ES programma ERASMUS+

Report
ES programma „Erasmus +”
2014-2020
Iespējas piesaistīt finansējumu kultūras
nozares projektiem
Par Erasmus +
• Erasmus+ ir jaunā Eiropas Savienības atbalsta
programma izglītības, apmācības, jaunatnes
un sporta jomā
• Erasmus+ darbības laiks ir 2014.-2020.gads
• Programmā apvienotas:
–
–
–
–
Mūžizglītības programma;
Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Asialink;
"Jaunatne darbībā“;
un ES iniciatīvas sporta jomā.
Nacionālās aģentūras
Latvijā programmu „Erasmus” + administrē divas
aģentūras:
Valsts izglītības un attīstības aģentūra (izglītības
un apmācību jomas projekti)
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(jaunatnes jomas projekti)
Erasmus+ atbalstītās aktivitātes
KA 1 – Mācību mobilitāte
• Mācību un prakses iespējas
ārzemēs:
 studentiem,
 profesionālo skolu audzēkņiem
• Profesionālā izaugsme:
 skolotājiem,
 profesionālās izglītības
speciālistiem,
 augstskolu mācībspēkiem,
 pieaugušo izglītotājiem.
• Brīvprātīgais darbs:
 jauniešiem (JSPA)
KA 2 – Stratēģiskās
partnerības
Aktivitāte, kas sniedz
sadarbības iespējas dažāda
veida organizācijām, lai
ieviestu inovatīvas metodes
izglītībā un mācībās ar mērķi
paaugstināt izglītības kvalitāti,
modernizēt organizācijas un
veicināt sociālās inovācijas.
Kādas valstis piedalās Erasmus+ programmā?
Programmas
dalībvalstis:
• ES dalībvalstis
• Lihtenšteina
• Islande
• Norvēģija
• Maķedonija
• Turcija
Partnervalstis:
• Šveice (2014.gadā)
• Rietumbalkāni
• Austrumu partnerības
valstis
• Dienvid-Vidusjūras valstis
• Krievija
• Āzija un Centrālāzija
• Latīņamerika u.c
KA1 - Mācību mobilitātes
Kam?
Mērķi
• skolu sektoram – skolu pedagoģiskais personāls • uzlabot dalībnieku zināšanas,
• profesionālās izglītības sektoram
(profesionālajās vidusskolās, piem., mūzikas
vidusskolas, mākslas vidusskolas utt.)
a) audzēkņi
b) profesionālās izglītības speciālisti
• augstākajai izglītībai
(piem., Latvijas Kultūras Akadēmija, Latvijas
Mākslas Akadēmija utt.)
a) studenti
b) akadēmiskais personāls
• pieaugušo izglītībai
(piem., muzeji, bibliotēkas utt.) – pieaugušo
izglītības speciālisti
•
•
•
•
•
•
•
•
kompetences
veicināt nodarbinātību un
karjeras iespējas
veicināt uzņēmējdarbību
paaugstināt pašapziņu
uzlabot svešvalodu zināšanas
veicināt starpkultūru izpratni
ieviest jaunas apmācību
metodes, sistēmas
veicināt izglītības un
apmācību sistēmas
modernizāciju
veicināt sadarbību starp
organizācijām un valstīm
Mācību mobilitāte profesionālo skolu audzēkņiem
Projekta pieteicējs
Nosūtošā organizācija
(iesniedz vienu projekta
pieteikumu gadā):
• profesionālās izglītības
iestādes
• profesionālās izglītības
organizāciju apvienības.
Projekta
dalībnieki
Aktivitātes
veids
• profesionālo 1) prakse
skolu
darba vietā
audzēkņi,
2) prakse
• nesenie
skolā
profesionālo
kombinēta
skolu
ar praksi
absolventi,
uzņēmumā
• mācekļi.
