācību procesā
3. latviešu valodas stiprināšanas
iespējas
4. pētījumu par valsts valodas apguves
prasmes apguves līmeni izvērtējums
5. pedagogu profesionālās kompetences
pilnveide
6. starpkultūru pieredze
Turpmākās darbības
Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam īstenošana
Sadarbības projektu īstenošana
(Sabiedrības integrācijas fonds, Izglītības iniciatīvu centrs u.c.)
Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvās padomes
mazākumtautību izglītības jautājumos diskusijas
Paldies!

similar documents