ภาพฝัน - สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Report
ภาพฝัน ?
การป้องกันควบคุมโรคในพืน้ ที่
สิ่ งทีเ่ ป็ นอยู่
สคร
สสจ
สสอ
สภาพปั จจุบันของ
รพสต.และ รพช.
มหาดไทย
สภาฯ
สปสช
อบต
กสธ
สสจ
การเมือง
รพสต.
รพช.
วิธีเอาตัวรอดในปัจจุบัน
• เดินตามช่ อง
• มองแค่ ท่ เี ห็น
• เน้ นตัวชีว้ ัด
• วิสัยทัศน์ เอาไว้ ท่องจา
• งานที่ทาไม่ มีความหมาย
จริง
หรื อไม่
Team (ไม่) Work
•Health status ขณะนี้ของประชาชนดีข้นึ จริงหรื อ??
•มีโครงการมากมาย เช่ น คัดกรอง dm,ht โปรแกรมสารวจมีมาก
•จนท.ประชุมมากจนไม่ มีเวลาทางาน
•ใช้ เวลาส่ วนใหญ่ กับการทารายงาน(kpi)
•ข้ อมูลดูดี มีจานวนมาก แต่ ไม่ เป็ นจริง(ใช้ ประโยชน์ ไม่ ได้ )
•แก้ ปัญหาปลายเหตุ เช่ น ต่ างด้ าว อุบัตเิ หตุ สิ่งแวดล้ อม
•กฎหมายทีม่ ีอยู่ ใช้ ไม่ ได้ , ไม่ ได้ ใช้ (ค่ ายลูกเสือ,EIA ,HIA,อาหาร)
•มีคนให้ คาแนะนา วิชาการมาก แต่ ไม่ มีคนทาหรือแก้ ปัญหาไม่ ได้
•สธ.รั บมาเป็ นพระเอกมากไปทาให้ ลดบทบาทคนอื่น
ภาพทีอ่ ยากเห็น
• Essential Care
1. ผูส้ งู อายุ ผูท้ ีต่ ้องพึง่ พา สามารถได้รบั การดูแล ได้ในชุมชน และทีบ่ า้ น
2. โรคเรือ้ รัง (เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ หืด
ถุงลมปอดโป่ งพอง วัณโรคปอด เอดส์ โรคไต โรคตับ มะเร็ง)
3. มีความเข้มแข็ง ของการควบคุมโรค ในท้องถิน่ เช่น ไข้เลือดออก และโรคไม่ติดต่อ
4 . งานส่งเสริมสุขภาพ - ป้ องกันโรค - ควบคุมโรค - คัดกรองโรค
อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยแม่และเด็ก อาชีวอนามัย
5. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
6. สุขภาพฟัน
7. โรคจิตเวช - สุขภาพจิต
8. ผูพ้ ิ การ ( อัมพาต เบาหวานถูกตัดเท้า แผลเรือ้ รัง)
9. เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยทางาน ผูส้ งู อายุ ผูด้ ้อยโอกาส คนยากคนจน
10. ผูป้ ่ วยระยะท้าย
ที่มา อ.สุรเกียรติ อาชานุภาพ
Suffering
•
•
•
•
Suffer เป็ นแนวคิดที่สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย
ทุกคนที่ส่วนร่ วมได้ง่าย เพราะ suffer ไม่มีใครเป็ นเจ้าของ
สร้างความเชื่อมโยงองค์รวมได้ง่าย
เร้าความรู้สึกดี (empathy) และความรู้สึกอยากช่วยเหลือได้ง่าย
เปลีย่ นจาก “รักษาโรค” เป็ น “ดูแลความทุกข์ ”
status ของประชาชนดีข้นึ
•ประชาชนมีสุขภาวะ
•จนท .มีเวลา ทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•มีการบูรณาการทุกระดับ(จริงๆ)
•ทาให้ เกิด information innovation intregation ที่ ใช้ ได้ ใน
บริบทจริงๆ
•ช่ วยกันแก้ ปัญหา (ไม่ ใช่ ว่าไม่ ร้ ู แต่ ทาไม่ สาเร็จ อยากหาคนช่ วยทา)
•เป็ นปั ญหาร่ วม ไม่ ใช่ ปัญหาเราคนเดียวหรือเราเป็ นคนบอกปั ญหาคนอื่น
อย่ างเดียว
• health
ภาพทีอ่ ยากเห็น
การร่ วมมือของทุกภาคส่ วน
สาธารณสุข,อปท.,ภาคประชาชน,หน่ วยงานต่ างๆ
Like to See
Expect to See
๔. ร่วมคิด วางแผน
ร่วมดาเนินการ
๑. ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุม
๒. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. สนับสนุนงบประมาณ
สุขภาวะ
Love to See
๕. คิด วางแผน
ดาเนินการเอง
สาธารณสุขเป็ นพี่เลี้ยง
เครื อข่ ายสุขภาพระดับอาเภอ
District Health System
การทางานร่ วมกันของ
รพ. + สสอ. + รพสต. + อปท.+ประชาสังคม
vision
District Health System:DHS
District Health System
เครือข่ ายสุขภาพระดับอาเภอ
THE END

similar documents