Mobilitātes
ilgums
2 nedēļas - 12
mēneši
(ieskaitot
ceļošanas
dienas)
Mācību mobilitāte profesionālās izglītības speciālistiem
Projekta pieteicējs
Projekta dalībnieki
Aktivitātes veids
Nosūtošā
organizācija (iesniedz
vienu projekta
pieteikumu gadā):
• profesionālās
izglītības iestādes;
• profesionālo
priekšmetu skolotāji;
• praktisko nodarbību
pasniedzēji;
• starptautiskās
mobilitātes speciālisti
(prakšu vadītāji skolās un
uzņēmumos);
• karjeras konsultanti;
• personas uzņēmumos
un citās organizācijās, kas
nodrošina profesionālo
apmācību (personāla
speciālisti)
1) nodarbību
vadīšana skolā vai
organizācijā, kas
nodarbojas ar
profesionālās
izglītības
apmācību;
2) personāla
apmācība:
• pieredzes
apmaiņa
• darba vērošana
skolā vai
uzņēmumā.
• profesionālās
izglītības organizāciju
apvienības.
Mobilitātes
ilgums
2 dienas - 2
mēneši
(neieskaitot
ceļošanas
dienas)
Mācību mobilitāte augstākās izglītības studentiem
Projekta pieteicējs
Kas var
piedalīties?
Aktivitātes veids
Nosūtošā organizācija 1) Studenti
1) Studijas – studenti
(iesniedz vienu
sākot no 2.studiju
projekta pieteikumu 2) Augstskolu
gada.
gadā):
nesenie
absolventi 2) Prakse ārvalstu
• augstākās izglītības
uzņēmumos vai citās
iestāde, kurai ir
atbilstošās darba
piešķirta Erasmus
vietās - augstskolu
Augstākās izglītības
nesenie absolventi
harta (ECHE)
praksē var doties ne
vēlāk kā gadu pēc
augstskolas
absolvēšanas
Ilgums
Studijām
3 -12 mēneši
Praksei
2 - 12 mēneši
Mācību mobilitāte augstākās izglītības personālam
Projekta pieteicējs
Kas var
piedalīties?
Nosūtošā
1) Docēšanai –
organizācija
augstskolu
(iesniedz vienu
akadēmiskais
projekta
personāls un
pieteikumu gadā):
vieslektori no
• augstākās izglītības
uzņēmumiem
iestāde, kurai ir
piešķirta Erasmus
2) Personāla
Augstākās izglītības
profesionālā
harta (ECHE)
pilnveide –
augstskolu
personāls.
Aktivitātes veids
Mobilitātes ilgums
1) Docēšana – augstākās
izglītības iestāžu docētāji
un augstskolas uzaicināti
vieslektori no
uzņēmumiem dodas uz
kādu no ārvalstu
sadarbības augstskolām
2 dienas - 2 mēneši,
(neieskaitot ceļošanas
dienas)
2) Personāla
profesionālā pilnveide:
a) apmācības,
b) darba vērošana
ārvalstu sadarbības
augstskolā vai citā
atbilstošā organizācijā.
Docēšanas aktivitātes
laikā īstenojamas
vismaz 8 lekciju
akadēmiskās stundas
nedēļā (vai īsākā
periodā)
Mācību mobilitāte pieaugušo izglītības speciālistiem
Projekta pieteicējs
Kas var
piedalīties?
Aktivitātes veids
Mobilitātes
ilgums
Nosūtošā organizācija
(iesniedz vienu
projekta pieteikumu
gadā):
• organizācija, kura
darbojas pieaugušo
izglītībā;
• pieaugušo izglītības
organizāciju apvienība
jeb konsorcijs (vismaz
3 nosūtošās
organizācijas no tās
pašas valsts).
Pieaugušo izglītības
speciālisti (piem.,
bibliotēkas un
muzeju darbinieki,
kas nodarbojas ar
pieaugušo
izglītošanu)
Pieaugušo izglītotāji var mācīties
paši un mācīt citus:
1) vadīt nodarbības
uzņemošajā organizācijā;
2) piedalīties profesionālās
pilnveides kursos un apmācībās,
kuras organizē uzņemošā
organizācija,
3) veikt darba vērošanu
uzņemošajā organizācijā.
