Jaunākais augu aizsardzībā

Report
Jaunākais augu aizsardzībā
Anitra Lestlande
Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja
Bulduri
13.02.2015
Uz 2014. gada sākumu reģistrā
335 AAL
+
23 AAL anulēti
25 AAL reģistrēti
Uz 2015.gada sākumu reģistrā
337 AAL
2
2015. gada sākumā
Ķīmiskie AAL -
307
Mikrobioloģiskie AAL
- 2
Dzīvos organismus saturošie AAL - 28
Kopā reģistrā:
337
3
2015. gada sākumā- ķīmiskie AAL
Herbicīdi – 141
Fungicīdi – 103
Insekticīdi – 24
Kodnes – 17
Augu augšanas regulatori – 12
Repelenti – 4
Rodenticīdi – 1
Desikanti – 2
Dezinfekcijas līdzekļi – 1
Limacīdi - 2
4
Reģistrēti AAL 2014. gadā I
•
Herbicīdi:
Roundup Flex, Trimmer 500 WG (graudaugi),
Butisan Kombi (rapsis), Roundup Biactive,
Elegant 2FD (graudaugi), Fuego Top (rapsis),
Saracen (graudaugi).
•
Insekticīdi:
Biscaya (rapsis, zemenes (atklātā laukā un
segtās platības), Fibro (ābeles)
•
Kodnes:
Monceren G (kartupeļi),
•
Repelenti:
WAM extra (skuju koki, lapu koki)
5
Reģistrēti AAL 2014. gadā II
Fungicīdi:
Cantus Gold ( rapsis), Cidely Top
(tomāti, paprika, gurķi, cukini,
zemenes segtās platībās), Frowncide
500 s.k. (kartupeļi), Librax
(graudaugi), Ohayo 500 s.k.
(kartupeļi), Prolectus (tomāti,
baklažāni, paprika, gurķi, kabači,
cukini, zemenes segtās platībāspelēkā puve), Siltra Xpro
(graudaugi), Syllit (ābeles,
bumbieres (kraupis), ķirši (lapbire)),
Winby 500 s.k. (kartupeļi).
6
AAL lietojuma papildinājumi
2014. gadā
Folicur – lietošana ziemas un vasaras rapša
sējumos, kā augu augšanas regulatoru
Previcur Energy – drīkst lietot salātu, redīsu
piparu sējumos segtās platībās un gurķu
sējumos un stādījumos atklātā laukā
Fenix – dilles, saulespuķes, ziemassvētku
eglītes, kārkli
Pantera 4 EC – burkāni
Puma Universal – ziemas mieži
Lamardor- vasaras tritikāles un auzu sēklas
materiāla kodināšana
7
AAL lietojuma papildinājumi
“mazajam lietojumam” I
Accurate 200 WG, Logrāns 20 d.g.,
Nuance 75 WG
Atļauts lietot latvāņa ierobežošanai ceļa
malās, mežmalās, lauksaimniecība
neizmantojamās zemēs, zem elektrolīniju
pārvadiem.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā:
viena reize.
8
AAL lietojuma papildinājumi
“mazajam lietojumam” II
Prosaro
Atļauts lietot pupu un zirņu sējumos.
Pupas graudiem (lauka pupas, kāršu
pupas, kanavālijas, sviesta pupas,
lopbarības pupas). Zirņi graudiem.
Signum
Atļauts lietot pupu sējumos. Pupas
graudiem (lauka pupas, kāršu pupas,
kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības
pupas)
9
AAL lietojuma papildinājumi
“mazajam lietojumam” III
Switch 62.5 WG
Atļauts lietot skuju koku, lapu koku,
dekoratīvo krūmu stādījumos
kokaudzētavās, paprikas un baklažānu
stādījumos segtās platībās, kabaču un
cukini sējumos un stādījumos atklātā laukā
un segtās platībās, ķirbju un meloņu
stādījumos atklātā laukā, salātu un endīviju
sējumos un stādījumos atklātā laukā un
segtās platībās, burkānu, sakņu pētersīļu,
melnsaknes, pastinaku, galda biešu,
mārrutku, seleriju (sakņu), sīpolu,
šalotes, ķiploku sējumos un stādījumos
atklātā laukā, zirņu, pupu, pupiņu sējumos
un stādījumos svaigam patēriņam un
graudiem, zālienā golfa laukumā.
1
0
AAL lietojuma papildinājumi
“mazajam lietojumam” IV
Score 250 EC
Bumbieru-kadiķu rūsa
(Gymnosporangium fuscum) bumbieru
stādījumos.
