Ieteikumu prezentācija

Report
VALSTS KONTROLES
REVĪZIJAS IETEIKUMU
IEVIEŠANA
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Skanstes ielā 50, Rīgā, LV - 1013
Tālrunis: +371 67017500
Fakss: +371 67017673
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: http://www.lrvk.gov.lv
Valsts kontroliere
Elita Krūmiņa
19.11.2014.
Latvijas Republikas Valsts kontrole
VALSTS KONTROLES LIKUMS
2.pants
(2) Valsts kontroles darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība
ar šā panta pirmajā daļā minētajiem līdzekļiem ir tiesiska,
pareiza, ekonomiska un efektīva, kā arī sniegt
rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanai.
56.pants.
Valsts kontrolei ir tiesības sniegt rekomendācijas
revidējamai vienībai atklāto trūkumu novēršanai, kā arī
noteikt termiņu, kādā revidējamā vienība rakstveidā ziņo par
trūkumu novēršanu.
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
VALSTS KONTROLES DARBA REZULTĀTS
• Ieteikumi revīzijās atklāto trūkumu novēršanai, veicinot
finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu un uz konkrētu
rezultātu sasniegšanu vērstas valsts pārvaldes darbību.
• Par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem
Valsts kontrole saskaņā ar likumu ziņo kompetentajām
tiesībaizsardzības iestādēm.
• Stratēģisks uzstādījums Valsts kontroles darba novērtēšanai:
sniegto ieteikumu ieviešanas rezultātā panākts valsts budžeta
līdzekļu ietaupījums un novērsti nelietderīgi izdevumi – ar 1
euro ieguldījumu Valsts kontroles darbības nodrošināšanā ir
panākta vismaz 5 euro atdeve valsts budžeta līdzekļu
ietaupījuma vai novērstu nelietderīgu izdevumu izteiksmē
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
REVĪZIJĀS SNIEGTO IETEIKUMU SASKAŅOŠANA
Revīzijas ziņojuma projekta sagatavošana
Revidējamās vienības revīzijas
ieteikumu ieviešanas termiņu noteikšana
Nosūtīšana revidējamai vienībai
Skaidrojumu saņemšana vai sanāksme ar revidējamo vienību
Revidējamās vienības ziņošanas par ieteikumu ieviešanu
laika grafika sagatavošana
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
REVĪZIJAS IETEIKUMU IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA (1)
Ieviešanas
dokumentēšana
Revīzijas
veikšana par
slēgtas revīzijas
ieteikumu
ieviešanu
Kopsavilkumu
sagatavošana
Ziņošana
Saeimas
Publisko
izdevumu un
revīzijas
komisijai
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
REVĪZIJAS IETEIKUMU IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA (2)
REVĪZIJAS VEIKŠANA PAR SLĒGTAS REVĪZIJAS
TEKSTS
IEVIEŠANAS DOKUMENTĒŠANA
IETEIKUMU IEVIEŠANU
Dokumentēšanu
veic
TeamMate
vidē
atbilstoši:
• revidējamās vienības ziņošanas par
ieteikumu ieviešanu laika grafikam;
• revidējamās
vienības
sniegtajai
informācijai par paveikto;
• izvērtējumam un pierādījumiem.
Atbilstoši izvērtējumam par ieteikumu
ieviešanas statusu sniedz revīzijas tēmas
priekšlikumus revīzijas veikšanai par slēgtas
likumības vai lietderības revīzijas ieteikumu
ieviešanu.
ZIŅOŠANA SAEIMAS PUBLISKO IZDEVUMU
KOPSAVILKUMU SAGATAVOŠANA
UN REVĪZIJAS KOMISIJAI
Valsts kontrolē četras reizes gadā sagatavo
un izvērtē aktuālo informāciju par ieteikumu
statusiem, kuru ieviešanas periods ir
noteiktais ceturksnis.
Valsts kontrole informē Saeimas Publisko
izdevumu un revīzijas komisiju atbilstoši
komisijas lēmumā norādītajam termiņam.
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
IETEIKUMI, KURI BIJA JĀIEVIEŠ NO 01.01. LĪDZ 30.09.2014.*
* 03.11.2014.
www.lrvk.gov.lv
TeamCentral atskaite
Latvijas Republikas Valsts kontrole
IETEIKUMU IEVIEŠANA NOTEIKTĀ TERMIŅĀ 2013. UN 2014.GADĀ
83%
Pilnībā ieviesti ieteikumi
66%
45%
Vides aizsardzība
91%
79%
Veselības aprūpe
84%
82%
Transports un sakari
94%
100%
Tieslietas
97%
89%
Sociālā nodrošināšana
Reģionālā attīstība, pašvaldības, e-pārvalde
89%
24%
Neatkarīgās un citas institūcijas
86%
60%
Lauksaimniecība, mežkopība un zvejniecība
100%
84%
Kultūra
100%
78%
Izglītība, zinātne un sports
100%
100%
23%
100%
97%
Iekšlietas
76%
Finanses
83%
92%
Ekonomika
100%
50%
Ārlietas
100%
100%
Aizsardzība
0%
10%
20%
30%
2014
40%
2013
www.lrvk.gov.lv
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
Latvijas Republikas Valsts kontrole
VALSTS KONTROLES IETEIKUMU IETEKME
Ieteikumi, kuriem ir tieši nosakāma finanšu ietekme:
• ietaupīti līdzekļi;
• ieņēmumu palielinājums;
• nekustamo īpašumu atzīšana.