!!! Saturam jābūt saistītam ar
pieaugušo izglītošanu (metodika,
programmas kā izglītot
pieaugušos), nevis kultūras
darbinieku pieredzes apmaiņa
2 dienas - 2
mēneši
(neieskaitot
ceļošanas
dienas)
Mācību mobilitātes projektu finansējums
Atbalstītās izdevumu kategorijas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Administratīvie izdevumi;
Valodas sagatavošanas izdevumi;
Kursu dalības maksa
Uzturēšanās izdevumi;
Ceļa izdevumi;
Izdevumi papildus izmaksām un speciālajām
vajadzībām.
KA2 - Stratēģiskās partnerības
Mērķi
• veicināt kvalitatīvu un atbilstošu mācību
Rezultāti
Inovatīvas pieejas, kas atbilst
piedāvājumu, izstrādājot un ieviešot
mērķgrupu vajadzībām, nodrošinot
jaunas un inovatīvas pieejas un metodes piemēram:
izglītībā un apmācībā;
• pievilcīgākas
izglītības
un
apmācības programmas (augstākajā
• veicināt darba tirgus pārstāvju
un profesionālajā un pieaugušo
iesaistīšanos mācību nodrošināšanā un
izglītībā);
kvalifikāciju iegūšanā, stiprināt saikni
• uz izglītojamo iesaistīšanu un IKT
starp izglītību, apmācību un darba tirgu;
balstītās metodes;
• veicināt inovatīvu metožu izmantošanu • jaunas vai pilnveidotas metodes
izglītībā, atbalstot dažādas personalizētas darbam ar grupām ar ierobežotām
mācību pieejas, kopīgas mācīšanās un
iespējām un sociālo, valodu un
kritisko domāšanu attīstošas metodes, kā kultūru daudzveidību;
arī IKT izmantošanu mācību procesā.
KA2 darbības pamatprincipi
Kas var piedalīties stratēģiskā partnerībā?
• Jebkura organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības
un jaunatnes jomā, dažādos ekonomiskos sektoros
• Partnerību var veidot organizācijas no programmas
valstīm un partnervalstīm
• Min 3 organizācijas no trim dažādām programmas
valstīm
• Projektu iesniedz koordinējošā iestāde visas partnerības
vārdā. Koordinējošā iestāde ir no programmas valsts
Iespējamais finansējums
Maksimums 150 000 EUR gadā
Projekta ilgums – 2 vai 3 gadi
Budžeta kategorijas:
•
•
•
•
•
•
Projekta vadība un īstenošana
Starptautiskās projekta sanāksmes
Intelektuālie rezultāti
Rezultātu izplatīšanas pasākumi
Starptautiskās mācību mobilitātes
Citas izmaksas un atbalsts speciālajām vajadzībām
Projektu konkurss
• Eiropas Komisijas plāno izsludināt 2015.gada
konkursu KA1 un KA2 aktivitātēs 2014.gada
septembrī
• Plānotais projektu pieteikumu iesniegšanas
termiņš ir 2015.gada februāris
• Projektu pieteikumus iesniedz elektroniskā
formātā savas valsts Nacionālajā aģentūrā (skolu,
profesionālā, augstākā, pieaugušo izglītības
sektori Latvijā – VIAA, jaunatnes jomā - JSPA)
Oficiāla informācija pieejama
EK mājas lapā
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
VIAA mājas lapas sadaļā Mūžizglītības programma/Erasmus +
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus
_plus/erasmus_plus_jaunumi/
Erasmus + Programme Guide
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasm
us_plus/par_macibu_mobilitatem/?tl_id=21447&tls_id=1304
Kontaktinformācija
VIAA ES Izglītības programmu departamenta darbinieki:
http://www.viaa.gov.lv/lat/kontakti/darbinieku_kontakti/
Paldies par uzmanību!
Irīna Stoļarova
ES Izglītības programmu departamenta
Profesionālās un pieaugušo izglītības projektu nodaļas
vecākā programmas speciāliste
Tālrunis: 67814740
E-pasts: [email protected]

similar documents