Informatīva prezentācija

Report
Informatīvais seminārs par ELFLA
projektu konkursu
(4.kārta)
www.biedribasernikon.lv
Darba kārtība
 Par PPP biedrību «Sernikon» un īstenotajiem
projektiem
 Par projektu konkursu
 Par vietējās stratēģijas rīcībām
 Par projektu pieteikšanas kārtību
 Projektu vērtēšana
 Jautājumi
Par PPP biedrību «Sernikon»
 PPP biedrība «Sernikon» dibināta 2009.gadā, lai:
 veicinātu un atbalstītu sabiedrības iesaistīšanos lauku un
zivsaimniecībai nozīmīgas teritorijas attīstībā;
 izstrādātu un realizētu stratēģiju ilgtspējīgai lauku un
zivsaimniecībai
nozīmīgas
teritorijas
attīstībai,
izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
 attīstītu sadarbību ar valsts, pašvaldību un
nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām
institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības
darbības teritorijas attīstību.
Par PPP biedrību «Sernikon»
 PPP biedrība «Sernikon» organizācija:
 Biedrības pamata darbības teritorija ir Carnikavas
novada administratīvā teritorija;
 Augstākā lēmējinstitūcija – biedru sapulce;
 Konsultatīvā lēmējinstitūcija – padome 11 locekļi;
 Izpildinstitūcija – valde 1 cilvēka sastāvā;
 Darbinieki – administratīvais vadītājs un finanšu vadītājs.
Par PPP biedrību «Sernikon»
 PPP biedrības «Sernikon» darbības startēģija:
 Apstiprināta 2009.gadā, bet grozījumi veikti 2012.gadā;
 Atrodama –
 http://biedribasernikon.lv/strategija
 Biedrības mērķu sasniegšanai piešķirts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas
Zivsaimniecības fonda finansiāls atbalsts
Par ELFLA projektiem
 Informācija par apstiprinātajiem projektiem
atrodama:
 http://biedribasernikon.lv/elfla
Par projektu konkursu
 Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada
1.marta līdz 2013. gada 2.aprīlim;
 ELFLA
konkursa 4.kārtā pieejamais publiskais
finansējums 21 739,54 LVL;
 Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas
novads
Par projektu konkursu
 Projektu iesniegšanas kārtība:
 Papīra formātā iesniedzami Stacijas ielā 7 (2.stāvā),
Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163 līdz 02.04.2013.
plkst.13.00;
 Elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu
elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu
Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā,
jāiesniedz nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta epastu: [email protected]
ELFLA 1.rīcība
 1.rīcība: Pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības
uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem
 Pieejamais finansējums – 7233,30LVL
 Mērķis: veicināt vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu
kvalitāti pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes uzlabošana, jaunu darba vietu radīšana un esošo
nodrošināšana.
 Piedāvātie risinājumi: veļas mazgātavas, alternatīvās aprūpes centra,
dušas, publiskās pirts, foto saloni, auto mazgātavas pakalpojumi,
ķīmiskā tīrītavas pakalpojumi, esošo publisko pakalpojumu
elektronizācija un jaunu veidošana, kā arī ar to izmantošanu saistītā
aprīkojuma iegāde, u.c.
ELFLA 1.rīcība (iesniedzēji)
Maksimālā
attiecināmo
Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākums** izmaksu summa Maksimālā atbalsta intensitāte (%)
vienam
projektam (Ls)
413. pasākums, 6.1.aktivitāte – (iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 20 000 Ls
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem
iedzīvotājiem)
līdz 100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz
gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja
projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā
sabiedriskā labuma darbības jomai;
līdz 90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām
pašvaldībām;
līdz 60% citām juridiskām un fiziskām personām, arī
biedrībām un nodibinājumiem, ja projektā plānotās
aktivitātes ir saistītas un veicina cita saimnieciskā
darbības veicēja darbības attīstību vai dažādošanu.
ELFLA 2.rīcība
 2.rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem
 Pieejamais finansējums – 3045,35LVL
 Mērķis: Rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes, kas dos ieguldījumu
sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā un pieejamībā iedzīvotājiem un
sekmēs sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.
 Piedāvātie risinājumi: bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveide
un esošo uzlabošana, dienas centru aprīkojuma uzlabošana, sporta un
kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras un
aprīkojuma nodrošināšana, interešu klubu darbības nodrošināšanai
nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma nodrošināšana, u.tml.
ELFLA 2.rīcība (iesniedzēji)
Maksimālā
attiecināmo
Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākums** izmaksu summa Maksimālā atbalsta intensitāte (%)
vienam
projektam (Ls)
413. pasākums, 6.2.aktivitāte - (iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 20 000 Ls
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
(tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu
dažādošanai)
līdz 100% biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz
gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši
sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā
plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā
labuma darbības jomai;
līdz 90% biedrībām, nodibinājumiem un vietējām
pašvaldībām;
līdz 60% citām juridiskām un fiziskām personām, arī
biedrībām un nodibinājumiem, ja projektā plānotās
aktivitātes ir saistītas un veicina cita saimnieciskā
darbības veicēja darbības attīstību vai dažādošanu.
ELFLA 3.rīcība
 3.rīcība: Lauksaimniecības pārtikas produktu attīstības veicināšana Vietējās
attīstības Stratēģijas īstenošanas teritorijā
 Pieejamais finansējums – 11 460,89 LVL
 Mērķis: Attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi, kā arī
lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos
biedrības „Sernikon” darbības teritorijā.
 Piedāvātie risinājumi:
 iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana;
 infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei, pirmapstrādei,
ražošanai, tai pašā skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai;
 augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu
sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
ELFLA 3.rīcība (iesniedzēji)
Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākums**
Maksimālā
attiecināmo izmaksu
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)
summa
vienam
projektam (Ls)
411. pasākuma, 3.1.aktivitāte (iekārtas, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
10 871,48 Ls
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana,
infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei,
tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības
kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu
un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana),
411: pasākuma 3.2. aktivitāte (iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana,
infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei
mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai)
Juridiskām vai fiziskām personām –
40%;
Juridiskām personām – 50%
UZMANĪBU!!
 juridiskām un fiziskām personām, ja projektā plānotās
aktivitātes ir saistītas un veicina cita saimnieciskā
darbības veicēja darbības attīstību vai dažādošanu, –
līdz 60 procentiem
 attiecīgajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā
atbalsta pretendents iesniedz ne vairāk kā vienu
projekta iesniegumu, ja vien atbalsta pretendents nav
vietējā pašvaldība
Lauku atbalsta dienests
www.lad.gov.lv
Projekta pieteikuma sagatavošana
ELFLA
 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības
stratēģiju
īstenošanas
teritorijā«
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=237839&from=off)
Projekta pieteikuma sagatavošana
ELFLA
 Veidlapas un metodiskie nosacījumi:
 http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibasprogrammas-pasakumi/
Papildu apmācību materiāli
 Rokasgrāmata projektu sagatavošnā:
 http://www.laukutikls.lv/images/stories/pielikumi/Rokasgra
mata_LEADER_projektiem_v10_30.12.2011.pdf
 E-apmācības (ELFLA)
 http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibasprogrammas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasanavietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitatesveicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanasteritorija/e-apmaciba-projekta-iesnieguma-aizpildisanai/
Reģistrācija LAD
 Visiem pretendentiem pirms projekta iesniegšanas ir
jāreģistrējas Lauku atbalsta dienestā:
 http://www.lad.gov.lv/lv/lad-klientu-registracija/
Projektu pieteikumu veidlapa ELFLA
 Atsevišķi pasākumam ("Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā«)
 MK noteikumos 3.1. un 3.2. apakšpunkti
 Atsevišķi pasākumam ("Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā«)
 MK noteikumos 6.1. un 6.2. apakšpunkti
ĪPAŠA UZMANĪBA – pievienojamie
dokumenti
 D sadaļa projekta pieteikumā:
 Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai
 Nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums, ja nekustamo
īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents
nomā vai patapina. Ja veic teritorijas labiekārtošanu, kas nav
atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai
iegādājas pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami,
izņemot gadījumu, ja projektā plānotās aktivitātes īsteno
noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz
saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas
labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu
ĪPAŠA UZMANĪBA – pievienojamie
dokumenti
 D sadaļa projekta pieteikumā:
 Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai
 Nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums, ja nekustamo
īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents
nomā vai patapina. Ja veic teritorijas labiekārtošanu, kas nav
atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai
iegādājas pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami,
izņemot gadījumu, ja projektā plānotās aktivitātes īsteno
noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz
saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas
labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu
UZMANĪBU!!
 ELFLA:
 3.punkts:
 projekta iesniegumā atbalsta pretendents apliecina savu ekonomisko
dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma
projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados
un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas
atlikums katra gada beigās ir pozitīvs
 6.punkts:
 ja atbalsta pretendents ir juridiska persona (izņemot biedrības,
nodibinājumus un pašvaldības) vai fiziska persona, kas veic saimniecisku
darbību, naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums projekta iesniegšanas
gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas
katra gada beigās ir pozitīvs. Naudas plūsma pierāda spēju īstenot
projektu un sasniegt mērķi
ĪPAŠA UZMANĪBA – pievienojamie
dokumenti
 Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti
 Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
 MINIMUMS - Plānošanas un arhitektūras uzdevums (ja iesniegšanas brīdī
nav tehniskā projekta)
 Teritorijas labiekārtošanai, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos
aktos, – izmaksu tāme
 Vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā – apliecinājuma karte un ieceres
dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem
 Apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām
saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus
ĪPAŠA UZMANĪBA – pievienojamie
dokumenti
 Iepirkuma procedūra:
 http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/eiropaszivsaimniecibas-fonda-pasakumi/2274/





