- สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์

Report
งานประกันสุขภาพ ปี 2558
บทบาทภารกิจกลุ่มงานประกันสุ ขภาพ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดบุรรรัม์
ด้านประกันสุ ขภาพ
1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ระบบ
ประกันสุ ขภาพของจังหวัดจากทุกสิ ทธิ
ได้แก่
* กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ
* สิ ทธิสวัสดิการข้าราชการ
* กองทุนประกันสังคม
* กองทุนประกันสุ ขภาพคนต่างด้าว
* กองทุนประกันสุ ขภาพบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิ ทธิ
* กองทุน พ.ร.บ.ผูป้ ระสบภัยจากรถ
* กองทุนรักษาพยาบาลพนักงาน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
ครอบครัว
2. การวางแผน จัดระบบ กาหนด
แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาด้าน
ประกันสุ ขภาพของหน่วยบริ การใน
จังหวัด
3. กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านประกันสุ ขภาพของ
หน่วยบริ การในจังหวัด
4. สร้างและพัฒนาภาคีเครื อข่ายการ
ประกันสุ ขภาพทุกระดับ
5. งานคุม้ ครองสิ ทธิผรู ้ ับบริ การด้าน
หลักประกันสุ ขภาพในทุกสิ ทธิ
บทบาทภารกิจกลุ่มงานประกันสุ ขภาพ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดบุรรรัม์
ด้านการเงินการคลัง
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทานโยบาย
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้าน
การเงินการคลังของหน่วยบริ การและ
หน่วยบริ หารในจังหวัด ให้สอดคล้อง
กันนโยบายของประเทศและเขตสุ ขภาพ
3. ประสานการทางาน กากับติดตาม
ประเมินผลทั้งการดาเนินงานและ
ผลกระทบด้านการเงินการคลังของ
หน่วยบริ การและหน่วยบริ หารใน
จังหวัด
2. การวางแผน จัดระบบ กาหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน
การคลังของหน่วยบริ การและหน่วย
บริ หารในจังหวัด
4. จัดทาและให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศเพื่อการบริ หารด้านการเงิน
การคลังและเศรษฐกิจสุ ขภาพของ
จังหวัด
บทบาทภารกิจกลุ่มงานประกันสุ ขภาพ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดบุรรรัม์
ด้านบัญชีสุขภาพ
1. สนับสนุนการพัฒนาและใช้ขอ้ มูล
ทางบัญชีและทางการเงินของหน่วย
บริ การและหน่วยบริ หารในจังหวัดให้
ถูกต้อง มีคุณภาพน่าเชื่อถือ
2. จัดทาฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ดา้ น
บัญชี ด้านการเงิน ข้อมูลบริ การและ
ต้นทุนบริ การของหน่วยบริ การและ
หน่วยบริ หารในจังหวัด รวมทั้งออก
รายงานสถานะทางการเงิน ข้อมูล
บริ การและตัวชี้วดั รายไตรมาส รายปี
3. ร่ วมติดตามการดาเนินงานตรวจสอบ
ภายใน ควบคุมภายในและประเมินผล
ทั้งทางบัญชีการเงินและพัสดุ
ตัวชร้วดั ในงานประกันสุ ขภาพ
ระดับความสาเร็ จของการส่ งข้อมูลเพื่อขอรับค่าบริ การทางการแพทย์สิทธิ 3 สิ ทธิ์
(UC ข้าราชการ อปท.) ผ่าน E-Claim ที่มีคุณภาพ
สูตรคำนวณ
1. ความทันเวลา
1.1 ร้อยละความ ทันเวลา ขอการส่งข้อมูลผูป้ ่ วยนอก (OPD)
จานวนผูป้ ่ วยนอกที่ส่งทันเวลา
จานวนผูป้ ่ วยนอกทั้งหมด
100
1.1 ร้อยละความ ทันเวลา ขอการส่งข้อมูลผูป้ ่ วยใน (IPD)
จานวนผูป้ ่ วยในที่ส่งทันเวลา
จานวนผูป้ ่ วยในทั้งหมด
100
ตัวชร้วดั ในงานประกันสุ ขภาพ
ระดับความสาเร็ จของการส่ งข้อมูลเพื่อขอรับค่าบริ การทางการแพทย์สิทธิ 3 สิ ทธิ์
(UC ข้าราชการ อปท.) ผ่าน E-Claim ที่มีคุณภาพ
สูตรคำนวณ
2. ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริ การ
ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนทุกฉบับที่รับการสุ่ มตรวจ
ผลรวมคะแนนเต็มความสมบูรณ์ของหัวข้อการตรวจประเมินของเวชระเบียนแต่ละฉบับรวมทุกฉบับ
100
3. ร้อยละความครบถ้วนการส่ งข้อมูลผูป้ ่ วยในการเรี ยกเก็บค่าบริ การ (3 สิ ทธิ์ )
จานวนรายของผูป้ ่ วยในที่แพทย์จาหน่ายทั้งหมด – จานวนรายของข้อมูลผูป้ ่ วยในที่ส่ง E-Claim
จานวนรายของผูป้ ่ วยในที่แพทย์จาหน่ายทั้งหมด
100
เกณฑการให้ คะแนน
ตัวชี้วดั (i)
น้ าหนัก(wi)
เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
1.ความทันเวลา
1.1 ร้อยละความ ทันเวลา ของการส่ งข้อมูลผูป้ ่ วยนอก (OPD)
0.40
95.00 96.00 97.00 98.00 99.00
1.2 ร้อยละความ ทันเวลา ของการส่ งข้อมูลผูป้ ่ วยใน (IPD)
0.40
95.00 96.00 97.00 98.00 99.00
2.1 ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึ กเวชระเบี ยนของหน่ วยบริ การผูป้ ่ วยนอก
0.40
70.00 75.00 80.00 85.00 90.00
2.2 ร้อยละความสมบูรณ์ ของการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริ การผูป้ ่ วยใน
0.40
70.00 75.00 80.00 85.00 90.00
2. ความสมบูรณ์
2.3 อัตรา Case mix Index (CMI) ของผูป้ ่ วยใน
รพศ. (A)
รพท. (M1)
รพช.แม่ข่าย (M2)
รพช.ใหญ่ (F1)
รพช.กลาง (F2)
รพช.เล็ก (F3)
รวม CMI
3. ร้อยละความครบถ้วนการส่ งข้อมูลผูป้ ่ วยในเรี ยกเก็บค่าบริ การ
รวมทั้งหมด
1.00
0.40
3.0000
95.00 96.00 97.00 98.00 99.00
คะแนนที่ คะแนนเฉลี่ย ถ่วง
ได้ (C) น้ าหนัก (WxC)
เกณฑการให้ คะแนน
ตัวชี้วดั (i)
หน่วยวัด
1.ความทันเวลา
ผลการดาเนินงานในอดีต ปี งบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557
ร้อยละ
1.1 ร้อยละความ ทันเวลา ของการส่ งข้อมูลผูป้ ่ วยนอก (OPD)
ร้อยละ
94.67
98.23
98.65
99.42
98.29
1.2 ร้อยละความ ทันเวลา ของการส่ งข้อมูลผูป้ ่ วยใน (IPD)
ร้อยละ
98.29
98.96
99.08
98.00
99.00
2. ความสมบูรณ์
ร้อยละ
2.1 ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึ กเวชระเบี ยนของหน่ วยบริ การผูป้ ่ วยนอก
ร้อยละ
N/A
71.99
79.86
98.00
99.00
2.2 ร้อยละความสมบูรณ์ ของการบันทึกเวชระเบียนของหน่วยบริ การผูป้ ่ วยใน
ร้อยละ
85.05
83.59
86.06
98.00
99.00
2.3 อัตรา Case mix Index (CMI) ของผูป้ ่ วยใน
รพศ. (A)
ร้อยละ
รพท. (M1)
ร้อยละ
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
รพช.แม่ข่าย (M2)
ร้อยละ
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
รพช.ใหญ่ (F1 - 3)
ร้อยละ
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
95.00
96.00
97.00
98.00
99.00
รวม CMI
3. ร้อยละความ
ครบถ้วนการส่ งข้อมูลผูป้ ่ วยในเรี ยกเก็บค่าบริ การ
ร้อยละ
ร้อยละ
กิจกรรมกลุ่มงานจะสนับสนุนสถานบริการ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ข้อมูลต้นทุน แผนเงินบารุ งสถานบริ การ ปี 2558 จังหวัดบุรีรัมย์
2. โครงการประชุมชี้แจงการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 (สาหรับ
บุคลากรสาธารณสุข)
3. โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาท
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การดาเนินงานคลินิกชะลอความเสื่ อมของไต CKD Clinic
5. โครงการประชุมสัญจรติดตามการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าบริ การทางการแพทย์สิทธิ 3 สิ ทธ์ (UC ข้าราชการ อปท.)