Ieteikumi, kuriem nav tieši nosakāma finanšu ietekme:
• izmaiņas tiesību aktos,
• iekšējās kontroles uzlabošana:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
grāmatvedības organizācijas pilnveidošana;
IT vides sakārtošana:
juridiskā nodrošinājuma sakārtošana;
personāla vadības procesu uzlabošana;
iepirkumu procedūru ievērošana atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;
valsts un pašvaldību institūciju sniegto pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana;
efektīvs līdzekļu izlietojums, nodrošinot noteikto mērķu sasniegšanu.
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
VALSTS KONTROLES IETEIKUMU IETEKMES PIEMĒRI (1)
• Aizsardzības ministrija ir panākusi militārās izglītības īstenošanā
ieguldīto valsts budžeta līdzekļu ikgadēju ekonomiju vismaz EUR 1,2
milj. apmērā. Tas panākts nevis slēdzot izglītības iestādes, bet
paaugstinot iestāžu darbības efektivitāti – samazināts apmācībā
iesaistītā personāla skaits, vienlaikus palielinot apmācāmo skaitu.
• Uzlabojot Latvijas Nacionālās Aizsardzības akadēmijas darba
organizāciju, apmācībā iesaistītā personāla skaits 2012.gadā, salīdzinot
ar 2010.gadu, samazinājies par 43% (26 darbinieki), savukārt studējošo
skaits palielinājies par 180% (155 studējošie). Tas ļāvis ietaupīt
vismaz EUR 539 tūkst. gadā.
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
VALSTS KONTROLES IETEIKUMU IETEKMES PIEMĒRI (2)
• Neveicot atbilstošas darbības valsts budžeta izdevumu atgūšanai par
ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu rehabilitāciju, divu gadu
laikā (2006.-2008.) VSAA bija atguvusi tikai 0,06 % (jeb EUR 2255) no
kopumā atgūstamajiem EUR 3,7 milj. Uzlabojot līdzekļu atgūšanas
procesus, laikā no 2009.gada līdz 2012.gadam no apdrošinātājiem vai
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja tika atgūti EUR 5,18 milj. jeb
87,4% no šim mērķim izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem.
• Revīzijā tika identificētas neatbilstošas likumu normas, kā rezultātā
valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļi EUR 6,59 milj.
apmērā tika izlietoti neefektīvi vai nepamatoti. Novēršot normatīvo aktu
nepilnības, kas ļāva vienlaikus saņemt gan bezdarbnieka, gan slimības
pabalstu, četru gadu laikā Labklājības ministrija pēc Valsts kontroles
aplēsēm ir nodrošinājusi ekonomiju valsts specialajā budžetā EUR
3,64 milj. apmērā.
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
VALSTS KONTROLES IETEIKUMU IETEKMES PIEMĒRI (3)
• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir pārskatījusi
pieņemtos lēmumus par emisijas kvotu piešķiršanu, novēršot vairāk nekā
2 miljonu emisijas kvotu nepamatotu piešķiršanu uzņēmumiem un
nodrošinot „ietaupīto” emisijas kvotu EUR 28 milj. vērtībā novirzīšanu
uzņēmumiem, kuriem tās ir nepieciešamas.
• Valsts ieņēmumu dienests ir pārskatījis dienesta autoparka lielumu un ar
autotransportu saistīto izdevumu apjomu, tādejādi ietaupot valsts
budžeta līdzekļus vismaz EUR 1,4 milj. apmērā gadā.
• Lauku atbalsta dienests ir novērsis būtiskus trūkumus vienotā platību
maksājuma administrēšanā, tādējādi novēršot iespējamu Eiropas
Komisijas maksājumu apturēšanu līdz EUR 42,7 milj. apmērā vai
finanšu korekciju piemērošanu līdz 100% apmērā no kopējā piešķīruma.
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
VALSTS KONTROLES IETEIKUMU IETEKMES PIEMĒRI (4)
• Zemkopības ministrija ir novērsusi interešu konflikta risku Eiropas
Savienības fondu pārvaldībā, tādējādi novēršot iespējamu Eiropas
Komisijas maksājumu apturēšanu līdz EUR 25 milj. apmērā vai pret
Latviju vērstas fiksētas likmes korekciju līdz 100% apmērā no kopējā
piešķīruma.
• Rīgas brīvostas pārvaldes darbībā ir novērstas konstatētās neatbilstības
sanitārās maksas iekasēšanā, kas laika posmā no 2009. līdz 2011.gadam
nepamatoti samazināja ienākumus par EUR 2,8 milj., kā arī ir
novērsti nepamatoti izdevumi atlīdzībai, kas laika posmā no 2009.
līdz 2011.gadam veidoja EUR 39,8 tūkst.
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
VALSTS KONTROLES IETEIKUMU IETEKMES PIEMĒRI (5)
• Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības izmaksas samazinājās
gandrīz par EUR 84 milj.
• Optimizējot kapitālsabiedrības struktūru un ieviešot Valsts kontroles
ieteikumus, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” ir nodrošinājis izmaksu
ekonomiju 2013.gadā aptuveni EUR 4,0 milj. apmērā.
• Nosakot maksu par lidostas „Rīga” sniegtajiem pakalpojumiem tranzīta
pasažieriem, no 2009.gada līdz 2013.gadam lidosta „Rīga” guva
papildu ieņēmumus EUR 3,6 milj. apmērā. Atceļot diskriminējošās
apjoma atlaides, vienlaikus nosakot jaunus tarifus par lidlauka
infrastruktūras pakalpojumiem, aprēķināts, ka tas lidostai „Rīga”
samazināja negūtos ieņēmumus no 2010.gada aptuveni par EUR 18,5
milj. gadā.
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
PALDIES PAR UZMANĪBU !
www.lrvk.gov.lv

similar documents