Vývoj daňovej legislatívy v období konsolidácie verejných financií

Report
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
www.finance.gov.sk
Konsolidácia verejných financií
v oblasti daní
Bratislava, 24 10. 2012
október
2012
február
2010
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
Odporúčania medzinárodných inštitúcii
EÚ
OECD
MMF
Boj proti daňovým
únikom
Boj proti daňovým
únikom
Boj proti daňovým
únikom
Zlepšenie správy daní
Zlepšenie správy daní
Zlepšenie správy daní
Zintenzívnenie
administratívne
spolupráce
Zintenzívnenie
administratívne
spolupráce
Rozšírenie základu
dane
Rozšírenie základu
dane
Presun daňového
zaťaženia z práce na
spotrebu, kapitál,
životné prostredie
Presun daňového
zaťaženia z práce na
spotrebu, kapitál,
životné prostredie
október 2012
Rozšírenie základu
dane
Zdroj: Zhodnotenie reforiem a identifikácia priorít na rok 2013: Prehľad
Správa o verejných financiách v EMÚ v roku 2012
Stratégie finančnej konsolidácie v pokrízovom svete, 2010
2
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
MF SR
boj proti daňovým únikom
• “Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016“
schválený vládou SR v júni 2012
• séria 50 opatrení v oblasti
 daňového, trestného a obchodného práva
 operatívnych činností
• implementácia v troch etapách – k 1.10.2012, 1.10.2013, 1.10.2014,
• primárny cieľ - účinnejší výber DPH
• očakávané pozitívne dopady v oblasti spravodlivej hospodárskej
súťaže, vymožiteľnosti práva, celkovej ekonomickej a spoločenskej
klímy
• odhadovaný prínos v dlhšom časovom horizonte – cca 1 mld. eur
október 2012
3
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
Boj proti daňovým únikom
stav implementácie
Legislatívne zmeny od 1.10.2012:
• DPH (zábezpeka, ručenie,...)
• Trestný zákon (skutkové podstaty)
• Obchodný zákonník
Operatívna činnosť:
•
 odhalenie tunela pod ukrajinsko
slovenskou hranicou
 odhalenie organizovanej skupiny
obchodníkov s niklom
Legislatívne zmeny od 1.1.2013:
• obmedzenie hotovostného
platobného styku
 množstvo ďalších prípadov
v štádiu rozpracovania, ktoré
budú zverejnené v blízkej
budúcnosti
 5 000 a
 15 000 eur
Nové výzvy:
• liehová agenda – nadstavba na už
existujúcu schému bilancií liehovín v
daňovom voľnom obehu
október 2012
daňová kobra
•
špecializované zameranie
 na rizikové oblasti podnikania
4
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
Správa daní
• rozšírenie územnej pôsobnosti DÚ VDS na celé územie SR
 jednotná správa daní všetkých špecifických a veľkých subjektov
• úprava kompetencií Finančného riaditeľstva SR
• predĺženie lehoty pre výkon daňovej kontroly pre zahraničné
závislé osoby
• zverejňovanie zoznamov daňových subjektov, ktorí opakovane




nepodávajú daňové priznania k DPH
nezaplatia vlastnú daňovú povinnosť
porušujú povinnosti pri daňovej kontrole
nie sú zastihnuteľní na adrese sídla, miesta podnikania, prevádzkarne
• elektronické registračné pokladnice – opatrenia smerujúce k
 zabráneniu krátenia tržieb
 efektívnejšiemu výkonu kontroly
október 2012
5
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
MF SR
Administratívna spolupráca
• medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní – transpozícia
smernice




