Karjeras atbalsta aktualitātes LV

Report
Karjeras atbalsta aktualitātes
LV
KAS NOTIEK!?!
• Izmaiņas vidē
• Globalizācija un mobilitāte
• Tehnoloģiju attīstība
• Industrializācijadigitalizācija
• Izmaiņas darba tirgū
• “Dzīves stilu” nomaiņa
• Jaunas profesijas un izmaiņas esošo profesiju
saturā
Darba tirgus realitāte
Kādas ir Jūsu
prasmes?
Man ir diploms!
Karjeras attīstība 21.gadsimtā
Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves,
mācību un darba vadības process mūža
garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā
cilvēks izmanto informāciju par sevi un
apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai
izvēlētos savu nodarbošanās jomu / profesiju.
Pašizziņa  resursi/personības kapitāls? 
zināšanu/prasmju/kompetenču attīstība 
iespēju izzināšana  lēmumi/plānošana 
investīcija
Kāpēc darba devējs un darba ņēmējs
nesaprotas? Kā to var mainīt?
Izglītības
kvalifikācijas
līmenis (8 līmeņi)
Prasmes un
kompetences
Nodarbinātības
iespējas un
nodarbināmības
nosacījumi
Dzīves prasmes:
Pilsoniskums,
personiskā un
sociālā atbildība,
karjeras vadības
prasmes
Kādas ir Jūsu
prasmes?
Es varu palīdzēt apzināt tavas
dotības un samērot tās ar
darba tirgus prasībām
Man ir diploms!
KARJERAS VADĪBAS PRASMES
• Karjeras vadības prasmes palīdz plānot,
organizēt, vadīt un kontrolēt savu resursu
(iekšējo un ārējo) efektīvu izmantošanu
dzīves mērķu sasniegšanai
DARBA TIRGŪ PIEPRASĪTĀS PRASMES
Vispārējās prasmes
Uzņēmējdarbības prasmes
Laika plānošana
Vadīšanas prasmes
Komandas darba prasmes
Spēja pārliecināt, ietekmēt un
«pārdot» savu ideju
Prezentēšanas prasmes
Prasmes mācīties
IT prasmes
Lēmumu pieņemšana
Problēmu risināšana
Kritiskā domāšana
Svešvalodu zināšanas
Komunikācijas prasmes
Plānošanas un koordinēšanas
prasmes
Spējas strādāt mainīgos
apstākļos
Radošums
Spējas strādāt stresa apstākļos
Vēlme uzņemties risku
Prasmes veidot kontaktus un
sadarboties
Karjeras vadības prasmes
Sevis izpratne (prasme apzināties un
izvērtēt savas intereses, spējas,
vērtības, u.c.)
Karjeras iespēju pētīšanas un
radīšanas prasmes (informācijas
meklēšana un analīze, savu spēju un
iespēju atbilstības izvērtēšana,
nepieciešamā atbalsta atrašana)
Karjeras plānošanas prasmes
(iespējamā rīcības plāna
izveidošana)
Lēmuma pieņemšanas prasmes
Spēja tikt galā ar nenoteiktību
(risināt konkrētā brīža problēmas,
radoši domāt, izglītoties visa mūža
garumā)
Mūžilgas karjeras atbalsta darbības jomas
Izglītība - formālā/neformālā
Nodarbinātība - nodarbinātībai/bezdarba prevencijai
Sociālā iekļaušana - t.sk. personības attīstība
Vispārējā
izglītība
R
Ī
C
Ī
B
A
S
V
I
R
Z
I
E
N
S
Profesionālā
izglītība
Augstākā
izglītība
Pieaugušo
izglītība
Nodarbinātība
Karjeras vadības prasmes (koncentrisku apļu principa - apgūto karjeras
izglītības saturu atkārtojot un katrā nākamajā posmā tā apguves līmeni
paplašinot)
Karjeras atbalsta pieejamība (tajā skaitā ārpus formālās izglītības
kompetenču vērtēšanas procesā)
Sadarbības un koordinācijas mehānismi (karjeras atbalsta politikas un
sistēmas izveidei)
Kvalitātes nodrošināšana (uz pierādījumiem balstīta politika un prakse)
KAAS aktualitātes valstī
1. Pedagogs karjeras konsultants skolā –
pedagoģiskais darbinieks kopš 03.01.2013.
2. IZM izveidota darba grupa jaunas KAAS
koncepcijas izstrādei – termiņš 01.08.2013.
3. Ir iezīmēts ESF finansējums projekta
īstenošanai karjeras izglītības pilnveidošanai
izglītības sistēmā 2014.-2020.