ผ่าน E-Claim
6. โครงการพัฒนาคุณภาพตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผูป้ ่ วยในผูป้ ่ วยนอกและ Coding Audit
7. โครงการพัฒนาระบบการชดเชยค่าบริ การทางการแพทย์ของหน่วยบริ การภายในเครื อข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปี
งบประมาณ 2558
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิเพื่อกาหนดแนวทางการเรี ยกเก็บค่าบริ การทางการแพทย์ ประจาปี งบประมาณ 2558
กิจกรรมทรไ่ ม่ ใช้
งบประมาณ
ประกันสังคม
การคืนข้อมูล
ทหารเกณฑ์
ปลดสิทธิ์คนตาย ฯลฯ
กิจกรรมทรก่ ลุ่มงานจะขอให้ สถานบริการทา
ระดับหน่วยบริ การ
แผนงาน/กิจกรรม
คาอธิบาย
หมายเหตุ
5.4.3.2. พัแต่
เสนอรำยงำนทำงกำรเงิ
ส่1.ฒ
งข้งจันำระบบบั
ตัอด้งมูทคณะกรรมกำรแก้
ลำแผนประมำณกำรรำยได้
งบทดลองและข้
ญชีให้มีคนุณปอและ
ภำพ
ัญมูหำ
ล
น่กำรเงิ
ตัวำบริ
เชื
ชี้ว่อกนด-ั ถืำรทำงหน้
ต่ค่ของโรงพยำบำล
อำอใช้
ผูบ้ จริ่ำหยของปี
ำร
ำเว็(ผอ.รพ.)
บไซต์
2558 (Planfin)
เป็ น
ประจ
http://hfo.cfo.in.th
ำทุกเดือน
ประจำเดือน
ภำยในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปให้
ส่วนกลำง
-บัโรงพยำบำลที
เพื
นทึ่อหกให้
อ้ ชีดมูใระบบถำวรรำยงำนอย่
ลห้ก่ปผลกำรด
คำรใช้
รบถ้แวผนประมำณกำร
นำเนิ
กนต้งำนมี
องมเป็ี ำนง
ระสบปั
ญถูหำให้
ให้
น่บัวขเญกิยบริ
ควำมถู
ปัคณะกรรมกำรร่
จรำยได้
จุ่ำเสมอ
บนั กต้- อผูค่งบำ้ ใช้
เหมำะสม
ำหรัำงๆ
บนใเพื
ำมำ
สม
ริ หจวำรหน่
ำยต่
ช้ ่อ
่ำมจำกฝ่
ย เพื่วอสยงำนได้
กำร
นำรงำนก
สถำนะทำงกำรเงิ
น,จัดอทำ
ข้ประเมิ
วำงแผนแก้
อบริมูลหกำรเงิ
ปนัญให้
หำและเสนอต่
เกิบดติประโยชน์
ำกั
ดตำมผลกำร
MOC,
นงำนประกั
ทุนกำรให้
บริ กำรบ
คณะกรรมกำรปรั
ทธิภนำพระดั
ดำเนินHGR
งำน และ
– กลุบต้่มประสิ
Quick
Method
จัแบบ
งสุหวั
ด ำแผนประมำณกำรรำยได้
ขภำพน
–
ค่ำใช้จ่ำยไปติดตำมสถำนะทำงกำร
เงินและกำหนดนโยบำยกำรเงินกำร
คลัง
ประกอบด้
งๆดั
ต่ออไปนี
ต้รำยงำนตั
องตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิ
ำบั
วชีวญ้ยแผนต่
วชีดั ใทีห้่ตปอ้ ำฏิงเสนอต่
บตั ิตงำมคู
ผู่มบ้ ือนริบั้-หญำรชี
กำรจั
ดทำแผนประมำณกำรรำยได้
แผนควบคุ
ค่กระทรวงสำธำรณสุ
ำใช้
จ่ำให้
ยด้พำิจนยำ
(Financial
สำำนั
กจงำนปลั
วreport)
ยมดPlanfin
และรำยงำนผลงำน
ข
่ำยตำม
ค่1.ประกอบด้
ใช้
ำรณำตำม
เวชภั
วัสนดุงำนที
วิทData
ยำศำสตร์
กำรแพทย์
บริ
1. รำยงำนทำงกำรเงิ
กำรณฑ์(service
(งบแสดงฐำนะ
ให้ โดย
ผลกำรด
ำเนิ
่ผนำ่ report)
นมำปี
2557
่นๆนสปั่งบแสดงผลกำรด
ถูกหรื
ทำงกำรเงิ
กำหนดให้
ต้อออืงเป็
จุบนั ก่อ้นนส่เดืงอข้นตุ
อำเนิ
มุลลำคม
นงำน
งจภำยในสิ
2. แผนกำรลงทุ
นหรืน่ออติจั(7ดดตำม
หำครุบภ) ณั ฑ์ที่
ตัวชีและใช้
ระดั
2557
แผนเพื
้ วดั ทำงกำรเงิ
มี3.วบทวิ
งเงินนเสูครำะห์
ง กไตรมำส
ทำงกำรเงิน
ประเมิ
ผลทุ
3.4. แผนกำรจั
ดหำรำยได้
ต้นทุนกำรให้
บริ กำรผูฯลฯ
ป้ ่ วยนอกและ
ผูป้ ่ วยใน (Quick Method)

similar documents