การพัฒนาระบบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยใช้การประเมินผลกระทบ

Report
แผนการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
โดยใช้ การประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
การดาเนินงานกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
การดาเนินงานของส่ วนกลาง
– การประกาศกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
– การจัดทาคาแนะนา, คู่มือหลักเกณฑ์ วชิ าการ
การดาเนินงานของท้ องถิ่น
– การออกข้ อกาหนดท้ องถิ่น
– การอนุญาตกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
– การจัดการเหตุราคาญจากกิจการฯ
Page  2
ข้ อเสนอ การพัฒนาระบบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
โดยใช้ การประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ ปี 2555-2559
การจัดทาคาแนะนา คู่มือวิชาการ แบบตรวจสถานประกอบการ และคาขอรับ
อนุญาต สาหรับกิจการภายใต้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
การประกาศกิจการทีม่ ีความเสี่ ยงหรือมีผลกระทบ ให้ เป็ นกิจการทีเ่ ป็ ฯ
อันตรายต่ อสุ ขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
การสนับสนุนให้ หน่ วยงานในระดับท้ องถิ่น ใช้ เครื่องมือ HIA เพือ่ สนับสนุน
การควบคุมกิจการหรือกิจกรรมทีอ่ าจส่ งผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
Page  3
กรอบการพัฒนาระบบกิจการฯ โดยใช้ กระบวนการ HIA
กิจการทีม
่ ค
ี วามเสี่ ยง/
ผลกระทบ
(ยังไมได
นกิจการทีเ่ ป็ น
่ ประกาศเป็
้
อันตรายตอสุ
่ ขภาพ)
กิจการฯ
135
ประเภท
กระบวน
การ
HIA
การควบคุม
กิจการ/
กิจกรรมใน
ท้องถิน
่
กระบวน
การ
HIA
Page  4
กระบวน
การ
HIA
ประกาศเป็ น
กิจการทีเ่ ป็ น
อันตรายตอ
่
สุก
ขเกณฑ
ภาพ
คูมื
อ
,หลั
่
์
วิชาการ
แบบตรวจสถาน
ประกอบการ,
คาขอรับอนุ
ราง
่ ญาต
คาแนะนา
คกก.สธ.
ข้อกาหนด
หลักเกณฑ ์
การ
ทัว
่ ไปของ
อนุ ญา
ท้องถิน
่ ในการ
ต
ควบคุ
มกิจการ
ข
จกรรม,แผนงาน
้อตกลง,กิ
ในการป้องกันหรือแกไข
้
แผนกลยุทธ์ ปี 2556-2559
พัฒนาการจัดทา(ร่ าง) คาแนะนา และคู่มือวิชาการ โดยใช้ HIA ในกิจการ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
พัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้ าที่ที่เกีย่ วข้ อง
– พัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้ าที่ของท้ องถิ่น
– พัฒนาเจ้ าหน้ าทีข่ องศูนย์ อนามัย สสจ. และ สสอ. ให้ สามารถเป็ นที่ปรึกษาด้ านวิชาการ
ให้ กบั ท้ องถิ่น
– ปรับปรุ งคู่มอื หลักสู ตรการฝึ กอบรม
พัฒนาคู่มือ และแนวทางการประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพสาหรับท้ องถิ่น
ประสานความร่ วมมือระดับนโยบายกับกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
พัฒนาระบบและกลไกการใช้ HIA ภายใต้ พรบ.การสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
พัฒนาฐานข้ อมูล สารสนเทศ สาหรับกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
เหตุราคาญ และการประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
Page  5
แผนการดาเนินงาน ปี 2556
1) จัดทา(ร่ าง) คาแนะนา และคู่มือวิชาการ โดยใช้ HIA
– การหลอมเหล็ก
– การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
– การผลิตกระดาษต่ างๆ
– การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ ไลท์ หรือวัตถุทคี่ ล้ายคลึง
Page  6
หน่ วยงานหลัก : สานักอนามัยสิ่ งแวดล้อม
หน่ วยงานร่ วม : กองประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ,
ศูนย์ บริหารกฎหมายสาธารณสุ ข, ศูนย์ อนามัย
แผนการดาเนินงาน ปี 2556
2) พัฒนาตัวแบบ HIA สาหรับท้ องถิ่น
– การพัฒนาตัวแบบ HIA 12 พืน้ ที่ โดยการสนับสนุนให้ ท้องถิ่น ใช้ เครื่องมือ
HIA เพือ่ สนับสนุนการควบคุมกิจการ
– พัฒนาคู่มือ และแนวทางการประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพสาหรับท้ องถิ่น
Page  7
หน่ วยงานหลัก : กองประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ, ศูนย์
อนามัย
หน่ วยงานร่ วม : ศูนย์ บริหารกฎหมายสาธารณสุ ข, สานัก
อนามัยสิ่ งแวดล้อม
แผนการดาเนินงาน ปี 2556
3) พัฒนาระบบและกลไก HIA ใน พรบ.การสาธารณสุ ข พ.ศ.2535
– ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการจัดทารายงานประเมินผล
กระทบต่ อสุ ขภาพประกอบการยืน่ คาขอรับใบอนุญาต
– ศึกษาประเภทกิจการทีจ่ ะต้ องจัดทารายงานประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
ก่อนการประกอบกิจการ
Page  8
หน่ วยงานหลัก : กองประเมินผลกระทบต่ อสุ ขภาพ, ศูนย์
บริหารกฎหมายสาธารณสุ ข, สานักอนามัย
สิ่ งแวดล้อม

similar documents