4. Izmaiņas IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ - 09.07.2013.
KARJERAS ATBALSTA JĒDZIENU DEFINĪCIJAS
IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ (09.07.2013): 1.PANTS
121) karjera — izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība
cilvēka mūža laikā;
122) karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai
nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un
attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju
apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras
virziena izvēlei;
123) karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver
informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju
pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un
plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.
IZGLĪTĪBAS LIKUMA GROZĪJUMI (07.07.2013.).
17.pants. Pašvaldību kompetence izglītībā
15) nodrošina bērnu un jauniešu karjeras
izglītību;
30.pants. Izglītības iestādes vadītājs
(31) Izglītības iestādes vadītājam ir
pienākums nodrošināt izglītības iestādes
piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un
karjeras attīstības atbalsta
pakalpojumiem.
IZGLĪTĪBAS LIKUMA GROZĪJUMI (07.07.2013.).
55.pants. Izglītojamā tiesības
Izglītojamam ir tiesības:
3) iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā
mācību procesā izmantot izglītības iestādes telpas,
laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un
medicīnas objektus un inventāru, mācību grāmatas,
citu mācību procesam nepieciešamo literatūru,
mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus,
kā arī saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras
attīstības atbalsta pakalpojumus;
Koncepcija par karjeras atbalsta sistēmu:
īstenošanas varianti - IZGLĪTĪBAS IESTĀDES (1)
pieņem darbā profesionālus karjeras konsultantus (1 konsultants 500
p.i. -700 v.i. izglītojamie), kuri:
– vada karjeras izglītības programmas izstrādi un īstenošanu izglītības
iestādē;
– sniedz informatīvo un metodisko atbalstu skolas pedagogiem
karjeras izglītības integrēšanai mācību procesā;
– sniedz individuālās konsultācijas izglītojamajiem, kā arī tiem, kuri
piesakās uz ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču
novērtēšanu;
– vada izglītojošus pasākumus vecākiem bērnu karjeras izvēles
jautājumos;
– sadarbojas ar citām karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistītajām
institūcijām, tajā skaitā darba devējiem.
Koncepcija par karjeras atbalsta sistēmu:
īstenošanas varianti - IZGLĪTĪBAS IESTĀDES (1)
Izglītības iestāde
Darba telpas un karjeras
konsultanta darba vietas
aprīkojums
Karjeras konsultants
Izglītības iestādes pedagoģiskā padome
Izglītības iestādes padome
(pašvaldība, izglītības iestādes dibinātājs, vecāki, izglītības iestādes vadītājs,
pedagogu un izglītojamo pārstāvji)
Karte - vispārējās izglītības iestādes (1:700)
Karte – profesionālās izglītības iestādes (1:500)
Karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie
Skolas
vadība
Skolas
padome
Metodiskās
komisijas
Pedagogs
Karjeras
konsultants
Sociālais
pedagogs
Skolas
psihologs
Priekšmetu
skolotājs
Skolotājs
mentors
Interešu
izgl.skolotājs
Koncepcija par karjeras atbalsta sistēmu:
īstenošanas varianti - daļēji CENTRALIZĒTS (2)
Pašvaldība dibina karjeras atbalsta centru, kurā tiek nodarbināti
profesionāli karjeras konsultanti (1 konsultants 700 pašvaldības
teritorijā dzīvojoši jaunieši), kuri:
– nodrošina individuālās un/vai grupu karjeras konsultācijas
izglītojamajiem pašvaldības noteiktās izglītības iestādēs;
– sniedz informatīvo un metodisko atbalstu izglītības iestādes
pedagogiem karjeras izglītības īstenošanas jautājumos;
– sadarbojas ar vietējiem darba devējiem informācijas ieguvei
par viņu prasībām piesaistot jaunus darbiniekus,
uzņēmējdarbības attīstības perspektīvām pašvaldības/reģiona
teritorijā;
– iniciēt un koordinē plašākus karjeras atbalsta pasākumus
pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem.
Koncepcija par karjeras atbalsta sistēmu:
īstenošanas varianti - daļēji CENTRALIZĒTS (2)
Pašvaldība
Darba telpas
Karjeras konsultanta
darba vietas
aprīkojums
Izglītības pārvalde (IP)
Karjeras konsultants
Teritoriālā komiteja
Pastāvīgā komiteja personāla politikas
jautājumiem:
Jauniešu nodarbinātības un pāragri skolu
pametušo jauniešu atgriešana izglītībā

similar documents