Metodes

Report
WTE Pasniedzēju apmācības programma
WTE pasniedzēju apmācības programma tika izveidota, lai atbalstītu pasniedzējus
un mācekļus, kas ir ieinteresēti sekmīgi nodot tālāk WTE apmācības programmu
topošajām sievietēm uzņēmējām.
Pasniedzēju apmācības programmas rezultāts
Pabeidzot šo programmu kā pasniedzējs un/vai māceklis, jūs varēsiet:
• Saprast WTE projekta ideju un mērķus;
• Atpazīt WTE pamatkomponentus un izskaidrot apmācības rezultātus;
• Saprast kā WTE apmācības kurss varētu būt strukturēts un pasniegts;
• Novērtēt prasmes, kas nepieciešamas pasniedzējiem un mācekļiem, lai nodotu
tālāk WTE kursa komponentus;
• Saprast kādus rezultātus dalībnieki var sasniegt ar WTE kursu;
• Izvērtēt WTE apmācības kursu.
Lai palielinātu apmācības pieejamību un elastīgumu, WTE apmācības programmu
var pielāgot sajaucot dažādas apmācības pieejas, kā piemēram apvienojot aci-pretaci apmācību un tiešsasaistes sesijas
Iepazīstoties ar WTE
WTE ir jauna inovatīva mācību programma, kas fokusējas uz sieviešu, kas meklē
uzņēmējdarbības iespējas ar jaunākajām tehnoloģijām, vajadzībām. WTE mācību
programma apvieno divus biznesa tipus, kuros vēsturiski ir maz sievietes; konkrēti
tehnoloģijas un uzņēmējdarbība. Kurss aplūko ciešākas sakarības starp darba
pasauli, pievēršot uzmanību vesturiskajiem izglītības trūkumiem uzņēmējdarbības
apmācībā.
Cilvēki, kas saistīti ar projektu
Projekta dalībnieki, kas ir atbildīgi par WTE attīstību un ieviešanu, apvieno astoņas
organizācijas no astoņām ES partnervalstīm: Īrija, Malta, Austrija, Somija, Spānija,
Lietuva, Latvija un Grieķija un kopā ir izveidojuši šo apmācības un atbalsta
programmu. WTE daļēji finansē Leonardo da Vinci ES Mūžizglītības programma
(2007-2013).
WTE mērķi
Sievietes
Tehnoloģijas
Uzņēmējdarbība
mērķis
ir
izmantot
sieviešu
uzņēmējdarbības potenciālu, savienojot ar moderno tehnoloģiju iespējām,
izveidojot fleksiblu, ekskluzīvu un inovatīvu apmācības programmu, kas veidota
īpaši lauku apvidus topošo sieviešu uzņēmēju vajadzībām.
Kāpēc?
Sekmēt uzņēmējdarbības vērtības, kā arī interesi, atvērtību nepārtrauktai
mūžizglītībai, uzticēšanos sev un radošu pieeju sieviešu uzņēmēju starpā.
•Atbalstīt sieviešu dalību uzņēmējdarbības aktivitātēs.
•Nodrošināt potenciālu pašnodarbinātībai starp šo sieviešu mērķa grupu un attīstīt
vietējo ekonomiku.
•Atbalstīt
uzņēmējdarbības integrāciju, iesaistot uzņēmējdarbību kā mācību
priekšmetu izglītības sistēmā.
•
Klases iekārtojums
Pašizvēlēta mācīšanās tiešsaistē: WTE kurss ir pieejams tiešsaistē. Mācīšanās
kurss ir veidots pieejamā e-macīšanās cplatformā, lai sievietēm būtu viegli
mācīties un iesaistīties. Pēc reģistrēšanās dalībnieki var sākt kursu patstāvīgi un
izvēlēties tempu.
