VY_32_inovace_HV6789_13

Report
Název: Středověká hudba
VY_32_inovace_HV6789_13
Autor: Mgr. Hana Kalousková
Oblast: Hudební výchova
Stručná anotace: Materiál je určen k seznámení žáků s hudbou období středověku,
s nejstaršími českými hudebními památkami, s pojmy vztahujícími se k hudbě tohoto období;
v úvodu se žáci dozvědí o rozdílu mezi hudbou duchovní a světskou, v ukázkách si ověří, zda
chápou rozdíl mezi hudbou duchovní a světskou, materiál je doplněn hudebními ukázkami,
které dokumentují charakter tehdejší hudby
•
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rozdíl mezi hudbou duchovní a
světskou
Hudba duchovní




Týká se církve
Hudba obsahuje
náboženské náměty
Je součástí církevních
obřadů
Je provozována v
církevních objektech
Hudba světská



Netýká se církve ani
náboženství
Je určená pro radost
Patří sem větší část
vážné hudby, hudba
lidová a populární
Rozhodni, zda následující ukázky patří k hudbě duchovní, nebo
světské.
http://www.youtube.com/watch?v=lG6qx-CAIzA
duchovní hudba, oratorium Mesiáš (zhudebnění motivů
Kristova života) od G .F. Händel
http://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU
hudba světská, B. Smetana - Vltava
http://www.youtube.com/watch?v=ThJ4L86kxF8
hudba světská, píseň populární hudby Hey Boy
v podání Verony
Středověká hudba







Zahrnuje období zhruba od vzniku křesťanství (první
staletí po vzniku letopočtu po 14. století)
Znaky hudby:
Jednohlasý zpěv, nebo zpěv s doprovodem hudebních
nástrojů
Počátek jednoduchého vícehlasého zpěvu ke konci tohoto
období
Vývoj notového písma (značky v textu vyjadřující
přibližnou výšku tónu)
Hudební nástroje – loutna, harfa, varhany, flétna, roh
Ke konci období pravidelný rytmus a rozvoj melodie,
harmonie a hudebních forem
Ukázka melodie zachycené v textu pomocí tzv. neumů
Hudba duchovní



Základem „chorál“ – jednohlasý
duchovní zpěv
s latinským textem (2. – 6. st.)
Tyto zpěvy sjednoceny koncem 6. st.
papežem Řehořem (latinsky Gregor)
a dostaly proto název gregoriánské
chorály
Ukázka gregoriánského chorálu
http://www.youtube.com/watch?v=p
LNuJmaJ9ZE
Hudba světská




Rozvoj hlavně v gotice
Jednohlasý zpěv provozovaný
potulnými hudebníky, kteří se
doprovázeli na jednoduché hudební
nástroje (flétna, loutna, malá harfa,
bubínek)
Veselé písně na trzích a v hostincích
– jokulátoři (žertéři)
Rytířské písně – trubadúři, truvéři,
minnesängři
Nejstarší české hudební památky:
Hospodine, pomiluj ny (11. stol.) – duchovní
píseň, v závěru obsahuje slovo krleš
(zkomolenina latinských slov Kyrie
eleison – Pane, smiluj se)
Svatý Václave (13. stol.) – duchovní píseň
velebící knížete Václava, má pravidelný rytmus
Dřevo sě listem odieva (14. stol.) – světská píseň, pravidelný
rytmus
Ktož sú boží bojovníci (15. stol) - husitský
válečný chorál, nalezen v 19. stol.
v městečku Jistebnice v jižních Čechách
spolu s dalšími hudebními památkami
v tzv. Jistebnickém kancionálu
Poslechni si ukázku a rozhodni, která z uvedených
možností pro ni platí:
http://www.youtube.com/watch?v=-UCA-ykS4wM
1.
2.
3.
4.
5.
Hudba je
Zpívá
Text písně je
Rytmus písně je
Nálada ukázky je
a) jednohlasá
a) ženský sbor
a) český
a) pravidelný
a) veselá
b) vícehlasá
b) mužský sbor c) smíšený sbor
b) latinský
c) anglický
b) nepravidelný
b) bojovná
c) taneční
Řešení:
1. Hudba je
a) jednohlasá
2. Zpívá
b) mužský sbor
3. Text písně je
a) český
4. Rytmus písně je
a) pravidelný
5. Nálada ukázky je b) bojovná
Použité zdroje – obrázky:
gregoriánský chorál
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Graduale_Aboense_2.jpg/220
pxtrubadúr
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/William_IX_of_Aquitaine__BN_MS_fr_12473.jpg
Ktož sú boží bojovníci
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Kto%C5%BE_s%C3%BA_bo
%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci.gif/200pxKto%C5%BE_s%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci.gif
Hospodine pomiluj ny
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Hospodine_pomiluj_ny_Traktat_Jana
_z_Holesova.jpg
Neumy
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Neume2.jpg/220pxNeume2.jpg
Použité zdroje – hudební ukázky:
Gregoriánský chorál
http://www.youtube.com/watch?v=pLNuJmaJ9ZE

similar documents