Liturgie - Lidwinakerk

Report
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Welkom in deze dienst
Voorganger: ds. K. Harmannij
Mededelingen kerkenraad
Diensten
09:30
16:30
voorganger: ds. K. Harmannij
voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven
De collecte is bestemd voor Compassion : Compassion is
een internationale christelijke organisatie die zich
bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking, onder
andere door het financieel laten adopteren van kinderen
en studenten in ontwikkelingslanden.
Mededelingen kerkenraad
Met belijdenisattestatie is vertrokken naar de naar de
NGK te Nijmegen br. Mattijn van Leur
Volgende week zullen we DV in de middagdienst het Heilig
Avondmaal vieren.
Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje
koffie/thee/fris te drinken.
Deze week zijn jarig:
24 augustus:
25 augustus:
26 augustus:
28 augustus:
30 augustus:
br Hilbert Branderhorst
br C. Rupke
Nynke Meeske
zr Corinka Schipper-van Westen
Wilmer Treurniet
Daan Wisselink
Jesper Gort
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Gezang 175C
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Psalm 147: 1, 2
1
Lof zij den HEER, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.
Psalm 147: 1, 2
2
Hij telt het leger van de sterren,
Hij roept bij name hen van verre.
Groot is de Here, groot in krachten,
er is geen grens aan zijn gedachten.
Die zich ootmoedig aan Hem geven,
schenkt Hij een overvloed van leven.
Maar Hij vernedert goddelozen,
die trots hun eigen weg verkozen.
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Psalm 147: 6, 7
6
De aarde hoort Gods heilig spreken.
Zijn woord snelt voort door alle streken.
De Heer spreidt sneeuw als wollen vachten,
strooit rijp als as in winternachten.
Hagel zendt Hij in barre vlagen.
Wie kan zijn bittre kou verdragen?
Hij spreekt: de zuidenwinden komen;
dan smelt het ijs: de waatren stromen.
Psalm 147: 6, 7
7
De HEER heeft Jakob uitverkoren
om naar zijn heilig woord te horen.
Aan Israel heeft Hij ten leven
zijn rechten en zijn wet gegeven.
Zo deed Hij aan geen andre volken.
Laat ons des HEREN lof vertolken.
De kracht, de heerlijkheid, de ere
zijn Hem, die eeuwig zal regeren.
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
LvdK 392: 1, 3, 4
1
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
LvdK 392: 1, 3, 4
3
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
LvdK 392: 1, 3, 4
4
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Standbeeld: “De Barmhartige Samaritaan”
Lucas 10: 36
Jezus als dissident?
Lucas 10: 36
Interessante vraag:
Waar te beginnen?
Lucas 10: 36
Denk niet alleen vanuit
je eigen verantwoordelijkheid
Denk ook vanuit
de behoefte van de ander
Lucas 10: 36
De Samaritaan = Jezus
Slachtoffer van de rovers = ik
Lucas 10: 36
Denk niet alleen vanuit
je eigen verantwoordelijkheid
Denk ook vanuit
de behoefte van de ander
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Opwekking 430
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Psalm 145: 4
4
De HEER is sterk, onwankelbaar in macht.
Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken kracht.
Wie onder leed en moeiten gaan gebukt,
richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt.
Zij zien op U, HEER, aller ogen wachten,
U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten.
U doet uw hand wijd open op hun vragen,
verzadigt al wat leeft met welbehagen.
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Psalm 145: 3, 5
3
Genadig is de HEER in wat Hij doet,
lankmoedig en voor heel zijn schepping goed.
Uw werken prijzen, HEER, uw majesteit,
uw gunstgenoten uw barmhartigheid.
Uw volk zal, HEER, uw grootheid altijd loven.
Niets gaat uw heerlijk koningschap te boven.
Uw koningschap zal alle eeuwen duren,
uw heerschappij het nageslacht besturen.
Psalm 145: 3, 5
5
Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid,
zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid.
Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij,
ja, Hij verlost, is in hun nood nabij.
De HEER bewaart hen die Hem trouw verwachten,
maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten.
Mijn mond zal spreken van de lof des HEREN.
Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren!
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion
Gezang 182C
Liturgie
Psalm
Psalm
Lucas
LvdK
Lucas
Opwekking
Psalm
Psalm
Gezang
ds. K. Harmannij
147:
147:
10:
392:
10:
430:
145:
145:
182C:
1, 2
6, 7
25 - 37
1, 3, 4
36
4
3, 5
Amen
Collecte: Compassion

similar documents