Atbalstīta mācīšanās tiešsaistē: Kursanti var mācīties izmantojot moduļus paši
savā tempā, bet tiešsaistē tiek sniegts atbalsts un atsauksmes. Diskusiju forums
ļauj iesaistīties sarunās ar citiem dalībniekiem un pasniedzējiem.Palīdzība tiks
sniegta ar e-pasta un Skype palīdzību.
Grupa: WTE atbalsta mazu grupiņu apmācību. Šīs grupiņas sekmē potenciālās
uzņemējas iesaistīties sarunās un veidot līdzīgi domājošu sieviešu sadarbības
tīklu, šādā veidā palielinot sieviešu piederības sajūtu sajūtu tehnoloģijas un
uzņēmējdarbības jomā. Pasniegšanas metodes un novērtēšana var tikt pielāgota
katrai grupai un telpai.
Telpas iekārtojums: WTE apmācības var notikt klasē, lietojot lejumielādējamos
tiešsaistes materiālus. Mācību plāns var tikt pamainīts un pielāgots, ņemot vērā
apmācāmo vēlmes un vajadzības. Tāpat var arī pielāgot novērtēšanu un
pasniegšanas metodes.
Mācīšanas metodes
Sekojošas mācīšanas metodes var tikt izmantotas, lai pasniegtu WTE:
Lekcijas stils: Ātra informācijas plūsma, lai maksimizētu uzmanību
Novērojumi:
Pārskatīt uzdevumus un vingrinājumus. Pieļauj konstruktīvas
atsauksmes ar e-pasta starpniecību neierobežoti laikā.
Jautājumi un atbildes: Māceklis var progresēt cauri kursam un uzdot jautājumus
tiešsaistē vai personīgi
Soli pa solim: Virzīties cauri nodaļām un atkārtot pirms virzīties uz priekšu. Dod
mācekļiem laiku, lai atkārtot, ko iemācījušies un uzdot jautājumus regulāri.
Praktiski: Atsauksmes un demonstrācijas ir piederīgas. Dod mācekļiem praktiskus
piemērus par uzņēmējdarbības attīstību.
Veidot WTE kā būtisku apmācību
Plānojot, pasniedzot un novērtējot apmācības aktivitātes, ir ļoti svarīgi ņemt vērā
apmācāmo sieviešu vajadzības, prioritātes un vēlmes.
Par spīti izmaiņām un attieksmes maiņai pret sievietēm darba tirgū, vēl arvien
lielākā daļa sieviešu kā galveno uzskata māju un ģimeni, tieši tāpēc WTE kusa
apmācībai ir jābūt elastīgai un pieejamai tajā laikā, kad sievietes to var atļauties.
Izveidotais kurss ir pieejams mājas lapā www.wteche.eu un tas atbalstīs ziāšanu
ieguvi. Kurss būs pieejams vairākos formātos, lai atvieglotu tādu dalībnieku
mācīšanos, kuriem ir pieņemami citi mācīšanās stili.
Prasības pasniedzējam
Pieredze pieaugušo izglītībā
•Zināšanas par WTE komponentiem
• Izmantot vispiemērojamākos materiālus un stilus kursa pasniegšanā
• Sekmēt VALK mācīšanās stilus, kad iespējams
• Spēja iesaistīt un rosināt pieaugušos mācekļus
• Vēlme iesaistīties ar dalībniekiem ar e-pasta starpniecību
•
•
Piedalīties pasniedzēju materiālu nodaļas papildināšnā. Šinī nodaļā būs pieejamas
saites un lejupielādes par noteiktām tēmām. Šie materiāli būs pieejami lietotājiem.
•Dzimumu vienlīdzība
Dzimumu vienlīdzība ir darbība, kas norāda uz to, ka ir jāuztver ar sapratni tas, ko
cilvēki domā par dzimumu un jāsaprot, ka nevar paļauties uz pieņēmumiem un
stereotipiem par sieviešu un vīriešu lomām. Šai tēmai ir jāizskan nepārtraukti
apmācot sievietes.