Dokumentu noformēšana:
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491
Elektronisko dokumentu likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68521
Dokumentu noformēšana
 Projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanumurētām
lapām, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali
ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā
sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, projekta
iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora
nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta
iesniedzēja
pilnvarotās
personas
paraksts,
atšifrējums/amats
 «Kopija» uz pirmās lapas, «Kopija pareiza» teksta beigās un
sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums,
dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja
pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums/amats
Dokumentu noformēšana
 Projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanumurētām
lapām, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali
ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā
sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, projekta
iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora
nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta
iesniedzēja
pilnvarotās
personas
paraksts,
atšifrējums/amats
 «Kopija» uz pirmās lapas, «Kopija pareiza» teksta beigās un
sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums,
dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja
pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums/amats
Projektu pieteikumu vērtēšana
 Projektu pieteikumiem jāatbilst:
 Biedrības stratēģijas mērķiem un rīcībām
 MK noteikumos noteiktajam dokumentu apjomam
 Biedrības noteiktajiem kritērijiem
Projektu pieteikumu vērtēšana
 Projektu pieteikumu vērtēšanas kārtība:
 Biedrība 1 mēneša laikā veiks pieteikumu saturisko
vērtēšanu:
 Katru pieteikumu izvērtēs vismaz 3 vērtētāji;
 Lēmumu par atbilstību pieņems padome;
 3 mēnešu laikā LAD vērtēs atbilstību MK noteikumiem.
Noderīgas saites
 www.lad.gov.lv
 www.biedribasernikon.lv
 www.laukutikls.lv
Paldies par uzmanību!
Veiksmīgu projektu pieteikumu
sagatavošanu!

similar documents