•
•
•
•
rozsah úprav na všetky druhy daní
určenie lehôt pre medzinárodnú výmenu informácií
spätná väzba
sprístupnenie informácií aj iným orgánom (Sociálna poisťovňa, orgány
činné v trestnom konaní...)
aktualizácia článku 26 Modelovej zmluvy OECD – výmena
informácií
zmluvy o výmene daňových informácií (TIEA)
multilaterálny dohovor o medzinárodnej administratívnej pomoci
v daňových záležitostiach
členstvo v Globálnom fóre OECD
október 2012
6
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
Daň z príjmov
• úprava sadzby dane z príjmov FO - 19% a 25 %
PO - 23%
• zavedenie osobitnej sadzby dane vo výške 5 % pre vybraných
ústavných činiteľov
• obmedzenie výšky paušálnych výdavkov (5040/420)
• nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela
 starostlivosť o dieťa (3 a 6 rokov)
 opatrovateľské aktivity
 evidencia na úrade práce
• daňový bonus len z aktívnych príjmov – vek dieťaťa do 26 roku
• zdanenie podielov na zisku vykázaných pred r. 2003
 15 % zrážková daň
október 2012
7
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
Spotrebné dane
• posunutie zvýšenia sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov, a to
z marca 2013 na október 2012
• lehota pre dopredaj cigariet zdanených súčasnou sadzbou spotrebnej dane
• mierne zvýšenie sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov (2,82%
cigarety a 2,4% tabak, cigary a cigarky)
Cigarety
WAP/1000 ks
minim. SD
v eur/ 1000 ks
DPH k 1.1.2012
Spolu
v eur/ 1000 ks
Poľsko
114,2
74,89
23%
92,11
Maďarsko
121,98
75,72 (92,83)*
27%
96,16
Slovensko
135,8
91,00
20%
109,2
Česko
136,35
84,41 (89,38)*
20%
101,3
Rakúsko
197, 40
115,55
20%
138,66
Poznámka: * pripravovaná úprava sadzieb dane v Česku a Maďarsku od 1.1.2013
október 2012
8
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
Realizácia odporúčaní
EÚ
OECD
MMF
Boj proti daňovým
únikom
Boj proti daňovým
únikom
Boj proti daňovým
únikom
Zlepšenie správy daní
Zlepšenie správy daní
Zlepšenie správy daní
Zintenzívnenie
administratívne
spolupráce
Zintenzívnenie
administratívne
spolupráce
Rozšírenie základu dane
Rozšírenie základu dane
Presun daňového
zaťaženia z práce na
spotrebu, kapitál, životné
prostredie
Presun daňového
zaťaženia z práce na
spotrebu, kapitál, životné
prostredie
október 2012
Rozšírenie základu dane
Zdroj: Zhodnotenie reforiem a identifikácia priorít na rok 2013: Prehľad
Správa o verejných financiách v EMÚ v roku 2012
Stratégie finančnej konsolidácie v pokrízovom svete, 2010
9
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
Členské štáty EÚ 2011/2012
Sadzba dane
Daň z príjmov fyzických
osôb
Priame
dane
Zvýšenie BE, DK, CY, FI, EL, ES, IE, IT, LU, NL, PT
Zníženie
Daň z príjmov právnických Zvýšenie
osôb
Zníženie
Sociálne a zdravotné
odvody
Daň z pridanej hodnoty
Základňa alebo špeciálny režim
FI, HU, LV, NL
FR, PT
CZ, AT, BE, DK, HU
UK, FI, EL, SI, NL
ES, HU, IT, LT, LU, UK
Zvýšenie AT, BG, CY, FR, EL, HU, LV, PL, PT, UK
Zníženie
DE
CZ
Zvýšenie
PT, UK, CY, IE, HU, LV, PL, IT, FR, BG,
EL, CZ
AT, BE, BG, CY, DK, EL, FI, LV, NL, PL,
PT
Zníženie
Nepriame
dane
Spotrebné dane
CY, EL, ES, LT
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR,
Zvýšenie HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT,
RO, SE, SI, UK
Zníženie
Zvýšenie
Majetkové Daň z nehnuteľností a iné
dane
majetkové dane
Zníženie
október 2012
AT, BE, CZ, DK, FI, FR, EL, HU, IE, PL,
PT, UK
CZ, DK, EE, FI, DE, ES, HU, IE, LV, MT,
NL, SE, UK
DK, LV, PL
SI
EL, ES, PT, UK
IT, LT, LV
NL
Zdroj: Tax reforms in EU Member States
10
Ministerstvo financií
MF SR
Slovenskej republiky
Zhrnutie
• neplánuje sa ďalšie zvyšovanie daní
• daňové úniky verzus ich vytesnenie
...
október 2012
11

similar documents