•
Gender Sensitivity
Dzimumu vienlīdzības uzskats tika izveidots, lai samazinātu šķēršļus gan
personīgai gan ekonomiskai attīstībai, ko ir veidojis seksisms. Šis uzskats
palīdz veidot cieņu pret indivīdu neskatoties uz dzimumu.
Viscaur WTE projekta kursam ir jāveido sarunas sekojoši::
1) Dot dalībniekiem iespēju iepazīt vienam otru.
2) Iedrošināt dalībniekus izpētīt viņu uzksatus saistībā ar darbu sadali
vīriešu un sieviešu starpā, kā arī katra dzimuma pieeju darba tirgum.
3) Palīdzēt dalībniekiem nosakaidrot viņu uzskatus par vīriešu un sieviešu
lomu.
Source: UNESCO (2004) Gender Sensitivity- a training manual
Dzimumu vienlīdzība ( turpinājums)
4) Nodrošināt dalībniekus ar piemēriem, kas ir pieejami WTE mājas lapā
(video).
5) Analizāt lasāmvielu, lietojot zināšanas un sapratni par dzimumu
jautājumiem.
6) Palīdzēt dalībniekiem apzināties pašreizējos stereotipus un palīdzēt tos
analizēt.
7) Likt sievietēm saprast un apzināties sieviešu mainīgo lomu un pieņemt citas
izmaiņas, kas notiek pasaulē.
Plašs materiāls par šo tēmu ir pieejams tiešsaistē UNESCO mājas lapā:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001376/137604eo.pdf
Source: UNESCO (2004) Gender Sensitivity- a training manual
Kā mēs mācamies?
Mācīšanās stili:
kinestētiskais (K),
audiālais (A),
vizuālais (V),
lasīšanas (L)
Tavā sadarbībā ar dalībniekiem vajadzētu atcerēties VALK mācīšanās
stilus un pēc iespējas izmantot, piemēram vizuāliķim parādīt
uzskatāmus piemērus, utt.
Kā mēs mācamies (Vizuālais)
Vizuālais mācīšanās stils:
Šis mācīšanās stils ir balstīts uz mācekļa vajadzībām vizualizēt informāciju, ko tam
pasniedz.
Vizuālie mācekļi atminas informāciju, kad tā tiek pasniegta gan vārdiski, gan vizuāli.
WTE pasniedzējiem vajadzētu sekmēt šāda veida mācekļus, prezentējot dažādus
vizuālus materiālus, kad vien iespējams (piemēram, kartes, diagrammas, tabulas,
grafikas, utt.)
Kā mēs mācamies (Audiālais)
Audiālais/verbālais mācīšanās stils:
Šis mācīšanās stils ir balstīts uz mācekļa vajadzību dzirdēt pasniedzēju un
izmantot runāto komunikāciju.
Verbālais māceklis atminas informāciju, kad tā tiek pasniegta orālās valodas
formātā.
WTE pasniedzējiem vajadzētu sekmēt šādus mācekļus ar tiešsaistes vizuālo
komunikāciju. Tas var tikt sasniegts caur audio/video ierakstiem, ko var
augšupielādēt resursu sadaļā un tiešsaistes tikšanās reizēm starp pasniedzēju un
dalībnieku, ja iespējams.
Kā mēs mācamies (Lasīšana)
Lasīšanas mācīšanās stils:
Šis mācīšanās stils ir balstīts uz mācekļa vajadzību lasīt un rakstīt informāciju, kas
jāmācās.
Lasīšanas piekritēji labāk atcerēsies informāciju, kad lasīs teksta grāmatas,
rokasgrāmatas, sarakstus, PowerPoint dokumentus, utt.
WTE sekmē šāda veida mācīšanos, nodrošinot visa satura iespējamu izprintēšanu
vai lejuplādēt kā PDF dokumentus.