Burkānu , seleriju (sakņu), sīpolu,
ķiploku, šalotes, galda biešu un
krizantēmu (gan atklātā laukā, gan
segtās platībās) sējumi un stādījumi
1
1
AAL lietojuma papildinājumi
“mazajam lietojumam” V
Topas 100 EC
Bumbieru-kadiķu rūsa (Gymnosporangium
fuscum) bumbieru stādījumos, ogulāju
stabiņrūsa (Cronartium ribicola), ogu krūmu
kausiņrūsa (Puccinia rebesii-caricis) upeņu
un ērkšķogu stādījumos.
Jāņogu, ķiršu, dekoratīvo kokaugu,
krizantēmu, ķirbju, cukini, meloņu un
arbūzu stādījumi un lapu koku stādījumi
kokaudzētavās
1
2
AAL lietojuma papildinājumi
“mazajam lietojumam” VI
•Biscaya OD – zemenes ;
•Actara 25 WG - burkāni ;
•Basta – krūmmellenes;
•Boxer 800 EC - lupīna , lauka pupas, burkāni ,
sīpoli, ķiploki un saulespuķes (sējumi), sakņu
selerijas un kātu selerijas (stādījumi);
•Butisan 400 - Pekinas kāposti , Ķīnas kāposti;
•Dithane NT - bumbieres - bumbieru kadiķu
rūsa;
•Mistral 700 WG - burkāni.
1
3
Izmaiņas AAL klasifikācijā
Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK)
Nr. 1272/2008 attiecībā uz augu aizsardzības
līdzekļiem stājas spēkā no 2015. gada 1.
jūnija (sauc par CLP klasifikāciju).
Marķējumi un iepakojumi, kuri iepakoti
saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EEK un laisti
tirgū pirms 2015. gada 1.jūnija drīkst
atrasties tirgū līdz 2017. gada 1.jūnijam ar
veco marķējumu.
1
4
Klasifikācijas piemērs I
Lai nepakļautu
riskam cilvēkus un
vidi, izlasīt un izpildīt
lietošanas
instrukcijas prasības
•
EUH401 Lai
izvairītos no riska
cilvēku veselībai
un videi, ievērojiet
lietošanas
pamācību
•
Piktogrammas
•
Uzmanību
Bīstamības simboli
Xi- Kairinošs
N- Bīstams videi
1
5
Klasifikācijas piemērs II
Riska frāzes
R43 Saskaroties ar
ādu var izraisīt
paaugstinātu
jutīgumu.
R51/53 Toksisks
ūdens organismiem,
var radīt ilglaicīgu
nevēlamu ietekmi
ūdens vidē.
R66 Atkārtota
iedarbība var radīt
sausu ādu vai izraisīt
tās sprēgāšanu.
Brīdinājuma
uzraksti
H317 Var izraisīt
alerģisku ādas
reakciju
H411 Toksisks
ūdens organismiem
ar ilglaicīgām sekām.
EUH066 Atkārtota
iedarbība var radīt
sausu ādu vai izraisīt
tās sprēgāšanu.
1
6
Drošības prasību apzīmējumi
S2 Sargāt no bērniem.
S13 Neuzglabāt kopā ar
pārtiku vai dzīvnieku
barību.
S20/21 Nedzert, neēst
un nesmēķēt darbojoties
ar vielu.
S24 Nepieļaut
nokļūšanu uz ādas.
S35 Šo vielu vai
produktu un iepakojumu
likvidēt drošā veidā.
S37 Strādāt
aizsargcimdos.
S57 Izmantot piemērotu
tvertni, lai izvairītos no
vides piesārņošanas.
P261 Izvairīties ieelpot
izgarojumus/smidzināju
mu.
P280 Izmantot
aizsargcimdus/
aizsargapģērbu/acu
aizsargus/ sejas
aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ
AR ĀDU: nomazgāt ar
lielu ziepju un ūdens
daudzumu.
P333+ P313 Ja rodas
kairinājums vai izsitumi:
lūdziet mediķu palīdzību.
P501 Atbrīvoties no
satura/tvertnes saskaņā
ar vietējiem
noteikumiem
1
7
VAAD darbības
1
8
KUR IEGŪT INFORMĀCIJU
Valsts augu aizsardzības dienesta
mājaslapās:
www.vaad.gov.lv
http://noverojumi.vaad.gov.lv/
[email protected]
1
9
Paldies par uzmanību!

similar documents