Kā mēs mācamies (Kinestētiskais)
Kinestētiskais (Taktīlais) mācīšanās stils:
Šis mācīšanās stils ir balstīts uz mācekļa vajadzību fiziski darboties, nevis
klausīties lekciju vai skatīties demonstrāciju.
Kinestētiskais māceklis atminas informāciju labāk, kad viņš manipulē ar
materiāliem mācīšanās procesā vai piedalās grupas dinamikā..
WTE tiešsaites dalībnieki var praktiski pielāgot mācīšanos, lejuplādējot/printējot
materiālu un praktiski izmantot informāciju savā datorā, vai izmantojot internetu.
Mērķu grupa
Sievietes lauku apgabalos, kur tradicionālā nodarbinātība ir maz iespējama un kur
e-darbs ir potenciāli iespējams, lai attīstītos un arī attīstītu vietējo ekonomiku.
Kursa komponenti
Radošums un ideju rašanās
•Komunikācija
•Efektīvas uzņēmējdarbības tīkla izveide
•Programmatūras Jūsu uzņēmējdarbībai
•Klientu apkalpošana
•Praktiskā uzņēmējdarbība
•E Uzņēmējdarbība
•Tīkla dizains
•Tiešsaistes uzņēmējdarbība
•Eiropas biznesa kultūra
•
1. Radošums un ideju rašanās
Mērķis
Šī moduļa beigās mācekļi zinās dažāduas tehnikas, kas var palīdzēt radoši ģenerēt idejas.
Saturs
Ievads radošumā un inovatīvismā
Ideju rašānās tehnikas
No idejas līdz uzņēmējdarbībai
Radošuma kavēklis
Pārdomas un novērtējums
Mācīšanās iznākums
Apmācāmais varēs izpildīt ideju ģenerēšanas uzdevumus un atpazīt radošuma un inovāciju pamatelementus.
Metodes
Viens pret viens diskusija vai tiešsaistes nodarbība /grupas diskusija.
Viss saturs ir printējams PDF.
Novērtējuums
Viens uzdevums – izvērtēts ar e-pasta starpniecību un augšupielādēts resursu sadaļā.
Moduļa ilgums
Četras stundas mācīšanās tiešsaistē, līdz pat sešām stundām neatkarīgas lasīšanas, prakses un uzdevumu, atkarībā no
lietotāja vēlmēm.
2. Komunikācija
Mērķis
Moduļa beigās mācekļi izpratīs komunikācijas un prezentēšanas svarīgumu uzņēmējdarbībā.
Saturs
Komunikācijas 7C
Kā kļūt par labu publisko runas lasītāju
Neverbālās komunikācijas
Piegādes 10 zelta likumi
Kā darbojas PowerPoint prezentācija?
Darbs ar savaldību un komunikācijas tehnikām
Mācīšanās iznākums
Apmācāmais spēs izveidot prezentāciju un pasniegt to profesionālā manierē, apzinoties komunikācijas stilus.
Metodes
Viens pret viens diskusija vai tiešsaistes nodarbība/grupas diskusija.
Viss saturs ir printējams PDF
Novērtējums
Viens uzdevums – izvērtēts ar e-pasta starpniecību un augšupielādēts resursu sadaļā.
Modu;la ilgums: 10 tundas
3. Effective Business Networking
Mērķis
Komunikācija un tiešsaistes izmantošana ir pamatelementi jebkuram veiksmīgam biznesam. Mācēkļi iemācīsies pat ja klienti zinās par
viņu biznesu, viņiem nebūs informācijas kā sazināties vai kā iergādāties produktu vai pakalpojumu.
Saturs
Tīkla izveide vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī;
Patīkamas vietējās uzņēmējdarbības;
Rīki uzņemējdarbības tīkla izveidei;
Sociālo tīklu mājas lapas;
Tīkls pāri robežām;
Eiropas finansējuma pieejamība.
Macīšanās iznākums
Moduļa apmācības beigās apmācāmie apzināsies tīkla izveides svarīgumu un cik tas iz svarīgi lai uzņemējdarbība būtu veiksmīga.
Metodes
Viens pret viens diskusija vai toešsaistes nodarbība/grupas diskusija
Viss saturs ir printējams PDF
Novērtējums
Tiešsaistes spēle un viktorīna, lomu spēle viens pret viens nodarbībā un piedalīšnaās diskusijā
Moduļa ilgums
Četras stundas mācīšanās tiešsaistē, līdz pat sešām stundām neatkarīgas lasīšanas, prakses un uzdevumu, atkarībā no lietotāja
vēlmēm
4. Eiropas biznesa kultūra
Mērķis
Nodrošināt mācekļus ar padomiem kā izvairīties no starpkultūru nesaprašanās un uzturēt savus profesionālos tēlus.
Saturs
Plānot biznesa tikšanos
Vizītkartes un dāvanas
Atbilstoši biznesa partneri un pārrunas
E-pastu un mobilo telefonu etiķete
Uzņēmējdarbības apģērbs un uzņēmējdarbības vakariņas
Sazināšanā ar biznesa partneriem.
Jūsu ieguvums
Šajā Eiropas Uzņēmējdarbības kultūras modulī Jūs tiksiet iepazīstināti ar starptautiskajiem uzņēmējdarbības
kultūras aspektiem un novērtēsiet kultūras daudzveidību Eiropas uzņēmējdarbības kontekstā.
Metodes
Viens pret viens diskusija vai tiešsaistes nodarbība/grupas diskusija.
Viss saturs ir printējams PDF.
Novērtējums
Viens uzdevums – novērtēts ar e-pasta starpniecību un augšupielādēts resursu sadaļā.
Moduļa ilgums
Četras stundas mācīšanās tiešsaistē, kā arī līdz pat 6 stundām papildus lasīšanas, prakses un uzdevumu atkarībā no
lietotāja izvēles.
5. Programmatūras Jūsu uzņēmējdarbībai
Mērķis
Nodrošināt mācekļus ar programmatūras piemēriem, lai asistētu katrā biznesa sadaļā ar dažādiem risinājumiem
Saturs
Google Apps uzņēmējiem
Balss pār interneta protokolu (Skype)
Grāmatvedības programmatūra
Projektu vadības rīki
Klientu attiecību pārvaldību
Cilvēkresursu vadība
Jūsu ieguvums
Šajā modulī Jūs tiksiet iepazīstināti ar uzņēmējdarbības bezmaksas programmatūru pieejamību, kas var palīdzēt attīstīt Jūsu
uzņēmējdarbību.
Metodes
Viens pret viens diskusija vai tiešsaistes nodarbība/ grupas diskusija.
Viss saturs ir prientējams PDF
Novērtējums
Viens uzdevums – novērtēts ar e-pasta starpniecību un augšupielādēts resursu sadaļā.
Moduļa ilgums
Četras stundas tiešsaistes mācības, kā arī līdz pat sešām stundām papildus neatkarīgas lasīšanas, uzdevumu un prakses
pielietojums, atkarībā no lietotāja izvēles.
6. E – uzņēmējdarbība
Mērķis
Galvenais mērķis ir nodrošināt mācekļus ar atbilstošu informāciju, ņemot vērā tiešsaistes pirkšanu un pārdošanu.
Saturs
E-meklēšana – meklēt informāciju, izmantojot meklētājprogrammas;
E-tirdzniecība – pārdot un pirkt, izmantojot internetu;
Vai Jūsu uzņēmējdarbība ir gatava pārdot tiešsaistē?
Kā izvēlēties Jūsu e-tirgus vietu vai izsoles mājas lapu?
Rīkoties starptautiskā mērogā ar e-tirdzniecības starpniecību;
Samaksājiet.
Jūsu ieguvums
Šajā modulī ir trīs svarīgi daudzsološa uzņēmēja E-uzņēmējdarbības aspekti:
izmantot tiešsaistes resursus informācijas meklēšanai;
e-tirdzniecības saskaņošana esošā vai jaunā uzņēmējdarbības stratēģijā;
Jūsu uzņēmējdarbības internacionalizēšana, izmantojot e-tirdzniecību.
Metodes
Viens pret viens diskusija vai tiešsaistes nodarbība/grupas diskusija
Viss saturs ir printējams PDF
Novērtējums
Viens uzdevums – novērtēts ar e-pasta starpniecību un augšupielādēts resursu sadaļā.
Moduļa ilgums:
4 stundas mācīšanās tiešsaistē, līdz pat 6 stundām neatkarīgas papildus lasīšanas, prakses un uzdevumu, atkarībā
no lietotāja vēlmēm.
7. Tīkla dizains
Mērķis
Šī moduļa mērķis ir nodrošināt potenciālās sievietes uzņēmējas ar nepieciešamajām pamatzināšanām, kas jāņem vērā kad
veido pamatproduktu/ pakalpojumu mājas lapu.
Saturs
Tīkla dizaina pamatus
Savas mērķaudzitorijas noteikšanu
Tīkla struktūru
Lapu krāsas un stilus
Kodēšana un mājas lapas izveide
HTML atzīšana un pāriešana tiešsaistē
Terminu vārdnīca (angļu valodā)
Jūsu ieguvums
Jums būs iespēja identificēt mājas lapu veidus, kurš būs vispiemērotākais Jūsu uzņēmējdarbībai; kā arī Jūs sapratīsiet labu tīklu dizainu
pamatprincipus.
Metodes
Viens pret viens diskusija vai tiešsaistes nodarbība/ grupas diskusija
Viss saturs printējams PDF
Novērtējums
Viens uzdevums – izveidot testa mājas lapu, izmantojot tiešsaistes resursus
Moduļa ilgums
Četras stundas mācīšanās tiešsaistē, līdz pat sešām stundām pastāvīgas lasīšanas, prakses un uzdevumi, atkarībā no lietotāja vēlmēm.
8. Tiešsaistes tirdzniecība
Mērķis
Parādīt plašo klāstu tešsaistes tirdzniecības iespējām potenciālajām Sievietēm tehnoloģijas uzņēmējam.
Saturs
Tirdzniecības uzdevumu un laika vadīšanas saistības
Uzņēmuma mājas lapa un tās pieejamība
Reklamēšanās tiešsaistē
Elektroniskā pasta (e-pasta) tirdzniecība
Sociālo plašsaziņas līdzekļu lietošana tiešsaistes tirdzniecībā
Jūsu ieguvums
Šajā tiešsaistes tirdzniecības modulī Jūs tiksiet iepazīstināti ar tiešsaistes tirdzniecības rīku apjomiem., iekļaujot to,
kā lietot sociālo mediju tirdzniecību. Tāpat Jūs tiksiet iepazīstināti ar to, kā iekļaut šos rīkus Jūsu uzņēmējdarbības
tiešsaistes tirdzniecības stratēģijā.
Metodes
Viens pret viens diskusija vai tiešsaistes nodarbība/grupas diskusija.
Viss saturs ir printējams PDF
Novērtējums
Viens uzdevums – novērtēts ar e-pasta starpniecību un augšupielādēts resursu sadaļā.
Moduļa ilgums
Četras stundas tiešsaistes mācīšanās, līdz pat 6 stundām papildus lasīšanas, prakses un uzdevumu atkarībā no lietotāja
izvēles.
9. Prakstiska uzņēmējdarbība
Mērķis
Iepazīstināt biznesa vadības teoriju un praksi ar personāla un finansiālo vadību
Saturs
Ievads pamata finanšu vadībā
Jūsu uzņēmējdarbības finansēšana
Finanšu un Jūsu finansiālā stāvokļa pārskatu prezentācija
Ievads Cilvēkresursu vadībā
Darbinieku pieņemšana darbā un atlase
Darbinieku motivācija un sniegumu izvērtēšana
Laika plānošana un veidi
Jūsu ieguvums
Šajā prakstiskas uzņēmējdarbības vadības modulī Jūs tiksiet iepazīstināti ar uzņēmējdarbības vadības pamata sastāvdaļām, ietverot
finanses, cilvēku resursus un laika plānošanu.
Metodes
Viens pret viens diskusija vai tiešsaistes nodarbība/ grupas diskusija
Viss saturs ir printējams PDF
Novērtējums
Viens uzdevums – novērtēts ar a-pasta starpniecību un augšupielādēts resursu sadaļā
Moduļa ilgums
4 stundas tiešsaistes mācīšanās, līdz pat 6 stundām neatkarīgas papildus lasīšanas, prakses un uzdevumu, atkarībā no lietotāja vēlmēm.
10. Klientu apkalpošana
Mērķis
Šī moduļa mērķis ir to make the human capital of a company to realise/recognise/ appreciate the need of professionalism
in customer service
Saturs
Klientu apkalpošanas kvalitāti
Komunikāciju ar klientiem
Klientu vajadzību apspriedi
Neapmierinātu klientu apkalpošanu
Klientu sūdzību izvērtēšanu
Jūsu ieguvums
Šī moduļa ietvaros Jūs tiksiet iepazīstināti ar to, cik svarīgi ir rūpēties par klientu un izturēties atbilstoši.
Metodes
Viens pret viens diskusija vai tiešsaistes nodarbība.grupas diskusija.
Viss saturs ir printējams PDF
Novērtējums
Viens uzdevums – novērtēts ar e-pasta starpniecību un augšupielādēts resursu sadaļā.
Moduļa ilgums
Četras stundas mācīšanās tiešsaistē, kā arī līdz pat sešām stundām papildus lasīšanas, prakses un uzdevumu,
atkarībā no lietotāja izvēles.
Moduļa pasniegšana
Tiešsaistē
1.Tiešsaistē klikšķinot uz moduļa sadaļām
2.Ekrāna kopija
3.Lejuplādējami PDF materiāli
4.E-pasta atbalsts
5.Tiešsaistes diskusiju foruma atbalsts (viens forums katram modulim)
6.Tiešsaistes atsauksmes
Aci pret aci
1.Presentācijas veidā soli pa solim izskatīts modulis
2.Individuālas/grupveida diskusijas
3.Jautājumi un atbildes
4.Prezentācias sesija
5.Vizuāli materiāli un demonstrācijas (power points, internets u.t.t.)
6.Scenāriju pārbaude/grupas uzdevumi un iesaistīšanās.
Papildus resursi
1. Digitālā iespēju karte
2. Soli pa solim ceļvedis Biznesa izveidē
3. Video Piemēri
4. Resursi Biznesa plānošanā
5. Rakstu un funkciju bibliotēka, kas saistīta ar sievietēm uzņēmējām
Pieejams caur tiešsaiti www.wteche.eu un izprintētā formātā
WTE Novērtējums
Sieviešu tehnoloģijas uzņēmēju interaktīvās novērtējuma aptaujas mērķis ir
identificēt kā mācekļi atbildēja uz kursu, ko viņi uzskatīja par
visizdevīgākais un kuras sadaļas būtu jāuzlabo.
Novērtējuma aptauja ir jāaizpilda vienu reizi apmācības programmas
beigās.
Līdzīga aptauja ir jāaizpilda arī pasniedzējiem un mācekļiem, kuri ir
izmantojuši WTE kursu.Šī aptauja sekmēs vispārējai satura attīstībai,
nodrošinot to pieejamu un atbilstošu sievietēm.
Visas aptaujas ir jāaizpilda tiešsaitē.

similar documents